Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fælles lokal uddannelses udvalgskonference på Syddansk Erhvervsskole d. 8. oktober i Odense.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fælles lokal uddannelses udvalgskonference på Syddansk Erhvervsskole d. 8. oktober i Odense."— Præsentationens transcript:

1 Fælles lokal uddannelses udvalgskonference på Syddansk Erhvervsskole d. 8. oktober i Odense

2 Indhold af præsentationen •Love og regler indenfor Erhvervsuddannelserne •REU ( Rådet for de grundlæggende erhvervsuddannelser ) •De Faglige udvalg og deres opgaver

3 Fortsat præsentation af indhold i oplægget •Skolen og LUU ( Lokale Uddannelsesudvalg ) Opgaver og fælles mål •Skolepraktik og lidt statistik •Nye tiltag fra erhvervsuddannelsesudvalget •Evt. tid til lidt spørgsmål og svar

4 Love og regler for Erhvervsuddannelser De væsentligste bekendtgørelser: •Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser LBK nr. 171 af 02/03/2011 •Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr. 1514 af 15/12/2010 •Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg BEK nr. 340 af 13/04/2012

5 REU Rådet for de grundlæggende erhvervsuddannelser •Hvem er REU •Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 171 af 02/03 2011 §34-§35 i bekendtgørelsen •24 Repræsentanter fra både skoler og erhvervslivet, regioner og kommuner samt fagforeninger

6 REU Rådet for de grundlæggende erhvervsuddannelser •Hovedopgave for REU •Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser rådgiver på overordnet niveau undervisningsministeren om de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på undervisningsministerens område.

7 De faglige udvalg og deres opgaver •Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser •nr. 171 af 02/03 2011 §37-§38 i bekendtgørelsen •De faglige udvalg skal dække alle uddannelser •Kan efter aftale med skolerne lade et fagligt udvalg dække flere uddannelser • § 41.Stk. 3. De faglige udvalg kan overdrage opgaver, som efter denne lov påhviler udvalgene, men som hensigtsmæssigt kan udføres af de lokale uddannelsesudvalg.

8 LUU opgaver •De lokale uddannelsesudvalg har til opgave at: •Rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv •Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i fagbilaget, herunder logbog samt indgangsbekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse

9 LUU opgaver fortsat •I samråd med skolen at fastlægge undervisningsplanen for uddannelsen på skolen, herunder være opmærksom på elevernes retsstilling •I samråd med skolen at sikre udbuddet af skolens valgfag og uddannelsens valgfri specialefag •Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder •Medvirke til at opklare og forlige en uoverensstemmelse mellem elev og praktikvirksomhed

10 LUU opgaver fortsat •Afholde eller deltage i afholdelsen af svendeprøverne •Inddrages i skolens tilrettelæggelse af evt. skolepraktik og kvalitetssikring af elevernes uddannelse. •Herunder kvalifikationer er instruktør •Kvalificering af skolepraktikarbejdet •Være med til at sikre at de rigtige muligheder er til stede •Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet.

11 Skolens opgaver •Skolerne fastlægger i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg det nærmere indhold i undervisningen og fremkommer med forslag til fornyelse af uddannelsesreglerne •Inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen og uddannelsesordningerne, varetages det konkrete ansvar for undervisning og eksamen af de godkendte selvejende institutioner •Skolerne og dens ledelse har ansvaret for den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af institutionen

12 Skolens opgaver fortsat •Skolerne og de faglige udvalg skal samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg om at skabe praktikpladser i nødvendigt omfang. •Der kan samarbejdes med de faglige udvalg eller LUU om eksamensopgaver m.v

13 Skolepraktik skal tilbydes egnede praktikpladssøgende elever, som 2 måneder efter at have afsluttet et adgangsgivende grundforløb, jf. § 5, stk. 3, ikke har eller har haft en uddannelsesaftale, jf. dog stk. 2. Skolepraktik

14 I trindelte uddannelser, jf. § 15, stk. 2, skal skolepraktik dog tillige tilbydes elever, der har gennemført et kompetencegivende trin af en uddannelse med uddannelsesaftale

15 Skolepraktik • Skolen tilrettelægger skolepraktikken i samråd med det lokale uddannelsesudvalg • Skolen har ansvaret for, at de elever, som har afsluttet grundforløb på skolen, og som opfylder betingelserne efter § 66 a, stk. 1, modtager tilbud om skolepraktik. • Hvis skolen afslår at optage en elev til skolepraktik på grund af pladsmangel eller for få tilmeldinger, skal skolen drage omsorg for, at eleven tilbydes optagelse på en anden skole.

16 • Emma kriteriet • Egnethedsvurdering • Geografisk mobilitet • Faglig mobilitet • Aktivt søgende • Elever, hvis grundforløb ikke umiddelbart giver adgang til en uddannelse med skolepraktik, er berettiget til optagelse på et kursus af højst 10 ugers varighed (De særlige kompetencemål) Skolepraktik

17 Spørgsmål og Svar Nyttige links til gældende materiale: •Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx ?id=135656 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx ?id=135656 •Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx ?id=141367 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx ?id=141367 •Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx ?id=134929 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx ?id=134929 •Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx ?id=132935 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx ?id=132935

18 Oversigt over uddannelser med og uden skolepraktik den 18. januar 2012 indenfor Bygge og anlæg Farverne betyder følgende: •Uddannelser med grøn baggrund udbydes med skolepraktik. •Uddannelser med gul baggrund udbydes med skolepraktik, men med adgangsbegrænsning. •Uddannelser med rød baggrund udbydes ikke med skolepraktik. •Uddannelser uden farvebaggrund er skolebaserede uddannelser og indeholder ikke praktik.

19 Oversigt over uddannelser med og uden skolepraktik

20 Lidt statistik Praktikpladssøgende elever •Der er i alt 10.263 praktikpladssøgende elever ultimo august 2012. Det er en stigning på 50 procent i forhold til samme måned sidste år. •Der er i alt 4.596 praktikpladssøgende elever i skolepraktik ultimo august 2012. Det er en stigning på 33 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år.

21 Lidt statistik Ny tilgang til skolepraktik •Ny tilgangen til skolepraktik er på 762 elever i august måned 2012. Det er en stigning på 57 procent i forhold til august måned sidste år •Ny tilgangen til skolepraktik de seneste tre måneder er på 1.613 elever. Det er en stigning på 49 procent i forhold til samme periode sidste år •Ny tilgangen til skolepraktik er på 5.734 elever de seneste tolv måneder, hvilket er en stigning på 30 procent i forhold til samme periode sidste år

22 Lidt statistik Indgåede uddannelsesaftaler •Der er indgået 6.173 uddannelsesaftaler i august måned 2012. Det er et fald på 13 procent i forhold til august måned sidste år •Der er indgået 15.262 uddannelsesaftaler de seneste tre måneder. Det er et fald på 1 procent i forhold til samme periode sidste. •Der er indgået 46.355 uddannelsesaftaler de seneste tolv måneder. Det er et fald på 5 procent i forhold til samme periode sidste år.

23 Lidt statistik Opgjort august 2011 Opgjort august 2012 Ændring Indgåede uddannelsesaftaler 7.088 6.173 -13% Elever optaget i skolepraktik 484 76257% Elever optaget i EUD uden virksomhedspraktik 558549-2% Kilde: UNI•C Statistik & Analyse. Udtrækstidspunkt medio september 2012.

24 Nye tiltag på Erhvervsuddannelserne og praktikpladssituationen

25 Nye tiltag fortsat

26 Nye tiltag fortsat side 3

27 Nye tiltag fortsat side 4

28 Måske nye tiltag indenfor erhvervsuddannelserne •Ændring af GVU ( Grunduddannelse for voksne) •Flex EUD


Download ppt "Fælles lokal uddannelses udvalgskonference på Syddansk Erhvervsskole d. 8. oktober i Odense."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google