Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regionernes rolle Foto: Ole Malling Oplæg til møde i Friluftsrådet d. 29. oktober 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regionernes rolle Foto: Ole Malling Oplæg til møde i Friluftsrådet d. 29. oktober 2011."— Præsentationens transcript:

1 Regionernes rolle Foto: Ole Malling Oplæg til møde i Friluftsrådet d. 29. oktober 2011

2 Hvad skal I høre om?  Regionernes rolle  Regional udviklingsstrategi  Regional LA21  Naturparker (regional analyse)  Rekreative Ruter  Vand- og naturplaner  Støtte til friluftsliv  Grøn struktur  Fremtid

3 Regional Udviklingsstrategi Regional udviklings strategi: Vi skal beskrive et fremtidig ønsket billede, bl.a. for natur- og rekreative forhold Region Sjælland har satset på tre områder: 1. Naturparker 2. Rekreative ruter 3. Grøn struktur Af Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 813 af 21/06/2007) fremgår det at: »§ 10 a, stk. 3. Den regionale udviklingsplan skal på grundlag af en helhedsvurdering beskrive en ønskelig  fremtidig udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder samt for  1) natur og miljø, herunder rekreative formål,………”

4 Lokal Agenda 21 Ifølge Lov om Planlægning(§ 33a) skal Lokal Agenda 21-strategien indeholde:  »Regionsrådets politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder:  • Mindskelse af miljøbelastningen,  • fremme af en bæredygtig regional udvikling,  • inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og  • fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale,  sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.« Hver 4. år skal alle regioner lave en Lokal Agenda 21

5 Regionens andre roller  De skal fremme samarbejde i regionen og vækst i økonomien  De har sygehuse, socialområde, trafik, regional udvikling, erhvervsstøtte (vækstforum) som arbejdsområder  De er indgår i en international struktur (Regionsudvalg)  De hjælper kommunerne med sekretariatsfunktioner o.l.

6 Regional analyse af potentielle naturparker  Udført i samarbejde med kommunerne og Roskilde Universitet  Konsulent: Biomedia  Viser potentiale for ca. 27 naturparker  I dag formidles fire naturområder som naturparker  Seks andre er under forberedelse – og flere er angivet i kommuneplanerne BIOMEDIA

7 Rekreative Ruter  Udbygning af samlet system for vandre-, cykel-, ride- og sejlruter  Fokus på internationale ruter, f.eks. etablering af Munkevejen  Opbygning af Friluftsguiden.dkFriluftsguiden.dk  Fælles database understøtter mange websider og mobile applikationer (smartphones)  Kvalitetssikring og inddragelse af frivillige (adoption) Sjællandsleden er på mere 700 km

8 Koblede emner  Udvikling af lokal turisme i en bæredygtig retning(øget indtjening og flere jobs lokalt)  Styrket sundhed i lokalbefolkning – mere attraktivt og lettere at komme ud i naturen  Øget regional og lokal identitet – styrkelse af fortælling og historie om natur og kultur  Mere fokus på lokale fødevarer og produkter

9 Facilitering  Netværk med kommunerne, vidensinstitutioner m.v.  Fælles strategier og koncepter  Deltagelse i EU-projekter og internationale netværk  Samarbejde med folkelige organisationer med faglig interesse  Kampagner, f.eks. Ren Strand,  Events, f.eks. vandfestival  Støtte til forskellige aktiviteter

10 Støtte fra vækstforum og region Følgende har fået økonomisk støtte i Region Sjælland:  Naturpark Åmosen  Geopark Odsherred  Stevns som Verdensnaturarv  Naturpark Maribosøerne (via Parks & Benefits)  Rekreative Ruter (EU-projekt)  Munkevejen  Sejlende cykelsti Regionerne har hjemmel i naturbeskyttelsesloven til at give støtte til naturformål – også til anlæg

11 Vand- og naturplaner  Regionerne koordinerede kommunernes høringssvar i idefasen  Region Sjælland har i høringssvar påpeget mulighed for at udvikle Natura 2000- områder til naturparker  Regionerne vil skulle mægle ved uenighed imellem kommunerne i forhold til handleplaner

12 Grøn infrastruktur  Samtænkning af rekreative ruter og naturparker (større naturområder)  Vandre, cykle, ride, sejle mv.  Adgang til naturen – gateways  Samspil med erhvervsliv  Kobling med transport  Klimatilpasning  Sikring af natur og kulturværdier

13 Fremtid  Danske regioner bakker mærkningsordning om naturparker op – og deltager i national komite  Regionerne får måske en mere koordinerende rolle med hensyn til rekreative ruter og naturparker  Politisk vurdering af opgaver ved ny regering – hvad vil være godt og skidt?  Skabelse af nye fælles visioner og mål for friluftsliv, natur og turisme

14 Friluftsrådet - ideer  Følg politikudvikling i regionerne  Lav politiske mål  Ta’ regionerne på ordet  Deltag i høringerne  Nye regionale friluftsstrategier  Samarbejd med andre grønne regionalt


Download ppt "Regionernes rolle Foto: Ole Malling Oplæg til møde i Friluftsrådet d. 29. oktober 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google