Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ISAAC konference Birgitte Brandt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ISAAC konference Birgitte Brandt"— Præsentationens transcript:

1 ISAAC konference 2013 - Birgitte Brandt
”Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser – en dialogisk udredningsmodel”. ISAAC konference Birgitte Brandt

2 ISAAC konference 2013 - Birgitte Brandt
Præsentation Birgitte Brandt Ergoterapeut og kommunikationsvejleder Børneterapien Odense Specialbørnehaven Platanhaven VIKOM ASK uddannelse i Norge VISO – kommunikative udredninger VIKOM – nu Specialfunktionen kommunikation og multihandicap ISAAC konference Birgitte Brandt

3 ISAAC konference 2013 - Birgitte Brandt
Organisation Socialstyrelsen VISO – Den danske Videns og Specialrådgivnings Organisation Særligt tværfagligt team – Rosenvængets Skole, Viborg og Kommunikationscentret, Region Hovedstaden Specialuddannede udredere, tillige ansættelse på specialtilbud i Danmark Gratis tilbud til de danske kommuner Vejledende, udredning og rådgivning Specialister/tovholdere: 6 fagpersoner (speciallærere, talepædagog, pædagog, ergoterapeut). Lang praksiserfaring. Fortæller at de selv kender fornemmelsen af, at det er svært at tolke samspil. Specialistteam inden for forskellige faglige specialer, der inddrages i forløbet afhængig af hvilke problemstillinger, der fylder mest. Typisk inddrages 2-4 forskellige. Alle har baggrund i VIKOMs kommunikations og samspilskurser og den dialogiske - relationelle tilgang. ISAAC konference Birgitte Brandt

4 ISAAC konference 2013 - Birgitte Brandt
Focus på: Inddragelse af brugerperspektiver Observation og analyse af positive samspil og kommunikation Understøttelse af barnets og nære omsorgsgiveres relationer Barnets udtryk, motiver og interesser i kommunikationen Hvordan tillægger samspilspartneren barnets udtryk kommunikativ betydning ISAAC konference Birgitte Brandt

5 ISAAC konference 2013 - Birgitte Brandt
Focus på…… Fremhævelse af barnets kompetencer Fremhævelse af kompetencerne hos de nære samspilspartnere i barnets sociale netværk Åbning for nye indsigter, vidensdeling og udvikling af spidskompetencer Implementering af viden – fælles ejerskab til den fremtidige indsats og støtte til barnet/den unge Proces Arbejde i netværk – flere miljøer Fokus på proces frem for produkt. Vække undren, nysgerrighed og lyst til at udforske mere i samspillet med barnet. Netværk: mange kommunikationspartnere, flere miljøer, komplekse problematikker nødvendiggør en fælles indsats i barnets netværk for at skabe en rød tråd/kontinuitet og mening for barnet ISAAC konference Birgitte Brandt

6 ISAAC konference 2013 - Birgitte Brandt
Grundlag Videoanalyse efter VIKOM principper Det moderne spædbarnsparadigme Dialogisk forståelse af kommunikation Kommunikation = et fælles anliggende Positiv og anerkendende tilgang inspireret af appreciative inquiry – vi lærer af det, der lykkes Referencer: Blackstone, Brazelton, Bruner, Bråten, Gardner, Jacobsen, Kirkebæk, Lier, Lisina, Lorentzen, Shotter, Sollied, Stern, Trevarthen, Vygotsky…………….. ISAAC konference Birgitte Brandt

7 ISAAC konference 2013 - Birgitte Brandt
Et VISO forløb Lokal PPR i kommunen eller socialrådgiver kontakter VISO centralt VISO specialist udpeges Lokale PPR/socialrådgiver kommunens formelle tovholder igennem forløbet. Den ansvarlige for gennemførelse og opfølgning. Planlægning af forløb Kontakt til forældre – første information om forløbet Aftale om opstartsmøde – hvem skal inviteres? Hvilke kommunikative problematikker ønskes der hjælp til? ISAAC konference Birgitte Brandt

8 Et VISO forløb, fortsat…
Opstartsmøde Præsentation, koordinering, inddragelse Aftaler og planlægning Videooptagelser af samspil i barnets miljøer x 2 Dagbogsnotater Gennemsyn af videooptagelser (specialist) og udvælgelse af videoklip til analyse - i de 2 reflekterende teams Netværket giver tilsagn til samarbejde om kommunikationsudredningen. De forskellige dele af udredningsprocessen gennemgås – forklares. Dagbogsnotater – med udrederens tanker og overvejelser under sine besøg. Herigennem formidles den anerkendende tilgang og måden at reflektere, undre sig og præsentere idéer på en positiv måde. Videooptagelser af 2 omgange, så der er mulighed for at afprøve reflektioner og idéer fra 1. gang. ISAAC konference Birgitte Brandt

9 Social Networks interview
Deltagere: forældre og nærmeste fagpersoner Fælles interview Forberedelse De forskellige nuancer og evt. forskelle skrives med i referatet Allerede her fås idéer på tværs af miljøerne til videre afprøvning Dagtilbud: specialbørnehave, specialskole Evt. aflastningsfamilie, aflastningsinstitution, botilbud Familiemedlemmer Forberedelse med vægten på at de forskellige relationer og erfaringer i forhold til barnet naturligt spiller ind for de oplysninger der kommer frem. Det er naturligt og en gevinst for processen i udredningen Fordel, at de forskellige miljøer omkring barnet hører hinandens vurderinger og ønsker. Giver grobund for positiv dialog med respekt for hinanden og mulige forskellige holdninger. Giver øget forståelse mellem de forskellige miljøer ISAAC konference Birgitte Brandt

10 ISAAC konference 2013 - Birgitte Brandt
Videoanalyse 2 Reflekterende teams: Fagligt team – fra VISO specialist netværk Personlige netværk Forældre, evt. andre pårørende Personale fra aflastningssted/botilbud, hjælpere Lærere, pædagoger Talepædagog Fysio- og ergoterapeut Synskonsulent Kommunens tovholder Leder fra skole/børnehave Fagligt netværk: fx speciallærer, synslærer, neuropsykolog, fysioterapeut, ergoterapeut Typisk 2 møder Her har udrederen mulighed for både at blive klædt yderligere på fagligt og få drøftet forskellige dilemmaer – få idéer til løsninger ISAAC konference Birgitte Brandt

11 Videoanalyse, fortsat….
Information om videoanalysen på forhånd Videoklip af positive samspil Fokus på den anerkendende og åbne tilgang Tryg ramme med positive forventninger og tillid til hinanden Kun se videoklip, hvor den aktuelle samspilspartner også er til stede Samspilspartneren introducerer evt. videoklippet Reflektioner Skabe tryghed for den voksne på videoklippet. Inden alle ser videoklippet, har samspilspartneren mulighed for at fortælle, hvad hun hæfter sig ved i forbindelse med klippet, og hvad hun tænker er vigtigt for de øvrige deltagere at vide forud for de kommende reflektioner. Positive samspil – fokus på det det går godt. Bevidsthed om, hvad samspilspartneren gør, som skaber rammerne for det gode samspil. Reflektioner: den voksne på klippet behøver ikke svare tilbage men kan tage input med sig til videre refleksion og evt. afprøvning. ISAAC konference Birgitte Brandt

12 Videoanalyse, fortsat…..
2 gange videoanalyse med tid imellem Skema til nedskrivning af, hvad der er sagt i de 2 teams Forskellige farver til de 2 teams Fokus på forskellige områder Hele skemaet tilgængeligt i det endelige materiale Det enkelte afsnit lægges sammen med det tilhørende videoklip på den afsluttende dvd Tid imellem de 2 videoanalyser til at afprøve nogle af reflektionerne/idéerne fra den første analyse Fokus på forskellige områder fra klip til klip: samspil, kommunikation, kognition, syn, det fysiske, opmærksomhed,….. eks…….. Afsluttende cd – vender jeg tilbage til senere. ISAAC konference Birgitte Brandt

13 ISAAC konference 2013 - Birgitte Brandt
Eksempel: Videoklip Skema fra videoanalyse – med særligt fokus på….. ISAAC konference Birgitte Brandt

14 ISAAC konference 2013 - Birgitte Brandt
Udredningsmødet Gennemgang af de centrale temaer fra udredningsforløbet Udvalgte videoklip til at anskueliggøre og tydeliggøre barnets udtryk, motiver og interesser i kommunikation Evt. praksisfortællinger som supplement Vifte af pædagogiske overvejelser og forslag til relevante tiltag Rapport og dvd med dokumenter og videoklip Referat af udredningsmødet Det personlige netværks prioriteringer og aftaler for fremtidige tiltag Multimedieprojekt, hvor udvalgte videoeksempler + alle dokumenter, rapport, dagbogsblade, referater, eksempler på udtryk, lyde, tegn m.m. Det personlige netværk prioriterer kommende tiltag – enten som afslutning på udredningsmødet eller efterfølgende. ISAAC konference Birgitte Brandt

15 ISAAC konference 2013 - Birgitte Brandt
Typiske temaer Kommunikationspartneren Forventninger Tempo Pauser Barnets rettethed – sætte ord på Ok at være i tvivl – sige det Lydbaggrund – sætte ord på Fortælle hvad man gør – i tide Tydelige begyndelser/afslutninger Kommunikationspartneren: fysisk placering, forventninger til kommunikation, lægge betydning i barnets udtryk og handlinger som kommunikation, stemmeføring, toneleje, fysisk berøring, engagement, ro, tydelige signaler Tempo: tid/latenstid – hurtige reaktioner. Barnet har allerede givet udtryk…. Behov for pauser Fortælle hvad man gør /forberede barnet inden man flytter det m.m. – ikke når man lige er gået i gang, men lidt før. Tydelige begyndelser/afslutninger. Fx tælle når man starter en sang, spørge ”er du klar”? ISAAC konference Birgitte Brandt

16 ISAAC konference 2013 - Birgitte Brandt
Typiske temaer …….. Kommunikative motiver Tilnærmende/afværgende udtryk, - sætte ord på Kognitive færdigheder Sansemæssige udfordringer bl.a. syn - CVI De fysiske udfordringer Leg/undervisning AAC/ASK Teknologiske løsninger til kommunikation/aktiviteter Mulighed for socialt samvær/samtale med jævnaldrende Niveau – alder - kultur Kommunikative motiver: Følelsesmæssige, genstandsrettede, erkendelsesmæssige Tilnærmende/afværgende udtryk: hvordan tolkes de forskellige udtryk? Flere muligheder end kun én. Kdt. At han blinker med øjnene for ”ja”? Kognitive færdigheder: ofte forskellige holdninger mellem forældre og fagfolk. Ikke spørgsmål om at nå til en enighed på stedet men åbne op for nysgerrighed – have positive forventninger – åbne øjnene for det, der lykkes. Udrederen viser videoklip, der siger noget om barnets forståelse af sine omgivelser, hvordan han forstår verbale beskeder, husker begivenheder osv. En gevinst at have en neuropsykolog med i specialist teamet – med erfaring i forhold til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser. Ud fra videoanalysen byder hun ind med god viden og observationer, og hvis hun skønner, at det vil være muligt at lave en decideret, tilpasset test af barnet, søges der om ekstra ressourcer til VISO forløbet for at kunne få en kognitiv udredning med sammen med den kommunikative vurdering. Syn: CVI-Cerebral Visual Impairment. Nye vurderinger, inddrage lokale synskonsulent, vurdering og idéer med fra synsspecialist i VISO teamet – til hverdagen med de nødvendige hensyn + til mere specifik leg/undervisning (afhængig af barnets alder). De fysiske udfordringer. Fx lunge problematikker, maskebehandling PEP, CPAP, spasticitet, siddestilling, skinner, korset, div. Hjælpemidler (justering af kørestol, brug af kørestolsbord, pude under hovedet i liggende stilling, div. Ubehag, spisning, sonde, Indirekte problematikker men relevante i forhold til det samlede velbefindende og barnets trivsel – udgangspunkt for de bedste betingelser for optimal kommunikation. Udrederen har mulighed for at spørge ind – inddrage eller opfordre til kontakt til relevante fagpersoner. Er ikke selv specialist på alle områder men kan være katalysator for at aftaler, der måske var gået i glemmebogen, bliver taget op. Fremme opmærksomheden på at bruge de forskellige fagfolks erfaringer på tværs – den pædagogiske tilgang til fysioterapeuten – idéer fra fysioterapien til gavn i hverdagen i klassen Undervisning: Idéer til indhold, individuelle/gruppens interesser, historielæsning, inddragelse, medbestemmelse, valgmuligheder, (forventningsafstemning mellem forældre og fagfolk vedr. en god skolegang for børn med udviklingshæmning og multiple funktionsnedsættelser – hvordan skaber man de bedste betingelser for den enkelte elevs mulighed for læring, udvikling, deltagelse og trivsel i skolen? AAC-i hverdagen. Fx intro til relevante metoder - PSAS Teknologiske løsninger: talebøf, talemaskine, kontaktstyrede aktiviteter, computer – touch skærm, tilgængelighed/indstillinger Socialt: hvordan fås et børne/ungdomsliv? Respekt for det unikke, som jævnaldrende kan give hinanden. Ikke selv opsøge – afhængig af at omgivelserne laver rammerne og formidler kontakten. ISAAC konference Birgitte Brandt

17 ISAAC konference 2013 - Birgitte Brandt
Typiske temaer …….. Kommunikationspas Idékatalog Henvisning til mere viden Evt. mulighed for opfølgning fra VISO ved nye situationer omkring barnet. ISAAC konference Birgitte Brandt

18 Eksempel, Peter – sagt på evalueringsmødet
Videooptagelserne har været en stor øjenåbner. Forældre har fået bevis for, at Peter kommunikerede Anerkendelsen af personalet vigtig Dagbogsnotater – tryghed/fælles ståsted – brugbar indirekte vejledning Social Networks interview har givet bredere og dybere kendskab – rigtig gode samtaler Forældrene har hele tiden haft en fornemmelse af, at Peter kommunikerede, men de har ikke haft bevis for det. Det har de nu via videooptagelserne, og det har været helt fantastisk. Lederen fortæller, at det har været vigtigt med den anerkendelse personalet har fået af VISO specialisten – de giver meget af sig selv ved videooptagelserne. Dagbogsnotaterne gav tryghed og betød et fælles ståsted med en brugbar indirekte vejledning. Gav et billede af, hvad VISO specialisten tænkte. Pædagog oplevede, at Social Networks interviewet gav bredere og dybere kendskab til Peter, selv om hun kendte ham godt i forvejen. SN gav anledning til rigtig mange gode samtaler. ISAAC konference Birgitte Brandt

19 ISAAC konference 2013 - Birgitte Brandt
Peter ….fortsat Videoanalyse Etik Kommunikationspartneren på klippet lægger ud Videoklip virker stærkt – flytter meget, giver større forståelse Smitter af på alle brugerne – ringe i vandet Fokus på samspillet og hvor vigtigt det er Leder af Aktivitetscenter: ”Videoanalysen og hele processen har været med til at give mig et andet billede af mennesker med multihandicap. At der faktisk er nogen muligheder, og at hvis vi var dygtigere, så ville vi kunne noget mere med mennesker med multihandicap. Der ligger en masse muligheder. Men der er noget vi har svært ved at fange, og det vil jeg gerne blive klogere på. Jeg tænker anderledes om mennesker med multihandicap nu”. ISAAC konference Birgitte Brandt

20 ISAAC konference 2013 - Birgitte Brandt
Peter ……forandringer Forældre tror nu på de signaler, de ser. Taler direkte til Peter og forsøger at tolke hans signaler og sætte ord på dem. Venter mere på svar fra Peter nu. Familiemedlemmer henvendte sig til Peter af sig selv til fødselsdag. Nu snakker de med ham – ikke om ham. Pædagog – vejledning til andre om Peters kommunikation. Pædagog: effekt i forhold til andre brugere. Mor: ”Før var jeg usikker, var det bare moderen, der så nogle signaler, men nu tror jeg på det”. Familiemedlemmer havde ikke henvendt sig til Peter for et år siden. Pædagog synes, hun er blevet mere sikker på at vejlede andre omkring Peter i at se hans udtryk. Mor er blevet mere opmærksom på, hvordan Peter bruger sin mund, når han spiser og kan bedre tolke hans udtryk. Det betyder også, at det er blevet lettere for hende at forklare andre, hvordan de skal aflæse Peter, når han spiser. Når hun bliver mere tydelig over for nye personer, så bliver Peter også mere tydelig. Det er forstærkende. Pædagog: ”Vi sætter mere ord på signalerne nu hos alle brugere. Jeg tænker mere på at sige, hvad jeg ser, inden jeg gør noget”. ISAAC konference Birgitte Brandt

21 Tilbagemeldinger fra andre VISO forløb
Gennem videoanalysen ser vi en masse, som vi let overser i hverdagen Med fokus på det positive i samspillene oplever personalet ikke, at det er så ”farligt” at være med til projektet Dagbogsnotater er gode – dejligt med den positive tilgang, stof til eftertanke, godt at få indblik i udrederens reflektioner og tankegang Nu tager han initiativer overfor andre børn Det er meget positivt at uddannes sammen med de andre, der holder af barnet. Det er en gave Vigtigt med nye, friske øjne udefra, som ikke i forvejen er involveret Nu mere fokus på det, der er sjovt og spændende for barnet frem for det svære. Gennem videoklippene mange konkrete idéer mellem miljøerne Godt med den rolige positive atmosfære til at skabe tryghed for deltagerne ISAAC konference Birgitte Brandt

22 Tilbagemeldinger fra andre VISO forløb
Jeg forstår ham bedre Jeg har fået en anden, positiv forventning til ham Blive filmet – grænseoverskridende/overvinde sig selv, men lærerigt og godt med sober og respektfuld styring Dejligt og lærende at se barnet i de hjemlige omgivelser Fælles grundlag – fælles forståelse Startskud for afprøvning og ansøgning om forskellige ASK/AAC løsninger Katalysator for aftaler mellem barnets miljøer, hvem gør hvad? Koordinering Nogle VISO forløb har afprøvning af teknologiske hjælpemidler som en del af udredningen. ISAAC konference Birgitte Brandt

23 Tilbagemeldinger fra andre VISO forløb
Han er mere glad og ikke så trist som før, ”snakker” meget mere, føler sig mere hørt og nyder den øgede opmærksomhed og forventningerne til, at han har noget at sige. Vigtigt med vinklen ”hvad tænker mon John?” Generelt er der blevet åbnet øjne hos alle. Fysioterapeuten: har fået mere fokus på kommunikation, nu er vores dialog med både krop, udtryk og ord. Større opmærksomhed på det sociale liv. Hele klassen er blevet mere social ISAAC konference Birgitte Brandt

24 Tilbagemeldinger fra andre VISO forløb
Forældre oplever, at deres barn ses sådan, som de selv gør – der bliver sat ord på en mere eller mindre skjult viden Katalysator for fornyede undersøgelser hos synskonsulent og øjenlæge – briller I skolen snakke om emner mht. interesser, niveau, alder, ungdomskultur Øget bevidsthed om medbestemmelse og valgmuligheder Nogle får selv lyst til at arbejde videre med videoanalyse, - nogle kommer på kursus i kommunikation og samspil Ønsker om at etablere nye former for samarbejde mellem skole, dag- og botilbud. Får bedre samarbejde – en rød tråd – fælles mål Det har været al tiden værd Har vi tid til grundige tidskrævende forløb? – Har vi tid til at lade være? Øget socialt liv – fordi de voksne har fokus på det. Forældre: - skjult viden kommunikeres ud via video og beskrivelser i rapporter ISAAC konference Birgitte Brandt

25 ISAAC konference 2013 - Birgitte Brandt
Fremtiden Barnets personlige netværk vælger, hvad der skal arbejdes videre med, og hvordan den nye fælles viden skal implementeres Hvem gør hvad? Evalueringsmøde med nye aftaler VISO siger farvel, og det lokale netværk fortsætter indsatsen ISAAC konference Birgitte Brandt

26 ISAAC konference 2013 - Birgitte Brandt
Multimedieprojekt Eks. Ikke eksempel fra et rigtigt VISO forløb. Ikke videoklip – kun rammen med overskrifter til videoafsnittene og rapporter/div. materiale ISAAC konference Birgitte Brandt

27 ISAAC konference 2013 - Birgitte Brandt
Erfaringer…….. Miljøet har ændret syn på det aktuelle barns udviklingsmuligheder og behov Ny viden og handlemuligheder har afsmittende virkning på tilbuddet til det aktuelle barn – og også på andre børn Miljøet får pædagogiske værktøjer i hænde, som kan bruges til det videre arbejde Medarbejdere motiveres til at uddanne sig indenfor kommunikation og ASK/AAC ISAAC konference Birgitte Brandt

28 ISAAC konference 2013 - Birgitte Brandt
Erfaringer…….. Stor betydning at tilbuddets ledelse støtter op og sikrer ressourcer til deltagelse i VISO forløbet og til implementering af viden og fremadrettede tiltag Udredningsmodellen bidrager til at skabe gode betingelser for tilknytning, relationsdannelse og udvikling for børn/unge med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog .... gode betingelser for samarbejdet om dette Bred inddragelse af alle relevante elementer fra ASK/AAC ISAAC konference Birgitte Brandt

29 Dilemmaer/udfordringer
Den relationelle/dialogiske tilgang Overføring af erfaringer fra ét forløb til mere generel viden Implementering Ledelsens rolle Forskellige menneskesyn i praksis Forskellige holdninger til ekspertrollen Forskellige holdninger til forældrekompetencerne ISAAC konference Birgitte Brandt

30 Yderligere inspiration
Kursus Kommunikation og Samspil med mennesker med multiple funktionsnedsættelser. UCL – University College Lillebælt overflytning fra VIKOMs hjemmeside ISAAC konference Birgitte Brandt


Download ppt "ISAAC konference Birgitte Brandt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google