Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den femte provins Den femte provins var ikke et rigtigt geografisk sted, men mere et ”mentalt rum”, en bestemt slags møde, hvor høvdingene kunne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den femte provins Den femte provins var ikke et rigtigt geografisk sted, men mere et ”mentalt rum”, en bestemt slags møde, hvor høvdingene kunne."— Præsentationens transcript:

1 Den femte provins Den femte provins var ikke et rigtigt geografisk sted, men mere et ”mentalt rum”, en bestemt slags møde, hvor høvdingene kunne lægge våbnene og rustningerne og tale sammen om rigets tilstand. Denne femteprovins gav høvdingene mulighed for at finde nye handlemuligheder og nye forklaringer, fordi de mødte hinanden med ÅBENHED I den irske mytologi, fortælles et sagn om den 5. provins. I fordums tider var der altid stridigheder mellem høvdingene i Irland. Men i sagnet berettes, at på aftalte tidspunkter drog alle stridsherrerne sammen til den 5. provins. Her mødtes man for at være sammen på en anden måde, i et møde hvor der fandtes helt andre regler for samvær end sædvanlig. Man lagde våben og rustning fra sig inden besøget og talte åbent sammen om de udfordringer der var i det Irske rige om de dilemmaer man hver især stod i. Hvis Aarhus kommune skal sikre at medarbejderne yder deres bedste, så kræver det blandt andet at vi, som ledere, kan skabe et åbent rum, hvor man kan ”sige det som det er”. 1

2 Den femte provins Her hersker nysgerrighed - derfor spørges der
Her hersker ligeværd "Våben" må ikke bringes ind i rummet (ej såre andre) Uenighed er velkommen - jo flere synspunkter jo bedre Alle skal forsøge at forstå den andens synspunkter Her skal ikke øves kritik - hverken af andres tanker eller handlinger Der luftes utraditionelle ideer og nye måder at gøre tingene på Her undersøges, hvorfor andre siger og gør, som de gør Intet af det, der foregår i den 5. provins, vil blive brugt imod nogen senere Det stiller krav til os at gå ind i den femte provins. Vi skal starte med at lægge vores våben og vores rustning fra os. Vi skal være sammen på en ny måde, hvor vi taler tingene på en ny måde……..Når vi vil skabe rum for åbenhed, så kræver det noget af os. Det kræver at vi forsøger at FORSTÅ hinanden, fremfor at bekæmpe andres synspunkter. Det betyder f.eks., at når nogen stiller et spørgsmål, så er det ikke fordi at de er dumme og ikke kender svaret, så er det fordi at de er nysgerrige og gerne vil give den anden person en mulighed for at folde sig ud. Det kan være personens viden, eller de dilemmaer som personen står i, der er bud efter. Det som man fortæller hinanden i det særlige rum, som er den femte provins, kan ikke bag efter bruges mod hinanden Man kritiserer ikke hinanden, men forsøger i stedet at forstå hvad der lå bag af tanker og oplevelser når personen gjorde sådan og sådan. og anerkende at vi er forskellige. 2

3 Så det man gør, er altså…….
At skifte perspektiv (hvad mon der står i tankeboblen hos X?) At finde det der virker (Hvad har I haft succes med?) At finde energien (hvornår gør arbejdet sig selv?) At skabe ny læring og erkendelse og lave konkrete aftaler om forankring/forandring/opfølgning læs blot teksten på planchen 3

4 En case med krummer i… Lad os besøge en institution i Fynsk kommune. Her arbejder man med at hjælpe unge under 18 ud af et langvarigt hash og narkotika misbrug. Der er varslet besparelser i kommunen og ét af forslagene i sparekataloget er, at der skal skæres ned på behandlingstilbuddet til unge misbrugere. Dels mindsker man målgruppen og laver skrappere visitationskriterier, dels afkorter man længden af behandlingen, således at de unge misbrugere nu bliver tilbudt 8 samtaler, frem for tidligere 12 samtaler. Lederen af institutionen er kendt i hele landet som en stor kapacitet på misbrugsområdet, og institutionen har i flere år været i front med misbrugsbehandlingen. Derfor er lederen ofte i pressen, når der er bud efter en specialist på området. Lederen er bekymret for at tilbuddet til de unge forringes og konsekvenserne af det. Hans faglige indsigt siger ham, at besparelsen alene kan hentes på den korte bane, da konsekvenserne af nedskæringerne i antallet af samtaler og afvisning af unge med lettere misbrugsproblemer, på sigt vil have de konsekvenser, at flere vil få et tilbagefald og flere vil blive fanget i et langvarigt misbrug. Medarbejderne på institutionen er også bekymrede og deres motivation er for kraftigt nedadgående. De går på arbejde hver dag, fordi de finder meget mening i deres arbejde, og de er drevet af at "kald" til at hjælpe de udsatte unge. Deres faglighed som psykologer og socialrådgivere er en integreret del af deres identitet, og de oplever det som et personligt tab, at skulle gå på kompromis med værdier som etik, ansvar og faglighed. Lederen vil gerne have ro på arbejdspladsen og han vil gerne råbe politikerne op og gøre opmærksom på risikoen ved at skære ned på netop dette fagområde. Han beslutter sig derfor for at skrive et læserbrev- hvilket råd vil I give ham? (skal han inddrage medarbejderne, eller holde dem udenfor ?) Efterfølgende bliver han ringet op af de lokale TV2 nyheder, som gerne vil have et interview med ham - hvilket råd vil I give ham? - Det juridiske - Det etiske, det eksistentielle - Det imagemæssige, hvordan kan han henholdsvis styrke kommunens troværdighed og underminere den?

5 Kun 14 procent af danskerne kender reglerne for ytringsfrihed

6 Ytringsfrihed - Man har kun ytringsfrihed, når man udtaler sig på egne vegne. Det skal altid gøres helt klart, at man udtaler sig på egne vegne vedrørende ens eget arbejdsområde. EKSEMPEL: Som sygeplejerske må du gerne fortælle, at en ny scanner, der ikke fungerer og giver alenlange ventelister, gør dig stresset, men du må ikke på vegne af sygehuset fortælle, at scanneren er noget skidt. -Derfor må ledelsen gerne fastsætte nærmere regler for, hvem der må udtale sig på myndighedens vegne. - Hvis man derimod ytrer sig på egne vegne som privatperson, har ledelsen ingen medindflydelse. 6

7 Hvad må man, som offentligt ansat?
Offentligt ansatte: - Alle offentligt ansatte har en ret udstrakt frihed til at sige fra. Men man skal være opmærksom på freds- og æreskrænkende ytringer, tavshedsbelagte oplysninger og hensynet til offentlige myndigheders funktionsevne. I de tilfælde må man ikke ytre sig. EKSEMPEL: Som socialrådgiver må du gerne sige, at du mener, det er mest forsvarligt at tvangsfjerne fire børn, men er tvunget til kun at tvangsfjerne to, fordi kommunalbestyrelsen har beskåret i budgettet - men du må ikke fortælle om de enkelte sager

8 Begrænsninger i ytringsfriheden:
- Der er nogle særlige grænser for offentligt ansattes adgang til at ytre sig om emner inden for deres eget arbejdsområde. - Man må ikke give forkerte oplysninger om væsentlige forhold inden for sit eget ansættelsesområde, ligesom man heller ikke må komme med urimeligt grove beskyldninger eller vurderinger. - Husk fortsat pligten til at gøre klart, man udtaler sig som privatperson. EKSEMPEL: Som folkeskolelærer må du gerne fortælle, det er noget skidt, at skolen skal spare kroner på nye bøger. Men du skal angive besparelsens størrelse korrekt, så du ikke videregiver forkerte oplysninger.

9 §§§§ Tavshedspligten - Nogle oplysninger er underlagt tavshedspligten af hensyn til offentlige eller private interesser. - At videregive sådanne oplysninger er strafbart, medmindre videregivelsen er sket i en åben egeninteresse eller for andres tarv. EKSEMPEL: Hvis en journalist ringer, må du gerne videregive oplysninger, hvis de er anonymiserede. Det gælder også med aktindsigt.

10 Loyalitetspligt Alle ansatte har en loyalitetspligt over for arbejdsgiveren, men det er ikke illoyalt at udtale sig på egne vegne. Det er en udbredt misforståelse, som man ikke skal frygte. Det er også lovligt at ytre sig om ens eget arbejdsfelt. Også selv om der ikke er tale om en ulovlighed. EKSEMPEL: Som pædagog må du fortælle om dårlige arbejdsforhold, fordi du har for mange børn at passe, men du må ikke tale grimt om ledelsen. Loyalitetspligten Som offentlig ansat er du underlagt loyalitetspligten, hvilket betyder at du ikke må foretager dig handlinger der kan skade institutionens indtjening i bred forstand. Kravet om loyalitet gælder både i omtale af institutionen internt, og eksternt blandt andet i forhold til kunder og forretningsforbindelser. Det vil også være i strid med loyalitetspligten, hvis du i eget eller andet regi udfører opgaver af nogen art, der konkurrerer med den institution, du er ansat i. Der er – modsat tavshedspligten – ikke fastsat regler om loyalitetspligtens rækkevidde. 10

11 Ligesom alle andre borgere er du undergivet visse begrænsninger i ytringsfriheden:
Du må ikke fremsætte ærekrænkende udtalelser.

12 Som offentligt ansat er der yderligere tre begrænsninger:
Du må ikke ytre dig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for eget arbejdsområde. Du skal som offentligt ansat overholde reglerne omkring tavshedspligt Hvis du er en chef eller centralt placeret medarbejder tæt på beslutningsprocessen, skal du i særlige tilfælde udvise tilbageholdenhed med hensyn til udtalelser om forhold der vedrører eget arbejdsområde.

13 Hvad bestemmer ledelsen?
Retten til frit at udtale sig gælder kun, når du som offentligt ansat udtaler dig som privatperson på egne vegne. Ledelsen kan derfor fastsætte regler for, hvem der må udtale sig på arbejdspladsens vegne samt give nærmere retningslinjer for indholdet af sådanne udtalelser.

14 'Undersøgelsen viser, at en forholdsvis stor del af de ansatte i Århus Kommune benytter deres ytringsfrihed. Mere end hver femte har således ytret sig offentligt om forhold i kommunen inden for de seneste tre år. Overordnet set tyder undersøgelsen ikke på, at der er problemer med de ansatte i Århus Kommunes ytringsfrihed.' Undersøgelsen afdækker, at 21 pct. af de ansatte i Århus Kommune har ytret sig offentligt om forhold i Århus Kommune inden for de seneste 3 år. Undersøgelsen omhandler offentlige ytringer i bred forstand. Det er således ikke alene ytringer til pressen der er omfattet, men også ytringer fremsat f.eks. på internettet eller på offentlige møder så som forældremøder m.v.

15 15

16

17

18 18

19

20 Normer og kultur Det hypotetiske eksempel er opstillet for at indfange respondenternes per-sonlige normer i forhold til det at ytre sig som kommunalt ansat, dvs. hvor-dan medarbejdere bør handle i en bestemt situation. I modsætning til afsnit 4-6, der primært beskæftiger sig med medarbejdernes faktiske adfærd, af-dækker dette afsnit i højere grad medarbejdernes normer. 20

21

22 Respondenterne er efterfølgende blevet spurgt om, hvilken type af reaktio-ner fra ledelsen, de ville forvente, hvis Person A var ansat på deres arbejds-plads. Det fremgår af tabel 7.1, at der er en meget spredt fordeling i respon-denternes forventninger. 36 % forventer både positive og negative reaktio-ner, 25 % forventer overvejende negative reaktioner, 21 % forventer neutra-le reaktioner og 18 % forventer overvejende positive reaktioner. 22

23 Eksempler på hvorfor det er vigtigt med en åben kultur på arbejdspladsen
I dag tales der åbent om Det psykiske arbejdsmiljø på mange arbejdspladser. det er forskelligt hvilke udfordringer man står overfor, såsom stress, trusler om vold, konflikter med brugere og/eller borgere, etc. Uanset hvad man oplever på sin arbejdsplads, vil det altid være en lettelse at kunne dele det med sine kolleger og få hjælp til at tackle situationen. På kan man blandt andet læse om hvordan man på Bispebjerg hospital i København fik løst problemer med mobning, gennem en større grad af åbenhed. Helt konkret brugte man historiefortælling som metode og én af medarbejderne fortæller: ”vi sad åbent overfor hinanden og satte ord på, hvordan vi egentlig gik og havde det, og hvordan vi hver især så på tingene. Det var helt utroligt, hvad vi pludselig fik at vide om hinanden.”

24 Hvordan skaber vi så mere åbenhed?
Der findes ikke noget entydigt svar, for vi skal jo gøre det, som passer bedst til vores arbejdsplads. Her er nogle idéer, og bagefter så snakker I sammen to og to og kommer med forslag til hvordan vi her hos os bedst skaber større åbenhed. Værdi spil nysgerrige spørgsmål Anerkendelse af forskelligehder Historiefortællinger sikre at alle kan komme til orde Dine forslag

25 Hvordan var det nu det var hos Busselskabet ?


Download ppt "Den femte provins Den femte provins var ikke et rigtigt geografisk sted, men mere et ”mentalt rum”, en bestemt slags møde, hvor høvdingene kunne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google