Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Muligheder og rettigheder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Muligheder og rettigheder"— Præsentationens transcript:

1 Muligheder og rettigheder
Hjemtagning af beboere Muligheder og rettigheder Asperger personaletræf Bodil Riishede

2 Asperger personaletræf 18.9.2014 Bodil Riishede

3 AutismeRådgiverne er en selvstændig rådgivnings-og kursusvirksomhed
med speciale i familier, børn, unge og voksne med Autisme og ADHD. AutismeRådgiverne ønsker at yde den bedste specialistbistand inden for autisme og ADHD området, hvor faglighed, udvikling og respekt for andre mennesker er bærende elementer i arbejdet. Asperger personaletræf Bodil Riishede

4 Temaer Kort gennemgang af lovgrundlag
Formålet med bestemmelserne i SEL §§ 66, 76, 85 og 107 Opsigelse mod borgerens ønske Rettigheder, aktindsigt, skriftlig afgørelse Klageregler, oplysningspligt og rådgivning fra kommunen Opsættende virkning Værge, personale, habilitet Indhold i klagen i forhold til kommunens målsætning Asperger personaletræf Bodil Riishede

5 Anbringelsessteder for børn
§ 66. Anbringelsessteder for børn og unge kan være 1) plejefamilier, jf. § 142, stk. 1, 2) kommunale plejefamilier, jf. § 142, stk. 1, 3) netværksplejefamilier, jf. § 142, stk. 2, 4) egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, jf. § 142, stk. 6, 5) opholdssteder for børn og unge, jf. § 142, stk. 7, eller 6) døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, jf. § Asperger personaletræf Bodil Riishede

6 Efterværn § 76 Stk 3. ”Stk 3. For unge, der er eller var anbragt uden for hjemmet i et anbringelsessted efter reglerne i kapitel 11 umiddelbart inden det fyldte 18. år, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, 1) at døgnophold § 55, på et anbringelsessted, jf. § 66 opretholdes” Asperger personaletræf Bodil Riishede

7 Anbringelsessteder for voksne
Lov om Social Service § 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Asperger personaletræf Bodil Riishede

8 Anbringelsessteder for voksne
Lov om Social Service § 107 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Asperger personaletræf Bodil Riishede

9 Formål med § 107 Varighed af det midlertidige ophold:
”Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for midlertidige botilbud. Det afgørende for opholdets varighed er, at formålet er opfyldt, og at den pågældende kan klare sig uden den støtte, der ydes i den midlertidige boform og skal tilbage til den oprindelige bolig igen, eller om pågældende f.eks. skal tilbydes ophold i længerevarende botilbud efter SEL § 108, eller en bolig efter almenboligloven eller en anden bolig.” Bestyrelseskursus Bodil Riishede

10 Socialpædagogisk støtte til voksne
Lov om Social Service § 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. . Asperger personaletræf Bodil Riishede

11 Formål med § 85 ”At styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller at kompensere for nedsat funktionsevne Indsatsen tager sigte på at den enkelte kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner Formålet med støtten kan være at opretholde eller skabe sociale netværk, struktur i dagligdagen m.v., således at personen bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud” Bestyrelseskursus Bodil Riishede

12 Sagsforløb På baggrund af kommunens handleplaner, stedets statusrapporter m.m. indleder kommunen forhandling om ændret anbringelsessted med forældre, beboer, og botilbud ved enighed ingen problemer og sagen slutter. Asperger personaletræf Bodil Riishede

13 Sagsforløb Ved uenighed :
Kommunen træffer en skriftlig begrundet afgørelse Beboer har 4 uger til at klage. Ingen formkrav, men skriftlighed og begrundelser vigtige Asperger personaletræf Bodil Riishede

14 Begrundelser for at klage
Vigtigt At man forholder sig til målsætningen i handleplanen At der fortsat er udviklingsmuligheder At synliggøre at beboeren stadig er inden for § 107 målgruppen At sikre at kommunens oplysninger er fyldestgørende og retvisende Asperger personaletræf Bodil Riishede

15 Sagsforløb… Kommunen har 4 uger til at revurdere sagen
Det er klogt allerede her at søge om opsættende virkning Ved medhold til beboer afsluttes sagen Asperger personaletræf Bodil Riishede

16 Sagsforløb ved anke Ved fastholdelse oversendes sagen til Ankestyrelsen Bede om aktindsigt hos Ankestyrelsen Beboer har lov til at fremsende yderligere akter til sagens bedømmelse Kan give fuldmagt til andre Evt. afgrænset værgemål kan komme på tale Asperger personaletræf Bodil Riishede

17 Sagsforløb ved anke Både kommunen og Ankestyrelsen kan bevilge opsættende virkning, jf. Retssikkerhedsloven § 72 Kommunen kan ikke ændre foranstaltningen, mens sagen behandles og skal fortsat betale Nævnet træffer afgørelse: Der er 3 muligheder: - Medhold til klager - Medhold til kommunen - Hjemvisning af sagen til fornyet behandling Asperger personaletræf Bodil Riishede

18 Oplægget kan rekvireres hos
Tak for i dag Oplægget kan rekvireres hos Asperger personaletræf Bodil Riishede


Download ppt "Muligheder og rettigheder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google