Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det lokale uddannelsesudvalg - LUU Opgaver for LUU på en skole med transport- uddannelser LUU har en central rolle i styringen af de offentlige uddannelsestilbud.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det lokale uddannelsesudvalg - LUU Opgaver for LUU på en skole med transport- uddannelser LUU har en central rolle i styringen af de offentlige uddannelsestilbud."— Præsentationens transcript:

1 Det lokale uddannelsesudvalg - LUU Opgaver for LUU på en skole med transport- uddannelser LUU har en central rolle i styringen af de offentlige uddannelsestilbud til transporterhvervet. LUU er bindeled mellem  På den ene side det lokale transporterhverv og skolen  På den anden side den centrale partsstyring i TUR og det lokale transporterhverv  På den tredje side som parternes lokale repræsentanter på skolen TUR ønsker at styrke LUUs muligheder for at løfte disse opgaver. Derfor dette diasshow. - God fornøjelse!

2 Det lokale uddannelsesudvalg - LUU Opgaver for LUU på en skole med transport- uddannelser  Formelt grundlag  Opgaver i forhold til skolen  Opgaver i forhold til TUR og parterne Denne præsentation giver en oversigt over de opgaver, som LUU har, enten i forhold til AMU eller til EUD. Start Diasshow og tryk på en tast for at komme videre – eller brug menuerne – den første er på side 4. Når der står hent linkes der til Internettet. Luk siden for at komme tilbage – eller brug menuen i bunden.

3 Det lokale uddannelsesudvalg - LUU Skolens opgave som sekretariat for udvalget  Planlægning af årets gang – sammen med formandskabet  Årets temaer og emner  Mødeplanlægning  Planlægning af møde med TUR  Opgaver i forhold til de enkelte møder  Udsendelse af dagsorden og materialer  Udarbejdelse af referat og fremskaffelse af oplysninger, som udvalget ønsker  Fremsendelse af referat til TUR

4 Opgaver for LUU Hovedmenu – tryk på et felt eller fortsæt  LUU AMU  Formelt grundlag Formelt grundlag  Opgaver i forhold til skolen Opgaver i forhold til skolen  Opgaver i forhold til TUR Opgaver i forhold til TUR  LUU EUD  Formelt grundlag Formelt grundlag  Opgaver i forhold til skolen Opgaver i forhold til skolen  Opgaver i forhold til TUR Opgaver i forhold til TUR  LUU-medlem  Sådan holder jeg mig ajour Sådan holder jeg mig ajour

5 Det formelle grundlag for LUU - AMU  Formelt grundlag under AMU  Lov om AMU – se § 9 HentHent  Gode råd for LUU under AMU  Lokalt samspil om AMU – henthent  Parternes rolle i AMU – henthent  De danske arbejdsmarkedsuddannelser – hent hent

6 Arbejdsområde for LUU - AMU  Oversigt over skolens godkendelser  Godkendelse til Fælles Kompetence- beskrivelser FKB  Hvad er skolen godkendt til?  Udbud af uddannelser / kurser  Hvad udbyder skolen?  Hvad udbyder skolen ikke - hvem henvises der til ?  Nye uddannelser på vej Retur til hovedmenu

7 Arbejdsområde for LUU - AMU Menu – tryk på et felt - eller fortsæt  LUUs opgaver i forhold til skolen LUUs opgaver i forhold til skolen  LUUs opgaver i forhold til TUR LUUs opgaver i forhold til TUR

8 LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen Menu – tryk på et felt – eller fortsæt  Rådgive om anvendelse af EVE-rammen – dimensionering Rådgive om anvendelse af EVE-rammen – dimensionering  Rådgive om sammensætning af uddannelser til kurser Rådgive om sammensætning af uddannelser til kurser  Dialog om kursernes kvalitet Dialog om kursernes kvalitet  Dialog med skolen om indsatsen for at gøre kursister opmærksomme på uddannelsesmuligheder inden for transportområdet Dialog med skolen om indsatsen for at gøre kursister opmærksomme på uddannelsesmuligheder inden for transportområdet  Dialog med skolen om forsøgs- og udviklingsprojekter Dialog med skolen om forsøgs- og udviklingsprojekter  Rådgive skolen om markedsføring Rådgive skolen om markedsføring  Dialog med skolen om behov for nye godkendelser Dialog med skolen om behov for nye godkendelser Retur til hovedmenu

9 LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen  Rådgive om anvendelse af EVE-rammen - dimensionering  Hvad er behovet for AMU-kurser på det lokale arbejdsmarked?  hvilket behov peger det Regionale ArbejdsmarkedsRåd RAR på?  hvilket behov peger A-kasserne på?  hvilket behov peger arbejdsgiverforeninger og fagforeninger på?  Hvilket behov peger skolen på? fortsættes

10 LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen  Rådgive om anvendelse af EVE-rammen - dimensionering  Hvilke behov peges der på fra centralt hold  TURs strategiplan - henthent  Udmeldinger fra 3F, DI (ATL, DTL, Danske Busvognmænd, mv.)  Hent UddannelsesNyt fra 3F Hent  Hent Uddannelsespolitisk Info fra DI  Udmeldinger fra regering og Folketing Retur til menu

11 LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen  Rådgive om sammensætning af uddannelser til kurser AMUs mindste enhed er en uddannelse. Den kan udbydes alene som kursus – eller flere uddannelser kan sammensættes til et nyt kursus  Skal uddannelser udbydes alene som kurser – eller sammensættes?  Er der behov for længere kurser?  Hvad skal sammensatte uddannelser hedde som kursus? Retur til menu

12 LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen  Dialog om kursernes kvalitet – udvælg grupper af kurser eller områder  Diskutere tilfredshedsmålinger med skolen  Alle kursister spørges om tilfredshed med:  Skolen  Det faglige indhold i kurset  Undervisere, udstyr og faciliteter  Udvælg et område til hvert møde Retur til menu

13 LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen  Dialog om kursernes kvalitet – udvælg grupper af kurser eller områder  Diskutere standard på kurserne ud fra TURs anbefalinger - henthent 1.Indhold: TURs anbefalinger sammenholdt med lokale tilpasninger 2.Faciliteter: Skolens prioriteringer sammenholdt med TURs anbefalinger  Udstyr, lokaler og øvelsesarealer til kurset  Undervisningsmaterialer  Faglærerkvalifikationer og efteruddannelse af faglærere fortsættes

14 LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen  Dialog om kursernes kvalitet  Diskutere standard på kurserne ud fra TURs anbefalinger 3.Dialog med skolen om efterlevelse af Handlingsplan for bedre undervisning i trafikadfærd - henthent 4.Udbudsform  Fleksibilitet på tid:  Er der behov for udbud uden for normal arbejdstid (aften / weekend)?  Er der behov for split-kurser?  Fleksibilitet på afholdelsesform:  Åbent værksted  Dele af kurset som fjernundervisning Retur til menu

15 LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen  Dialog med skolen om indsatsen for at gøre kursister opmærksomme på uddannelses- muligheder inden for transportområdet  Andre kurser inden for AMU - henthent  Erhvervsuddannelser, herunder især Meritvejen - hent hent  Kortere videregående uddannelser, herunder især akademiuddannelsen International Transport & Logistik på deltid – henthent Retur til menu

16 LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen  Dialog med skolen om forsøgs- og udviklingsprojekter, herunder projekter om  Udvikling af nye undervisningsformer  Udvikling af værktøjer til kvalitetssikring  Udvikling af værktøjer til uddannelses- planlægning og meritafklaring  Der kan søges midler i AMU-programmets TUP-pulje – henthent Retur til menu

17 LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen  Rådgive skolen om markedsføring  Dialog om kanaler for markedsføring: Hvordan kommer man bedst i kontakt med branchen lokalt?  Dialog om skolens brochurer, hjemmeside og andre kanaler  Dialog med skolen om behov for nye godkendelser  Er der brancheområder, der ikke får deres behov for uddannelser dækket? Retur til menu

18 LUU – AMU: Opgaver i forhold til TUR og parterne Menu – tryk på et felt – eller fortsæt  Rådgive TUR om behov for ændringer i uddannelser Rådgive TUR om behov for ændringer i uddannelser  Rådgive TUR om behov for nye uddannelser Rådgive TUR om behov for nye uddannelser  Dialog med TUR om kvaliteten af uddannelserne Dialog med TUR om kvaliteten af uddannelserne  Rådgive TUR om metoder og værktøjer til styrkelse af samarbejdet mellem TUR og LUU Rådgive TUR om metoder og værktøjer til styrkelse af samarbejdet mellem TUR og LUU Retur til hovedmenu

19 LUU – AMU: Opgaver i forhold til TUR og parterne  Rådgive TUR om behov for ændringer i uddannelser  Hvis en uddannelse – eller dele af den – er  uaktuel  ikke lever op til branchens behov  ikke passer til lokale behov  Hvis sammensætningen af elementer i en uddannelse er uhensigtsmæssig Retur til menu

20 LUU – AMU: Opgaver i forhold til TUR og parterne  Rådgive TUR om behov for nye uddannelser  Hvis der opstår nye behov på grund af  ny teknologi  nye måder at arbejde på  nye arbejdsområder for transporterhvervet Retur til menu

21 LUU – AMU: Opgaver i forhold til TUR og parterne  Dialog med TUR om kvaliteten af uddannelserne  Hvis LUU er i tvivl om kvaliteten  Hvis TUR er i tvivl om kvaliteten  Udvikling af værktøjer og metoder til styrkelse af kvaliteten af uddannelserne Retur til menu

22 LUU – AMU: Opgaver i forhold til TUR og parterne  Rådgive TUR om metoder og værktøjer til styrkelse af samarbejdet mellem TUR og LUU  Handlingsplaner  TURs hjemmeside som informationsforum for medlemmer af LUU og det lokale transporterhverv - hent  TUR udgivelser til information og markedsføring Retur til menu

23 Det formelle grundlag for LUU - EUD  Formelt grundlag under EUD  Lov om EUD – se § 39 - 41 HentHent  Gode råd for LUU under EUD  LUU - samarbejde og kvalitet i uddannelserne – henthent  Fra klar besked til dialog – henthent

24 Arbejdsområde for LUU - EUD  Oversigt over skolens godkendelser  Godkendelse til uddannelser og specialer  Hvad er skolen godkendt til?  Hvad udbyder skolen?  Hvad udbyder skolen ikke - hvem henvises der til?  Nye uddannelser på vej

25 Arbejdsområde for LUU - EUD Menu – tryk på et felt – eller fortsæt  LUUs opgaver i forhold til skolen LUUs opgaver i forhold til skolen  LUUs opgaver i forhold til TUR LUUs opgaver i forhold til TUR Retur til hovedmenu

26 LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen Menu – tryk på et felt eller fortsæt  Rådgive skolen om indholdet i de uddannelser og specialer, som skolen udbyder Rådgive skolen om indholdet i de uddannelser og specialer, som skolen udbyder  Samarbejde med skolen om at skaffe lærepladser Samarbejde med skolen om at skaffe lærepladser  Samarbejde med skolen om at skaffe flere elever Samarbejde med skolen om at skaffe flere elever  Opgaver i forhold til skolepraktik Opgaver i forhold til skolepraktik  Rådgive skolen om indsatsen over for svage elever og frafald Rådgive skolen om indsatsen over for svage elever og frafald  Dialog med skolen om indsatsen for at gøre lærlinge og elever opmærksomme på – og skaffe sig forudsætningerne for adgang til efter- og videreuddannelse Dialog med skolen om indsatsen for at gøre lærlinge og elever opmærksomme på – og skaffe sig forudsætningerne for adgang til efter- og videreuddannelse  Tilbyde skolens lærlinge orientering om medlemskab af fagforeninger og om arbejdsgiverforeningernes virke Tilbyde skolens lærlinge orientering om medlemskab af fagforeninger og om arbejdsgiverforeningernes virke  Dialog med skolen om forsøgs- og udviklingsprojekter Dialog med skolen om forsøgs- og udviklingsprojekter  Rådgive skolen om markedsføring Rådgive skolen om markedsføring  Dialog med skolen om behov for nye godkendelser til erhvervsuddannelser eller udbud af specialer Dialog med skolen om behov for nye godkendelser til erhvervsuddannelser eller udbud af specialer Retur til hovedmenu

27 LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen  Rådgive skolen om indholdet i de uddannelser og specialer, som skolen udbyder Udvælg og gennemgå de enkelte uddannelser / specialer i en fast turnus. 1.Indhold: Uddannelsens vejledningen sammenholdt med lokale tilpasninger 2.Faciliteter: Skolens prioriteringer sammenholdt med TURs anbefalinger  Udstyr, lokaler og øvelsesarealer til kurset  Undervisningsmaterialer  Faglærerkvalifikationer og efteruddannelse af faglærere 3.Dialog med skolen om efterlevelse af Handlingsplan for bedre undervisning i trafikadfærd - henthent Retur til menu

28 LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen  Samarbejde med skolen om at skaffe lærepladser  Rådgive skolen om prioritering af indsatsen  Behandle handlingsplan for indsatsen årligt  Rådgive skolen om parternes arrangementer, mv. og hjælpe skolen med aftaler  Søge AER om midler – henthent  Informere det lokale transporterhverv om muligheder for tilskud  20.000 kr. til udvidelse af antallet af lærlinge  ATLs tilskud til chaufførlærling - henthent fortsættes

29 LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen  Samarbejde med skolen om at skaffe lærepladser - mesterskaber  Rådgive skolen om arrangement af lokale mesterskaber for lærlinge med henblik på udtagelse af hold til Danmarksmesterskabet  Evt. være behjælpelig med arrangementet, herunder kontakt til virksomheder og lærlinge  Rådgive skolen om deltagelse i Danmarksmesterskabet for lærlinge  Kontakt til virksomheder, der sender lærlinge  Kontakt til lokal presse om mesterskaber  Eksponering af lærlinge og deres virksomhed Retur til menu

30 LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen  Samarbejde med skolen om at skaffe flere elever  Rådgive skolen om prioritering af indsatsen  Hjælpe skolen med at vise hvad transporterhvervet er  Hjælpe skolen med kontakter til folkeskoler og vejledere  Behandle handlingsplan for indsatsen årligt Retur til menu

31 LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen  Opgaver i forhold til skolepraktik  Rådgive skolen om fastlæggelse og tolkning af EMMA-kriterierne i forhold til skolepraktik  Deltage i samtaler med elever om egnethed i forhold til EMMA-kriterierne, hvis skolen ønsker dette  Afgøre klager over skolens bortvisning af elever fra skolepraktik  LUUs afgørelse kan ankes til TUR  Behandle skolens kriterier for praktikvirksomheder, der anvendes til udstationering af elever i skolepraktik Retur til menu

32 LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen  Rådgive skolen om indsatsen over for svage elever og frafald  Behandle oversigt over frafald på  Grundforløbet  Hovedforløbet  Drøfte skolens handlingsplan for at modvirke frafald  Hjælpe skolen med at finde pladser til svage elever Retur til menu

33 LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen  Dialog med skolen om indsatsen for at gøre lærlinge og elever opmærksomme på – og skaffe sig forudsætningerne for adgang til efter- og videreuddannelse  Efteruddannelse via AMU - henthent  Videreuddannelse som Transportlogistiker / Logistikøkonom - henthent  Videreuddannelse på deltid på akademi- uddannelsen International Transport & Logistik - hent hent  Uddannelsen som vognmand – henthent Retur til menu

34 LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen  Tilbyde skolens lærlinge orientering om medlemskab af fagforeninger og om arbejdsgiverforeningernes virke  Arbejdsmarkedets parters rolle  Fordele ved medlemskab af en fagforening  Vilkår og betingelser for at starte selvstændig virksomhed Retur til menu

35 LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen  Dialog med skolen om forsøgs- og udviklingsprojekter, herunder projekter om  Udvikling af nye undervisningsformer  Udvikling af værktøjer til kvalitetssikring  Udvikling af værktøjer til uddannelsesplanlægning og meritvurdering  Drøfte skolens handlingsplan for forsøgs- og udviklingsprojekter Retur til menu

36 LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen  Rådgive skolen om markedsføring  Dialog om kanaler for markedsføring: Hvordan kommer man bedst i kontakt med branchen og nye elever?  Dialog om skolens brochurer, hjemmeside og andre kanaler  Dialog med skolen om behov for nye godkendelser til erhvervsuddannelser eller udbud af specialer Retur til menu

37 LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR Menu – tryk på et felt – eller fortsæt  Rådgive TUR om behov for ændringer i uddannelser eller specialer Rådgive TUR om behov for ændringer i uddannelser eller specialer  Rådgive TUR om behov for nye uddannelser eller specialer Rådgive TUR om behov for nye uddannelser eller specialer  Rådgive TUR om behovet for nye – eller justeringer af eksisterende ordninger Rådgive TUR om behovet for nye – eller justeringer af eksisterende ordninger  Dialog med TUR om kvaliteten af uddannelserne Dialog med TUR om kvaliteten af uddannelserne  Rådgive TUR om metoder og værktøjer til styrkelse af samarbejdet mellem TUR og LUU Rådgive TUR om metoder og værktøjer til styrkelse af samarbejdet mellem TUR og LUU  Rådgive TUR om behovet for kampagner og arrangementer Rådgive TUR om behovet for kampagner og arrangementer Retur til hovedmenu

38 LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR  Rådgive TUR om behov for ændringer i uddannelser eller specialer  Hvis en uddannelse – eller dele af den – er  uaktuel  ikke lever op til branchens behov  ikke passer til lokale behov  Hvis sammensætningen af elementer i en uddannelse er uhensigtsmæssig Retur til menu

39 LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR  Rådgive TUR om behov for nye uddannelser eller specialer  Hvis der opstår nye behov på grund af  ny teknologi  nye måder at arbejde på  nye arbejdsområder for transporterhvervet  nye brancheområder, som bør forsynes med erhvervsuddannelse Retur til menu

40 LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR  Rådgive TUR om behovet for nye – eller justeringer af eksisterende ordninger  Den 2. vej for deltagere med særlige forudsætninger - henthent  Den 3. vej: Meritvejen - henthent  Den 4. vej for voksenlærlinge  Korte uddannelser - hent  Behovet for nye ordninger Retur til menu

41 LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR  Dialog med TUR om kvaliteten af uddannelserne  Hvis LUU er i tvivl om kvaliteten på skolen  Hvis TUR er i tvivl om kvaliteten på skolen  Udvikling af centrale værktøjer og metoder til styrkelse af kvaliteten i uddannelserne Retur til menu

42 LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR  Rådgive TUR om metoder og værktøjer til styrkelse af samarbejdet mellem TUR og LUU  Handlingsplaner  TURs hjemmeside som informationsforum for medlemmer af LUU og det lokale transporterhverv  TURs udgivelser til information og markedsføring – henthent Retur til menu

43 LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR  Rådgive TUR om behovet for kampagner og arrangementer  Målgruppe for kampagne:  nye elever / praktikvirksomheder / vejledere  fokus på særlige brancheområder  Kampagneform og –metoder  Lokale, danske og internationale mesterskaber for lærlinge Retur til menu

44 LUU – medlem Sådan holder jeg mig ajour  Luk dig ind i TURs rum for LUU- medlemmer og tilmeld dig nyhedsservice – herher  Tilmeld dig TURs nyhedsgrupper – herher  Hent andre præsentationer fra TUR - her  Få UddannelseNyt fra 3F – herher Retur til hovedmenu


Download ppt "Det lokale uddannelsesudvalg - LUU Opgaver for LUU på en skole med transport- uddannelser LUU har en central rolle i styringen af de offentlige uddannelsestilbud."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google