Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan kan vi øge kulstofindholdet i landbrugsjorden ?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan kan vi øge kulstofindholdet i landbrugsjorden ?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan kan vi øge kulstofindholdet i landbrugsjorden ?
Bent Tolstrup Christensen Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø Forskningscenter Foulum

2 Baggrund – Kyoto aftalen fra 1997
Danmarks forpligtigelse: 21 % reduktion i udledningen af drivhusgasser i målt i forhold til 1990 Jordbruget tegner sig for 18 % af den samlede danske udledning (2003): - kuldioxid fra energiforbrug, kalkning, mv. - metan fra husdyrholdet incl. gødning (21x) - lattergas fra kvælstof-omsætning (310x)

3 Udledning af drivhusgasser fra jordbruget i 1990 og 2003 (mio
Udledning af drivhusgasser fra jordbruget i 1990 og 2003 (mio. t CO2-ækv.) (Olesen 2005).

4 Yderligere muligheder for reduktion i udledning af kuldioxid
Kyoto artikel 3.3: Lagring af kulstof i træ og jord ved skovrejsning Kyoto artikel 3.4: Øget lagring af kulstof i jord ved ændret dyrkning (ager, græsmarker, skov) - her gælder netto-netto princippet

5 Kyoto art. 3.4: Hvad snakker vi om ?
Ca. 2/3 af det danske areal dyrkes 144 tons C/ha i den øverste meter (gns.) 2,6 mio. ha dyrket jord = 1400 mio. tons kuldioxid-ækv. 70 mio. tons kuldioxid-ækv. udledes årligt fra DK 21 % reduktion i udledning = 15 mio. tons kuldioxid-ækv. Altså: den nationale forpligtigelse modsvarer en årlig relativ stigning i jordens kulstoflager på 1 %

6 Hvordan kan vi øge kulstofindholdet ?
Vi kan øge tilførslen af kulstof til jorden: - nedmulde afgrøderester (halm, efterafgrøder) - tilføre husdyrgødning (og slam mv.) Vi kan nedsætte omsætnings-hastigheden af det organiske stof i jorden - reduceret intensitet i jordbearbejdningen - øget vandmætning og nedsat luftskifte ? - eksponere underjord ? - forringe omsætteligheden af det tilførte organiske materiale ved forudgående forkulning ?

7 Jordens indhold af kulstof (0-20 cm) 1 år (1999) og 4 år (2002) efter den sidste halmtilførsel (halm tilført årligt i perioden ) (Thomsen & Christensen, 2004).

8 Tilvækst i jordens pulje (0-20 cm) af majs-afledt kulstof
Tilvækst i jordens pulje (0-20 cm) af majs-afledt kulstof. Der blev tilført 8 tons tørstof/ha hvert år i 14 år (Kristiansen et al., 2004).

9 Tilvækst i jordens pulje (0-25 cm) af kulstof ved tilførsel af kulstof med halm, savsmuld, fast husdyrgødning og sphagnumtørv. Der blev tilført 6,5 t tørstof/ha hvert år i 30 år (Christensen & Johnston, 1997).

10 Jordens indhold af kulstof (0-20 cm) i et årigt forsøg ved Askov Forsøgsstation (Christensen, 1990).

11 Jordens indhold af kulstof i efter 10 år med korndyrkning og rajgræs som efterafgrøde (Rasmussen, 1991).

12 Pløjefri dyrkning og kulstof i 0-20 cm (%) (Schjønning & Thomsen, 2006).

13 -600 -400 -200 200 400 600 800 1000 Handels- gødning Kvæg Svin Blandet Rest Alle Kg C/ha/år Ændringer i jordens kulstoflagring (kg C/ha/år) i 0-50 cm dybde over en periode på 10 år. Måleflader i KVADRATNETTET fordelt på gødningstyper (Heidmann m. fl. 2001).

14 Konklusioner - Ved årlig nedmuldning af afgrøderester tilbageholder jorden % af det tilførte kulstof - Ved årlig tilførsel af husdyrgødning tilbageholder jorden godt 30 % af det tilførte kulstof - Pløje-fri dyrkning øger kulstofindholdet i de øvre jordlag - Stigende kulstofindhold på kvægbedrifter (på sandjord) og faldende indhold på rene plante- og svinebrug (på lerjord)

15 Udfordringer Sikring af jordens kulstofindhold og øget udtag af biomasse til energiformål: Hvordan klarer vi denne udfordring ? - dyrkning af bioenergiafgrøder (enårige/flerårige) - kompensatoriske tiltag i marken (fx efterafgrøder) - konvertering af biomasse til energi: hvilke teknologispor kan samtidigt bidrage til bioenergi, reduktion i udledning af drivhusgasser og bidrage til kulstoflagring i jorden


Download ppt "Hvordan kan vi øge kulstofindholdet i landbrugsjorden ?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google