Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

vvs-energiuddannelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "vvs-energiuddannelse"— Præsentationens transcript:

1 vvs-energiuddannelse
Ny justeret vvs-energiuddannelse v/Tina Voldby

2 Justering af vvs-energiuddannelse sket med baggrund i EUD-reformen
Formål med EUD-reformen (De rigtige udfordringer er adresseret): Bedre image Flere skal påbegynde en EUD – især flere dygtige Kvaliteten skal hæves De dygtige skal udfordres noget mere Flere skal have mulighed for at læse videre

3 EUD-reformen Eud-reformens elementer træder i kraft august 2015
Målet er at: 25% af en ungdomsårgang fra 9-10 klasse i 2020 30% i 2025 målet er at flere unge påbegynder en erhvervsuddannelse Implementering i gang – i faglige udvalg og på skolerne Adgangskrav – 2 i matematik og dansk eller en uddannelsesaftale Faglige udvalg kan lave overgangskrav til hovedforløbet

4 EUD-reformen Fagligt udvalg/skolerne - laver nye grundforløbsprøver – de skal bestås Skolerne arbejder med at lave nye 20 ugers erhvervsintroducerende grundforløb G1 (for de der kommer fra 9 – 10 klasse) Fagligt udvalg laver nye 20 ugers fagligt/teknisk grundforløb rettet mod den enkelte uddannelse G2 (for alle andre) Fagligt udvalg justerer hele vvs-energiuddannelsen Fagligt udvalg laver nyt talentspor i uddannelserne – det faglige niveau hæves - vvs-energispecialistspor Fagligt udvalg laver faglige/tekniske fag der udbydes på et højere kompetenceniveau Fagligt udvalg laver nye eux-uddannelse – sammen model som industrien Fagligt udvalg laver voksenspor for de over 25 årige - skal have en eud målrettet voksne + korte varighed

5 Ny vvs-energiuddannelsen
EUD-reformens mange elementer skal implementeres i uddannelserne Derfor også overvejelser om at justere/opdatere vvs-energi uddannelsen – så den matcher kompetencebehovet i branchen TEKNIQ og Blik-og Rørarbejderforbundet tog udgangspunkt i: Hvordan udvikler vvs-branchen sig? Hvilke kompetencer efterspørger branchen aktuelt og på sigt? Grundstenene/mandaterne til at arbejde med nye lærlingeuddannelser blev givet her

6 Ny vvs-energiuddannelse
Der var enighed om følgende: Kompetencer Det faglige/tekniske niveau skal hæves Der skal mere fokus på hele tværfaglige løsninger Der skal fokus på kundeforståelse og (mer)salg Der skal projektstyring ind i uddannelsen Attraktivitet Vvs-branchen har brug for flere dygtige lærlinge De dygtige unge skal udfordres noget mere Der er brug for at styrke vvs-energiuddannelsens image Virksomhederne skal være attraktive for dygtige medarbejdere

7 Vvs-energiuddannelsen – udfordringer
Andel indgåede udd.aftaler i 2014 64% 4% 15% 16% 1%

8 Udvikling i vvs-branchens markedsområder - uddannelserne skal matche
Kilde: TEKNIQ medlemsundersøgelser

9 Fokus ved justering af vvs-energiuddannelsen
Der har været ønsker om: En mere enkel og tydelig specialeopdeling Alle specialer skal have høj prestige og højt fagligt niveau Blikkenslagerkompetencerne skal fylde mere i vvs-blikkenslager specialet Et profileret speciale ad. basic vvs-installationskompetencer, hvor blik-delen reduceres til primært montage + lodning Ny titel på vvs-specialet skal medvirke til at øge prestige og image TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet har derfor brugt EUD-reformen som anledning til at justere og udvikle vvs-energiuddannelsen, og har i den forbindelse opstillet følgende rammer for en ny vvs-energiuddannelse: Der skal være en mere enkel og tydelig specialeopdeling Alle speciale skal have høj prestige og højt fagligt niveau Det faglige niveau skal generelt højnes Blikkenslagerkompetencerne skal være tydeligere og fylde mere i vvs-blikkenslagerspecialet Et profileret vvs-speciale med vvs-installationskompetencer, hvor blikdelen reduceres til primært montage, inkl. lodning Ny titel på vvs-specialet skal være med til at øge prestigen og imaget Det skal overvejes om det rustfaste speciale skal opretholdes, da der indgås få aftaler årligt Det skal overvejes om der skal mere fjernvarme ind i uddannelsen, men det skal så sikres, at der er virksomheder, der vil uddanne lærlinge på området Velfærdsteknologiske sanitetsløsninger, køl og sprinkler skal tydeligere frem i uddannelsen Der skal mere fokus på kundeservice, styring og vejledningen af kunder i uddannelsen Der skal være fokus på innovative læringsformer, for at fremme evnen til at kunne designe og levere hele tekniske løsninger Der skal fokus på teknisk entreprise- og projektstyring samt dokumentation Sikre udfordringer for alle lærlinge ved at oprette højniveaufag og at lave et EUD-talentspor, der er målrettet de særligt motiverede og talentfulde lærlinge.

10 Fokus ved justering af vvs-energiuddannelsen
VVS-energispecialist specialet – her har kritikken været at en del virksomheder havde problemer med at sikre energikompetencerne. Ventilationsspecialet styrkes ad. køl og vvs-teknik. Generelt ønske om at opjustere faglig/tekniske kvalifikationer – mere køl, sprinkler, (fjernvarme)svejsning, velfærdsteknologiske sanitetsløsninger, styringer, kundeservice, dokumentation. Sikre udfordringer for alle lærlinge ved at oprette højniveaufag og lave et særligt EUD-talentspor, der er målrettet de særligt motiverede unge/fagligt dygtige unge.

11 Ny vvs-energiuddannelse
Grundforløb på 20 uger – 18 ugers uddannelsesspecifik undervisning og 2 ugers matematik Grundforløbsprøve Overgangskrav til hovedforløbet: matematik på E-niveau certifikater indenfor rulle-bukkestillads, førstehjælp, elementær brandbekæmpelse, samt et § 26 kursus ad. forebyggelse af kræftrisiko ved arbejde med stoffer og materialer. Vvs-energiuddannelsen har følgende fire specialer: Vvs-energispecialist Ventilationstekniker Vvs-installationstekniker Vvs og blikkenslager

12 Ny vvs-energiuddannelse – STRUKTUR -

13 Installationsteknik – alle specialer
Grundlæggende installationsteknik Alle kan montere traditionelle gas- og oliefyrede varmeanlæg med radiator, ventiler, pumper, ekspansionsbeholder og vejrkompenseringsanlæg: montere mindre fjernvarmeanlæg med radiator, ventiler og ekspansionsbeholder montere gaskomfur, gasvandvarmer og gaskedler i parcelhuse montere solvarme-, biobrændsels- og varmepumpeanlæg med enkel automatik montere vand og afløbsinstallationer i bolig, erhverv og industri servicere og reparere varmeanlæg, vand- og afløbsinstallationer Grundlæggende: Materialelære Dokumentation Digital kommunikation Digital tegneteknik Kvalitetssikring Herefter har man kun det vvs, installationsteknik og blik der er relevant for det enkelte speciale. I alle specialer som noget nyt - Teknisk projektstyring og Kundeservice

14 Vvs-installationstekniker – ny servicemand
Vvs-installationstekniker kan: installere, fejlfinde, programmere og servicere velfærdsteknologiske installationer i private hjem og sundhedssektoren installere sprinkler anlæg dimensionere vand- og afløbsinstallationer i forbindelse med ifm installationsarbejde udføre svejsninger på trykfyldte plastrør >Ø 200 mm i bolig, erhverv og industri udføre svejsninger på stålrør i bolig, erhverv og industri, iht gældende standarder svejse/lodde rustfaste rørinstallationer til gasarter på sygehuse, laboratorier og medicinalindustri Grundlæggende plade og tagteknik- opsætte præfabrikerede tagrender, nedløb og inddækninger ved væg og taggennembrud selvstændigt udføre service og vedligehold af vvs tekniske installationer vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende energianlæg

15 Vvs-installationstekniker – fleksibilitet
Valgfrie specialefag – 4 ugers varighed Stålsvejsning af vvs tekniske installationer: svejsning på stålrør - f.eks. Køle og varmeledninger i bygning og terræn montage og svejsning af plastkapper på isolerede rør isolering og op skumning Svejsning af rustfaste vvs tekniske installationer: svejse, fremstille, montere, servicere og vedligeholde af konstruktioner i rustfrie stålmaterialer til fødevarebranchen, medicinalindustrien, hospitalsbranchen samt til etablering af miljøforanstaltninger, herunder renseanlæg Installationstekniske varmeløsninger: Installation, fejlfinding og service indenfor gas, olie, fjernvarme, sol, bio og varmepumper Ventilationstekniske løsninger: Installere og servicere mindre klima og ventilationsanlæg i bolig og erhverv Blikkenslager arbejde: Fremstille og udføre montage af tagrender, nedløb, skotrender, inddækninger og falsede kviste Virksomheder/lærlinge skal kunne vælge et valgfrit speciale fag – uden at virksomheden har en virksomhedsgodkendelse/opgaver inden for det valgte området – det vil være en klar styrke i uddannelsen og et supergodt salgsargument.

16 Ny vvs-energiuddannelse
Vvs-energispecialist - 4 år og 60 skoleuger Specialet er næsten identisk med det eksisterende speciale.   Der at oprette valgfrie specialefag af 1 uges varighed til fx relevante certifikater (A-certifikat, fjernvarme, bio, solvarme, plastsvejsning, køl/kun certifikat/kompetencerne opnås i undervisningen).

17 Ny vvs-energiuddannelse
Ventilationstekniker - 4 år og 60 skoleuger Grundforløb – 20 uger Grundlæggende installationsteknik Grundlæggende plade og tagteknik H1/1 uge Ventilationsteknikeren kan opsætte: Præfabrikerede inddækninger Præfabrikerede rør og faconstykker Ventilations pladeteknik H2/½ uge Ventilationsteknikeren kan fremstille: Inddækninger for væg og taggennembrud Enkle overgang/faconstykker valgfrie specialefag af 1 uges varighed – fx til relevant certifikater

18 Ny vvs-energiuddannelse
Vvs og blikkenslager - 4 år og 60 skoleuger Specialet er næsten identisk med det eksisterende speciale. Der oprettet valgfrie specialefag af 1 uges varighed Rustfast industrimontør Specialet Rustfast industrimontør nedlægges Fordi der kun er begrænset anvendelse af specialet Fordi det er vanskeligt at opretholde et fagligt uddannelsesmiljø med høj kvalitet og kritisk masse i lærlingebestanden Kompetencerne inden for det rustfaste speciale er fortsat efterspurgt i vvs-branchen Derfor flyttes svejsekompetencer inden for stål og rustfri til specialet Vvs-installationstekniker

19 Vvs-energiuddannelsen 2015

20 Talentspor Vvs-energispecialist med højniveaufag – 4 år
(60 skoleuger og 148 praktikuger) Ca. 25% af undervisningen ligger på højniveau – dvs. på installatørniveau Talentspor – for fagligt og håndværksmæssige dygtige unge. Sikre at lærlinge bliver udfordret efter lyst og evner Der udstedes et særligt vvs-talentsvendebrev. Bedre forudsætninger for at læse vvs-installatør, energiteknolog m.v. Bedre forudsætninger for jobkarriere Højniveaufag skal minimum ligge 25% over alm. undervisning

21 EUX Vvs-energispecialist
EUX vvs-energispecialist – 4 år og 9 måneder. Heraf 95 skoleuger For dem som både vil have en eud-uddannelse og en gymnasial uddannelse Mulighed for at læse videre til f.eks. Ingeniør, maskinmester m.v. Bedre forudsætninger for at læse vvs-installatør, energiteknolog Bedre forudsætninger for jobkarriere

22 Kort forløb – Vvs-energispecialist
HTX/STX 3 år og 1 mdr. Kort forløb for alle, som har bestået en htx/stx eller gennemført dele heraf med bestået resultat. Kræver en bestemt fagkombination på htx/stx Det korte forløb fører frem til vvs-energispecialet og indeholder de samme kompetencer.

23 Voksenspor Voksenforløb for alle over 25 år
Hvor der gives standardmerit for tidligere erhvervserfaring og uddannelse.

24 Struktur


Download ppt "vvs-energiuddannelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google