Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Forudsætninger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Forudsætninger"— Præsentationens transcript:

1 Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Forudsætninger
Kjeld Tyllesen Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

2 Formål, 1/2 Formålet er i første omgang at gøre det muligt at analysere årsag og virkning indenfor EØ/ME for der igennem at få en øget indsigt i teorierne og deres virkemåde Derfor er det nødvendigt at præcisere de forudsætninger, som gælder for vores EØ-/ME-analyser. Forudsætningerne vil indledningsvis være temmelig rigide Derefter vil mange – de fleste eller måske alle? – kunne fjernes helt eller delvist for derved at nærme analyser og modeller til virkeligheden som jo er vores eksistensberettigelse og eksistensgrundlag Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

3 Formål, 2/2 Men husk: Vi beskæftiger os med at modellere menneskelig adfærd, som er bestemt af et uendeligt og delvist ukendt antal variable med delvise ukendte/uklare indbyrdes relationer – og det er svært og bliver aldrig præcist! Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

4 Oversigt over forudsætninger 1/2
1. Value of the firm – Profitmaksimering 2. Offeromkostninger 3. Én periodes analyser 4. Afsætningsfunktion, omkostningsfunktion, producerede og solgte mængder gælder kun for den definerede periode 5. Ingen afsætningsmæssige sammenhænge mellem de enkelte konsumenter 6. Law of Demand 7. QX = f(PX, PY, I, T, M, N) Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

5 Oversigt over forudsætninger 2/2
8. QX = f(PX) afbildes som PX = f(QX); ”omvendt” 9. Skalaafkast for produktionsomkostninger 10. Ingen usikkerhed! 11. Retlinjede funktioner 12. Indtægter og omkostninger sættes lig med ind- og udbetalinger 13. Ingen lagerændringer 14. ”Alt andet lige” Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

6 1. Value of the firm – Profitmaksimering 1/2
I en virksomhed findes en masse målsætninger, som alle i et vist skal tilgodeses Vi ved ikke, hvordan vi i den virkelige verden indbyrdes skal afveje kvalitative, kvantitative og økonomiske mål med og mod hinanden - - på en måde, som er objektiv, og som alle er enige om. Der er reelt tale om en politisk stillingtagen, hvor mange subjektive faktorer spiller ind Disse vil være af social, etisk og moralsk karakter Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

7 1. Value of the firm – Profitmaksimering 2/2
Vi undervurderer bestemt ikke betydningen og legitimiteten af disse subjektive faktorer Vi skal i EØ/ME ofte træffe et valg mellem en række foreliggende alternativer - - og så nytter det ikke, at vi i den forbindelse kaster os ud i en række målsætningsdiskussioner. Vi har brug for klare retningslinier i vores valg af fremtidige handlingsmuligheder, og det får vi ved at vælge ”Profitmaksimering” som vores eneste valgkriterium. Altså: 2 kr. er mere end 1 kr.! Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

8 Sidstnævnte udgøres udelukkende af bilagsbaserede omkostninger
2. Offeromkostninger Omkostningsbegrebet i erhvervsøkonomien er baseret på ”Offeromkostninger” og ikke Business costs, der også kaldes Accounting costs Sidstnævnte udgøres udelukkende af bilagsbaserede omkostninger Offeromkostninger består af det ressourceforbrug og de alternative indtægtsmuligheder, som ofres ved at gennemføre det pågældende projekt, som belastes hermed. Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

9 Denne forudsætning kan selvfølgelig fjernes i mere dynamiske modeller
3. Én periodes analyser Dette er en ”praktisk” foranstaltning, der gør det muligt at øge klarheden i analysen ved at fjerne tidselementet som forklarende faktor Denne forudsætning kan selvfølgelig fjernes i mere dynamiske modeller Det arbejdes der bl.a. med i matematisk/statistisk baseret model-arbejde, hvor netop tiden kan bidrage meget væsentligt til at konstruere en mere virkelighedsnær model Med deraf følgende større og mere præcis evne til at ”forudsige” fremtiden Hvad der jo er en meget væsentlig del af selve formålet med at bygge erhvervsøkonomiske modeller. Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

10 4. Afsætningsfunktion, omkostningsfunktion, producerede og
4. Afsætningsfunktion, omkostningsfunktion, producerede og solgte mængder gælder kun for den definerede periode Dette følger af, at vores modeller , analyser og derfor også resultaterne som udgangspunkt er statiske og ikke indeholder tid som en forklarende variable. Den manglende dynamik kan – og vil – selvfølgelig blive modereret i mere avancerede erhvervsøkonomiske modeller, bl.a. ved anvendelse af spil-teori Denne forudsætning afspejler også den virkelige verden. Afsætnings-, produktions- og dermed omkostningsforhold vil rent faktisk ikke være konstante/stabile, men vil netop ændre sig over tid – og nogen gange meget hurtigt! Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

11 5. Ingen afsætningsmæssige sammenhænge mellem de enkelte konsumenter
Vi kender ikke efterspørgslen hos den enkelte kunde i det segment, som vi arbejder med. Vi kender kun den samlede P-funktion Vi kan derfor ikke modellere sammenhænge på et lavere niveau, og derfor er denne forudsætning nødvendig. Ellers vil der opstå dynamiske ”indre” sammenhænge, som modelmæssigt set ikke er overskuelige. I avancerede matematiske modeller kan denne forudsætning helt eller delvist lempes. Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

12 Denne antagelse kaldes også ”law of demand”
På markedssiden arbejder vi ud fra, at jo billigere varen er, jo mere kan vi sælge, altså P Denne antagelse kaldes også ”law of demand” Der optræder af og til den modsatte effekt, og de kaldes også Giffen-goder. Demand De behandles ikke videre Q Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

13 QX = den afsatte mængde af vare X i en given periode
7. QX = f(PX, PY, I, T, M, N) Hvor QX = den afsatte mængde af vare X i en given periode PX = prisen på vare X PY = Prisen på andre produkter I = indkomst. Indholdet heraf skal fastlægges; er det brutto, netto, disponibelt, kort eller lang sigt etc.? T = ”Taste” Bløde socio-kulturelle faktorer så som religion, kultur, mode, ”hot or not” M = marketing-indsats Her anvendes DKK ofte som fællesnævner for spalte-mm, sendetid etc. N = antal konsumenter i segmentet Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

14 8. QX = f(PX) afbildes som PX = f(QX); ”modsat”
Selv om den logiske afhængighed er, at QX = f(PX) 0,0 P - afbilder vi det konsekvent som PX = f(QX) P Hvorfor? Sædvane og nemmere at arbejde med! 0,0 Q Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

15 9. Skalaafkast for produktionsomkostninger, 1/2
På kort sigt vil en produktionsproces være underlagt ”Law of Diminishing returns”, jf. nedenstående figur. Total produktion 0,0 Arbejdsindsats Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

16 9. Skalaafkast for produktionsomkostninger, 2/2
Vi kender ikke længde og højde på foranstående kurve og heller det tidsmæssige perspektiv Men det principielle udseende og forløb vil være gældende! På lang sigt vil en produktionsproces være underlagt loven om først Increasing, dernæst Constant og endeligt Decreasing returns to scale. Det er disse lovmæssigheder, der bestemmer udseende og beliggenhed af omkostningsfunktionerne, både på totalt og enheds-niveau og på kort og lang sigt. Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

17 Altså ingen normalfordelinger
10. Ingen usikkerhed! Alle modelmæssige sammenhænge og værdier er fastlagt uden hensyntagen til usikkerhed i udfald Altså ingen normalfordelinger Koefficienter, modelmæssige sammenhænge specificeret i form af matematiske ligninger m.v. består af fast definerede værdier og har ikke plads til udfaldsrum o.lign. Disse forudsætninger kan der selvfølgelig ændres på. Modellerne vil i så fald blive væsentligt mere komplicerede at arbejde med – - men resultaterne vil dermed også komme væsentligt nærmere til virkeligheden. Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

18 11. Retlinjede funktioner
Som udgangspunkt vil mange relationer blive modelleret som lineære sammenhænge. F.eks.: P = AQ + B eller MC = AQ + B Den virkelige verden ER ikke retlinjet Men det gør mange relationer meget nemmere at arbejde med Det gælder såvel grafisk som matematisk Og det skader ikke argumenters, teoriers og modellers gyldighed Det kan gøre den umiddelbare anvendelighed af modellerne mere besværlig Men så kan vi jo ændre denne forudsætning – og så tage det ekstra arbejde med! Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

19 12. Indtægter og omkostninger sættes lig med ind- og udbetalinger
Indtægter og omkostninger og indtægter er regnskabsmæssige begreber, der via Balancen bliver ”forvandlet” til kontanter. Dette vil ofte ikke ske i indeværende, men i en senere periode. I den virkelige verden er det kun kontanter, der tæller ved fastsættelse af projektets bidrag til ”Value of the firm” For at kunne sammenligne resultaterne af forskellige handlingsmæssige alternativer, bliver det derfor nødvendigt at forudsætte, at Indtægter = indbetalinger og Omkostninger = udbetalinger, begge i samme periode. Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

20 Vores modeller spænder i sin grundform kun over én periode.
13. Ingen lagerændringer Vores modeller spænder i sin grundform kun over én periode. Afledt heraf arbejder vi som udgangspunkt også med, at hvad der produceres, bliver solgt – og omvendt. Altså ingen lagerændringer for hverken input eller output Der kan, hvis man ønsker at analysere effekten heraf nærmere, selvfølgelig ”dispenseres” fra denne grundregel. Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

21 Kaldes også ”ceteris paribus” på latin
14. ”Alt andet lige” 1/2 Kaldes også ”ceteris paribus” på latin Når man ønsker at analysere årsags-/virkningssammenhængen mellem en given variabel og modellens resultater, ændrer man værdien af denne ene variabel Samtidig holder man så alle de andre faktorer, som kan påvirke den analyserede årsag/virkningssammenhæng, faste; ”lige”. Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

22 14. ”Alt andet lige” 2/2 Dermed undgår man forstyrrende påvirkninger fra de – i denne sammenhæng – uvedkommende faktorer og kan i ro og mag analysere den ønskede sammenhæng mellem variabel og model Hvis man ønsker at analysere effekten af ændringer i P, kan disse ”øvrige faktorer” f.eks. være nationaløkonomiske forhold, smag, mode, marketing etc. Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

23 Alle disse forudsætninger kan virke lidt ”dræbende”
Men det er ikke tilfældet I stedet skal disse forudsætninger betragtes som nødvendige indledende arbejdsredskaber Og jo flere, som man derefter kan arbejde med – og evt. helt fjerne – jo sjovere og mere spændende bliver dette fagområde Så ”Glæd jer” Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

24 Så jeg vil sige ”Tak for nu” Kjeld Tyllesen, PEØ CBS


Download ppt "Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Forudsætninger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google