Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Stedfæstelse af servitutter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Stedfæstelse af servitutter"— Præsentationens transcript:

1 Stedfæstelse af servitutter
etablering af Stedfæstelsesdatabasen Elektronisk tinglysning Lars Storgaard, landinspektør AC Specialist, Kort & Matrikelstyrelsen

2 Tingbogen gøres digital i 2009 – servitutter skal stedfæstes
Arbejdet i projektet sker med baggrund i den af Folketinget den 2. juni 2006 vedtagne ændring af tinglysningsloven. Stedfæstelse af servitutter og bygninger på lejet grund: §§ 10, 19 og 22.

3 Ændringerne i tinglysningsloven
§ 10, stk. 5. …desuden skal servituttens geografiske udstrækning angives, og det skal fremgå, hvilken eller hvilke ejendomme der er herskende i henhold til servitutten. § 19, stk. 2. Forinden der første gang tinglyses en rettighed på et sådant ejendomsblad, skal bygningens geografiske placering på grunden noteres. Som grundlag for denne notering kan retten forlange en erklæring af en landinspektør med beskikkelse. § 22, stk. 1. Forinden en udstykning fuldbyrdes ved tinglysning af skøder på de enkelte grundstykker, skal der foreligge attest fra retten om den geografiske udstrækning af de på ejendommen tinglyste servitutter, og hvilke af grundstykkerne disse påhviler.

4 Servitutter er noget rod!
? 4

5 Det vanskelige overblik bevirker…
Landinspektør Grundejer Servitutter fordeles forkert Vanskeligt at aflyse uaktuelle servitutter Øget tidsforbrug Ulovlige dispositioner Usikkerheder i handelssituationer Projekt ”Stedfæstelse af servitutter” igangsat 5

6 Hvad er der sket, og hvad skal der ske?
6

7 Link til rapport: Eller send en mail til mig

8 Ansvarsfordeling Projektet udspringer af arbejdet i Tinglysningsudvalget. Domstolsstyrelsen har ansvaret for området (dataejer). KMS går ind i projektet som matrikelmyndighed og som statens kompetencecenter for brug af geodata (databasevært). Alle skal have mulighed for at tinglyse => alle skal have mulighed for at stedfæste (både professionelle og private). Landinspektørbranchen er primærbruger.

9 Projektorganisation DSS Styregruppe KMS DdL/PLF Projektgruppe KMS
Konsulent PLF AAU 9

10 Overordnede mål Forbedre overblikket over retstilstanden på den enkelte faste ejendom gennem opbygningen af et landsdækkende register over stedfæstede servitutter og bygninger på lejet grund. Samt at: At lette arbejdsgangene for professionelle faggrupper. At lette arbejdet med udryddelse af uaktuelle servitutter på den enkelte ejendom. At udnytte de teknologiske muligheder på området. 10

11 Mål – Stedfæstelsesdatabasen leveres i 2 delleverancer
12. januar 2009 (samtidig med idriftsættelsen af e-TL) at have idriftsat basale funktioner til håndtering af stedfæstelser af servitutter og bygninger på lejet grund. Inden udgangen af Q at have overtaget og idriftsat hele den specificerede løsning til håndtering af stedfæstelser af servitutter og bygninger på lejet grund.

12 Stedfæstelsesdatabasen og dens aktører
Tinglysning (e - TL) KMS værktøj Stedfæstelses databasen Kort og Matrikelstyrelsen Web services Landinspekt ø r system KMS website Matriklen Kortforsyningen WMS/WFS

13 Arkitektur

14 Anmeldelse af ny servitut
14

15 Anmeldelse af eksisterende servitut
15

16 Opdatering - geometrisk kortforbedring
16

17 Stedfæstelser sendes i GML-filer til SFDB
Udvekslingsformatet GML – Geographic Markup Language. Godkendt som OIO NDR 3.0 profil. Indeholder både egenskabsdata og geometri. Genereres i brugernes systemer: Automatisk i TegnSelv-løsningen. Mulighed for automatik i CAD-systemer.

18 GML-filens indhold UUID Anmeldelsesdato Løbenummer Bruger_UUID
Fra_Datotid Stedfæstelsesmetodekode Nøjagtighedsangivelseskode Stedfæstelsesdato Oprindelseskode Bestemmelsestypekode Overskrifttekst Undergruppetekst Geometri CVRnummer Journalreference Privatproducentindifikator

19 Stedfæstelsesmetoder
Matrikelkortet er referencegrundlag. Stedfæstelser knyttes til den aktuelle ejendomssituation. Overordnet to metoder: Indirekte (hele matr.nr.). Direkte (en del af matr.nr.). Flere metoder nødvendig i praksis.

20 Stedfæstelsesmetoder
Servitut er stedfæstet indirekte til et helt matr.nr. Eks. en bestemmelse om salgsforbud 20

21 Stedfæstelsesmetoder
Servitut er stedfæstet direkte og bestemt relativt. Eks. en byggelinje 2,5 m fra skel. 21

22 Stedfæstelsesmetoder
Servitut er stedfæstet direkte og bestemt absolut med systemkoordinater. Eks. en indmålt rørledning. 22

23 Stedfæstelsesmetoder
Relativt bestemt i forhold til skelbilledet – dog forefindes systemkoordinater i GML-fil. Benyttes ved direkte stedfæstelse i områder hvor servitutten pga. unøjagtigheder i matr.kortet, ikke vil fremstå som beliggende på det berørte matr.nr. Beliggenheden skal vises på det matrikelnummer servitutten tilhører 23

24 Seks metoder til stedfæstelse
E: Indirekte stedfæstet - servitutten vedrører hele ejendommen. M: Indirekte stedfæstet - servitutten omfatter hele det pgl. matr.nr. A: Direkte stedfæstet. Absolut bestemt på grundlag af systemkoordinater - servitutten omfatter en del af det pgl. matr.nr. og flyttes ikke ved ændringer i skelbilledet. R: Direkte stedfæstet. Relativt bestemt i forhold til skelbilledet - servitutten omfatter en del af det pgl. matr.nr. og flyttes ved ændringer i skelbilledet. RA: Relativt bestemt i forhold til skelbilledet – dog forefindes systemkoordinater i GML-fil. Benyttes ved direkte stedfæstelse i områder hvor servitutten pga. unøjagtigheder i matrikelkortet, ikke vil fremstå som beliggende på det berørte matr.nr. U: Uidentificeret – kan vedrøre hele eller dele af ejendommen. Servitutten giver ikke umiddelbart mulighed for stedfæstelse.

25 Kategorier – overskrifttekst og undergruppetekst

26 Omfang af stedfæstelse
Fsva. nye servitutter, skal disse altid stedfæstes. Kan en servitut stedfæstes direkte på det pågældende matrikelnummer skal dette ske. Fsva. stedfæstelsen af eksisterende servitutter i forbindelse med afgivelse af servituterklæringer, er der ved stedfæstelse af servitutter udelukkende et krav om at stedfæste de servitutter, der vedr. de berørte matr.nre. i sagen, og at stedfæstelse ikke kan forlanges såfremt dette vil medfører en væsentlige økonomisk byrde for sagens gennemførelse. Såfremt stedfæstelsesopgaven er forholdsvis simpel og kan gennemføres uden stort besvær er det oplagt, at stedfæstelsen omfatter samtlige servitutter på ejendommen. Vurderingen heraf foretages af den praktiserende landinspektør. Kan servitutter ikke med sikkerhed stedfæstes hverken direkte eller indirekte, bør man ved tvivlstilfælde stedfæste servitutten på hele ejendommen.

27 Omfang af stedfæstelse af eksisterende servitutter
Mere arbejde nu men mindre arbejde på sigt – alle har ansvaret for succes. 27

28 Hjemmeside til visning af stedfæstelser
Eksempel 28

29 Intet er gratis… 29

30 Adgang uden betaling 30

31 Kategorier og detailoplysninger
31

32 Hovedtidsplanen de næste måneder
32

33 Tak for opmærksomheden…
Spørgsmål? Lars Storgaard Kort & Matrikelstyrelsen Tel:


Download ppt "Stedfæstelse af servitutter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google