Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra Sidste Gang Forretning og Ledelse – Lektion1 Rettelsesfrister

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra Sidste Gang Forretning og Ledelse – Lektion1 Rettelsesfrister"— Præsentationens transcript:

1 Fra Sidste Gang Forretning og Ledelse – Lektion1 Rettelsesfrister
Undskyld! Slides på forhånd!

2 Forretning og Ledelse – Lektion1
Rivalry among the existing players Balance Der findes en række veletablerede konkurrenter, der udbyder lignende produkter og services til den samme køberkreds. Tilsyneladende er ingen af firmaerne i branchen dominerende, til trods for at flere af dem omtaler sig selv sådan på deres hjemmeside. En sådan konstellation indbyder til stor konkurrence og firmaer som Thrane & Thrane der udelukkende arbejder inden for denne branche er meget sårbare over for forskydninger i balancen. Growth rates Satellit og radiokommunikation er et område med en stor anvendelse af højteknologi. Mange af teknologierne man beskæftiger sig med er forholdsvis nye og industrien befinder sig formentlig på trin 3 (Shakeout) i livscyklus modellen. Trin 3 er kendetegnet ved en voksende konkurrence. Kampen om kunderne sætter prisen og afsætningen af produkter under pres. Situationer som den Thrane & Thrane befinder sig i på det maritime område, med en mindre omsætning, er typisk for denne fase. High fixed costs At kunne konkurrere og udvikle nye produkter på dette marked kræver højt uddannet arbejdskraft, højteknologisk udstyr og kvalificerede distributørere. Omkostningerne til produktudvikling er høje og betinger en stor fortjeneste og lang levetid for hvert enkelt produkt. Det betyder øget konkurrence mod slutningen af et produkts levetid fordi man forsøger at presse mest muligt ud af de investerede udviklingsomkostninger. Differentiation Satellit og radiokommunikation har en stor grad af standardisering indbygget i teknologien. En leverandør af high-end produkter, som i tilfældet Thrane & Thrane bliver nemt trængt, når det er let at skifte leverandør hvis nye billigere produkter kan erstatte de dyrere. Thrane & Thrane kan så vælge at udvide deres produktsortiment f.eks. ved opkøbe en udbyder af “discountprodukter” og indlemme dem I deres eget stærkt ”Brand”. Entry of competitors The capital requirement of entry Teknologiniveauet er højt og der kræves en stor investering for at træde ind på markedet. Der kræves et højt uddannelsesniveau, en stor erfaring og know-how i medarbejderstaben. Etablerede firmaer som Thrane & Thrane vil have nemmere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og behøver ikke at tilbyde ekstraordinært store lønninger for at få de rigtige folk. Nye firmaer vil sandsynligvis have en del højere driftsomkostninger end etablerede, hvilket er til stor fordel i konkurrencesituationen. Access to supply or distribution channels Thrane & Thrane´s produkter sælges globalt via et net af distributører og partnere. Nye konkurrenter vil være tvunget til også at udbyde deres varer globalt idet et lokalt marked ikke vil kunne aftage et tilstrækkeligt antal produkter. Etableringen af et net af distributører er en barriere som kræver en stor indsats fra nye firmaer. Dette er givet en af årsagerne til at der er langt imellem nye firmaer i denne branche. De store skift i markedet vil givet ske i kraft af opkøb som også er sket i Thrane & Thrane´s tilfælde.

3 Forretning og Ledelse – Lektion1
Bargaining power of buyers and suppliers Concentration of buyers Produkternes aftagere skal findes på det professionelle marked f.eks. shippingvirksomheder. Salg til private er begrænset og køberskaren er velafgrænset. Denne situation er gunstig for kunderne der kan presse prisen i forb. med store indkøb. Efterspørgslen forventes at øges og dermed prisen i forb. med nye krav fra f.eks. lovgivning. Alle større skibe have øget kommunikationssikkerheden som følge af terrortruslen. Desuden er der et stadig stigende krav om kommunikation fra og med alle dele af verden. Disse forhold er til fordel for Thrane & Thrane, som via deres specielle produktprogram må forventes at kunne forbedre salg og indtjening ganske betydeligt. Denne udvikling kommer også meget belejligt for Thrane & Thrane, idet der har været en periode med generel lav efterspørgsel efter satellit- og radiokommunikationsudstyr. Cost of switching a supplier Antallet af leverandører af specialkomponenterne som anvendes i apparaterne er givet ikke stort, hvilket gør lav prissætning og skift af leverandør svær. Ofte vil købernes krav til et produkt også indeholde ønsker om specielle mærkevarekomponenter. Der er givet et stærkt ”Brand” blandt underleverandørerne. Thrane & Thrane der selv har et værdifuldt ”brand” vil være tvunget til at anvende disse. Den situation deler firmaet dog med de andre konkurrerende firmaer i samme ”vægtklasse” i branchen. Leverandørerne vil dog også være tvunget til en rimelig pris da markedet ellers ikke vil kunne udvikle sig.

4 Forretning og Ledelse – Lektion1
Political Der kan være særlige udfordringer med at få nye tiltag igennem især i Østen, men også på det europæiske marked, grundet en noget strammere politisk dagsorden fra regeringens side, som der skal tages hensyn til – fx. i forbindelse med patenter. Econimical Afhængighed af internationale konjunkturer Da hovedparten af TTs omsætning bliver eksporteret, har de internationale konjunkturer væsentlig indflydelse på omsætningen. TT forsøger at reducere afhængigheden af enkelte markeder ved at være aktiv i flere markedssegmenter, have produkter som er orienteret mod segmenter inden for hver af de fire markeder samt opdyrke nye geografiske områder. Renterisiko TTs bankfinansiering er variabelt forrentet, og der er derfor risiko for, at rentebetalinger på både kort og lang sigt vil blive ændret. TT overvejer løbende, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at indgå aftaler, som helt eller delvist afdækker renterisikoen. Der er indgået aftaler, som helt afdækker renterisikoen på det banklån, der er optaget til af finansiere købet af EuroCom Industries. Valutarisiko Det er TTs politik at afdække væsentlige kommercielle valutarisici på store kontrakter i udenlandsk valuta, hvor pengestrømmen kan forudsiges med rimelig nøjagtighed. Undtaget er dog kontrakter indgået i EUR. Afdækningen sker primært gennem valutakonti samt valutaoptioner og valutaterminskontrakter. TT indgår ikke spekulative valutaforretninger. Social I forbindelse med medier, er der i Østen et højt ønske om at få mere åbenhed ind. Derfor har udbredelsen af satellitkommunikation åbnet nye informationskanaler også for Østen – dvs. det kan skabe ændringer i livsstilen. Trenden på det internationale marked er idag også, at der er stor mobilitet og dermed fleksibilitet som medarbejder idag netop i form af satelitter, hjemmearbejdspladser, trådløst netværk, etc.

5 Forretning og Ledelse – Lektion1
Technological: Det er satellitterne, der sætter tempoet. Omdrejningspunktet i BGAN er Inmarsat-4 satellitterne. Evne til at udvikle nye forretningsområder Det er TTs mål at anvende sin teknologiske knowhow på andre forretningsområder. Det er således selskabets vurdering, at den teknologiske kompetence, som selskabet har opbygget, giver mulighed for at udvide aktiviteterne på andre nært beslægtede områder. Såfremt TT vælger at udvide med et eller flere nye forretningsområder, kan det få en negativ påvirkning af resultaterne. New discoveries/developments: Landmobile produkter: Introduktionen af den nye landmobil BGAN medfører nye mindre og billegere terminaler til det landmobile område, og som følge heraf er visse kunder tilbageholdende ned at foretage nye investeringer i landmobilt udstyr Inmarsat lancerer den nye landmobil BGAN tjeneste BGAN (broadband Global Area Network) er et betydeligt teknologispring, der i kraft af den øgede båndbredde giver helt nye anvendelsesområder for vores terminaler. Vi har bistået satellitoperatøren Inmarsat ved tegnebordet og bygget den væsentligste del af den jordbaserede BGAN infrastruktur på deres regning. Inden for maritim radiokommunikation har TT udviklet en ny VHF platform, der muliggør introduktion af en række nye og mere konkurrencedygtige VHF produkter. Med baggrund heri færdigudviklede og lancerede TT i 4. kvartal en ny VHF radio. Radioen er det første produkt introduceret under det nye visuelle design, som følger af integrationen af EuroCom Industries. På det aeronautiske område færdiggjorde TT

6 Forretning og Ledelse – Lektion1
Environmental Prisforhold for TTs produkter Der findes en række mobile satellitkommunikationssystemer, som konkurrerer med Inmarsat systemet på forskellige markedsområder. Visse af disse satellitoperatører har ydet og yder tilskud til salg af terminaler for derigennem at øge antallet af kunder. Såfremt Inmarsats konkurrenter vælger at give eller øge tilskud til terminaler uden tilsvarende tilskud fra Inmarsat og/eller Inmarsats tjenesteudbydere, kan det medføre prispres på TTs produkter og derved påvirke selskabets drift negativt. Hertil kommer, at TT oplever stigende priskonkurrence fra producenter af direkte substituerende Inmarsat og radioprodukter. Dette er specielt gældende inden for det maritime segment, men kan også blive relevant inden for det landmobile segment ved introduktionen af BGAN. Afhængighed af Inmarsat og udviklingen af Inmarsat tjenester Da store dele af TTs produktsortiment er baseret på udstyr til tjenester, som tilbydes af Inmarsat og dets tjenesteudbydere, er TT i høj grad afhængig af den fortsatte udvikling af Inmarsat systemet. Fokuseringen på Inmarsat er bevidst, da TT vurderer, at Inmarsat er den største og vigtigste mobile satellitoperatør. Med den kommende introduktion af BGAN forventer TT, at Inmarsat yderligere manifesterer sin position som den førende operatør. TT vil ikke på kort sigt kunne ændre ved afhængigheden af Inmarsat, men TT arbejder løbende med vurdering af nye forretningsmuligheder inden for beslægtede områder, som kan være med til at reducere afhængigheden. Blandt andet er afhængigheden reduceret med købet af EuroCom Industries og det af købet afledte nye forretningsområde. TT har et stort antal kunder inden for dets forskellige forretningsområder. Historisk set er det dog et relativt lille antal kunder, der har bidraget med en betydelig del af omsætningen. Inden for det aeronautiske marked har TT historisk været meget afhængig af en enkelt kunde. Denne afhængighed er dog stærkt reduceret og omsætningen var i 2004/05 jævnt fordelt på flere kunder. I systemsegmentet er Inmarsat den primære kunde. Overordnet set er risikoen i forhold til Inmarsat reduceret, da RAN omsætningen fremadrettet forventes at udgøre en mindre andel af omsætningen end i tidligere år. Den maritime og landmobile omsætning er spredt på et forholdsvist stort antal kunder. Dog er TT som følge af BGAN terminalaftalen med Inmarsat også i nogen grad afhængig af Inmarsat på det landmobile segment. Afhængighed af Omnipless En del af de antenner, som anvendes til selskabets produkter, udvikles og fremstilles af Omnipless Antenna Systems, Ltd. (Sydafrika). Selskabet er særligt afhængig af, at Omnipless kan levere antenner til visse af selskabets produkter, idet nogle af disse antenner kun vanskeligt lader sig erstatte af antenner fra andre leverandører og i så fald med en konkurrencemæssig svækkelse eller tidsmæssig forsinkelse til følge. TT vurderer hele tiden, hvorvidt der med fordel kan benyttes alternative antenneleverandører. Redere og skibsejere foretrækker i stigende grad Fleet77 terminaler frem for de hidtidige Inmarsat-B terminaler TT har en stor eksponering mod det kommende BGAN system som følge af aftalerne med Inmarsat om udvikling af RAN og en terminal. I tilfælde af at disse opgaver skulle vise sig væsentlig større eller mere komplekse end antaget, kan det have en negativ effekt på indtjeningen. Ligeledes kan en forsinkelse af lanceringstidspunktet for BGAN have en negativ effekt på den fremtidige omsætning og indtjening.

7 Forretning og Ledelse – Lektion1
Legal: Afhængighed af lovgivningsmæssige faktorer Efterspørgslen efter flere af TTs produkter er i høj grad afhængig af national og international lovgivning og regulativer (f.eks. GMDSS og SSAS), som kan være vanskelig at forudse, og som ligger uden for TTs kontrol. Omsætningen er derfor afhængig af udviklingen i lovgivningen samt af, at TT fortsat udvikler produkter, der opfylder kravene. IMOs (International Maritime Organisation) nye sikkerhedskrav kan påvirke. I december 2003 introducerede TT en løsning til imødegåelse af IMOs nye sikkerhedskrav vedrørende alarmsystemer ombord på skibe. Efter introduktionen ændrede IMO sikkerhedskravene, og TT har måttet tilrette selskabets løsning. TT modtog i marts 2005 en PMA–godkendelse for det amerikanske marked. Godkendelsen er nødvendig for salget af Aero-HSD+ til ejere af eksisterende business jets via udvalgte installationscentre. Denne produktionsgodkendelse tog længere tid end forventet. Flyproducenters beslutnings- og integrationsproces er meget langvarig Den mindre omsætning inden for VHF og MF/HF udstyr skyldes blandt andet, at skibsredere igennem det seneste år har været nødsaget til at gennemføre lovpligtige installationer af andre former for kommunikationsudstyr som f.eks. SSAS.

8 Ledelsessystemet Forretning og Ledelse – Lektion1 Interessenter
Mission/Vision Strategiske Mål Typer af mål Governance Balanced Scorecard

9 Ledelsessystemet Forretning og Ledelse – Lektion1 Interessenter
Enighedsområde Styrke/interesse U-Enighedsområde

10 Ledelsessystemet Forretning og Ledelse – Lektion1 Mission/Vision
Mission/Vision er hvad nuværende og eller fremtidige interessenter kan blive enige om. Bør indeholde de strategiske valg: Hvad beskæftiger virksomheden sig med , og hvad beskæftiger den sig ikke med. Virksomhedens sociale ansvar.

11 Ledelsessystemet Forretning og Ledelse – Lektion1
Strategiske Mål/Midler Interessenter Interessenternes Bidrag Interessenternes Belønning Bidrags/Belønningsbalance Check alle interessenter

12 Ledelsessystemet Forretning og Ledelse – Lektion1
Strategiske Mål – Mål/Middel Kæden Mål Middel Mål Middel Mål Middel Mål Middel Mål Middel Mål Middel Mål Middel

13 Ledelsessystemet Forretning og Ledelse – Lektion1 Typer af mål
Driftsmål Daglige gøremål, Indgår i rutinemæssige rapporter. Tilpasningsmål Implementeres som mindre projekter uden reorganisering Udviklingsmål (Break through, Hoshin Kanri) Kræver helt ny processer for at lykkes BHAG (Big Hairy Audacious Goals)

14 Ledelsessystemet Forretning og Ledelse – Lektion1 Balanced Scorecard

15 Ledelsessystemet Forretning og Ledelse – Lektion1 Governance
Corporate governance describes whom the organisation is there to save and how the purposes and priorities of the organsation should be decided. Er kommet på dagsordenen efter Enron skandalen. Herhjemme har det såkaldte Nørby udvalg fremkommet med et forslag.

16 Hjemmeopgave Forretning og Ledelse – Lektion1
Kommenter listen over mission statements, som ligger på hjemmesiden. Hvad er godt?, Hvad er skidt?, Hvad overrasker?


Download ppt "Fra Sidste Gang Forretning og Ledelse – Lektion1 Rettelsesfrister"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google