Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PUBLIKATION AF FORSKNINGSDATA

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PUBLIKATION AF FORSKNINGSDATA"— Præsentationens transcript:

1 PUBLIKATION AF FORSKNINGSDATA

2 FØR PEN SÆTTES TIL PAPIR
Er resultatet værd at publicere ? Original problemstilling ? Original metode ? Begge dele ? ”Positive” / ”negative” resultater ? Protokol afgørende !

3 PUBLIKATIONSFORM Oversigtsartikel ? (etableret)
Originalartikel ? (godt i gang) Kasuistik ? (håbefuld) Abstract ? (første stik) Læserbrev ? (hvad som helst) TV og presse ? (håbløst)

4 Læs tidsskriftets forfattervejledning
New England Journal of Medicine Diabetic Medicine Ugeskrift for Læger West Bengali Medical News Annals of Improbable Research (AIR) Dagens Medicin Læs tidsskriftets forfattervejledning

5 MEDFORFATTERE Hvem skal med ? Forfatterrækkefølge ?
formulering af videnskabelig problemstilling planlægning og udformning af metode involvering i konkret undersøgelse, indsamling af resultater, kontrol og behandling heraf præsentation af arbejdet i artikelform Forfatterrækkefølge ? aftales på forhånd ! førsteforfatter, vejleder, øvrige (et al.)

6 TITEL Vælges med omhu Kort (8-12 ord) (evt. undertitel) Specifik
Prægnant Nøgleord

7 DEN KORTE TITEL Erfaringer med 6 dages præoperativ behandling med subkutant indgivet lavmolekylært heparin (Fragmin ®) til forebyggelse af ultralyd-verificeret dyb venetrombose i underekstremiteterne hos ældre, type 2 diabetiske kvinder opereret for hofteartrose ad modum Lockbone i Frederiksborg amt. Præoperativ dalteparinbehandling halverer forekomsten af dyb venetrombose efter hoftealloplastik hos diabetiske kvinder.

8 DEN SPECIFIKKE TITEL Type 2 diabetes mellitus - en sygdom i vækst
Øget forekomst af type 2 diabetes hos grønlændere opvokset i syd-Danmark

9 RESUME (ABSTRACT) Baggrund og formål Design Metoder Resultater
Én sætning baggrund og én sætning hypotese Design RCT, case-control … / pro-, retrospektiv … Metoder Sted, population, undersøgelsesmetoder Resultater De vigtigste Konklusion(er) De vigtigste budskaber

10 RESUME (ABSTRACT) Kort Konkret Konsistent Klar konklusion
overhold house style, normalt < ord Konkret uden almindeligheder Konsistent skrives normalt sidst, men er oftest lavet først, fx til et videnskabeligt møde: passer tallene ? Klar konklusion med dækning i artiklen Undgå forkortelser

11 INDLEDNING Kort beskrivelse af baggrund, nyeste udvikling, problemstilling Klar, velargumenteret (nul-)hypotese Kort beskrivelse af undersøgelsens indhold (”we tested the hypothesis …”)

12 MATERIALE OG METODE Patienter: Diagnostiske kriterier Metoder:
karakterisere stikprøve inklusions- og eksklusionskriterier Diagnostiske kriterier Metoder: original: nøje beskrivelse kendt: reference og evt. modifikationer Statistiske metoder, signifikansniveau Etik

13 RESULTATER Kort, præcist Tekst, tabel eller figur:
undgå dobbelt dokumentation lav enkle tabeller og figurer angiv statistik (p, SD, SEM, CI etc.) selvstændige, fyldestgørende tabel- og figurtekster Undgå lyrik, forstærkende tillægsord og diskussion

14 DISKUSSION Hvad fandt vi ? Hvordan passer det med hypotesen ?
væsentlige fund først uden at overdrive Hvordan passer det med hypotesen ? uden at overfortolke Studiets styrker og begrænsninger strengths and limitations/weaknesses Hvordan passer det med andres fund ? der skal citeres korrekt og fair Hvad er det næste ? uden at blive for vidtløftig

15 EN KORT, EN LANG Disse 48 patienter behandledes dernæst med ibuprofen i en rela-tivt lille dosis på 200 mg, givet 2 gange dagligt. Resultatet af 3 må-neders behandling var, udtrykt ved måling af smertetærskel som beskrevet i metodeafsnittet, at 24 fik det bedre, 14 havde det ufor-andret, og 10 fik det værre. Bi-virkninger sås hos 4 af patien-terne, men ingen var alvorlige. (58 ord) 48 patienter fik ibuprofen 200 mg x 2 i 3 måneder. Herefter havde 24 færre smerter, 10 havde flere, og 14 var uændrede. Lette bivirkninger sås hos 4. (28 ord)

16 REFERENCER Så få, men så dækkende, som muligt
Citerede værker skal være læst … … og skal citeres korrekt Undgå bias ved referencevalg at citere på anden hånd Litteraturhenvisninger i tekst og referenceliste skal stemme overens

17 FIGURER OG TABELLER Figurer Tabeller Foto ( farver)
Forsøgsdesign (flowchart), forløbskurver Skal så vidt muligt være selvforklarende Særskilt til sidst med figurtekst (legend) Tabeller Større datamængder Særskilt til sidst før figurer Tabeltekst som overskrift Foto ( farver) Varierende retningslinier

18 STIL Anvend Undgå Overhold dispositionen konsekvent tid og tegnsætning
kun anerkendte forkortelser (eller definér første gang) Undgå sproglige trivialiteter (”allerede Hippokrates ...”) modeprægede udtryk (”vi tjekkede ...”) pseudoprofessionelle udtryk (”hospitalisering”) anglicismer i dansk tekst (”slow cerebrated”) teknisk jargon (”rødt blodbillede”) Overhold dispositionen ikke diskussion i resultat-afsnit og vice versa

19 HUSK OGSÅ: Key words Evt. forkortelsesliste
Taksigelser (i behersket stil) Adresse på kontaktperson At indsende artiklen i den form (og det antal), som tidsskriftet ønsker Interessekonflikter At lave et sobert ledsagebrev

20 LEDSAGEBREV TIL EDITOR
Stav tidsskriftets titel korrekt Motivér valg af tidsskrift Vær nøgtern og kortfattet Undgå ”claim of priority” Ved revision af artikel: punktvis reaktion på reviewernes kommentarer reviewer 1 (2,3..)s kommentar 1 (2,3..) din kommentar til reviewer’s kommentar din evt. ændring i manuskriptet markering af ændring (”page 5, line 14:”) markering af ændring både i artikeltekst og i ledsagebrev (og teksterne skal stemme overens !)

21 HUSK OGSÅ: Key words Evt. forkortelsesliste
Taksigelser (i behersket stil) Adresse på kontaktperson At indsende artiklen i den form (og det antal), som tidsskriftet ønsker At lave et sobert ledsagebrev Interessekonflikter At editor og reviewere kan have ret ! Gale EAM. What does an Editor look for?

22 WHAT AN EDITOR LOOKS FOR
”And please, do not mention that the career of the first author absolutely depends upon acceptance of this manuscript, or that her husband is unaware that she is carrying your baby. An Editor has no heart.” Gale EAM. What does an Editor look for?

23 GOD FORNØJELSE !


Download ppt "PUBLIKATION AF FORSKNINGSDATA"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google