Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Lovgivning om håndtering af boligers indeklimaproblemer hidrørende fra jordforurening.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Lovgivning om håndtering af boligers indeklimaproblemer hidrørende fra jordforurening."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Lovgivning om håndtering af boligers indeklimaproblemer hidrørende fra jordforurening

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk  Regionernes rolle:  Jordforureningsloven  § 6, stk. 1, nr. 3: Der er tale om indsatsområde, når der på en ejendom er en forurening, der kan have skadelig virkning på mennesker på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads.  Kapitel 3 beskriver nærmere den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats  § 17, stk. 1: ”Regionsrådet udfører undersøgelsesprojekter vedrørende jordforurening på kortlagte arealer og udarbejder forslag til projekter til afværgeforanstaltninger, herunder oprydninger, og udfører dem.”

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk  Lovforslagets bemærkninger til §§ 18 – 20: ”Den offentlige indsats skal tilrettelægges og prioriteres i en integreret sammenhæng med de økonomiske ressourcer, som amtsrådet årligt afsætter til området.”  Der er således givet regionerne adgang til at prioritere indsatsen, og det ligger inden for regionernes skøn at vurdere, hvilke forureninger, der skal prioriteres først. Regionernes skøn skal naturligvis være sagligt begrundet, men der er ikke regler om, at indeklimaproblemer f.eks. skal prioriteres forud for andre afværgeforanstaltninger.  Det kan betyde, at der kan være forureninger, der giver anledning til indeklimaproblemer i boliger, hvor regionen ikke umiddelbart kommer og gennemfører afværgeforanstaltninger.  Så spørgsmålet er derfor, hvad er….

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk  Kommunernes rolle:  Byggeloven  § 14, stk. 1, 1. pkt.: ”Bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og derpå værende indretninger skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler.”  § 17, stk. 1, 1. pkt.: ”Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige forhold, som er i strid med denne lov eller de i medfør af loven udfærdigede forskrifter.”  § 17, stk. 2 giver kommunen hjemmel til at påbyde ulovlige forhold berigtiget, og efter § 18, stk. 1 kan kommunen kræve bebyggelser afspærret og rømmet, såfremt ejendommen udgør en fare for beboerne eller andre.  § 16 C, stk. 3.: ”Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, skal den søge forholdet lovliggjort, medmindre det er af ganske underordnet betydning.”

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk  Undersøgelsespåbud efter byggeloven  Det fremgår ikke direkte af §§ 14 og 17, at der kan meddeles undersøgelsespåbud, men Byggestyrelsen har i udtalelse af 22. januar 1982 anført følgende:  ”Efter Byggestyrelsens opfattelse bør en mistanke om nedbrydning af en altankonstruktion følges op af et påbud efter byggelovens § 17, jf. § 14 om en nærmere undersøgelse af altanens tilstand og forslag til, hvorledes konstaterede mangler kan udbedres. Efterkommes påbudet ikke, må den almindelige fremgangsmåde om lovliggørelse efter byggelovens § 17 følges.”  Udtalelsen må forstås således, at byggeloven giver mulighed for undersøgelsespåbud, når der er en begrundet mistanke om fare eller væsentlig mangel ved bygningen.  Der ses ikke holdepunkter for at antage, at jordforureningsbegrundet indeklimaproblem skal behandles anderledes end mere traditionelle bygningsrelaterede mangler.

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk  Retspraksis  Vestre Landsret dom af 14. januar 2009:  En kommune havde den 29. marts 2006 med henvisning til byggelovens §§ 17 og 18, jf. § 14 udstedt et påbud til en ejer af en udlejningsejendom om at gennemføre fysiske tiltag til sikring af indeklimaet i alle boliger i ejendommen. Forureningen i indeklimaet i ejendommen vurderedes at skyldes spredning af forurenet luft fra et tidligere renseri.  Fristen for opfyldelse af påbudet udsattes, idet regionen gennemførte supplerende undersøgelser, som mundede ud i, at regionen udvidede det kortlagte areal i efteråret 2007 og meddelte, og man ville foretage yderligere undersøgelser og afværge på et senere tidspunkt, uden at det endnu var besluttet, hvornår dette ville finde sted.

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk  Sagsøgeren – altså grundejeren – gjorde gældende, at påbudet var ugyldigt, idet det ikke var hjemlet i de påberåbte bestemmelser, og idet miljørelaterede forhold ikke kan forfølges efter byggeloven.  Byretten fandt, at det meddelte påbud kunne udstedes med hjemmel i de af kommunen påberåbte bestemmelser og frifandt kommunen.  Landsretten stadfæstede byretsdommen dels af de grunde, som anført af byretten dels med henvisning til, at det ikke af forarbejderne til jordforureningsloven fremgår, at det efter vedtagelsen af jordforureningsloven skulle være udelukket at udstede påbud efter byggeloven, når der konstateres indeklimaproblemer som følge af jordforurening.


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Lovgivning om håndtering af boligers indeklimaproblemer hidrørende fra jordforurening."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google