Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Social dumping Status, nye tiltag og perspektiver Søren Kaj Andersen & Klaus Pedersen FAOS SKA.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Social dumping Status, nye tiltag og perspektiver Søren Kaj Andersen & Klaus Pedersen FAOS SKA."— Præsentationens transcript:

1 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Social dumping Status, nye tiltag og perspektiver Søren Kaj Andersen & Klaus Pedersen FAOS SKA

2 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 2 Den danske Østaftale: …” Der vil i den forbindelse blive lagt særlig vægt på, at arbejdstagere fra de nye EU-lande ansættes på overenskomstmæssige vilkår, eller på vilkår der på anden måde er sædvanlige for det danske arbejdsmarked.” Politisk aftale af 2. December 2003 Social dumping – hvad er det? SKA

3 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 3 Østeuropæere uden overenskomst og til usædvanlig løn!? SKA

4 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 4 Østeuropæisk arbejdskraft - omfang Hvilke tal har vi? Baseret på opholdsgrundlag Tilgangstal Bestandstal (2008) Opholdsgrundlag i erhverv Vikarer Udstationerede Enkeltmandsvirksomheder KP

5 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 5 Tilgangen af arbejdskraft fra Øst og Tyskland Tilgang af udenlandsk arbejdskraft fra nye EU-lande og Tyskland. Fra 1. kvartal 2004 til 2.kvartal 2010. Angivet i antal personer. Kilde: Jobindsats.dk. Baseret på tal fra Udlændingeregisteret, Statsforvaltningernes register over udenlandske borgere, CPR- registeret. Personer mellem 16 og 70 år indgår i opgørelserne. Tabellen viser antallet af meddelte arbejdstilladelser og opholdsbeviser til arbejde og selvstændig erhvervsdrivende. Tilgangen af udenlandske borgere omfatter personer, der i den valgte periode har fået meddelt arbejdstilladelser og opholdsbeviser. Det bemærkes, at tallene for visse nationaliteter kan afvige fra tal offentliggjort af Udlændingeservice pga. forskelle i kategorisering. KP

6 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 6 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Bestand af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Antal udenlandske borgere med opholdsgrundlag til erhverv i Danmark. Angivet i antal personer. Kilde: Jobindsats.dk. Tabellen omfatter udenlandske borgere, der har fået opholdsgrundlag fra 1. januar 2004 og frem, og som i den valgte periode har en skattepligtig A-indkomst fra samme virksomhed på minimum kr. 1.000 pr. måned, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag. Inkluderet i tallene er kategorien "øvrige ophold til erhverv", der viser personer med familiemæssig tilknytning til personer med opholdstilladelse til erhverv, personer med tilstrækkelige midler samt personer, der har opholdsgrundlag som folkepensionister. Kategorien "øvrige ophold til studier" er derimod ekskluderet. Kategorien indeholder personer, der har opholdsgrundlag som au pair, til humanitært arbejde, religiøse forkyndere, personer med familiemæssig tilknytning til personer med opholdstilladelse til studie, samt studerende fra de nye EU-lande, der har arbejdstilladelse i Danmark. KP

7 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 7 Østarbejdere og tyskere som forbliver Bestand af udenlandsk arbejdskraft fra nye EU-lande og Tyskland, fordelt på brancher. Fra 1.kvartal 2008 til 2. kvartal 2010. Angivet i antal personer. Kilde: Jobindsats.dk. KP

8 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 8 RUT’s tal…. Bestand af udstationerede (RUT) i Danmark. Fra 2.kvartal 2008 til 2. kvartal 2010. Angivet i antal personer. Kilde: Jobindsats.dk. KP

9 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 9 Attest E101 – social sikring i hjemlandet Kilde: Pensionsstyrelsen, International Social Sikring. KP

10 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 10 Nye borgere fra Øst Antal borgere fra nye EU-lande. Fra 2006 til 2010. Angivet i antal personer. Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er baseret på oplysninger fra CPR-registret og dækker alle borgere, der har opholds- og/eller arbejdstilladelse (inkl. udenlandske borgere, der har opnået dansk statsborgerskab). KP

11 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 11 Spørgsmål Hvad er forventningerne til den fremtidige registrering? Et skøn: hvor omfattende er overenskomstomgåelse / usædvanlige løn og arbejdsvilkår?

12 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 12 Tiltag mod social dumping – et komplekst felt Institutionelle forhold Regulering Håndhævelse Lovgivn. OKAftaler/Lovgivn. Ydre rammer Sektor VirksomhedLov Adm. EU-regulering – Menneskerettighedsdomstolen – ILO Indre rammer Kontrol Sanktionering InddrivelseIndre/Ydre rammer SKA

13 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 13 1.Stigning i mindstelønssatserne 2.Fjerne anciennitetskrav for indbetaling af pension 3.Arbejdsgiveransvar for underentreprenører i form af tredjepartsansvar + kædeansvar Social dumping: fagbevægelsens krav op til OK-2010

14 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 14 Branchetilpassede l ø sninger Byggeriet Adgang til organisationsmøde inden 48 timer ’Arme-og-ben virksomheder’ = omgåelse af overenskomsten Udvalg nedsættes vedrørende social dumping (udenlandsk arbejdskraft) Transporten Adgang til lønoplysninger mhp. at modvirke løndumping Anmodning om møde – ikke OK-dækket underleverandør til DI-medlemsvirksomhed Politisk samarbejde i forhold til social dumping Fælles opfordring til kontrol + sanktioner vedr. EU’s cabotagebestemmelser Fælles opfordring til skærpet kontrol med godskørselstilladelser Industrien Anciennitetskrav til pension; fra 9 til 2 måneder Social dumping – OK-2010 resultaterne

15 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 15 Integrationen af udenlandsk arbejdskraft / udenlandske virksomheder i den danske model 50% Oslo 30% Stockholm 15% København 5-10% Mellem 5 og 15 procent af de østeuropæiske virksomheder i Danmark, som er dækket af kollektiv overenskomst….. Dansk Byggeri havde omkring 30 østeuropæiske medlemsvirksomheder …det svarede til cirka 3 procent af de momsregistrerede østeuropæiske virksomheder inden for byggeriet. Kilde: FAOS, 2008 Organisering af østeuropæiske arbejdstagere

16 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 16 Spørgsmål Har arbejdsmarkedets parter reelt opgivet at organisere: udstationerede og udenlandske vikarer? tjenesteydere? Hvad er de foreløbige erfaringer med overenskomstresultaterne?

17 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 17 - Vi skal ikke have politikerne til at blande sig i vores overenskomster, og vi skal ikke opgive den danske aftalemodel, lyder den kontante afvisning fra Peter Hougård Nielsen, formand for Byggegruppen i 3F og paraplyorganisationen BAT. Malerne vil almengøre overenskomster Malerforbundet står ganske alene med krav til politikerne om at få lovgivning om at visse dele af overenskomsterne - for eksempel løn. Af Torben Kragh, Fagbladet 3F, torben.kragh@3f.dktorben.kragh@3f.dk Som det første LO-forbund bekender Malerforbundet sig nu åbent til at gøre de danske overenskomster almengyldige. Det vil sige, at overenskomster - eller dele af en overenskomst, for eksempel løn - ophøjes til lov. Initiativet skal imødegå undergravning af danske overenskomster fra især udenlandsk arbejdskraft. Malerforbundet har på sin kongres i denne uge sendt en opfordring til politikerne om hurtigst muligt at undersøge mulighederne og konsekvenserne af en eventuel fremtidig almengøring af visse overenskomster. Alternativet er, mener malerne, en byggebranche "i et sandt kaos af underbetalte, ufaglærte og uorganiserede fremmedtalende bygningsarbejdere, der knap kan tjene til dagen og vejen", som det hedder i en udtalelse, som kongressen vedtog enstemmigt. Forstår ikke frygten for lovgivning Malernes formand Jørn Erik Nielsen mener, at der ikke er nogen vej uden om almengøring, hvis man skal have fair konkurrence i byggebranchen. - Jeg forstår ikke den frygt, som nogle giver udtryk for. Jamen, for pokker, vi har jo masser af lovgivning på arbejdsmarkedet allerede, sagde han. Malerne understreger, at en almengøring ikke må begrænse mulighederne for faglige aktioner for at tegne overenskomst. Malerne står ganske alene Malerforbundet står ganske alene i dansk fagbevægelse med sit synspunkt. - Vi skal ikke have politikerne til at blande sig i vores overenskomster, og vi skal ikke opgive den danske aftalemodel, lyder den kontante afvisning fra Peter Hougård Nielsen, formand for Byggegruppen i 3F og paraplyorganisationen BAT. - Derimod skal vi forlange af politikerne, at myndighederne lever op til deres ansvar for at sikre lige vilkår på det danske arbejdsmarked. Det drejer sig blandt andet om at få RUT-registret til at fungere og om bedre kontrol med at der betales moms og skat, siger Peter Hougård. Arbejdsgiverorganisationen Danske Malermestre er enig med Malerforbundet. Jørn Erik Nielsen foreslår derfor, at de to parter kunne blive forsøgsorganisationer. Kilde: 3F-Nyhedsbrev, 3F.dk, 1. nov. 2010 (vores fremhævning) KP

18 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 18 Lov om mindstel ø n og almengyldige overenskomster: Belgien, Tjekkiet, Estland, Frankrig, Gr æ kenland, Ungarn, Letland, Litauen, Holland, Polen, Slovakiet, Slovenien, Spanien. Lov om mindstel ø n, men uden almengyldige overenskomster: Bulgarien, Irland, Storbritannien, Malta, Rum æ nien, Cypern. Ingen lov om mindstel ø n, men har almengyldige overenskomster: Ø strig, Italien, Finland, Tyskland, Italien, Norge. Uden s å vel lov om mindstel ø n som almengyldige overenskomster: Danmark, Sverige Regulering af mindsteløn i EU-landene + Norge ? ? ? ? ? KP

19 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 19 Kædeansvar – ”Alexanders sværd” eller ”Pandoras æske”? Modeller – tredjepart, bestiller-, kæde-, entreprise- eller betalingsansvar Forskelle på pligtsubjektet – kombinationsmuligheder Tredjepartsansvar og betalingsansvar – materielle forskelle EU-retten og dansk ret Art. 56 EUF, USD/ROM-forordningen og Aftl. § 36 Lov eller overenskomst Præcision/mangfoldighed, dækning og EU- og Lovkrav Kædeansvar ved lov og uden mindsteløn Næppe – præciseringskrav - betalingsansvar? Kædeansvar og konfliktret Lovgivning! (Laval) – OK? (livrem og seler) KP

20 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 20 Almengøring ikke helt ukendt i Danmark Overgangsordningerne (2004 og 2007) Godstransportbevillingen (vikarchauffører) ILO 94 Implementering af EU-direktiver Laval-ændringen af udstationeringsloven Klausuler ved offentlige indkøb ”Kædeansvar” på vej…. Hvervgiveransvaret for RUT-anmeld., USL. § 7d 8 EU/EØS-lande har solidarisk ansvarsmodel KP

21 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 21 Almengøring (løn og arbejdstid) Lov vedtaget i 1994 - først taget i brug ved udvidelsen Tarif-nævn (5 medlemmer) vurderer dokumentation for dumping Geografisk og branche selektering Olieanlæg (2004), byggeriet i Oslo (2005/6), byggeriet landsdækkende (2007), industri – værfter og off-shore (2008) – det grønne område (2010) Ingen fredspligt Øget adgang til konflikt (boykot) Arbejdstilsynet kontrollerer – privatretlig håndhævelse Erfaringer? Solidaransvar: Indført i 2010 – løn og feriepenge Overordnede entreprenører hæfter solidarisk og lige for underentreprenører Privatretlig håndhævelse – ordinære domstole Erfaringer? Norsk almengøring og kædeansvar (”solidaransvar”) KP

22 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 22 Hvilke andre muligheder end almengøring er der for at imødekomme malerne via lov/overenskomst? Er der behov for et solidarisk arbejdsgiveransvar? Og hvordan bør det så se ud? Spørgsmål KP


Download ppt "Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Social dumping Status, nye tiltag og perspektiver Søren Kaj Andersen & Klaus Pedersen FAOS SKA."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google