Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sikringsinstallation brand. Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 2.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sikringsinstallation brand. Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 2."— Præsentationens transcript:

1 Sikringsinstallation brand

2 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 2

3 3 Agenda ●Præsentation af Schneider Electric, Fire & Security ●Detekeringsprincipper ●Detektor typer ●Termisk ●Max ●Differential ●Optisk ●Linierøg ●Aspiration ●Laser ●CO ●Flamme ●To kriterie – Termisk-Optisk ●Tre kriterier – Termisk-Optisk-Infrarød ●Fire Kriterier – CO-Termisk-Optisk Infrarød ●Centraltype Intelligent FX system ●Afrunding - spørgsmål

4 Præsentation af Schneider Electric Fire & Security

5 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 5 ABA - Hvorfor ?? •ABA = Automatisk Brandalarmerings Anlæg •tidlig alarmering ved røg/varmeudvikling •redder liv •redder ejendomme og inventar •60% af underleverandører som lukker midlertidigt p.g.a brand mister eksistensgrundlaget. •kan være forsikringskrav •myndighedskrav ved byggetilladelser / ibrugtagningstilladelser

6 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 6 Hvor skal der være ABA-anlæg? ●Anvendelseskategori 1: Kontorer, industri- og lagerbygninger, jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger, visse garageanlæg i én eller i flere etager, garager, carporte og udhuse, teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet og tjenester. ●ABA ved areal >2000 m2 med mindre der er sprinklet. ●Anvendelseskategori 2: Undervisningsrum, skolefritidsordninger og fritidshjem, dagcentre og andre lignende rum med højst 50 personer. Hvert rum udgør en brandmæssig enhed. ●Varslinganlæg ved mere en 150 personer ●Anvendelseskategori 3: Butikker, forsamlingslokaler, kantiner, biografer, restaurationer, selskabslokaler, visse dele af skoler, idrætshaller, kirker, diskoteker, teatre, garageanlæg ved fx indkøbscentre, møderum, koncertsale, udstillingslokaler og andre lignende rum beregnet til mere end 50 personer. ●Varslinganlæg ved mere en 150 personer i et bygningsafsnit ●Anvendelseskategori 4: Etageboliger, ungdomsboliger samt enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse, sommerhuse. ●Altid røgalarm ●Anvendelseskategori 5: Hoteller, kollegier, vandrerhjem, kroer og pensionater. Afhængig af størrelse kan der være krav. ●ABA og varslingsanlæg ved mere en 10 soverum eller 50 sovepladser, med mindre alle rum har flugtvejsdøre til terræn i det fri ●Anvendelseskategori 6: Ældreboliger, behandlings- og sengeafsnit på hospitaler, plejehjem, fængsler, boliger og institutioner til fysisk eller psykisk handicappede, vuggestuer og børnehaver. ●Altid ABA – personale skal varsles

7 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 7 Hvad kan vi tilbyde? ●Et ”åbent” system, der giver frihed til selv at vælge. ●Produkter af høj kvalitet, sikrer mennesker, driften og værdier. ●Schneider Electric er garant for fremtidssikre løsninger. ●Support ●Salg ●Undervisning ●Telefonsupport ●Internt produktsupport ●Eksternt on site.

8 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 8 ●Projektering ●Central- og Detektorplacering, ●Kabelføring, Adressering, m.m. ●Styringer efter retningslinie 006 ●Opmåling ●Bestykning og tilbudsberegning beregning. ●Supervisering omkring ABA anlæg ●Opstartsmøder ●Tilsyn ● Rådgivning, m.m.

9 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 9 ●Myndighedsbehandling ●DBI / RM, Brandmyndigheder ●Godkendelse af anlæg via Schneider Electrics ABA-autorisation ●Programmering ●Centralopsætning, Detektor konfigurering, Gruppeopsætning, Ind- & Udgange, Alarmoverførsel, Lyd & Lys, m.m.

10 Detekeringsprincipper

11 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 11 FASE 4 FASE 1 FASE 2 FASE 3 SYNLIG RØGHØJ TEMP.FLAMMERTIDLIGE STADIE - INGEN SYNLIG RØG TID RØGTÆTHED OPTISK BRAND 1 OPMÆRKSOMHEDFORVARSEL BRAND 2 Aspirationsanlæg Brandens udvikling / detektor-respons MULTI LINIE FLAMME TERMO MAKS TERMO- DIFF

12 Detektortyper

13 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 13 Detektorer TERMODETEKTOR Differential og maksimal temperaturafhængig Sokkel Elektronik Målekredsløb Lysdiode Isoleret føler Føler ●Typisk anvendelses område: Mindre rum med kilder for blindealamer ●Toiletrum ●Badeområder ●Køkkener ●Hårde/støvfyldte miljøer ●Fugtige miljøer ●Fordele ●Påvirkes ikke af partikler ●Lukket” enhed og dermed ingen tilsmudsning. ●Billig ●Enkel opbygning – lang levetid ●Ulemper ●Træg detektering dermed sen alarm ●Kan ikke installeres ved lofthøjder over 8 meter. ●Påvirkes af temperaturudsving(lofter, skunke, indgangspartier etc.) ●Må ikke signalbehandles • • 56° diff. • 60° diff. • 60° maksimal. • 93° diff., • 93° maksimal.

14 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 14 Detektorer OPTISK RØGDETEKTOR Detektorhus Detektorsokkel Fotodiode Infrarød LED ●Typisk anvendelse: Rum uden kilder for blindealamer ●Depotrum ●Teknikrum ●Gangarealer ●Soveværelser ●Kontor områder ●Røg fri områder (Institutioner) ●Fordele ●Detekterer tidlige brandkendetegn ●Reagerer hurtigt på lysrøg ●Billig ●Enkel opbygning – lang levetid ●Kan renses ●Ulemper ●Følsom overfor røg, støv, tåge, damp, kondens ●Træg ved mørkrøg ●Bliver tilsmudset i støvede omgivelser ●Påvirkes af høje lufthastigheder Optisk kammer

15 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 15 Reaktion på røg ved sigtreduktion Reaktion på røg ved lysbrydning og varmeturbulent luft Detektorer Linie - røgdetektor ●Typisk anvendelse: Store og høje områder h > 11 ●Lagerhaller ●Event haller (sport,teater, musik etc) ●Produktionshaller ●Atrium ●Fordele ●En sender/modtager ●Rækker op til 100 meter ●Enkel installation dækker 600 m2 ●Enkel service ●Ulemper ●Følsom overfor reflektioner ●Påvirkes af objekter i sigtelinien ●Bygningens bevægelser påvirker sigtelinien

16 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 16 Aspirationsanlæg ●Anvendelses område: ●Høj-lagre og distributions centre ●Over sænkede lofter og under hævede gulve ●Museer, gallerier, theatre, biografer ●Historiske Bygninger ●Server og computer centre ●Electroniske måle/testrum ●“Clean”/Sterile/Ex rum ●Beskyttelser af kultur værdier ●Fængselsceller ●Meget støvede miljøer (Monteres med partikel cyklon) ●Fugtige miljøer (Monteres med vandudskiller) ●Fordele ●Detektere brandkendetegn ekstremt hurtigt ●Enkel opbygning – lang levetid ●Nem at servicere. En detektor dækker 600 m2 ●Rørlængder op til 80 mtr. ●Central kan placeres let tilgængelig ●Ulemper ●Højere anskaffelses omkostning. ●Danske Specialregler begrænser dækningsområde ●Central udstyr er følsomt overfor trykforskelle ●Skal suge/blæse ind i samme rum

17 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 17 Princip aspirationscentral ASD535 Suge huller Røg detektor I & II Easy Config (Mainboard) High Power Fan Aux. Moduler ASD Config (PC-Tool) Memory Kort Relæ kort

18 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 18 Ved flere laserdetektorer (LZR-1) på samme gruppe kan værdier beregnes samlet. Hvis samlet værdi overstiger alarmtærskel gives brandalarm. Detektoren med højest værdi vil indikere alarm. Laserdetektor ●Typisk anvendelses område: Højværdikoncentrationsrum ●Serverrum ●Museer ●Historiske lokationer ●Arkivrum ●Fordele ●Påvirkes ikke af støvpartikler ●50 til 100 gange så følsom som normal detektor ●Alternativ til ●Ulemper ●Højere anskaffelses pris, x4 normal detektor

19 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 19 Detektorer CO-detektor ●Typisk anvendelses område: Mindre rum ●linnedrum ●soverum ●køkkener ●Fordele ●Detekterer tidlige brandkendetegn ●Reagerer hurtigt på CO som udvikles ved ulmebrande. ●Imunitet overfor f.eks damp. ●God som supplerende detektor ●Ulemper ●Ikke godkendt, ingen EN54 norm at godkende efter ●CO-element har levetid på ca 4-6 år ●Ikke anvendelig i store rum, CO er en flygtig gasart

20 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 20 Flammedetektor ●Typisk anvendelses område: Alternativ detektéring og supplement ●Oplagsrum med brandfarlige væsker ●Atrium ●Fordele ●Påvirkes ikke af støv- og andre partikler ●Enkel vedligeholdelse og tilsmudses ikke. ●Kan overvåge stort areal ●Enkel rengøring ●Ulemper ●Højere anskaffelses pris, x2 normal detektor. ●Blinde alarmer kan udløses af UV og IR kilder såsom lynnedslag, lysbuesvejsning, varmestråling, og sollys. ●Reagerer ikke på røg/ ulmebrande Ultraviolet (UV) detektor anvender bølgelængder kortere end 300 nm. Disse detektorer opdager brande og eksplosioner inden for 3-4 millisekunder på grund af UV- strålingen der udsendes i antændelses øjeblikket. Infrarød (IR) flammedetektor arbejder inden for det infrarøde spektrale bånd. Varme røggasser udsender et bestemt spektral mønster i det infrarøde område, som også ses med et termisk kamera. UV UV / Dobbelt IRTriple IR Dobbelt IR IP65

21 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 21 Detektorer Multikriterie-detektor Typisk anvendelses område: Alle rum (4 kriteriedetektor) ●Depotrum ●Opholdsrum ●Teknikrum ●Gangarealer ●Soveværelser ●Kontor områder ●Rygeområder ●Bryggers ●Diskotekter ●Køkkener ●Industrier Fordele ●Resultater fra et stigende antal installerede anlæg viser, multikriterie detekteringsteknologi udkonkurrerer systemer, der er afhængige af et enkelt sensor input, som f.eks optiskrøgdetektorer. ●Test resultater viser, at multikriterie detektorer kan tilpasses til at reagere på et væsentlig bredere spektrum af brand kendetegn, såsom synlig / usynlig og sort / hvid røg, aerosoler, og temperatur, Samtidig er de mindre følsom over for påvirkninger som følge af cigaretrøg, svejsning, spray aerosoler, støv, fugt, damp og så videre ●Teknologien bidrager dermed til at forbedre sikkerheden og reducere sandsynligheden for blindealarmer. 2-kriterie detektor •Optisk røgdetektor •Termodetektor 3-kriterie detektor •Optisk røgdetektor •Termodetektor •Flammedetektor 4-kriterie detektor •Optisk røgdetektor •Termodetektor •Flammedetektor •CO-detektor

22 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 22 Detektorer Trådløse systemer Typisk anvendelses område: Rum uden mulighed for installation ●Kulturelle institutioner ●Svært tilgængelige føringsveje Fordele ●Alle typer af detektorer ●Lav installationsomkostning ●Lav installationstid ●Røgdetektor kan renses ●Standard batterier Ulemper ●Batterier skal skiftes hvert 5 år ●Kort rækkevidde (35 meter) ●Højere anskaffelsespris Optisk røgdetektor 2-kriterie multidetektor Termodetektor Alarmtryk Kombi flash/sirene Sirene Interface Signalstyrke måleværktøj

23 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 23 FASE 4 FASE 1 FASE 2 FASE 3 SYNLIG RØGHØJ TEMP.FLAMMERTIDLIGE STADIE - INGEN SYNLIG RØG TID RØGTÆTHED OPTISK BRAND 1 OPMÆRKSOMHEDFORVARSEL BRAND 2 Aspirationsanlæg Brandens udvikling / detektor-respons MULTI LINIE FLAMME TERMO MAKS TERMO- DIFF

24 Intelligent FX system

25 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 25 Intelligent FX-system FXMFXFXL FX- panel versioner

26 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 26 Intelligent FX-system FX-net 5 slots for kort, f.eks 4 sløjfekort(8 sløjfer) Strømforsyning: 4,5 A Battery: 2x17Ah WxHxD 425x570x135mm

27 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 27 FX FXL System alternativer 1-2 2-8 4-----------------------------99 sløjfer 0-100 100-500 400--------------------------10,000/12,000 addresser 500-2,000 2,000-10,000 8000-------------------------300,000 m² FXM FX FXL FX FXL FXM FXS Netværk 1…32 centraler Kapacitet Integration Grafiskbrugerflade OPC, LON, Esgraf

28 Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 28 FX- NET ●FX-NET er en gruppe af FX-NET centraler forbundet med to separate kommunikations linjer. ●Max. 32 centraler i et netværk

29 Tak for opmærksomheden.


Download ppt "Sikringsinstallation brand. Rådgiverseminar 2010 - Schneider Electric Danmark A/S 2."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google