Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til borgermødet i

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til borgermødet i"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til borgermødet i
Herstedvester Vedrørende : Lokalplan Hjørnegården

2 Den 13. december 2005 stemte kommunalbestyrelsen
for kommunalplan 2017

3 Bevaringsværdige bymiljøer og bygninger
Kommunens fire landsbyer Herstedøster, Herstedvester, Vridsløselille og Risby er kommunens ældste bebyggelser. Landsbyerne er bevaringsværdige. Landsbyernes særlige miljø skal fortsat bevares og styrkes. Bevaringsinteresserne er sikret gennem byplanvedtægter eller lokalplaner. Birkelundgård, Lille Amalienborg og Røde Vejrmølle er udpeget som bevaringsværdige bygninger.

4 Nu ændrer man så kommunalplanen ved et tillæg og begrunder det med:

5 Redegørelse   Hjørnegårdsgrunden blev den 16. oktober 2006 udbudt til salg. FB-gruppen blev valgt som køber og de har fremsendt et skitseforslag til en bebyggelse på grunden som lokalplanforslaget er udarbejdet efter. Kommuneplan 2017 har imidlertid bestemmelser om opførelse af en tæt-lav gårdbebyggelse hvor hovedhuset bibeholdes. Hovedhuset har senere vist sig at være i så dårlig stand, at en renovering praktisk taget vil være en hel ombygning. På den baggrund er der set på hvorledes en tæt-lav bebyggelse kunne indpasses endnu bedre i landsbyen under hensyn til tilgængelighed. Forslaget til kommuneplantillæg nr. 4 ændre bestemmelsen om bevaring af hovedhuset og bygningsstrukturen, men fastholder at bebyggelsen skal gives landsbypræg.

6 Det gør man på trods af at der står i kommunalplanen:

7 Kommuneplanens gennemførelse
Kommunalbestyrelsen skal arbejde for kommuneplanens gennemførelse. Hvis en udstykning eller et byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen, skal kommunalbestyrelsen udarbejde et forslag til lokalplan og fremme sagen, og kan forlange, at udstykkeren eller bygherren yder kommunen bistand til at udarbejde planen. Inden for byzonen kan kommunalbestyrelsen dog modsætte sig bebyggelse eller ændret anvendelse, som er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, og kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Der kan ikke nedlægges forbud hvis området er udlagt til offentlige formål eller hvis der gælder en byplanvedtægt eller en lokalplan i forvejen. Kommuneplan 2017 indeholder ikke rækkefølgebestemmelser. Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbudet kan gælde op til et år, og kan afl øses af bestemmelser i en ny lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan altid udarbejde forslag til ændringer (tillæg) af den vedtagne kommuneplan. Forslag til kommuneplantillæg skal fremlægges til offentlig høring i mindst otte uger. Ved større ændringer vil der være mulighed for at komme med forslag og ideer inden selve planforslaget udarbejdes. Inden udgangen af første halvdel af valgperioden skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, som bl.a. skal behandle behovet for at revidere kommuneplanen.

8 B57

9 B57

10 10 minutters drøftelse ved bordene
Forslag til høringssvar til kommunalbestyrelsens tillæg 4 10 minutters drøftelse ved bordene

11 Lokalplan 9.5 Gennemgang af afvigende beslutninger omkring salg af hjørnegården og efterfølgende lokalplan

12 Dette skete ikke Planlægningsforudsætninger
Stuehuset står med nogle meget fine detaljer, som skal bevares i forbindelse med ombygningen. Desuden vil det være naturligt, at stuehusets form, detaljer og materialevalg videreføres og dermed giver karakter til nybyggeriet. Det er et krav, at bebyggelsen – med reference til stuehuset og de øvrige traditionelle landsbyhuse i Herstedvester – opføres med høj rejsning og et ikke afvalmet saddeltag. Ved tilbudsafgivelsen kan der afgives alternative bebyggelsesforslag der fraviger placeringen og antallet af boliger samt placeringen af fællseshus og P-pladser. Dette skete ikke

13 Det skete så ikk´ lige Dette skete slet ikke
Lokalplanproces Umiddelbart efter at salget af grunden har fundet sted, vil Albertslund kommune iværksætte proceduren for udarbejdelse af lokalplanforslag Det skete så ikk´ lige Den nævnte lokalplan skal tillade opførelse af et projekt i overensstemmelse med udbudsvilkårene og de afvigelser fra disse, der måtte være accepteret af kommunal- bestyrelsen ved accepten af købers købstilbud Dette skete slet ikke

14 Skete det? Neeejjjjjjjjj
Salgsbetingelser Alternative bebyggelsesforslag: Såfremt der afgives alternative bebyggelsesforslag, der fraviger idéoplæggets bebyggelsesplan skal ændringerne nøje beskrives, og der skal vedlægges relevant tegningsmateriale, der skal redegøre for ændringerne. Skete det? Neeejjjjjjjjj

15 Gennemgang af lokalplan ???

16 10 – 15 minutters til drøftelse ved bordene
Hvilke temaer skal vi bruge i indsigelsen mod lokalplanen? 10 – 15 minutters til drøftelse ved bordene

17 - Prioritere indkomne forslag
- Tilkendegivelser fra forsamlingen - Hvem vil arbejde i et hurtigt arbejdende udvalg med at udfærdige høringssvaret? - Skal vi lave en underskriftindsamling? - Orientering via om det kommende forløb, hvis du opgiver din adresse på under ”KONTAKT OS”


Download ppt "Velkommen til borgermødet i"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google