Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Årsmøde 2012 DN Fredericia.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Årsmøde 2012 DN Fredericia."— Præsentationens transcript:

1 Årsmøde 2012 DN Fredericia

2 Bestyrelsens årsberetning.
Valg af dirigent. Bestyrelsens årsberetning. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. stk. 5. Forslag fra medlemmerne. Eventuelt. DN Fredericia

3 Årsmøde 2012 Formandens beretning DN Fredericia 29.10.2012

4 DN Fredericia

5 En anelse statistik 982 medlemmer i Fredericia 11 nyhedsbreve
ca. 550 abonnenter eksempel Møder og mails 7 bestyrelsesmøder s Vi har udsendt 10 nyhedsmails siden sidste årsmøde, og de bliver modtaget af knap 400 abonnenter – hvoraf selvfølgelig en del ikke er medlemmer. Det er selvfølgelig positivt – men omvendt er der over 600 medlemmer, der ikke modtager vores nyhedsmail. Skulle der være nogen her, der ikke modtager nyhedsbrevet, så bed lige om en tilmelding inden I går hjem. DN Fredericia

6 Arbejdet i bestyrelsen
Bestyrelsen er organiseret i Landbrugsgruppen §3-gruppen Affaldsindsamlingsgruppen Nyhedsbrevs- og hjemmesidegruppen og ad hoc-grupper DN Fredericia

7 Lidt mere om bestyrelsen
Faste tiltag er: Henvendelser, tilladelser, fredninger, korrespondance, læserbreve, presse, byråd/udvalg og forvaltning(er) DN Fredericia

8 Ud i naturen! Gammelby Mølleå
I et forrygende efterårsvejr havde en lille skare den valgt at følge vores opfordring til at komme og se Bo Levesens meget praktiske analyse af, om der er liv i Gammelby Mølleå, og om det har gavnet at fjerne opstemningen ved Follerup Vandmølle ”Klik” efter Løvfaldsbillede ”Klik” efter ‘ønske’ Januar ”Klik” efter Januar-tekst ”Klik” efter Vinterbillede Maj - Herlig spise, Ramsløg i Trelde og løvfrøer til aftenkaffen i Håstrup ”Klik” efter Ramsløg ”Klik” efter Maj ”Klik” efter Løvfrø Juni - Fredericia Fælled med natur og skanser ”Klik” efter Juni Juli - Mange blomster og ikke mindst sommerfugle på Fredericia Fælled, Duehale ”Klik” efter Juli ”Klik” efter Duehale August - Rørhøge med unger i Rands Fjord ved Bøgeskov Klik efter August Rørhøg-billede DN Fredericia

9 Ud i naturen! Rands Fjord og Fager Lien Måske havørne! 29.10.2012
DN Fredericia

10 Ud i naturen! Vandretur langs et af vore smukke vandløb
Gammelby Mølleå DN Fredericia

11 Fredericia kommune og DN
Vandplaner i høring §3-områder i Fredericia kommune Bådebroer Næppe problemer i vores kommune. Få vandløb og få i forbindelse med dyrkede områder. I bestyrelsen har vi nedsat en §3-gruppe, der skal gennemse alle §3-områder i vores kommune. §3-områder er Naturtyper af særlig naturværdi beskyttet under Naturbeskyttelseslovens §3, omfattende heder, strandenge, strandsumpe, overdrev, ferske enge, moser, søer og vandløb. Loven omfatter sammenhængende arealer større end kvm., søer større end 100 kvm. og udpegede vandløb. Beskyttelsen indebærer, at områdernes tilstand ikke må ændres uden tilladelse fra det lokale amt. (overgået til kommunen ved amternes nedlæggelse) Vi har gennemgået Miljøstyrelsens kort og de seneste luftfotos over vores kommune. Efterfølgende tager vi så på besigtigelse de steder, hvor luftfotos antyder en mulig overtrædelse. På møder med kommunen har vi aftalt i fællesskab at udarbejde en plan for at sikre vores §3-områder i kommunen. Denne plan er fortsat under udarbejdelse. Kommunen har udsendt en rigtig god folder, der orienterer om forhold vedrørende vore kyster. DN Fredericia

12 Fredericia kommune og DN
Vandplaner i høring §3-områder i Fredericia kommune Bådebroer 7. Der skal være offentlig adgang til bade- og bådebroen. Broen må ikke udstyres med anordninger (f.eks. låge eller kæde) der hindrer offentlighedens adgang, ligeledes må der ikke skiltes. Denne bådebro på Erritsø Strand strider på flere punkter mod tilladelsen fra kommunen. I tilladelsen fra kommunen står der: 7. Der skal være offentlig adgang til bade- og bådebroen. Broen må ikke udstyres med anordninger (f.eks. låge eller kæde) der hindrer offentlighedens adgang, ligeledes må der ikke skiltes. Og så er der bådtaget. Tag og hejs hører under kystdirektoratet. Herom senere. DN Fredericia

13 Fredericia kommune og DN
Vandplaner i høring §3-områder i Fredericia kommune Bådebroer Ros til kommunen for en fin folder. Desværre er der mange tilfælde af overtrædelser. DN Fredericia

14 Fredericia kommune og DN
Vandplaner i høring §3-områder i Fredericia kommune Bådebroer Ingen sejlads med vandscooter i Fredericia Vildreservat. Problemet er så, at der er ganske mange, der overtræder det. DN Fredericia

15 Fredericia kommune og DN
Vore skove og deres vedligeholdelse Driftsplanen for Treldeskovene overholdes ikke. Stadig opvækst af uønskede træer. Stadig nåletræer, der skal fjernes. Positivt med stop for dræning og beskyttelse af gamle træer. Vi havde chancen, men tog den ikke. DN er kommet med ideen om evighedstræer, som er karakteristiske træer rundt om i landet, som vi gerne vil gøre opmærksom på og bevare for eftertiden. Politikere og embedsfolk i Fredericia har ikke taget imod tilbuddet – og vi kunne endda have fået Danmarks Evighedstræ nr. 1. Oplagt i Treldeskovene Argumentet er, at træer ikke lever evigt. DN Fredericia

16 Fredericia kommune og DN
Vore skove og deres vedligeholdelse Evighedstræer DN Fredericia DN Fredericia 16

17 Fredericia kommune og DN
En frivillig fredning i Bøgeskov Og den 17. april kom så den store dag, hvor vi indviede fredningen med taler af formanden for Fredericia Byråds Miljøudvalg, John Bader, af Inga Nielsen selvfølgelig, af Kamma Varming – og Ole Klottrup fra DN Fredericia fik lejlighed til at takke Inga Nielsen og folk fra kommunen for godt samarbejde om fredningen og om opsætningen af fuglekasser for nylig. Kommunen har ladet fremstille flotte låger, en informationsstander, en fornem bro over en kilde samt masser af fuglekasser. Flere af kasserne viste sig at være taget i brug – en af uglekasserne af alliker! Tænk at det er fem år siden, at Inga Nielsen ringede til os for at høre, om vi kunne hjælpe med at få området fredet! Når det tog så lang tid, skyldes det især, at DN´s fredningsafdeling nogle gange måtte skyde ambulance-fredninger ind i planerne, dvs. fredninger, hvor værdifuld natur var ved at gå tabt, og hvor ejerne ikke ønskede en fredning.

18 Fredericia kommune og DN
Vore skove og deres vedligeholdelse Evighedstræer Affaldsindsamling 871 indsamlere, kg 732 dåser Glimrende samarbejde med kommunen. DN Fredericia

19 Fredericia kommune og DN
Fuglekasser I samarbejde med kommunen er der sat over 125 fuglekasser op på volden og i kommunens skove DN Fredericia DN Fredericia 19

20 Fredninger og naturområder
Rands Fjord - Egeskov og en sti? og en besigtigelse Sti langs kanalen fra Egeskovvej til Rands Fjord DN har foreslået, at kommunen satser på at få et ubrudt stiforløb langs Elbodalen fra Vejle Fjord til Gudsø Vig. Et af de første tiltag er så forslaget om en stil fra Egeskovvej langs kanalen til Rands Fjord. Gerne med et fugletårn i rørskoven og stien videre til Vejlby Kirke. Stiens forløb er langt gennem det nye vådområde og tværs gennem den rørskov, hvor rørhøgen yngler og rørdrummen pauker. Videre gennem engene, hvor gæssene græsser og forbi de små damme med utallige småfugle. Det er vi meget imod. Alle undersøgelser af færdsel i sammenlignelige områder viser, at det vil have betragtelig indflydelse på fuglenes adfærd og ynglesucces. DN Fredericia

21 Fredericia kommune og DN
Regelmæssige møder med kommunaldirektør og teknisk direktør Vi arbejder på at få en fordomsfri udveksling af synspunkter, så begge parter kan få gavn af hinanden Forvaltningen ønsker, at vi henvender os til dem – før vi går til politikerne Vi ønsker, at forvaltningen henvender sig til os – før de går til politikerne DN Fredericia DN Fredericia 21

22 Kystdirektoratet Bådebroer med hejs og tag Her kommer Kystdirektoratet ind I hele Danmark har kystdirektoratet ingen tilladelser givet til bådehejs og bådtage langs de åbne strande. Vi har og har haft en række sager langs Lillebælts kyst på Fredericiasiden. Interessant nok ingen på Middelfartsiden. Bådebroen her er yderligere med hejs og tag. Broen er kommunens sag, hejs og tag hører under Kystdirektoratet. Der er et par sager afgjort, herunder den første sag, som blev rejst i foråret Hejs og tag skal fjernes, og yderligere et par sager er undervejs gennem systemet. DN Fredericia

23 Sammendrag Bådebroer Ulovlige bådebroer med hejs og hus
Kommunen tager sig af sagen? Ulovlige bådebroer med hejs og hus Kystdirektoratet tager sig af sagen Terrasser, fliser, beplantning og hegn Miljøcenter Ribe tager sig af Strandbeskyttelseslinjen Kystsikring og adgang langs stranden Kystdirektoratet tager sig af kystsikring Når der står et spørgsmålstegn, er det fordi kommunen ikke altid har været særlig hurtig og omhyggelig med tilsyn. Sagsbehandling og opfølgning har imidlertid været tilfredsstillende i de sidste par år. Kystsikring er så den sidste ting. Kystsikring hører under Kystdirektoratet. Et af de afgørende forhold er, at der skal sikres adgang langs stranden, da vi som borgere har fri adgang til at færdes og opholde os på stranden. Flere steder langs Fredericias kyster er disse forhold ikke i orden, og det vil vi tage fat på i den kommende tid. Kystsikringen og adgangen langs stranden skal bl.a. tilses af kommunen, så vi vil se på tingene i samarbejde med kommunen. DN Fredericia

24 Strandbeskyttelseslinje
For eksempel må du ikke: Opføre nye bygninger eller ændre og udvide eksisterende bygninger Opstille camping- eller skurvogne Opsætte hegn, master, stativer, skilte m.m. Ændre på terrænet ved at flytte, fjerne eller tilføre f.eks. jord og sten Plante træer og buske mv. Bygge terrasser eller trapper Udstykke eller foretage arealoverførsel, så der opstår nye skel DN Fredericia

25 Denne sag er omsider afgjort
Denne sag er omsider afgjort. Kystsikringen skal fjernes og området reetableres. DN Fredericia

26 Fredericia og DN Fredericia C
Vi støtter Fredericia C med kanaler, udsigt, en grøn by og satsning på at gøre alt miljømæssigt rigtigt. Senest har DN i sidste uge deltaget i workshop omkring Grow Your City – grønne aktiviteter på de tidligere skibsværfts- og Kemiraarealer. Mange spændende ideer er i støbeskeen. DN Fredericia

27 Fredericia Fælled Vi ønsker forsvaret tager sig af Fredericia Fælled
Hvis forsvaret nedlægger kasernerne og forlader Fredericia Fælled – ønsker vi en fredning af fælleden Fælleden er et enestående bynært naturområde, der passes forbilledligt af forsvaret DN Fredericia

28 Plan- og bæredygtighedsstrategi
Vi går ind for hovedindholdet i Analyser Visioner Strategier i Fredericias plan og bæredygtighedsstrategi DN Fredericia

29 Plan- og bæredygtighedsstrategi
Men som de vigtigste temaer Satsning på bymidten Øget byfortætning Bæredygtighed Inddragelse af organisationerne i et tosidigt ægte samarbejde med initiativer fra begge sider Vi støtter planerne for Fredericia C og ser frem til mange års god byudvikling i et samarbejde mellem borgere, forvaltning og politikere DN Fredericia

30 Nationalpark Lillebælt
En Naturpark eller en Nationalpark Bruge naturen med omtanke Hvis vi skal nyde herlighederne, skal vi beskytte dem. Ellers er der ikke noget nyde Senere tager vi kysterne med! Kolding, Fredericia, Vejle og Middelfart kommuner arbejder sammen om at oprette Naturpark Lillebælt. Vi går ind for Nationalpark Lillebælt. Samt zonering af området. Plads til badning, fiskeri, motion og aktiviteter Plads til at nyde naturen i fred og ro Og plads til naturen selv. Det gøres ved at prioritere de forskellige områder og deres udnyttelse. Vi kan ikke have områder, hvor fiskene kan gyde og vokse op, som samtidig udsættes for bundtrawl Vi kan ikke have tusinder af edderfugle og samtidig tillade muslingeskrab Vi kan ikke have vandski og vandscootere og samtidig have yngleområder for sæler og marsvin Altså en opdeling af områder i zoner DN Fredericia

31 Presse Læserbreve TV Radio Nyhedsbrev Pressemeddelelser
Læserbreve og Artikler – Fredericia Dagblad, Budstikken Det er gået rigtigt godt med at få optaget læserbreve om for os aktuelle emner i Fredericia Dagblad. TV Syd og P4 – Trekanten har henvendte sig adskillige gange omkring forskellige sager. Nyhedsbrevet har jeg tidligere omtalt. Det får vi den del positive tilbagemeldinger på. DN Fredericia

32 Ny service til vore læsere
DN Fredericia

33 Affaldsindsamling 22. april 2012 – en succes
21. april 2013 – vi glæder os til at se dig DN Fredericia

34 Ella Maria Bisschop-Larsen
DN Fredericia


Download ppt "Årsmøde 2012 DN Fredericia."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google