Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

© Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group Vurderingsmodeller og beslutningsstøtte: Strategic Transport Management Analysis (STMA) STMA.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "© Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group Vurderingsmodeller og beslutningsstøtte: Strategic Transport Management Analysis (STMA) STMA."— Præsentationens transcript:

1 © Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group Vurderingsmodeller og beslutningsstøtte: Strategic Transport Management Analysis (STMA) STMA modellen som planlægningsredskab STMØ konference 01-04-08 ved prof. Steen Leleur, DTU Transport

2 © Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group Oversigt  Udfordringer m.h.t. vurderingsmetoder og beslutningsstøtte med baggrund i Infrastrukturkommissionens arbejde  Udfordringer med baggrund i STMØ projektets problemstillinger  Det udviklede analyseredskab STMA modellen  Eksempler på brug af STMA modellen  Nogle perspektiver på det videre arbejde

3 © Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group Infrastrukturkommissionen - En transportinfrastruktur i verdensklasse Målsætning:  Danmark skal fastholde og udvikle sin position som et af de lande i verden, der har det bedste transportsystem.  Udfordringerne kræver rentable investeringer i ny og moderne infrastruktur for at skabe de rigtige rammer for en høj mobilitet og effektiv logistik. Men samtidig er det vigtigt, at der tages højde for de omkostninger, som den stigende trafik kan medføre, herunder miljøhensyn, støj og trafiksikkerhed. Fokus på statslig infrastruktur og et pejlemærke anno 2030. Fra Birgit Aagaard-Svendsens præsentation af arbejdet, januar 2008

4 © Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group Tværgående indsatser - Prioriteringskriterier Rentabilitet har prioritet  Grundlaget for helhedsorienterede beslutninger styrkes gennem øget forskning og udvikling af modeller på transportområdet. Der bør tages hensyn til :  Hvor er behovet størst?  Hvad er omkostningerne?  Hvor kan udfordringerne afhjælpes mest effektivt?  Hvilke projekter hænger bedst sammen med den overordnede planlægning?  Hvor vil der først opstå nye behov eller nye muligheder?  Hvilke projekter fremmer mindre miljøbelastende transportmønstre?  Hvilke muligheder er der for alternativ organisering? Fra Birgit Aagaard-Svendsens præsentation af arbejdet, januar 2008

5 © Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group Udfordringer m.h.t. vurderingsmodeller og beslutningsstøtte  Infrastrukturkommissionen lægger op til at mange hensyn er i spil, når den enkelte investeringsbeslutning om ny infrastruktur skal tages  Trods intentioner om rammebeslutninger er der god tradition for, at infrastrukturinvesteringer i Danmark får karakter af enkelt-beslutninger  Den modelmæssige udfordring består i, hvordan vi bedst muligt etablerer beslutningsstøtte, der kan bruges ved sådanne enkelt-beslutninger, men som er baseret på et ganske ofte komplekst sæt af informationer, som ønskes medtaget ved den sammenfattende vurdering  På denne baggrund har Beslutningsmodelgruppen ved DTU Transport udviklet modelkonceptet ”customised decision models” (CDM), som sigter mod at etablere den bedst mulige beslutningsstøtte ud fra de informationer, som er til rådighed

6 © Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group STMØ arbejdets udfordringer m.h.t. vurderingsmodeller og beslutningsstøtte  Fra HUR & Region Skåne, 2004: Samarbejde om udviklingsplanlægning med kobling til fysisk planlægning i Øresundsregionen, Øresundskomiteen

7 © Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group STMØ arbejdet og udvikling af STMA modellen  STMA-modellen kan bruges til at understøtte planlægnings- og beslutningsopgaver (”Fra STMA …. til STMØ” citat: Carl-Magnus Carlsson, MAH)  STMA-modellen samt cases vil blive anvendt i undervisningen i Strategic Transport Management (STM), som del af den undervisning fra E08, som forberedes udbudt i STM uddannelsen af DTU Transport  Ved STMA anvendes beslutningskonferencer som ramme for helhedsorienterede beslutninger  STMA modellen og software belyses nærmere ved brug af case eksempler. Først en mere generel introduktion til beslutningskonferencer…

8 © Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group Beslutningskonference (I)

9 © Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group Beslutningskonference (II)

10 © Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group Beslutningskonference (III) En beslutningskonference kendetegnes ved følgende:  Består i et to- eller tredages møde (tiden kan variere efter behov)  Har til formål at analysere vigtige problemstillinger  Nøglepersoner deltager, som repræsenterer mange forskellige perspektiver på problemstillingerne  Faciliteres af en upartisk specialist i gruppeprocesser og beslutningsanalyse (facilitator)  Benytter en understøttende beslutningsmodel betjent af en beslutningsanalytiker, hvilket medvirker til at give processen struktur

11 © Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group Beslutningskonference (IV)  Fokusering på problemet  Hvad er problemet?  Hvem ejer problemet?  Hvilke alternative løsningsmuligheder er der?

12 © Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group Beslutningskonference (V) Et case studie baseres på en række spørgsmål, eksempelvis som nedenfor: 1. Er CBA dækkende for problemanalysen? 2. Hvilke andre kriterier bør medtages i vurderingen (MCA)? 3. Er alternativerne tildelt en MCA-score, der virker rimelig? 4. Hvordan skal MCA kriterierne prioriteres? 5. Hvilken MCA betydning (MCA-%) udtrykker en rimelig afvejning overfor CBA? 6. Er der andre udviklingsscenarier, der bør undersøges? 7. Bør der foretages en følsomhedsanalyse? Ved andre cases kan andre spørgsmål være aktuelle.

13 © Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group Location case  Understøtte en virksomheds valg af ny lokalisering i Øresundsregionen  Der tages udgangspunkt i en fiktiv virksomhed – Trans-IT Consult  Problemstilling  Lokaler for små (2500 m 2 ) og utidssvarende  Ønsker bedre faciliteter og en styrket profil i Øresundsregionen

14 © Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group Grundlæggende model: CBA + MCA = COSIMA Cost-benefit analyse Kombineret Analyse (COSIMA) Multi-kriterie analyse  Muliggør beregning af hhv. CBA, MCA samt en kombination af disse (COSIMA) F.eks. image

15 © Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group Fra brainstorm af kriterier til beslutnings-træ

16 © Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group Software  Output:  Kriteriesæt  Beregnede scores  Fastlagt MCA%  Valgt scenarie  Risikoanalyse

17 © Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group Location case: Eksempel på resultat

18 © Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group Vessel Traffic Service (VTS) case  VTS Alternativer  To nationale VTS på niveau 1  To nationale VTS på niveau 2  En fælles Øresunds VTS på niveau 1  En fælles Øresunds VTS på niveau 2 Niveau 1: Informationstjeneste Niveau 2: Informations- og navigationstjeneste

19 © Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group Kriterie-dannelse  VTS myndighedens prioritering 1. Miljøkatastrofer 2. Sikkerhed om bord 3. Mobility management 4. Maritime domain awareness 5. Skibe der afviger 6. Attraktionskraft 7. Forsvar 8. Regulering/tilpasning

20 © Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group Opsummering Udgangspunktet :  STMA-modellen kan bruges til at understøtte planlægnings- og beslutningsopgaver (”Fra STMA …. til STMØ” citat: Carl-Magnus Carlsson, MAH)  STMA-modellen samt cases vil kunne anvendes i undervisningen i Strategic Transport Management (STM) i forbindelse med planlægning og strategiudvikling. Slutkonference april 2008:  STMA-modellen vil kunne anvendes på cases inden for et nyt projekt om en bæredygtig transportudvikling i Øresund. Dette opfølgningsprojekt til STMØ forberedes med Ø-LOG som koordinator og STMØ-netværket som deltagere.


Download ppt "© Copyright DMG 2008 DTU Transport Decision Modelling Group Vurderingsmodeller og beslutningsstøtte: Strategic Transport Management Analysis (STMA) STMA."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google