Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion for Lægesekretærer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion for Lægesekretærer"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion for Lægesekretærer
til Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Opdateret: Sep. 2010

2 Placering i det danske sundhedsvæsen
Tidligere centralsygehus i Vejle Amt – Danmarks bedste! Nu del af Sygehus Lillebælt (SLB) Middelfart, Fredericia, Kolding, Vejle, Give Omorganisering inden for SLB 2009 al kolorektalcancer samlet i Vejle 2009 elektiv øvre kirurgi, kompliceret galdekirurgi til Kolding 2014 alt akut indtag samles i Kolding Sektioner Organkirurgi Mammakirurgi Plastikkirurgi

3 Sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen
Fysisk struktur Sygehusledelsen Adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen Lægelig direktør H.C. Thyregod Lægelig direktør Dorte Crüger Sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen Afdelingsledelsen Led. ovl. Hans Rahr, tlf Overspl. Helle Gangelhof, tlf. 5606 LÆGER: 18 K-læger 5 Z-læger 4 M-læger Udviklingssygeplejerske/ Kvalitetsmedarbejder A senge Dorte Thybo Rasmussen A senge Gitte Gee Dagkirurgisk Center Operations-gang A550 Bente Grauengaard Mammaamb. I110 Kirsten Madsen Kontorafsnit + Sekretariat A650 Britta Nowack, led. sekr. B120 Kamb+Zamb Jonna Platz B130 Endoskopisk Afsnit Ellen S. Henriksen Opdateret:

4 Værdigrundlag værdier
Værdier – Sygehus Lillebælt – en del af Region Syddanmark Vision, værdier og veje Sygehus Lillebælt - sammen om sundhed - RESULTATER - EKSPERTISE - NÆRVÆR - DIALOG - DYNAMIK værdier Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i fagligheden Rum til fornyelse og begejstring

5 Patientbehandling Fokus på kræftbehandling
Kolorektalcancer Mammacancer, inkl. rekonstruktion og onkoplastik Hud- og modermærkekræft, samt rekonstruktiv mammakirurgi Visionen er DEN GODE KRÆFTAFDELING Behandlingskvalitet - DCCG, DBCG Patientforløb og logistik – pakkeforløb Forskning og udvikling Uddannelse – uddannelsesplaner for alle Patientstøtte – omsorg og palliativ indsats, kommunikation Hjertet med i behandlingen – reel kontaktperson, personligt engagement

6 En arbejdsplads Arbejdsplan udkommer en måned før ikrafttræden
Høj grad af afhængighed af hinanden Mange funktioner kræver samarbejde (mono- og tværfagligt) Arbejdstilrettelæggelse Arbejdsplan udkommer en måned før ikrafttræden Ferieplanlægning i.h.t. nedlukkeplan NB: Spilleregler for ønsker, bytning, ferieønsker etc. Informér om sygemeldinger og andre afvigelser hurtigst muligt Det Sociale Kapitel (MUS) Tjek tjenestelisterne (Modul Tjenestetid) og ret afvigelser MTU – MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse Temadage Utilsigtede hændelser (Patientsikkerhed)

7 En forretning Afdelingen skal drives som forretning og give overskud
Afdelingen omsætter for ca. 150 mio. (brutto) Organ og mamma ca. 125 mio. Plastik ca. 25 mio. Ydelser (besøg, operationer, etc) honoreres efter DRG-takst Hver ydelse faktureres via klinisk korrekt kodning Diagnoser, inkl. bidiagnoser Procedurekoder, f.eks. operationer og skopier Vi får ca. 55 % af DRG-taksten for elektiv aktivitet Skal dække alle udgifter, inkl. løn, materialer etc. Servicemål/kvalitetsmål honoreres (kontaktperson, hurtig og klar besked, rettidige epikriser, m.m)

8 Kvalitetsmålene i RSD Kvalitetsmålene - er opdelt i 3 grupper:
Den patientoplevede kvalitet (kvalitetsmål 1-8) Den sundhedsfaglige kvalitet (kvalitetsmål 9-13) Den organisatoriske kvalitet (kvalitetsmål 14-15) Som sekretær har vi mest fokus på nedenstående kvalitetsmål (på Sygehus Lillebælt udmøntes der på baggrund af resultaterne en bonus/afgift pr. måned til den enkelte afdeling på kr. 5000 for hvert mål, der er opfyldt.) Kvalitetsmål 4a og 4b: Oplevet kontaktperson og Tildelt en kontaktperson (Kontaktpersonordningen): Ambulante (med mere end 2 besøg) og indlagte ptt (indlagt >24 timer) skal have tildelt en kontaktperson. Opgøres kvartalsvist af undertegnede efter en national fastlagt definition Kvalitetsmål 5: Hurtig og klar besked. Henviste patienter skal senest 8 hverdage efter, at sygehuset har modtaget henvisningen, have oplysninger om dato og sted for den første kontakt med sygehuset. Målopfyldelseskrav 95 %. Kvalitetsmål 6: Ventetid på første kontakt. Ikke-akutte patienter skal have den første kontakt inden for 30 kalenderdage. Målopfyldelseskrav 90 %. Kvalitetsmål 7: Ventetid ved livstruende sygdom (pakkeptt.). Ptt. med livstruende sygdom, herved forstås ptt. henvist med en cancerdiagnose eller iskæmisk hjertesygdom skal udredes og behandles indenfor de ved lov fastsatte tidsfrister. Målopfyldelse 95% Kvalitetsmål 12) Udsendelse af lægebrev. Der skal være udsendt lægebrev til egen læge senest 3 hverdag efter, at patienten er afsluttet fra sygehuset. Målopfyldelseskrav 90 %

9 Et kollegialt fællesskab
Vejle Sygehus har et godt samarbejdsklima Tværfagligt Mellem ansatte i egen afdeling Mellem afdelinger Godt samarbejdsklima gavner Patienterne Os selv! Vær gode ved hinanden – sig til ved problemer/udfordringer/ tvivl Vær nysgerrig – stil spørgsmål !

10 Lokalt medarbejderudvalg (LMU)
På ledersiden: Ledende overlæge Hans Rahr (formand) Oversygeplejerske Helle Gangelhof (+ AMIO) Overlæge Susanne Arffmann (plastik) Afdelingssygeplejerske Jonna Platz, B120 (+AMIO) På medarbejdersiden: Reservelæge Sadiaa Khan, A650 So-Su Anni Bonne Olesen, A160 Sygeplejerske Camilla Hauger Antonsen, A260 (+ AMIO) Sgpl., + næstformand Charlotte Bøgelund, A550 (TR + AMIO) Sekretær Karen Lillian Thambo, A260 Kv.medarbejder Henriette Veje (tovholder) Suppleanter: Bodil Majgaard, ovl. Britta Nowack, led. sekr., A650 Henriette Roland Pape, sgpl., A160 Mødedatoer 2010 Onsdag den 13. januar Onsdag den 14. april Onsdag den 14. juli Onsdag den 8. oktober Mødehyppighed: 4 gange årligt Mødetidspunkt: Kl Formål med LMU: Region Syddanmark skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor ansatte har medindflydelse og medbestemmelse, og hvor der aktivt arbejdes med at sikre et sundt og sikkert psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Dette arbejde sikres i et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere - via LMU.

11 Arbejdsmiljøorganisationen (AMIO)
Organ- og Plastikkirurgisk afdeling Afsnit/arbejdsområde Arbejdsmiljørepræsentanter (AMIR) Ledelsesrepræsentanter Organkirurgisk sengeafsnit A160 SSA’er Jane Dahl (U) Tlf. 5651 Afd.. sygpl. Dorthe Thybo Rasmussen, 5653 er Ledelsesrep. for begge sengeafsnit (A160+A260) Organkirurgisk sengeafsnit A260 Sgpl. Camilla Hauger Antonsen (+ LMU) Organkirurgisk kontorafsnit A650 Res. læge Sune Dahl Tlf (+ LMU) Oversgpl. Helle Gangelhof Tlf 5606 (+ LMU). Organkir. ambulatorium B 120 Plastikkir. ambulatorium B 120 Endoskopi afsnittet B130 Mamma-ambulatoriet, I130 Sgpl. Marian Knudsen, Tlf 6791 Afd. sygpl. Jonna Platz, tlf er Ledelsesrep. K/Z/M-amb, ENDO + K-OP (+ LMU) K-OP A550 Sgpl. Kate B. Nielsen – K-OP Tlf. 5596

12 Arbejdsmiljørepræsentanter (AMIR)
Ledelsesrepræsentanter Oversygepl. Helle Gangelhof A650 Afd.sgpl. Jonna Platz B120 Afd.sgpl. Dorthe Thybo Rasmussen A160 Medarbejderrepræsentanter Reservelæge Helene Hougaard A650 Sygeplejerske Kate B. Nielsen K-OP A550 SSA Jane Dahl A160 Sygeplejerske Camilla Hauger Antonsen A260 Sygeplejerske Marian P. Knudsen Endoskopisk afs. B130

13 Servicemål / kvalitetsmål
At ptt. får brev med tid til forundersøgelse senest 8 dage efter, vi har modtaget henvisningen fra egen læge At ptt. både bliver forundersøgt og behandlet senest 1 måned efter henvisningen er modtaget. At epikriser sendes til egen læge senest 3 døgn efter udskrivelsen.

14 Kvalitet Strategi- og handlingsplan for kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet

15 Kvalitet Patientoplevet kvalitet Omhandler kerneydelser, kommunikation, koordination, kontinuitet og samlet indtryk Kontaktpersonordningen (opfølgning sker gennem kvartalsvise audits) Patienttilfredshedsundersøgelser (LUP x 1 årligt) Sundhedsfaglig kvalitet Omhandler deltagelse i nationale projekter. Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) ved akut mavesår Utilsigtede hændelser (UTH) – Dansk Patientsikkerheds Database Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Kvalitetsteamet i Organkir. afd. Teamet beskæftiger sig med implementering af DDKM, alle referater ligger tilgængeligt på afdelingens intranet Utilsigtede hændelser Indberettes til Dansk Patientsikkerheds Database (www.dpsd.dk) )

16 Brug af computer Kalenderprogrammet i Outlook Express bruges over hele sygehuset til booking af sine aftaler. Således har andre også mulighed for at se aftalerne, om man er fraværende, etc. Andre kan også booke en tid i din kalender. En del information kommer ud pr. . Man har som medarbejder pligt til dagligt at tjekke sin . På intranettet fås information om sygehuset og dets opgaver J-drev (fællesdrev) Intranettet Infonet inkl. politikker

17 Intranettet Her kan du bl.a. finde: Telefonlister for Sygehus Lillebælt Web mail Serviceguiden Organkirurgisk Afdeling: Nyheder Referater Faste mødeaktiviteter Arbejdsmiljø IT superbrugere i afdelingen

18 Infonet I Infonet ligger alle afdelingens politikker, kliniske retningslinjer og instrukser. Der kan søges dokumenter på henholdsvist regionalt niveau, Sygehus Lillebælt niveau og afdelingsvist.


Download ppt "Introduktion for Lægesekretærer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google