Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompetenceafklaring af børnene

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompetenceafklaring af børnene"— Præsentationens transcript:

1 Kompetenceafklaring af børnene
Skoleklar – hvornår? Kompetenceafklaring Dialog mellem forældre og dagtilbud RI Stubbekøbing Skole

2 Status- og udviklingsbeskrivelse
Kompetenceafklaring af børnene Status- og udviklingsbeskrivelse Model udarbejdet i Århus Kommune Opbygget omkring de seks læreplanstemaer, som dagtilbuddene arbejder efter Læner sig op af indholdsbeskrivelsen for undervisningen i børnehaveklassen på Stubbekøbing Skole Arbejdshæfte udfyldes af forældre og pædagoger Danner baggrund for den kompetenceafklarende samtale RI Stubbekøbing Skole

3 Kompetenceafklaring af børnene
1. Sociale kompetencer At etablere og fastholde venskaber: Barnet tager kontakt til andre børn og opfordrer til at lege, snakke og være sammen. Barnet fortæller noget positivt om andre børn og bruger begrebet ”ven”. Barnet hjælper, er loyal, trøster og genetablerer venskaber. At indgå i samspil med andre: Barnet snakker med andre om sine tanker og følelser. Barnet lytter, fortæller, svarer, spørger og deltager i småsamtaler. Barnet udtrykker tolerance og accept over for andre. At handle i sociale fællesskaber: Barnet samarbejder, søger fælles løsninger og indgår kompromisser. Barnet fortæller om, at aftaler, regler i lege og spil skal overholdes og gør det selv. Barnet forhindrer at andre udelukkes fra fællesskabet. RI Stubbekøbing Skole

4 Kompetenceafklaring af børnene
2. Sproglig udvikling At forstå og bruge sproget situations-uafhængigt: Barnet svarer meningsfuldt på spørgsmål om ”hvordan, hvorfor, hvem og hvad”. Barnet genfortæller en hændelse og fortæller om noget, som kan eller skal finde sted. Barnet siger lange komplekse sætninger med ”fordi” og ”som”. At kommunikere med sin omverden: Barnet fortæller sine oplevelser sammenhængende. Barnet håndterer problemer og konflikter ved hjælp af sproget. Barnet snakker om og kan benytte forskellige teknologier. At eksperimentere med skriftsproget: Barnet benytter ord, tal og bogstaver i leg. Barnet tolker, hvad logoer og skilte symboliserer. Barnet genkender de fleste bogstaver og skriver enkelte ord. RI Stubbekøbing Skole

5 3. Kulturelle udtryksformer og værdier
Kompetenceafklaring af børnene 3. Kulturelle udtryksformer og værdier At være kreativ: Barnet deltager og skaber rolle- og regellege med forskellige temaer og udtryksformer. Barnet fortæller om følelser og idéer, som udløses i mødet med forskellige kulturelle udtryk. Barnet former i ler, tegner, fortæller historier, synger, danser og klæder sig ud. At forstå egen og andres kulturer: Barnet leger rolle- og andre børnelege. Barnet fortæller om forskellige kulturer og traditioner. Barnet begrunder sin interesse i at deltage i kulturelle aktiviteter. At forstå etiske og moralske emner og dilemmaer: Barnet begrunder med ord og viser med adfærd en optagethed af etiske dilemmaer. Barnet spørger og reflekterer over livet og døden. Barnet forholder sig i tale og leg til og skelner mellem godt og ondt, rigtigt og forkert og sandhed og løgn. RI Stubbekøbing Skole

6 4. Alsidig personlig udvikling
Kompetenceafklaring af børnene 4. Alsidig personlig udvikling At have indlevelse i andre: Barnet udtaler og viser forståelse for andres adfærd og meninger. Barnet udsætter egne behov til fordel for andres og tilbyder andre sin hjælp. Barnet opfordrer og inviterer andre til at være med i det sociale fællesskab. At tage vare på egen personlig integritet: Barnet fortæller, hvad det vil være med til og ikke med til. Barnet kræver sin ret til at beskæftige sig med det, som det selv har valgt. Barnet argumenterer for at blive lyttet til og forstået. At være psykisk robust: Barnet viser mod ved at tage nye initiativer og forsøger sig med at indgå i ukendte relationer og aktiviteter. Barnet giver udtryk for sine følelser og meninger, forsvarer og står ved dem. Barnet håndterer andre børns udfordringer og afvisninger. RI Stubbekøbing Skole

7 Kompetenceafklaring af børnene
5. Krop og bevægelse At være selvhjulpen i hverdagen: Barnet klarer af- og påklædning samt toiletbesøg. Barnet tager passende tøj på i forhold til årstiden og vejret. Barnet hjælper til med praktiske gøremål. At være kropsbevidst: Barnet handler kropsbevidst i overensstemmelse med sproglige opfordringer. Barnet beskriver de kropslige fornemmelser af glæde, frygt, vrede, smerte og ked-af-det-hed. Barnet fortæller om og beskriver sin krop og alle sine sanser. At mestre koordinering af grundbevægelserne: Barnet mestrer to eller flere forskellige bevægelser samtidig. Barnet veksler mellem at være i kropslig ro og i bevægelse. Barnet udholder og overvinder længerevarende fysiske udfordringer. RI Stubbekøbing Skole

8 6. Natur og naturfænomener
Kompetenceafklaring af børnene 6. Natur og naturfænomener At eksperimentere med naturens materialer: Barnet afprøver og udvider sine grænser. Barnet afprøver, hvad naturens materialer kan anvendes og holde til. Barnet omtaler og benytter kategorier som vægt, form, længde og antal, når barnet undersøger og reflekterer over naturens materialer. At have indsigt i dyrs og planters livsbetingelser: Barnet undersøger og spørger til dyrs og planters livsbetingelser. Barnet fortæller om dyrs levesteder og levemåder. Barnet fortæller om tegn på døgnets og årstiders skiften. At efterleve adfærdsreglerne i naturen: Barnet rydder op, fjerner affald og passer på dyrs og planters liv og betingelser. Barnet spørger til, hvad der er spiseligt, giftigt, sundt, usundt, i orden og ikke i orden. Barnet tilpasser sin adfærd efter gældende regler og normer. RI Stubbekøbing Skole

9 RI Stubbekøbing Skole

10 Kompetenceafklaring af børnene
Selve samtalen Forældre og pædagoger har hver især udfyldt dialoghjulet forud for samtalen Under samtalen foretages samlet vurdering af barnets kompetencer Tidspunkt for skolestart fastsættes, februar – maj- september Dialog mellem skole og dagtilbud med henblik på overlevering Med samtykke fra forældrene, følger dialoghjulet med til skolen RI Stubbekøbing Skole

11 Kompetenceafklaring af børnene
RI Stubbekøbing Skole


Download ppt "Kompetenceafklaring af børnene"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google