Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunens sagsbehandling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunens sagsbehandling"— Præsentationens transcript:

1 Kommunens sagsbehandling
Støtte til familier med børn og unge med Prader-Willi Syndrom Brogården, d. 27. september 2008 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent

2 Det bør du kunne forvente af kommunen
en generel viden om forældres reaktioner på at få/have et barn med en funktionsnedsættelse en viden om hjælpemuligheder i lovgivningen, dels på eget område, dels på andre myndigheders viden at ansøgninger behandles korrekt at afgørelser begrundes at nødvendige oplysninger indhentes

3 Det kan du ikke forvente af kommunen
At din sagsbehandler kender netop dit barns funktionsnedsættelse kender netop din families behov har en paratviden om Prader-Willi Syndrom

4 Hvad kan du selv gøre Når du vil søge kommunen om hjælp
Det er altid en god idé at henvende dig skriftligt, så har du dokumentation for at du har søgt om hjælp, så er du sikker på, at dine begrundelser for din ansøgning er noteret Du kan også søge om hjælp mundtligt, kommunen har pligt til notere din henvendelse

5 Hvad kan du selv gøre Søg om hjælp, før du handler du kan normalt ikke få dækket udgiften til noget, du har købt, før der foreligger en bevilling du behøver ikke at ansøge i forhold til en konkret bestemmelse

6 Hvordan behandles din ansøgning
Kommunen skal fastsætte en frist for behandling af din ansøgning Kommunen skal sørge for, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, det vil sige, at den skal indhente de nødvendige oplysninger for at kunne træffe en afgørelse Såfremt der indhentes oplysninger, som du ikke er bekendt med, skal kommunen partshøre dig Kommunen skal behandle din ansøgning efter alle de muligheder, der findes i lovgivningen Du har ret til at få en skriftlig begrundet afgørelse på din ansøgning samt en klagevejledning, hvis du ikke får det, du har søgt om

7 Kan andre deltage i din sag
Bisidder - er en person, der deltager sammen med dig (sidder bi). Det kan anbefales, at I på forhånd aftaler, hvordan pågældende skal hjælpe dig før, under og efter samtalen. Partsrepræsentant - er en person, der overtager partens = dine rettigheder efter forvaltningsloven. Det betyder fx, at det er partsrepræsentanten, som skal høres i sagen, og som skal modtage afgørelsen. Kommunen skal kræve dokumentation (fuldmagt) for partsrepræsentationen Kommunen kan kræve, at du selv medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.

8 Notatpligt og aktindsigt
Kommunen har notatpligt og skal dermed føre journal over de oplysninger, der har betydning for sagen Du har ret til at se notater og øvrige akter, der er i din journal (aktindsigt) Du har ret til at få aktindsigt senest 10 dage efter, du har anmodet om det

9 Klage / anke Klage over sagsbehandlingen eller sagsbehandleren skal rettes til kommunen. Klage (anke) over en afgørelse skal rettes til Det sociale Nævn i Statsforvaltningen

10 Klage over en afgørelse
Du kan klage til det sociale nævn inden 4 uger (28 dage) fra det tidspunkt, du har modtaget afgørelsen Klagen skal sendes til kommunen, der revurderer afgørelsen (remonstration). Hvis afgørelsen fastholdes, sender kommunen klagen sammen med sagens akter til det sociale nævn Klagefristen skal overholdes, idet den ellers vil blive afvist. Du kan altid aflevere en foreløbig klage, hvis du har brug for mere tid til f.eks. at søge vejledning hos din organisation Der kan som hovedregel ikke klages over det sociale nævns afgørelse, Ankestyrelsen kan dog optage en sag til behandling, når det skønnes, at sagen har principiel eller generel betydning.

11 Hvor står reglerne Forvaltningsloven § 8 Bisidder § 9 Aktindsigt (inden 10 dage) § 19 Partshøring §§ Begrundelse (skriftligt inden 14 dage) § 25 Klagevejledning

12 Hvor står reglerne Retssikkerhedsloven § 3 sagsbehandlingstid
§ 4 medvirke ved behandling af egen sag § 5 råd og vejledning § 66 remonstration § 67 klagefrister Offentlighedsloven § 6 notatpligt

13 Gode råd om sagsbehandlingsregler
"Kend spillereglerne" - om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste. Kan hentes på

14 Merudgifter (§41) Målgruppe Betingelser
forældre, der i hjemmet forsørger et barn/ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse Betingelser at merudgifterne er nødvendige og at de er en følge af barnets/den unges nedsatte funktionsevne det betyder, at du selv skal afholde de udgifter en familie normalt har. der er altid tale om en konkret vurdering. Det kan være vanskeligt at vurdere, idet man som regel ikke har tal på, hvad det koster at forsørge et barn uden handicap. de samlede merudgifter skal overstige kr. årligt

15 Beregning af merudgiftsydelsen
merudgifterne udbetales månedligt som en eller flere gange ottendedele af standardbeløbet eller flere gange standardbeløbet. En ottendedel udgør 325 kr. (2008) hvis der ved beregning af merudgifter nås frem til et beløb, der ligger imellem standardbeløbene, rundes der op eller ned til den nærmeste del af standardbeløbet der er mulighed for at betale nogle af merudgifterne direkte til leverandøren (f.eks. taxakørsel), men de skal indgå i den samlede beregning

16 Eksempler på merudgifter
kost og diætpræparater medicin hospitalsophold transport (til dagtilbud, behandling, fritid) handicap rettede kurser til forældre og andre pårørende beklædning

17 Eksempler på merudgifter
Flere eksempler ……. vask og personlig hygiejne ferie særligt legetøj og andre merudgifter til beskæftigelse i fritiden forsikringer aflastning og praktisk bistand

18 Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)
Målgruppe personer, der i hjemmet forsørger et barn/ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse støtten kan ydes til både lønmodtagere og selvstændige. Betingelser at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet/den unge passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det at det er nødvendigt for dig helt eller delvist at opgive dit arbejde for at passe barnet/den unge, og at du derved har et indtægtstab. det vil altid bero på en konkret vurdering af familiens samlede situation om og i hvilket omfang, der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste.

19 Tabt arbejdsfortjeneste – udmåling af hjælpen
ved udmåling af hjælpen tages der udgangspunkt i, at du skal have det samme beløb til rådighed som tidligere, det, der lægges til grund ved beregningen, er således den seneste indtægt tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, der betales skat og arbejdsmarkedsbidrag ydelsen reguleres 1. januar hvert år med satsreguleringsprocenten (2,9 % for 2008). Det betyder, at evt. lønstigninger ikke får indflydelse på den tabe arbejdsfortjeneste

20 Tabt arbejdsfortjeneste – udmåling af hjælpen
Der beregnes et bidrag til pension hvis du umiddelbart før overgangen til tabt arbejdsfortjeneste havde en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Der indbetales ATP-bidrag Der skal tages hensyn til de besparelser, som arbejdsophøret medfører, dvs. at ydelsen skal reduceres med de udgifter, som du har haft ved at varetage dit arbejde.

21 Tabt arbejdsfortjeneste - ferietillæg
når du modtager tabt arbejdsfortjeneste, er du berettiget til et tillæg til ferieformål (1% der udbetales til 1. maj) når du ophører med tabt arbejdsfortjeneste skal du have udbetalt et ferietillæg på 12½% tillægget ligner de almindelige regler om feriepenge og ferietillæg, men du er ikke omfattet af ferielovens regler

22 Aflastning Timeaflastning ydes efter § 41 som en del af merudgiftsydelsen Timeaflastning kan f.eks. være til praktisk bistand i hjemmet, til pasning af barnet, til ledsagelse af barnet Døgnaflastning ydes efter § 52 stk. 5 Før der kan ydes døgnaflastning skal der foretages en socialfaglig undersøgelse efter § 50 og udarbejdes en handleplan efter § 140

23 Støtte i skolen Folkeskolen
folkeskolen er en kommunal opgave, kommunen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen. børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, har ret til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. tilbuddet kan gives i en almindelig klasse, i en specialklasse eller på en specialskole Private skoler ud over den kommunale folkeskole - med det kommunale tilbud om specialundervisning - er der undervisningstilbud på frie grundskoler og kostskoler i privat regi, med statstilskud til almindelig undervisning og specialundervisning

24 Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov
formålet med uddannelsen er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. den retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. den unge har et retskrav på en særligt tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse Uddannelsen skal påbegyndes inden det fyldte 25. år, og den skal være færdiggjort senest 5 år efter, at den er er påbegyndt. forsørgelsen under uddannelsen kan være førtidspension, forrevalidering eller kontanthjælp

25 Beskæftigelses- og aktivitetstilbud
Støtte til unge over 18 år Merudgifter, § 100 der skal sandsynliggøres merudgifter på mindst kr. om året basisbeløbet er på kr. om året Ledsagelse § 97 der kan ydes ledsagelse op til 15 timer om måneden Botilbud Beskæftigelses- og aktivitetstilbud

26 Hvad skal den unge leve af
Kontanthjælp Forrevalidering/revalideringsydelse Førtidspension Arbejdsindtægt Job med løntilskud til førtidspensionister fleksjob


Download ppt "Kommunens sagsbehandling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google