Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ledelses- og styringsgrundlag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ledelses- og styringsgrundlag"— Præsentationens transcript:

1 ledelses- og styringsgrundlag
Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag Sundhedsfaglig strategi Vækststrategi Produktivitetsstrategi Mission, vision og strategi Enhedsstrategi Trygge, effektive og sammenhængende patientforløb (BUA) Effekt Et omdømme, der tiltrækker og sikrer vækst Kvalitet og Akkreditering Produktivitet og budgetoverholdelse (BUA2008) Brugere Klar profil med faglige og servicemæssige spydspidser (BUA2008) Tilfredse patienter og samarbejds-partnere (BUA2008) Hensigtsmæssige patientforløb Udbygge partnerskaber Proces Klar markedsføring - eksternt og internt Dokumenteret kvalitet og patientsikkerhed (BUA2008) Effektive patientforløb og arbejdsgange (BUA2008) STRATEGIKORT FOR HOSPITALSENHEDEN VEST Én virksomhed Medarbejder og ressourcer Et godt arbejdsmiljø (BUA2008) Dialogbaseret kultur Attraktivt uddannelses- og forskningsmiljø (BUA2008) Med i front på IT, apparatur og fysiske rammer Dygtige, resultatorienterede og dristige ledere og medarbejdere 1 ▪ Godt lederskab

2 Mission Missionen for Hospitalsenheden Vest er at fremme sundheden for borgerne i den vestlige del af Region Midtjylland samt for en række udvalgte sundhedsfaglige segmenter. Vi når missionen ved hele tiden at forbedre vores resultater i forhold til Region Midtjyllands mål om Sundhedsfaglig kvalitet Organisatorisk kvalitet Patientoplevet kvalitet Budgetoverholdelse Produktivitet Uddannelse og forskning 2 ▪ Vision på næste side…

3 Vision Visionen for Hospitalsenheden Vest er at være blandt de fremmeste i Danmark, når det kommer til sundhedsfaglig, organisatorisk og patientoplevet kvalitet. Vi når visionen ved at Fungere som en samlet enhed Tiltrække de bedste fagpersoner Indrette tilbuddene efter patienternes behov Have en stærk faglig og servicemæssig profil, som sikrer vækst i udvalgte segmenter Indgå partnerskaber med praksislæger, kommuner og andre hospitaler 3 ▪

4 Fortsættes på næste side…
Strategi For at kunne realisere vores mission og vision arbejder vi med fire strategiske hovedspor En enhedsstrategi, der sikrer trygge, effektive og sammenhængende patientforløb En sundhedsfaglig strategi, der skal sikre høj kvalitet og akkreditering En produktivitetsstrategi, der skal sikre høj produktivitet og budgetoverholdelse En vækststrategi, der skal sikre et omdømme, der tiltrækker patienterne og sikrer vækst 4 ▪ Fortsættes på næste side…

5 Strategi Strategisporene består af en række strategiske fokusområder, som er struktureret med udgangspunkt i fire perspektiver Effektperspektivet er de fokusområder, som vores ejere, Region Midtjylland, overordnet ønsker særlig fokus på Brugerperspektivet er de fokusområder, som vi skal arbejde med for at sikre, at vores brugere vælger os og er tilfredse med os Procesperspektivet er de fokusområder, vi skal arbejde med for at sikre, at den samlede organisation udvikles til at kunne leve op til ejernes og brugernes forventninger Medarbejder- og ressourceperspektivet er de fokusområder, vi skal arbejde med for at sikre, at medarbejdere, ledere mv. fungerer og udvikles til gavn for opgaveløsningen 5 ▪

6 Trygge, effektive og sammenhængende patientforløb (BUA)
Effektperspektiv Trygge, effektive og sammenhængende patientforløb (BUA) Betydning Patienterne på Hospitalsenheden Vest skal opleve trygge, effektive og sammenhængende forløb. Vi koordinerer patientforløbende i samarbejde med vores partnere på sundhedsområdet. Sammen med vores samarbejdspartnere medvirker vi til at forbedre den almene sundhedstilstand i Region Midtjylland og til at skabe et sundhedsvæsen på højeste internationale niveau. Relation til andre fokusområder Hospitalsenheden Vest bidrager til indfrielse af Region Midtjyllands mål ved at stå for trygge, effektive og sammenhængende patientforløb. Det sikrer, at vi er blandt de bedste, når regionen årligt evaluerer hospitalernes resultater inden for faglig kvalitet, produktivitet, patienttilfredshed, medarbejdertilfredshed, budgetoverholdelse og servicemål. Trygge, effektive og sammenhængende patientforløb er overskriften for, hvad der skal til for at realisere vores vision: Vi vil fremstå som én funktionelt samordnet og klart profileret hospitalsenhed, hvor høj kvalitet, stor vækst, høj produktivitet samt succesfuld rekruttering, uddannelse og udvikling er i højsæde. Målepunkter Faglig kvalitet Produktivitet og budgetoverholdelse Patienttilfredshed Medarbejdertilfredshed Servicemål Uddannelse, udvikling og forskning 6 ▪

7 Kvalitet og akkreditering
Effektperspektiv Kvalitet og akkreditering Betydning Vi arbejder for at udvikle og forbedre kvaliteten på Hospitalsenheden Vest. Det gælder den faglige kvalitet, den patientoplevede kvalitet og den organisatoriske kvalitet. Målet er akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel. Relation til andre fokusområder Dokumentation for trygge, effektive og sammenhængende patientforløb er en forudsætning for kvalitetsudvikling. og dermed en forudsætning for at kunne tiltrække patienter og medarbejdere, jf. fokusområdet omdømme. Målepunkter Hvert år udvælges et antal akkrediteringsrelevante standarder, der integreres i BUA Ved årets BUA-opfølgning følges målopfyldelse og udviklingsområder 7 ▪

8 Et omdømme, der tiltrækker og sikrer vækst
Effektperspektiv Et omdømme, der tiltrækker og sikrer vækst Betydning Vi skal være kendte for, at: Tilbyde trygge, effektive og sammenhængende patientforløb Være en god arbejdsplads Være evidensbaserede og integrere nye forskningsresultater i vores arbejde Tænke i helheder, tage ansvar for patientforløbene og holde, hvad vi lover Relation til andre fokusområder For at kunne tiltrække patienter, medarbejdere og ressourcer skal vi have et godt omdømme. Et godt omdømme er således en central forudsætning for at realisere nødvendig vækst inden for de valgte spydspidsområder / segmenter. Et godt omdømme understøtter realiseringen af mission og vision og regionens effektmål. Det gode omdømme skabes blandt andet af den klare profil, den gode kvalitet og den høje produktivitet. Målepunkter Dækning af ”optageområdet” Udvidelse af ”optageområdet” Dækning i udvalgte spydspidområder/segmenter Antal ansøgere til ledige stillinger 8 ▪

9 Produktivitet og budgetoverholdelse (BUA2008)
Effektperspektiv Produktivitet og budgetoverholdelse (BUA2008) Betydning At være produktiv vil sige at producere en høj DRG værdi i forhold til ressourceforbruget. For Hospitalsenheden Vest medfører det, at Produceret DRG pr. forbrugskrone mindst skal ligge på det niveau, som regionen melder ud Vi skal kunne udvide aktiviteten marginalt til 50% af den gennemsnitlige omkostning. Relation til andre fokusområder Hospitalsenhedens evne til at gennemføre den aftalte aktivitet inden for (DRG)-spillereglerne er afgørende for at kunne indfri målet om vækst. Det er forudsætningen for, at vi kan opnå tilstrækkelig volumen til at kunne sikre kvalitet og produktivitet. På de rammestyrede områder er forebyggelse af unødvendige indlæggelser et af hovedinstrumenterne til budgetoverholdelse. Målepunkter Indfrielse af aftalt basislinie / DRG aktivitet Overholdelse af aftalt forbrugsbudget Produktivitetsmålinger Målepunkter 2008 – jf. BUA Budgetoverholdelse Produktivitet 9 ▪

10 Klar profil med faglige og servicemæssige spydspidser (BUA2008)
Brugerperspektiv Klar profil med faglige og servicemæssige spydspidser (BUA2008) Betydning Vi arbejder målrettet for at skabe øget vækst inden for udvalgte segmenter, hvor vi kan tilbyde høj faglig og servicemæssig kvalitet, hvor der er behov, og hvor der er økonomisk grundlag herfor. Konkret går vi efter: Øget dækning af behovet for hospitalsydelser i nærområdet Udvidelse af nærområdet Øget aktivitet i udvalgte segmenter, f.eks. garantiklinikker Øget samarbejde med og aktivitet fra patientkontoret Reduceret forbrug i den private sektor Vi har en klar profil, der synliggør både vore faglige og vore servicemæssige spydspidser. Vi samarbejder internt og eksternt på at imødekomme brugernes behov og ønsker. Relation til andre fokusområder En klar profil er en forudsætning for et omdømme, der kan tiltrække patienter, medarbejdere og ressourcer. Og dermed for at vi kan sikre, at det, vi laver, laver vi så meget af, at vi er blandt de bedste til det. Målepunkter Patienttilvækst og markedsandele inden for de udvalgte segmenter Udvikling i brug af frit valg og udvidet frit valg Afdelinger med tilknytningsaftale med Århus Universitetshospital og andre relevante udviklings- og forskningsinstitutioner Opfyldelse af regler for klar besked Målepunkter 2008 – jf. BUA Segmenter Serviceprofil 10 ▪

11 Tilfredse patienter og samarbejds-partnere (BUA2008)
Brugerperspektiv Tilfredse patienter og samarbejds-partnere (BUA2008) Betydning Vi vil være kendte for at: have tilfredse patienter, pårørende og samarbejdspartnere tage deres erfaringer og ønsker alvorligt Derfor spørger vi patienterne, pårørende og samarbejdspartnere om deres erfaringer og oplevelser med Hospitalsenheden Vest. Relation til andre fokusområder Tilfredse patienter, pårørende og samarbejdspartnere er kilden til et godt omdømme og dermed forudsætningen for, at patienterne vælger Hospitalsenheden Vest. Tilfredse patienter, pårørende og samarbejdspartnere understøtter tillige et godt arbejdsmiljø. Målepunkter LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser)/ regional patienttilfredshedsundersøgelse Dialog med praktiserende læger Evaluering af sundhedsaftaler Dialogmøder med kommunerne Målepunkter 2008 – jf. BUA LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser) Kontaktpersonordning Praksistilfredshed 11 ▪

12 Hensigtsmæssige patientforløb
Brugerperspektiv Hensigtsmæssige patientforløb Betydning Hospitalsenheden, praksislægerne og kommunerne samarbejder om hensigtsmæssig planlægning af undersøgelse, behandling, pleje og genoptræning. Det sikrer, at Hospitalsenheden Vest ikke udfører opgaver, som praksislæger eller kommunen har kompetence til. Patientforløbene bygger på evidens, og vi integrerer nye forskningsresultater og viden i forløbene. Relation til andre fokusområder Patientforløb uden uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser er et centralt redskab til at kunne overholde den økonomiske ramme – i særdeleshed for de områder og afdelinger, der er rammestyrede. Hensigtsmæssige patientforløb og integration af nye forskningsresultater er afgørende for at kunne skabe et omdømme, der tiltrækker og sikrer vækst. Målepunkter Antal indlæggelser på udvalgte områder Omstilling fra stationær til ambulant aktivitet Antal relevante diagnoser med programledelse på tværs af sektorer Andel af patienter med kroniske lidelser, som overflyttes til praksis / kommuner 12 ▪

13 Udbygge partnerskaber
Brugerperspektiv Udbygge partnerskaber Betydning Vi indgår aktivt i og bidrager til udvikling af såvel interne som eksterne partnerskaber. Formålet er at dele viden og ressourcer samt at løse opgaverne i fællesskab. Partnerskaber er et omdrejningspunkt i vor strategi. Vi fokuserer på praksislæger, praktiserende speciallæger, ÅUH, uddannelsesinstitutioner, regionshospitaler, kommuner, sygeplejeskoler, patienter og patientforeninger som partnere. Relation til andre fokusområder Praksislægen er patientens ”agent”. Partnerskabet med praksislægen er derfor afgørende for, at vi bliver Valgt, jf. fokusområdet ”Vækst og klar profil med faglige og servicemæssige spydspidser”. Partnerskabet med kommunerne er tillige afgørende for arbejdet med at sikre hensigtsmæssige patientforløb / forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Partnerskabet med patientforeninger bruges til at lære og forstå patientens kriterier for kvalitet. Målet er at kunne tilbyde forløb, der tager udgangspunkt i patienternes kriterier for kvalitet og service. Målepunkter Hver enkelt afdeling konkretiserer, hvem de anser som partnere, og hvordan samarbejdet fungerer Hver enkelt afdeling arbejder målrettet med at udbygge partnerskaberne 13 ▪

14 Klar markedsføring - eksternt og internt
Procesperspektiv Klar markedsføring - eksternt og internt Betydning Vi lytter til patienter og pårørendes behov og ønsker og indretter os herefter. Vi møder patienten i øjenhøjde. Vi kommunikerer vores faglige og servicemæssige spydspidser. Relation til andre fokusområder Vi kan kun tiltrække patienter, hvis vi indretter os med udgangspunkt i deres ønsker og behov, og målrettet kommunikerer vores særlige klare profil med faglige og servicemæssige spydspidser. Målepunkter Praksislægers kendskab til og vurdering af afdelingernes faglige og servicemæssige profil Borgernes kendskab til og vurdering af hospitalsenhederne Målrettet kommunikation internt og eksternt Presseomtale 14 ▪

15 Dokumenteret kvalitet og patientsikkerhed (BUA2008)
Procesperspektiv Dokumenteret kvalitet og patientsikkerhed (BUA2008) Betydning Vi dokumenterer vores kvalitet, hvor vi vil ligge på eller over landsgennemsnittet. På baggrund af dokumentationen følger vi op og skaber kvalitetsudvikling, hvor der er behov for forbedring. Vi har en kultur, hvor vi vedvarende arbejder med patientsikkerhed. Vi rapporterer, analyserer og lærer af de utilsigtede hændelser til gavn for både patienter og medarbejdere. Relation til andre fokusområder Dokumentation af kvalitet og patientsikkerhed er en forudsætning for, at vi kan blive akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel, og for at vi kan indfri vores vision og regionens resultatkrav. Målepunkter NIP / og øvrige kvalitetsdatabaser Audits, f.eks., sundhedsfaglig kontaktperson, hygiejne, ernæring Data fra akkreditering Statusrapporter vedrørende patientsikkerhed og infektionshygiejne Målepunkter 2008 – jf. BUA NIP / Kliniske databaser Implementering af medicin pakken i Operation Life Audit på ernæringsscreening Audit på håndhygiejne LUP Audit på sundhedsfaglig kontaktperson 15 ▪

16 Effektive patientforløb og arbejdsgange
Procesperspektiv Effektive patientforløb og arbejdsgange Betydning Ved effektive patientforløb og arbejdsgange forstår vi, at der ikke er spild eller unødig ventetid før og undervejs i forløbene. Herved opnås effektive og hurtige / korte forløb. Vi arbejder tæt sammen med kommunerne, praksislæger og øvrige samarbejdspartnere i bestræbelserne på at tilbyde effektive patientforløb. Relation til andre fokusområder Effektive arbejdsgange understøtter patienttilfredshed, produktivitet og et godt arbejdsmiljø. Målepunkter DRG-indtjening i forhold til forbrug Antal områder med optimerede patientforløb Overholdelse af servicemål Overholdelse af 48 timers fristen for kræftpatienter LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser) 16 ▪

17 Én virksomhed Procesperspektiv Betydning
Vi skal gå fra at se os selv som 5 enkelt-enheder til at se os selv og agere som én funktionel samordnet enhed. Det gør vi blandt andet ved at samarbejde om at forbedre den faglige kvalitet og den service, vi tilbyder Patienterne, samt ved bevidst at sætte fokus på og kommunikere de ting, vi har til fælles på tværs af matriklerne. Relation til andre fokusområder At hospitalsenheden fungerer som én funktionelt samordnet enhed er forudsætningen for Høj kvalitet Omdømme, der tiltrækker Høj produktivitet Målepunkter Antallet af afdelinger/funktioner, som er tværgående organiseret, bevæger sig mod 100% Flere tværgående tiltag, f.eks. fælles personaleblad, inter- og intranet 17 ▪

18 Et godt arbejdsmiljø (BUA2008)
Medarbejder- og ressourceperspektiv Et godt arbejdsmiljø (BUA2008) Betydning Vi vil være en god arbejdsplads med dokumenteret høj medarbejdertilfredshed, få arbejdsulykker og lavt sygefravær. Relation til andre fokusområder Den gode arbejdsplads sikrer rekruttering og fastholdelse, understøtter god service og patienttilfredshed, høj kvalitet og høj produktivitet. Målepunkter Arbejdsklimaundersøgelser (AKU) Sygefravær Målepunkter 2008 – jf. BUA MUS-samtaler Trivsel- og stresspolitik 18 ▪

19 Attraktivt uddannelses- og forskningsmiljø (BUA2008)
Medarbejder- og ressourceperspektiv Attraktivt uddannelses- og forskningsmiljø (BUA2008) Betydning Vi ønsker at være en arbejdsplads, som bevidst og synligt satser på uddannelse, læring og udvikling. Vi vil være kendte for at være et godt uddannelsessted samt for at være et forskningsaktivt sted, som har et tæt samarbejde med Århus Universitetshospital og andre relevante udviklings- og forskningsenheder. F.eks. i form af tilknytningsaftaler. Relation til andre fokusområder Uddannelse, udvikling, læring og forskning understøtter kvalitet, faglig og organisatorisk udvikling, produktivitet, arbejdsmiljø og rekruttering. Målepunkter Antal Ph.d., master- og diplomuddannelser Antal publikationer Procentdel af budgettet, der går til uddannelse og forskning Udbud af uddannelser Inspektorrapporter/uddannelsesevalueringer Antal uddannelsessøgende Målepunkter 2008 – jf. BUA Tilfredshed blandt uddannelsessøgende Antal ph.d’er 19 ▪

20 Dialogbaseret kultur Medarbejder- og ressourceperspektiv Betydning
Vores kultur er dialogbaseret – vi taler, vi lytter og vi er åbne. Relation til andre fokusområder Dialogen understøtter, at vi træffer rigtige beslutninger, og den er en forudsætning for et godt samarbejde internt i hospitalsenheden og med vores samarbejdspartnere. Målinger: Arbejdsklimaundersøgelser (AKU) 20 ▪

21 Med i front på IT, apparatur og fysiske rammer
Medarbejder- og ressourceperspektiv Med i front på IT, apparatur og fysiske rammer Betydning Vi vil være i front med IT og apparatur. Vi arbejder for, at standarden af de fysiske rammer altid er tidssvarende og befordrende for kvaliteten af vores ydelser. Relation til andre fokusområder Moderne apparatur og faciliteter bidrager til at styrke vores profil som en attraktiv arbejdsplads og partner. Moderne apparatur og gode rammer fremmer kvaliteten, fremmer medarbejdertilfredshed og bidrager til øget produktivitet. Målepunkter Antal computere per medarbejder Antal tværsektorielle programmer, f.eks. medcom Antal tværorganisatoriske IT-programmer, f.eks. EPJ, elektronisk medicinmodul Procentdel af budgettet, der går til IT, apparaturer og fysiske rammer Standarder for badeværelser, medicinrum, vagtværelser Arbejdsklimaundersøgelser (AKU) Patienttilfredshedsundersøgelser 21 ▪

22 Dygtige, resultatorienterede og dristige ledere og medarbejdere
Medarbejder- og ressourceperspektiv Dygtige, resultatorienterede og dristige ledere og medarbejdere Betydning Evnen til nærvær og værdsættende tilgang over for patienter, kolleger og medarbejdere er vigtig. Vore ledere og medarbejdere har et højt fagligt niveau, er resultatorienterede og har et stort engagement. Vi prioriterer faglig og personlig kompetenceudvikling. Vi tror på, at resultatorienterede ledere og medarbejdere med de rette kompetencer er afgørende for at realisere vore strategier. Medarbejderne er selvledende med udgangspunkt i den retning og de mål, vi har sat. Såvel ledere som medarbejdere er dristige og risikovillige, og alle tager et ansvar. Vi ser muligheder og tænker nyt med henblik på at opnå de bedste patientforløb. Relation til andre fokusområder Er sammen med godt lederskab forudsætningen for alt. Målepunkter Arbejdsmiljøundersøgelsen Lederudvikling 22 ▪

23 Godt lederskab Medarbejder- og ressourceperspektiv Betydning
Lederne på Hospitalsenheden Vest sikrer: Retning og mål Motiverende kultur og rammer Ser muligheder for vækst og udvikling Lederne er værdsættende i deres adfærd, og de har mod til at delegere og evner at smitte andre med begejstring og anerkendende tilgang. Relation til andre fokusområder Er sammen med dygtige, resultatorienterede og dristige ledere og medarbejdere forudsætningen for alt. Målepunkter Arbejdsklimaundersøgelser (AKU) Personaleomsætning i faste stillinger Målinger af omdømme hos brugere og samarbejdspartnere Lederudvikling 23 ▪


Download ppt "ledelses- og styringsgrundlag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google