Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet"— Præsentationens transcript:

1 Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet
§ 141 handleplaner Borgerens handleplan Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

2 Præsentation af mit indlæg
Lovgivningen Retssikkerhed, medindflydelse, helhed i indsatsen, én handleplan. Præsentation af selve modellen Individualiteten, systematik, dokumentation, evaluering, én handleplan. Organisering af handleplansarbejdet Hvem skal have ansvaret for handleplans – samarbejdet? Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

3 Retssikkerhedsloven § 4
Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

4 Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet
Serviceloven § 81 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer […] Forebygge, at problemerne for den enkelte forværres. Forbedre den enkeltes sociale og personlige udviklingsmuligheder[..] Forbedre livsudfoldelse […] Helhedsorienteret indsats[…] Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

5 Servicelovens handleplan
Bør anvendes som det redskab, der kan samle den indsats den enkelte borger tilbydes. Den bør være det redskab som kan synliggøre, at borgeren får de ydelser og de tilbud som borgeren har ret til. Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

6 Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet
Servicelovens § 141 stk.2. Hvem kan få en handleplan? Når hjælpen ydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Eller til personer med alvorlige sociale problemer[…] Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

7 Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet
Serviceloven § 141 stk. 3. Formål med indsatsen. Hvilken indsats er nødvendig for at opnå formålet? Den forventede varighed Andre særlige forhold Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

8 Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet
Servicelovens § 141 stk.4 Handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt sammen med denne. Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

9 Borgerens forudsætninger
Første udfordring – individualiseret tilgang Handleplansarbejdet bør altid været målrettet via en forudsætningsbeskrivelse. Denne beskrivelse bør så vidt muligt udarbejdes i et samarbejde med borgeren og/eller af fagpersoner, som er uddannet til at udarbejde disse beskrivelser. Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

10 Forudsætningsbeskrivelsen
Anden udfordring - De to kerneområder; forudsætningsbeskrivelsen og handleplanen. Forudsætningsbeskrivelsen bør være et redskab, som er tilpasset målgruppen på et overordnet niveau. Autisme – ADHD – udviklingshæmmede – skizofreni etc. Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

11 Forudsætningsbeskrivelsen
Forudsætningsbeskrivelsen bør betragtes som et øjebliksbillede – Som også kan være grundlaget for andre beskrivelser af borgeren. Funktionsevnemetoden Ressourceprofil Samtale skema / dialogguide Forudsætningsbeskrivelsens primære funktion er målrette udviklingen af de pædagogiske strategier og metoder. Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

12 §141 handleplan – sådan kan det gøres
En helhedsorienteret indsats Sikre lovens intentioner om, at det er borgerens handleplan. Samlet beskrivelse af den indsats borgeren tilbydes af kommunen og tilbudene Særskilt forudsætningsbeskrivelse. Individualitet, systematik, dokumentation og evaluering. Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

13 Den helhedsorienterede indsats Bostøtten
Overordnet formål med bostøtten: at udvikle strategier sammen med borgeren/de pårørende som kan lette hverdagen for borgeren. Der udarbejdes et individuelt dagsskema, som skal støtte borgeren i at holde overblikket i hverdagens forskellige aktiviteter. Der udarbejdes individuelle støttesystemer, som skal støtte borgeren i at gennemføre hverdagens forskellige aktiviteter. Der udarbejdes et individuelt økonomisystem, som skal støtte borgeren i at holde overblikket over vedkommendes økonomiske midler. Der udarbejdes et individuelt rengøringssystem, som skal støtte borgeren i at udføre de forskellige rengøringsopgaver. Fællesarealerne skal indrettes, så de tilgodeser den autistiske tænkning. Der kan være tale om visualisering og tydeliggørelse af fællesarealernes funktioner. Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

14 Den helhedsorienterede indsats Arbejde/uddannelse/beskæftigelse
Overordnet formål: at målrette beskæftigelsesindsatsen i forhold til ressourcerne hos den enkelte borger. Hvis borgeren ønsker et arbejdsmarkeds-afklaringsforløb, udarbejdes der en jobplan, som skal støtte borgeren i ønsket om at få kortlagt sine arbejdsmæssige ressourcer. Hvis borgeren ønsker en uddannelse, udarbejdes der en uddannelsesplan, som skal beskrive og belyse borgerens forudsætninger for at gennemføre et uddannelsesforløb. Hvis borgeren får beskyttet beskæftigelse, forpligtes bostedet til at indlede et samarbejde med det konkrete værksted. Formålet er at sikre, at den socialpædagogiske indsats tilrettelægges med fælles pædagogiske strategier. Hvis borgeren tilknyttes arbejdsmarkedet, forpligtes bostedet til at sikre, at borgeren modtager den nødvendige støtte på arbejdspladsen. Uanset arten af beskæftigelse skal bostedet sikre, at arbejdsdagen eller studieforløbet tilrettelægges, så borgeren kan håndtere det samlede hverdagsliv. Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

15 Den helhedsorienterede indsats Fritid og samværstilbud
Overordnet formål er at give borgeren mulighed for at få et meningsfyldt indhold i fritiden. Bostedet bør målrette indsatsen mod, at borgeren introduceres til forskellige former for fritidsbeskæftigelse. I det omfang borgeren har behov for det, udarbejder bostedet støttesystemer, der kan fremme selvstændigheden i fritidslivet. Bostedet tilrettelægger forskellige aktiviteter, som borgeren skal lære at bruge i fritiden. Bostedet tilbyder borgeren enten heldagssommerture eller mulighed for en årlig sommer- eller vinterferie. Hvis borgeren er interesseret, tilbyder bostedet forskellige samfundsmæssige og kulturelle oplevelser. Hel eller delvis brugerbetaling kan komme på tale, hvis borgeren deltager i fritidsaktiviteter eller samværstilbuddet. Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

16 Den helhedsorienterede indsats Personlig udvikling
Indsatsen skal synliggøre over for borgeren og/eller de pårørende, hvilken betydning det kan få for ham/hende at leve et voksenliv med diagnosen ASF. Borgeren kan forvente at blive tilbudt de særlige metoder, der kendetegner autismepædagogikken, når han eller hun skal lære at håndtere social interaktion. Borgeren kan forvente at blive tilbudt kognitive samtaleforløb af særligt uddannede medarbejdere. Borgeren kan forvente, at der er mulighed for at udvikle de nødvendige sociale færdigheder i den rette kontekst. Borgeren kan forvente at få hjælp til at informere omgivelserne om ASF, når han eller hun finder dette relevant og nødvendigt. Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

17 Den helhedsorienterede indsats
Ved at udspecificere de enkelte elementer i den helhedsorienterede indsats, opnår de enkelte tilbud den nødvendige synlighed af, hvad de kan tilbyde borgeren med ASF. Helheden i borgerens hverdagsliv Giver de kommunale myndigheder en reel mulighed for at få indsigt hvad de visitere til. Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

18 Systematikken i modellen
Brug af den samme model i både bo, dagtilbud og hos handle-kommunen Dialogmøder Opfølgningsmøder Evalueringsmøde Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

19 Systematikken i modellen (fortsat)
Overordnet formål Begrund med to til tre hjælpesætninger hvorfor dette overordnede formål er udvalgt Husk at belyse hvis formålet er et der er samarbejdet om i gennem længere tid – herunder hvorfor Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

20 Systematikken i modellen (fortsat)
Et overordnet formål – skal altid deles op i mindst et delmål (systematisering, dokumentering) Første delmål Begrund med to til tre hjælpesætninger hvorfor dette delmål er udvalgt Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

21 Systematikken i modellen (fortsat)
Metodevalg Begrund metodevalget ud fra eksempelvis dit kendskab til brugeren, andre formål der er samarbejdet om, autismefaglig viden. Beskriv hvordan I starter op med metoderne – herunder hvorfor Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

22 Systematikken i modellen (fortsat)
Hvem gør hvad og hvorfor? Brugeren Medarbejderne i bo/dagtilbudet Eksterne samarbejdspartnere Sagsbehandler Afdelingsleder Pårørende kontaktpersonerne Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

23 Systematikken i modellen (fortsat)
Evalueringsmål Hvad vil I måle indsatsen på? Udpeg et eller to områder – del gerne op i ”snuble-mål”. Beskriv hvor ofte I vil foretage evalueringen. Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

24 Samlet oversigt over modellen
Overordnet formål Første delmål - Andet delmål Metodebeskrivelse Hvem gør hvad Evalueringsmål Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

25 Eksempel på et overordnet formål
Første overordnet formål; Arbejdsmarkedsafklaringsforløb. Peter har forsøgt at tage en fuld HF, men oplevede det blev for stor en udfordring med eksamen. Peter ønsker derfor støtte til at få afklaret, hvordan han kan blive tilknyttet arbejdsmarkedet. Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

26 Eksempel på første delmål
Første delmål; Udarbejde en ressourceprofil Det er lov bestemt at der skal udarbejdes en ressourceprofil, når en person ønsker støtte til at få afklaret sin arbejdsevne – Derfor starter vi med den. Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

27 Eksempel på metodevalg
Ressourceprofilen er opdelt i fire hovedområder – vi starter med det første på følgende måde. Interview af Peter – sammenskrivning af Peters informationer – gennemlæsning sammen med Peter. Det skrevne rettes til og godkendes endeligt af Peter, inden vi starter på næste hovedområde. Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

28 Første delmål - Hvem gør hvad?
Peter – Deltage i interviewet – og svarer så godt han på de stillede spørgsmål. Kontaktperson botilbud – er med til interviewene, hvilket giver Peter den nødvendige sikkerhed. Afdelingsleder dagtilbudet – er interviewer og han er også den person, der sammenskriver og gennemgår materialet med Peter Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

29 Første delmål - evalueringspunkt
Sammen med Peter har vi udpeget interviewformen som første evalueringsmål. Følgende fokus; Hvordan støtter vi Peter i at huske tilbage? Kan Peter genkende hans beskrivelser i det skrevne? Vurdering af om det er relevant, at kontaktpersonen fra botilbudet er med til interviewene. Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

30 Organisering af handleplansarbejdet
Fire centrale kerneelementer i modellen Dialogmøderne / ugesamtaler Opfølgningsmøderne – 2 til 4 pr år Evalueringsmøde Kontaktpersonens rolle / ansvarsområder Uddannelse af medarbejderne og borgeren Respekter at det tager tid at implementere modellen. Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

31 Organisering af handleplansarbejdet
Afdelingslederens rolle og ansvarsområder. Planlægning og organisering af opfølgningsmøderne og evalueringsmødet. Mødeleder Holde overblikket i overordnede formål og delmålene. Udpege evalueringsmål. Godkende referat – inklusiv selve handleplanen. Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

32 Organisering af handleplansarbejdet
Sikre at det (så vidt det er muligt) er borgeren og ikke kontaktpersonen der redegør for handleplansarbejdet. Stille sokratiske spørgsmål. Validere – så det sikres at borger og tilbud har fælles forståelse af formål, indsats og metoder. Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet

33 Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet
Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet


Download ppt "Dorthe Hölck Udviklingschef Hinnerup Kollegiet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google