Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Hjælpemidler eller? Overvejelser…… Kommunikation.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Hjælpemidler eller? Overvejelser…… Kommunikation."— Præsentationens transcript:

1 Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Hjælpemidler eller? Overvejelser…… Kommunikation

2 Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Disposition • FN’s handicapkonvention • De handicappolitiske principper og det relative handicapbegreb • Sektoransvar, afklaring af sektoransvar • Folkeskoleloven • Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov • Lov om social service, formål – børn og voksne • Sædvanligt indbo, forbrugsgoder og hjælpemidler • Merudgifter • Specialrådgivning • Rettigheder og handlemuligheder

3 Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) FN´s handicapkonvention Artikel 3: Generelle principper: - Respekt for menneskets naturlige værdighed, personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg, og uafhængighed af andre personer - Ikke-diskrimination - Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet - Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den menneskelige mangfoldighed og af menneskeheden - Lige muligheder - Tilgængelighed - Ligestilling for mænd og kvinder - Respekt for de udviklingsmuligheder, som børn med handicap har, samt respekt for deres ret til at bevare deres identitet. Artikel 9: Tilgængelighed: - At sikre, at personer med handicap på lige fod med andre har adgang til de fysiske omgivelser og transportmuligheder, den information og kommunikation, herunder informations- og kommunikationsteknologi og – systemer… Artikel 19: Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet: - At personer med handicap har adgang til et udvalg af støttetilbud i hjemmet og på boligområdet samt andre lokale støttetilbud, herunder den nødvendige personlige bistand for at kunne leve og være inkluderet i samfundet samt for at forebygge isolation fra eller udskillelse af samfundet Artikel 24: Uddannelse - (3a) fremme indlæringen….alternative kommunikationsmåder, - midler, - formater…. Artikel 25: - Retten til at arbejde på lige fod med andre, hvilket omfatter retten til at kunne tjene til livets ophold ved beskæftigelse, som de selv vælger frit….. Artikel 26: Habilitering og rehabilitering: - Deltagerstaterne skal fremme eksistensen af og kendskabet til samt anvendelsen af hjælpemidler og hjælpemiddelteknologi….

4 Handicappolitiske principper og det relative handicapbegreb: • Ligestilling • Kompensation • Solidaritet • Sektoransvar • Det relative handicapbegreb og kompensationsbehovet • Afdækning af ressourcer og begrænsninger/ICF Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

5 Sektoransvar • Sektoransvar er et af hovedprincipperne for dansk handicappolitik. Begrebet betyder, at enhver sektor i samfundet selv skal tage ansvaret for, at dens ydelser er tilgængelige også for mennesker med handicap. Sektoren skal også være indstillet på at betale, hvad det koster at opnå denne tilgængelighed. Alternativet til sektoransvar er særforsorg. (SFI: Princip og virkelighed 2005) • Sektoransvar handler om, hvor ansvaret tages, men ikke om, hvor stort det er/implementeringen.

6 Afklaring af sektoransvar • Hvad er formålet med at anvende det ansøgte? • Hvor skal det anvendes? • Hvad skal det ansøgte bruges til? • Hvem og hvor skal borgeren instrueres? • Særregler/undtagelser

7 Kompensationsbehovet • Hvilket kompensationsbehov er der tale om i den konkrete sammenhæng? - generelle/specifikke - personlige/undervisningsmæssige/arbejdsrelaterede • Hvilke kompensationsmuligheder findes? • Rækkefølgen? – det billigste af det bedst egnede – den universelle teknologi før hjælpemidlet Derfor er den helt konkrete udredning af kompensationsbehovet så vigtig! Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

8 Hjælpemidler og forbrugsgoder • § 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet • 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, • 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller • 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. § 113. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

9 Kriterier - Personkreds – tale om en varig funktionsnedsættelse – mere end 5 år - Dokumentation for væsentlig afhjælpning af funktionsnedsættelse – nødvendig - Dokumentation for væsentlig lettelse af dagligdagen – hyppighed - Borgere med et midlertidigt behov? Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

10 Forbrugsgoder og hjælpemidler Sædvanligt indbo > 74% af befolkningen, købes i almindelig handel Universel teknologi - Forbrugsgoder – produceret til brug i den almene befolkning, som kan fungere som hjælpemiddel Hjælpemidler – produceret til at kompensere for funktionsnedsættelse Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

11 Konsekvenser? • Den teknologiske udvikling udvider mulighederne for at kompensere! • Den teknologiske udvikling flytter/ændrer kompensationsbehovet? • Hvilke konsekvenser har det for borgerne med ADHD? Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

12 Folkeskoleloven Folkeskolens struktur og indhold til og med 9. klasse • § 3. Stk. 2. Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Undervisningsministeren fastsætter regler herom, herunder om adgangen til at indhente viden og specialrådgivning samt bistand til kommunens udredning fra den nationale videns - og specialrådgivningsorganisation, og kan i denne forbindelse fravige §§ 5, 7, 7 a, 13, 14, 16, 28, stk. 1, 29 og § 36, stk. 2 og 4.

13 Børn med vidtgående behov: § 20. Stk. 2. Desuden påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de i stk. 1 nævnte børn og unge, herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. • Stk. 3. Det påhviler regionsrådet at drive lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn og unge under 18 år, som vedkommende kommunalbestyrelse har henvist til specialundervisning ved regionsrådets foranstaltning, jf. § 21, stk. 1 og 2. Det samme gælder for børn, der henvises til specialpædagogisk bistand ved regionens undervisningstilbud, og som endnu ikke har påbegyndt skolegangen. • Stk. 4. Regionsrådet kan efter aftale med kommunalbestyrelsen varetage kommunale driftsopgaver inden for denne lov, der ligger i en naturlig tilknytning til regionens opgaver, og hvor regionen derfor har særlige kompetencer i forhold til opgavevaretagelsen. Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

14 Folkeskolens bistand til småbørn • § 4. Efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren, tilbyder folkeskolen specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Undervisningsministeren fastsætter endvidere nærmere regler om adgangen for kommuner, regioner og skoler m.v. til at indhente viden og specialrådgivning samt bistand til kommunens udredning fra den nationale videns - og specialrådgivningsorganisation.

15 Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand. • § 2. Specialpædagogisk bistand til elever i grundskolen og 10. klasse omfatter: • 1) Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling. • 2) Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven. • 3) Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevens indlæringsforudsætninger. For elever i børnehaveklassen omfatter specialpædagogisk bistand undervisning og træning, der tilrettelægges efter elevens særlige behov. • 4) Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder. • 5) Personlig assistance, der kan hjælpe eleven til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen. • 6) Særligt tilrettelagte aktiviteter, der kan gives i tilslutning til elevens specialundervisning. Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

16 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov • Kommunalbestyrelsens ansvar at den unge kan modtage en ungdomsuddannelse, kommunalbestyrelsen godkender uddannelsesplan og finansierer forløbet • Undervisningsmidler skal stilles gratis til rådighed for den unge, hvorfor det i uddannelsesplanen skal beskrives, hvilke undervisningshjælpemidler og hvilken vejledning den unge har behov for. • Deltagelse i ordinære forløb – bruge de dertil knyttede muligheder for specialpædagogisk støtte. Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

17 Lov om social service - børn § 19. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at de opgaver og tilbud, der omfatter børn, unge og deres familier, udføres i samarbejde med forældrene og på en sådan måde, at det fremmer børns og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. Dette gælder både ved udførelsen af det generelle og forebyggende arbejde og ved den målrettede indsats over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte. § 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal have til formål at 1) sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk, 2) sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk, 3) understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse, 4) fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og 5) forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv. Stk. 2. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold. Stk. 3. Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Hvis dette ikke er muligt, skal foranstaltningens baggrund, formål og indhold tydeliggøres for forældremyndighedsindehaveren og for barnet eller den unge. Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

18 Lov om social service – voksne • § 81. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er • 1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, • 2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, • 3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og • 4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov. Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

19 Instruktion i brug af hjælpemidler: • § 10. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde rådgivning om valg af hjælpemidler og forbrugsgoder samt instruktion i brugen heraf. Opgaven kan varetages i samarbejde med andre kommuner. Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

20 Specialrådgivning • Børn: • § 11. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at forældre med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til ved opsøgende arbejde at tilbyde denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov for det. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte vordende forældre. • Stk. 2. Såvel forældre som børn og unge, der alene søger rådgivning efter stk. 1, skal kunne modtage denne anonymt og som et åbent tilbud. • Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, når det anses for at være af væsentlig betydning for et barns eller en ungs særlige behov for støtte, tilbyde • 1) konsulentbistand til børn, unge og familier med hensyn til børn eller unges forhold og • 2) rådgivning om familieplanlægning. • Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner. • Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal etablere en særlig familievejlederordning for familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vejledningen skal tilbydes, inden for 3 måneder efter at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret. • Stk. 6. Socialministeren fastsætter nærmere regler om familievejlederordningen. • Voksne • § 12. Kommunalbestyrelsen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde. • Stk. 2. Opgaverne efter stk. 1 kan varetages i samarbejde med andre kommuner. Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

21 Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Processuelle regler • Retssikkerhedsloven: - sagsbehandlingstid § 3 - inddragelse § 4 - sagsbehandling bredt (alle muligheder, også hos andre myndigheder) § 5 - oplysningsgrundlag § 10 - borgerens medvirken § 11 • Offentlighedsloven - notatpligt § 6 • Forvaltningsloven - vejledningsforpligtelsen § 7 - partsrepræsentation § 8 - aktindsigt § 9, § 16 - partshøring § 19 - skriftlig og begrundet afgørelse § 22-§24 - klagevejledning § 25 • Persondataloven - samtykke

22 Merudgifter § 41. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

23 Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Processuelle regler • Retssikkerhedsloven: - sagsbehandlingstid § 3 - inddragelse § 4 - sagsbehandling bredt (alle muligheder, også hos andre myndigheder) § 5 - oplysningsgrundlag § 10 - borgerens medvirken § 11 • Offentlighedsloven - notatpligt § 6 • Forvaltningsloven - vejledningsforpligtelsen § 7 - partsrepræsentation § 8 - aktindsigt § 9, § 16 - partshøring § 19 - skriftlig og begrundet afgørelse § 22-§24 - klagevejledning § 25 • Persondataloven - samtykke


Download ppt "Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Hjælpemidler eller? Overvejelser…… Kommunikation."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google