Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Først: Uddannelsesspecifikt fag Senere: Grundforløbsprøve Kontor, Handel eller Detail.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Først: Uddannelsesspecifikt fag Senere: Grundforløbsprøve Kontor, Handel eller Detail."— Præsentationens transcript:

1 Først: Uddannelsesspecifikt fag Senere: Grundforløbsprøve Kontor, Handel eller Detail

2 Prøve Uddannelsesspecifikt fag (USF) USF lever sit eget liv i harmoni med øvrige fag Der er USF til kontor, detail, event og handel USF har sine egne mål, og der tilføres ny viden fra grundfag gennem hele forløbet Grundforløbsprøve i udvalgte dele af USF Erhvervsøkonomi It Afsætning USF

3 Formålet med faget 1 Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og overskuelige praktiske sammenhænge. Endvidere er det formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for uddannelsen. Eleven lærer at anvende eksisterende faglig dokumentation. Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. Tilegnelse af uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for undervisningen. Eleven skal kunne anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige metoder. Eleven kan anvende almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen.

4 Formålet med faget 2 Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af grundlæggende praktiske problemstillinger i forhold til uddannelsen. Eleven lærer at forstå og anvende faglig dokumentation og faglig kommunikation til at præcisere, erkende og evaluere egen faglig læring. Eleven udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige begreber. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver eleven grundlag for at kommunikere med andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger. Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante arbejdsprocesser.

5 Formålet med faget 3 Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og alternative muligheder for opgaveløsning i relevante undervisningsprojekter. Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer at udføre den nødvendige koordinering af de enkelte elementer i en arbejdsproces.

6 Projektemne Overordnet projektemne er: Nye muligheder Du bestemmer selv din titel Se nærmere i beskrivelsen af projektet

7 Eksempler på områder du kan arbejde med Udvikle noget nyt Arbejde med nye målgrupper Gå ind på nyt marked Start en ny virksomhed Flere muligheder - se det fra dit hovedforløb – vi rådgiver gerne

8 Projektemner – kun forslag Dagligvarer som e-handel. Hvad taler for og hvilke udfordringer er der Kæderne ejer selv mere og mere af værdikæden – fra produktion til detail. Hvilke fordele er der for kæderne og hvilke udfordringer er der Eksporter en specialvare fra Danmark til et andet kendt marked. Hvad er udfordringerne kulturelt, logistik, prissætning m.v. Importer en vare fra udlandet. Fordele og ulemper ved at importere.

9 Projektforløb Vigtigt Udgangspunkt i dit valgte hovedforløb Kompetencemålene i USF er forskellige for de enkelte hovedforløb I arbejder parallelt med hver jeres sæt kompetencemål Projektet bruges til at opnå fagets mål Hold fokus på kompetencemål og bedømmelsesgrundlaget Der skal udarbejdes en praktisk opgave Dokumenteres med port folio Der skal udarbejdes en synopsis til prøven/eksamen

10 Mål du arbejder med Arbejd med alle mål i USF inden for din retning Mål kan være viden eller færdigheder Mål kan være processen – den måde du arbejder med problemerne Mål kan være uforenelige med dit projekt – men det har du så forholdt dig til Din dokumentation samles i en port folio Standpunktskarakter i din opfyldelse af målene Din port folio vil være dit grundlag for forberedelsen til prøven

11 Problemformulering Arbejdet med at udforme problemformuleringen foregår typisk ad flere omgange og bliver mere og mere præcist, efterhånden som man går i dybden med sit emne. Et spørgsmål, man gerne vil have svar på, eller en løsning / problemfelt, man vil forholde sig til. En problemformulering skal være kort og præcis. Den skal fokusere på sagen, og afgrænses til det mål, projektet skal nå - eller det problem, projektet skal løse. Fx: Noget, man undrer sig over En regel eller fordom, man synes burde ændres Noget, man kunne tænke sig at blive klogere på Noget, man gerne vil undersøge, ændre og implementere Noget, man gerne vil udvikle og implementere

12 Bedømmelsesgrundlag – uddrag fra kontor

13 Bedømmelseskriterier for USF Karakteren fastsættes ud fra Opfyldelsen af de enkelte mål i bedømmelsesgrundlaget Helhedsbedømmelse af projektet, og Projektforløbet

14 Grundforløbsprøven Grundforløbsprøvens varighed er 30 min. inkl. votering og karakterafgivelse. Det er en individuel grundforløbsprøve, og projektet præsenteres mundtligt for lærer og censor. Det forventes, at du viser din egen, personlige præsentation af dit projekt til grundforløbsprøven.

15 Grundforløbsprøven – synopsis Til grundforløbsprøven skal afleveres en synopsis. Udover krav til forsiden, og at det skal være en læsevenlig synopsis, er der få formkrav til det afleverede materiale. Materialet skal kunne sætte censor og lærer ind i dit projekt som en del af deres forberedelse til din fremlæggelse. Er der ændringer i din disposition til grundforløbsprøven i forhold til den afleverede synopsis – sig det….

16 Grundforløbsprøven – fremlæggelse Fremlæggelse med udgangspunkt i synopsis i ca. 20 af de 30 minutter Censor har ikke været med i processen - vær tydelig med Hvad projektet handler om Projektets afgrænsninger Hvilken plan du har for fremlæggelsen Hvornår der tales om total og hvornår ændringer Hvad der er skøn, og hvad der er undersøgt Om det er processen eller det konkrete, der er vigtigst Din rolle i processen / virksomheden / arbejdet

17 Bedømmelseskriterier ved grundforløbsprøven Skolen udvælger et antal kompetencemål, der dækker faget bredt. Der tages hensyn til dit projekt. I bedømmelsen indgår kun præstationen ved grundforløbsprøven. Karakteren fastsættes ud fra opfyldelsen af de enkelte mål i bedømmelsesgrundlaget, og ud fra en helhedsbedømmelse af projektfremlæggelsen. Du vil blive bedømt efter 7-trins skalaen, men karakteren er enten Bestået: mindst 02 eller Ikke bestået: 00 eller -3

18 Måden der arbejdes – orientering til censor 1 Dette er en kort beskrivelse af, hvordan der arbejdes med det uddannelsesspecifikke fag frem mod grundforløbsprøven. Nærmere beskrivelse findes i projektoplægget. I det uddannelsesspecifikke fag arbejdes casebaseret med korte teoretiske oplæg. Eleverne arbejder med emner, der er relevante for deres fremtidige arbejdsområde. Der arbejdes mere med nye muligheder end med kendt stof ud fra ønsket om, at eleven skal kunne forhold sig til ukendt stof og styre processen frem mod en løsning. Ud fra en problemformulering arbejder de sig frem til en løsning, som danner grundlag for standpunktskarakteren og som er grundlag for grundforløbsprøven.

19 Måden der arbejdes – orientering til censor 2 Processtyring er en stor del af løsningen, og det er ikke muligt for eleven, at inddrage alle kompetencemålene fra det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbsprøven. Dog skal de væsentligste mål inddrages – set i relation til elevens uddannelsesretning. Der lægges vægt på, at eleven behandler emnet. Der lægges ikke så meget vægt på, om løsningen viser sig at være urealistisk at gennemføre i praksis. Med hensyn til økonomiske forhold er argumenter og overblik vigtigere end præcise værdier.

20


Download ppt "Først: Uddannelsesspecifikt fag Senere: Grundforløbsprøve Kontor, Handel eller Detail."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google