Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TILBAGE I JOB -Hurtigt og forsvarligt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TILBAGE I JOB -Hurtigt og forsvarligt"— Præsentationens transcript:

1 TILBAGE I JOB -Hurtigt og forsvarligt
Jesper Karle Speciallæge, dr. med.

2

3 Temaer Stress eller sygdom? Forskellige sygdomsbilleder
Reduktion af sygefravær og undgåelse af udstødning fra arbejdsmarkedet på grund af stress og psykisk sygdom Koordineret indsats Lægens rolle Arbejdspladsens rolle Jobcentrets rolle

4 Langvarigt sygefravær
70% af personer med sygefravær over 8 uger p.g.a. psykisk sygdom mister deres job Ved sygefravær i et halvt år pga. en psykisk sygdom kommer 50% ikke i et ordinært job igen Psykisk sygdom er i dag den hyppigste årsag til førtidspension Behov for holdningsændring

5 Hvorfor? For den sygemeldte – udvikle den bedste behandling
For arbejdsmarkedet For samfundet For lægen

6 Er arbejde godt? Arbejdsløshed øger risiko for psykisk sygdom
At komme i arbejde forbedrer helbredet At genoptage arbejde efter sygdom forbedrer helbredet Og ja, det gælder også ved de fleste psykiske sygdomme Arbejde er centralt for socialt tilhørsforhold og recovery

7 Hvad virker? Tidlig indsats
Tidlig indsats er ikke nødvendigvis ensbetydende med tidlig genoptagelse af arbejde (Tidlig kontakt, udredning, udarbejdelse af plan for tilbagevenden) Ingen forskningsbaseret viden om interventioner der fremmer tilbagevenden til arbejde efter sygefravær for personer med stress og psykisk sygdom Principper for opbygning/konstruktion kan overføres fra de bedste TTA bevægeapparatsinterventioner

8 Hvad virker (2) Helhedsorienteret indsats
Evidens for virkning af korttids kognitiv psykoterapi Arbejdsgiver initieret indsats kan betale sig Ved svær psykisk sygdom synes placering på arbejdsplads mere effektiv end ”præ- arbejdsplads træning”

9 Hvad virker (3) Vurdering af problemet på individniveau: hvad er helbredsproblemet; hvilket arbejde skal udføres? Opbygning og vedligeholdelse af den sygemeldtes ”commitment” til TTA Tag fastholdelse alvorligt: Den tilbagevendte skal følges

10 Case 35-årig mand, ingen uddannelse, enlig
Gentagne indlæggelser i psykiatrisk afdeling - mellemliggende perioder i behandling i distriktspsykiatrien Tilbagevendende perioder med vrangforestillinger og hallucinationer Misbrug Kriminalitet - behandlingsdom Skizofreni

11 Case 36-årig kvinde, IT medarbejder, gift, 2 børn
Tiltagende arbejdspres i mere end et halvt år ”Stress”, vekslende søvn, nedtrykthed, irritabilitet, skyldfølelse, hukommelsesbesvær Længerevarende sygefravær uden kendt diagnose Ingen behandling iværksat Afskedigelse Depression, moderat sværhedsgrad Husk let depression er også en behandlingskrævende sygdom - forpint af tilstanden Hvem sørgede for at behandling blev iværksat? Chef, forsikringsselskab, pårørende Oftest en anden der foranlediger henvisning Sygemelding 1 md., delvis 2 mdr, derefter fuld tid. Samtalebehandling.

12 En stor del af personer med ”stress” og ”udbrændthed” lider af depression
Vores erfaring Legitime betegnelser

13

14

15 Gradvis udvikling af sygdom
Stress/Tilpasningsreaktion Depression - Lettere Depression - Moderat Depression - Svær

16

17

18 En rejse mod sygefravær
Rask, velbefindende Symptomer på psykisk sygdom Sygefravær Long-term work disability is no longer seen simply as the consequence of impairment, but rather as the result of interactions between the worker and three main systems: the health care, work environment and financial compensation systems. A return to work is thus influenced by a complex set of interrelated factors that must be taken into account in any intervention. Dårlig sammenhæng mll sværhed af sygdom og sygefravær Rask, velbefindende TTA Langtidssygefravær, Langvarig funktionsnedsættelse

19 Det affektive spektrum, F3
Depressiv enkeltepisode Tilbagevendende (unipolar) depression Mani Hypomani Bipolar affektiv sygdom (type 1, 2, 3) Cyklotymi Dystymi 19

20 Angsttilstande, F4 Panikangst Agorafobi Social fobi Enkelt fobi
Generaliseret angst Obsessiv kompulsiv tilstand (OCD) 20

21 Angstsymptomer Åndenød Hjertebanken Svedudbrud Rysten
Prikken i hænder og fødder Knude i maven, diarré Svimmelhed Karakteristiske tanker 21

22 PTSD Posttraumatisk Belastningsreaktion
Opstår uger til måneder efter en exceptionelt truende eller katastrofeagtig situation Flash-backs Undgåelse af situationer som minder Irritabilitet og emotionel affladning Social tilbagetrækning 22

23 ADHD = Hyperkinetiske Forstyrrelser F90
A. Nedsat Koncentrationsevne = Opmærksomhedsforstyrrelse B. Hyperaktivitet C. Impulsivitet 23 23 23

24 Vedligeholdelsescirklen
Symptomer Negativ selvopfattelse Passivitet og social tilbagetrækning

25 Sundhedsindsats overfor psykisk sygdom
Målrettet og effektiv behandling Egen læge, psykiater Tilrettelæggelse og genoptagelse af arbejde under sygdom Arbejde er en del af behandlingen Efter arbejdspladsen Kan den formuleres som arbejdspladsens værktøjskasse: Det drejer sig om at hjælp personen til den rigtige behandling Intensiv i starten, derefter med længere mellemrum, langsigtet opfølgning Tidsafgrænsede behandlingsforløb Beskriv Behandlingsprogrammet med ord, incl. tidshorisont Husk prognose

26 Depression og Arbejdsliv
200 mennesker med depression 104 kvinder og 96 mænd 23-65 år, gennemsnit 43 år 60 var ledere, 140 var ikke Naturalistisk undersøgelse 150 led af depression af moderat til svær grad 50 af depression af let grad

27 Hvordan gik det? 171 arbejdede på normale vilkår 4 var sygemeldt
3 i revalidering 10 ledige 7 i fleksjob 5 fik førtidspension

28 80% kunne fastholde deres job
Forudsætningen var en tilknytning til arbejdspladsen og et begrænset fravær under sygdomsforløbet Det at bevare/genopbygge funktionsniveau syntes at være en helbredende faktor ved depression

29 Anbefalinger Depression skal opspores på arbejdspladsen
Længerevarende sygemelding rummer en stor risiko for at miste jobbet hvorfor deltidssygemelding anbefales Tidlig behandlingsindsats Koordineret indsats mellem behandlere, arbejdsgivere og kommunale myndigheder Plan for begrænsning af sygefravær Gradvis genoptagelse af arbejdet efter sygefravær

30 Koordineret og parallel indsats

31

32 Sammenfaldende interesser Tidlig afklaring og indsats Beskæftigelsesfokus fra dag 1

33 Den virkelig tidlige indsats?

34 Undersøgelse og behandling Motivation Arbejde

35 TIP Formål Hurtigst mulig raskmelding og tilbagevenden til arbejde.
Skridt på vejen kan være delvis raskmelding for borgere i job og etablering af virksomhedspraktik for ledige borgere. Forbedre borgerens helbredstilstand og undgå tilbagefald. Tidlig og samtidig indsats på begge fronter – beskæftigelse og helbred.

36 TIP målgruppe Nysygemeldte (helst under 12 uger) med stress, angst eller depression. Stabil arbejdsidentitet og ønske om at modtage hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Høj motivation – ”jeg vil ikke blive ved at være syg.”

37 TIP-kursist 49-årig mand 25 år i bank, sygemeldt 1½ måned
Perioder m. angst siden 1998 Enlig, egen bolig, bor hos mor Tidligere undersøgelser og behandling Medikamentel behandling og TIP Delvist raskmeldt, fuld tid efter 2 mdr. Follow-up sessioner, forts. medik. beh.

38 TIP kursets opbygning 6 ugers gruppe og individfokuseret kursus forløb. I grupper – m/stærkt individuelt fokus på hver enkelt kursist. Hensynstagen til hvor kursisten er i kursus forløbet og hvor kursisten er i sin personlige udvikling.

39 Ramme for undervisning
ACT – oplevelsesorienteret behandlingsmetode. Undervisning – vekselvirkning mellem kursistens egen oplevelse & konkret viden. Sundhedsindsigt & indsigt i egne værdier.

40 Kontaktperson & Virksomhedskonsulent
Individuelle jobfokuserede samtaler Samarbejde med sagsbehandler

41 Tværfagligt samarbejde
Speciallæge i psykiatri Medikamentel behandling Optimering af allerede igangværende medikamentel behandling

42 Samarbejde mellem jobcenter og læge
Tidlig dialog Rundbordssamtale: Borger Sagsbehandler/virksomhedskonsulent Læge Arbejdsgiver

43 Lægens vurdering Graden af funktionsnedsættelse. – Objektive mål??
Påvirkede jobfunktioner. – Vanskelige / sårbare funktionsområder?? Skåneinitiativer Varighed af behov for arbejdstilpasning / fravær

44 Ny sygedagpengelov Lægeerklæring erstattes af en mulighedserklæring
Sygefraværssamtale senest i 4. sygeuge Fastholdelsesplan

45 Sygemelding Tag to uger ad gangen Brug mulighedserklæringen
Brug delvis sygemelding Prioriter arbejdsfastholdelse

46 Arbejdsfastholdelse Samarbejde mellem læge, arbejdsgiver og sagsbehandler Rundbordssamtale…. Gradvis genoptagelse af arbejdet efter sygefravær

47 Gradvist..? Arbejde med rutineopgaver
Starte med 3 timer dgl. (kl. 9-12) Optrapning med 1 daglig time per 1-2 uger Fuld arbejdsevne efter 6-8 uger

48 Nyansættelse Virksomhedspraktik Job med løntilskud

49 Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde
NFA

50 Ni anbefalinger om indsatser efter en sygemelding pga
Ni anbefalinger om indsatser efter en sygemelding pga. mentale helbredsproblemer Sørg for tidlig opsporing og behandling af mentale helbredsproblemer. Undersøg den sygemeldtes funktionsnedsættelse i relation til forskellige typer af arbejdsopgaver. Tilpas arbejdsopgaverne.

51 Koordiner indsatsen ved at inddrage alle relevante aktører.
Vejled den sygemeldte og skab samarbejde med arbejdspladsen om at vende tilbage til arbejde. Arbejd for social reintegration på arbejdspladsen af den sygemeldte.

52 Indfør en virksomhedspolitik om sygefravær og tilbagevenden til arbejde.
Skab en god kultur på arbejdspladsen med åbenhed om mentale helbredsproblemer. Gennemfør indsatser, som fx sundhedsfremme og reduktion af stressfaktorer på arbejdspladsen.

53 Altid aktiv holdning til sygefravær Tiden læger ikke alle sår
Aabenraa 28. oktober 2010

54 Case 49-årig mand, faglært med stor ekspertise
29 år i samme virksomhed Nylig skilsmisse Uoverensstemmelse med kolleger Tilpasningsreaktion Rundbordsamtale

55 Case 44-årig kvinde, gift, 1 barn. Sygemeldt 1½ år
Forsøgte genoptagelse af arbejde Sagde selv job op Depression, angst, tvangstanker Hvordan kommer vi videre?

56 Case 43-årig kvinde – mellemleder Komplekst, mangeårigt sygdomsbillede
Depressive symptomer, angst, smerter, whiplash Langvarigt sygefravær Mistet arbejde Tværfaglig indsats – PPmatch Virksomhedspraktik

57 Case 50-årig mand, leder ”Stresset” i længere tid Livsstilsproblemer
Depressive symptomer ”under overfladen” I arbejde Ændring af arbejdsområde

58 Case 39-årig finmekaniker Akut behandlingsbehov Paranoid
Bipolar sygdom Tæt dialog med virksomhed – rundbordsamtale + tlf. kontakt ”Tandlægeordning”


Download ppt "TILBAGE I JOB -Hurtigt og forsvarligt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google