Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tema: Klassisk psykoanalyse & Objektrelationsteori

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tema: Klassisk psykoanalyse & Objektrelationsteori"— Præsentationens transcript:

1 Tema: Klassisk psykoanalyse & Objektrelationsteori
Socialrådgiveruddannelsen 2. semester Jan Brødslev Olsen

2 Klassisk psykoanalyse
Skabt af Sigmund Freud 1856 – 1939.

3 Psykoanalysens grundbestanddele
En strukturteori om menneskets psyke En udviklingsteori om menneskets psykiske udvikling En motivationsteori En teori om den menneskelige tænkning og bevidsthed En sygdomsteori om de psykiske lidelsers funktion og årsager En behandlingsmetode

4 Strukturteorien I Det bevidste Det førbevidste Det ubevidste

5 Strukturteorien II Overjeg-et Jeg-et Det-et

6 Overjeg’ets to funktioner
Samvittighed Jegideal

7 Udviklingsmodellen (Den kendte)
Psykoseksuelle faser i barnets udvikling: Oral Anal Fallisk – ødipal Latent Genital

8 Motivationsteorien Mennesket er motiveret af tre drifter:
Seksualdriften Dødsdriften Jeg-drift (selvopholdelsesdriften)

9 To principper Lystprincippet Realitetsprincippet

10 To bevidsthedsformer Primærprocestænkning Sekundærprocestænkning

11 Udviklingsmodellen (Den knap så kendte)
Barnet udvikler sig fra: Lystprincip -> realitetsprincip Primærprocestænkning -> sekundærprocestænkning

12 Forsvarsmekanismer Funktion
At beskytte jeg’et ved ”at regulere angsten i forbindelse med individets indre konflikter og ved konflikter mellem individet og dets omgivelser, således at personligheden bevarer sin ligevægt” (Cullberg, Kap. 7, s. 92)

13 Forsvarsmekanismer Fortrængning Reaktionsdannelse Affektisolation
Forskydning Fornægtelse Regression Identifikation Projektion

14 Menneske og kultur Kulturens byrde: Kulturen er et nødvendigt onde
Kulturens gevinst: Kulturen er en menneskelig berigelse

15 Betydning for eftertiden
Udgør grundstammen af de efterfølgende psykoanalytiske traditioner. Har såvel direkte som indirekte givet grundsubstans til en lang række grundforståelser af mennesket blandt såvel professionelle som lægmand. (tænk på fortrængning, impulsstyring, overjeg, drift, jeg-styrke/svaghed etc.)

16 Betydning for eftertiden
Udgør såvel direkte som indirekte referencerammen for en lang række andre humanistiske og samfundsvidenskabelige opfattelse af menneske, kultur & samfund.

17 Objektrelationsteori
Fra drift til relation Fra Jeg til Selv Fra psykoseksuel til psykosocial

18 Objektrelationsteoretikere
Margareth Mahler Otto Kernberg Melanie Klein D. W Winnicott

19 Kernen i teorien Vægt på det tidlige samspil mellem mor og barn.
Vægt på de indre psykiske repræsentationer af vigtige personer

20 Margareth Mahlers teori (1897-1985)
Udmærker sig ved at bygge på konkrete empiriske iagttagelser af mødres interaktion med deres børn kombineret med den psykoanalytiske grundforståelse.

21 1. Objekt: Som regel: et menneske, der er genstand for følelsesmæssig opmærksomhed. For barnet typisk: Mor, far eller andre omsorgsgivere. Kan også være et kæledyr, en bamse sutteklude etc.

22 Objekter senere i livet
Senere i livet udvider kredsen af objekter sig til at inkludere venner, kærester og egne børn.

23 2. Objektrelation Det følelsesmæssige forhold barnet (og senere den unge og den voksne) har til objektet.

24 3. Objektrepræsentation
Psykisk struktur i jeg’et, der viser barnets indre billede af et objekt. Dette billede er knyttet til stærke følelser og dermed en totaloplevelse af objektet. Objektrepræsentationen er subjektiv, dvs. det er barnets oplevelse af objektet, ikke opjektet i sig selv.

25 4. Selvrepræsentation Barnets indre billede af sig selv. Kaldes også slet og ret for Selvet. Selvet kan opleves til forskel fra Jeg’et, der er en teoretisk konstruktion.

26 Objektkonstans Begrebet udtrykker den subjektive tilstand hvor barnet har et nogenlunde stabilt (overvejende positiv) billede af et vigtigt objekt, - uden at dette objekt konkret er til stede - eller glæder henholdsvis frustrerer.

27 Objektkonstans Objektkonstans fordrer, at ”det gode objekt” og ”det onde objekt” er smeltet sammen, således at barnet kan opfatte et givet objekt med såvel positive som negative følelser. Dette kræver at de positive oplevelser har haft overvægt ift. de negative.

28 Selvkonstans Udtrykker ar barnet har en nogenlunde stabil (overvejende positiv) opfattelse af sig selv. Først omkring 3-års-alderen er der skabt selv-konstans.

29 Separationsproces Den proces hvorigennem barnet frigør sig fra sin oplevelse af sammensmeltning med moderen (symbiosen). Barnet skal her lære, at det kan bære adskillelsen.

30 Individuationsproces
Den proces, hvorigennem barnet opbygger sin egen individualitet, sit eget selv.

31 Separations- og individuationsproces
De to processer forløber parallelt og er dialektisk afhængige af hverandre.

32 Splitting En primitiv forsvarmekanisme, som barnet iflg. Melanie Klein bruger i de første (3-5) måneder af sig liv. Barnet kan ikke forstå, at det samme objekt (f.eks. Brystet) kan være såvel godt som ondt, forstået som: Godt = til stede Ondt = fraværende eller frustrerende

33 Splitting (fortsat) For at få orden i dette kaos opdeler barnet verden i to: Det gode og det onde (bryst). Begge dele opleves som indre objekter. Barnets verden er således befolket med indre objekter.

34 Projektiv identifikation
Som splitting en primitiv forsvarsmekanisme men også et kommunikationsmiddel

35 Projektiv identifikation (fortsat)
Tre faser: 1. Projektion af et ondt indre objekt/følelse som omverdenen udstyres ufrivilligt med. 2.Ubevidst manipulation og dermed kontrol med modtageren af det projicerede. 3. Re-introjektion af det projicerede.

36 Refleksionsspørgsmål
Har psykoanalysen og objektrelationsteorien stadig brugbarhed? I givet fald med hvilke begreber og indenfor hvilke områder? Giv helt konkrete eksempler? Hvis ikke: Hvilke forandringer eller nyudviklinger skal der til?

37 Litteratur: Klassisk psykoanalyse & objektrelationsteori
Cullberg, J.: Dynamisk Psykiatri. Hans Reitzels Forlag. Del III: Personlighedsudviklingen og de psykodynamiske grundbegreber, kapitel 5, 6 og 7. (Ikke i kompendium). (32 sider). Suppl.: Mahler, Margaret S.; Pine, Fred & Bergman, Anni (1975): Barnets psykiske fødsel: Symbiose og individuation. Hans Reitzels Forlag 1988.


Download ppt "Tema: Klassisk psykoanalyse & Objektrelationsteori"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google