Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af : Portfolio 2. Digital logbog

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af : Portfolio 2. Digital logbog"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af : Portfolio 2. Digital logbog
Belyst ved undervisningsforløbet- En digital rejse i Karen Blixens fodspor

2 Undersøgelse af IT-undervisningsforløb
Folkeskolens 9. og 10. klasse Efterår 2002 og Forår 2003

3 Karen Blixen En digital rejse

4 Om Masteropgaven Undersøgelsens fokus er, om der i dette undervisningsforløb i en 9. klasse i folkeskolen, som omhandler Karen Blixen og hendes forfatterskab baseret på et digitalt undervisningsmiddel,” Karen Blixen: En digital rejse” er øgede muligheder for at skabe rammer for en undervisning, hvor den enkelte elevs læring er i centrum, og hvor eleven udvikler danskfaglige kompetencer? I forløbet er der fokus på elevernes benyttelse af portfolio og digital logbog Undersøgelsen indeholder 3 elementer: ·         Interview med klasselæreren som forestår undervisningsforløbet ·         Observation af 3 elevgrupper udvalgt af læreren ·         Interview af de 3 elevgrupper

5 Undervisningsforløbet
Om Masteropgaven Undervisningsforløbet Empirien: Interview udvalgte elevgrupper og udvalgte elever, observationer på klassen, af af læreren og dennes undervisning, dataindsamling de fire datasæt, Fokusområder: Interaktion mellem brugeren og IT-systemet, deltagernes omgang med det faglige indhold, deltagernes indbyrdes dialog og samarbejde og lærerens kommunikation med deltagerne i forbindelse med vejledning og feedback. Dataindsamling vedrørende elevernes benyttelse af digital logbog og portfolio

6 Historisk betragtning
Terpeskolen med opremsning af tabeller, hovedstæder og salmevers hørte til i det industrialiserede samfund, hvor der først og fremmest var brug for disciplineret arbejdskraft, som ikke behøvede særlige evner til selvstændig beslutningstagning. Kravet til skolen var, at den skulle barsle med kommende arbejdere, som først og fremmest skulle være hårdarbejdende og vedholdende. Ingen lærer kan mere være i tvivl om, at denne undervisningsform dels ikke udvikler den selvbestemmelse ”det lærende samfund”[1] kræver, dels ikke kan gennemføres med vor tids børn og unge. Ikke blot er de arbejdende blevet mere selvbestemmende. - Børnene er det i høj grad også, og de kræver at blive mødt på deres egne præmisser. Der er heller ikke brug for den autoritære lærer, som formidler faktuelle data – alene af den grund, at hun ikke bliver hørt. [1] Europa-Kommissionens hvidbog Teaching and Learning p. 2: “The society of the future will therefore be a learning society” Her fra “Om litteratur i danskfaget: Oplæg til arbejdsgruppen “Fremtidens danskfag” af Hauberg Mortensen, Finn.

7 Hvad er årsag og virkning?
Om Masteropgaven Lærerens ønske/mål om at sætte eleven i centrum for at give mulighed for en aktiverende arbejdsform, synes at have fået bedre muligheder for at blive gennemført. Hvad er årsag og virkning? Vi vil prøve at belyse det med ”klip” fra den lille del af virkeligheden, som vi har set den via: obsevationer, digital logbog, portfolio og interview:

8 Det nye læringsrum vil således skabe mulighed for,
Om Masteropgaven Det nye læringsrum vil således skabe mulighed for, at eleverne lærer når de er parate, og ikke når læreren er parat.

9 På spørgsmålet: Hvorfor nye rammer for undervisning?
Om Masteropgaven Ide´: At udnytte de nye rum for læring, projektarbejdsformen og de rammer stedfleksibel læring og IT- mediet giver mulighed for, herunder digital portfolio og digital logbog. På spørgsmålet: Hvorfor nye rammer for undervisning? Svarer underviseren: - Tiden er løbet fra klasseundervisning! - Det handler om ansvar for egen læring og læring når de er parate. Og læreren udtaler: - At alle elever ikke er undervisningsparate når jeg underviser.

10 Definition på Portfolio: At bære frem
Ordet portfolio består af to dele: port fra ordet porte som betyder at bære Og folio som betyder blad. Ordet har været i brug i flere århundreder om den mappe kunstnere har med sig når de skal vise ”de bedste sider af sig selv” eller af deres arbejde.

11 alle personlige brugere
Portfolio Portfolio Digital struktur Konferencestruktur Lokal server Skolens Intranet alle personlige brugere

12 Digital logbog Digital logbog Opbygning Konferencestruktur Skolekom

13 Hvad skal vi så gøre for at komme i gang??
Portfolio Hvad skal vi så gøre for at komme i gang?? Opretter mapper Dansk Undermapper Opgaver Stile Kladder Aflevering m.m.

14 En portfolio er en systematisk samling elevarbejder
som viser elevens anstrengelser fremskridt og præstationer ……. ….. inden for et eller flere områder.

15 Præsentationsportfolio
De opgaver, arbejder, eller lignende eleven i samarbejde med læreren vælger at fremvise Præsentation

16 Samlingen indbefatter elevmedvirken ved valget af indhold
Portfolio Samlingen indbefatter elevmedvirken ved valget af indhold kriterier  for valg kriterier for at bedømme værdien i relation til visse fælles opstillede mål, samt viser elevens selvrefleksioner og holdninger til emnet.  Karin Taube PortfolioMetoden s.14

17 Portfolio og evaluering
Oprindeligt er portfolio et alternativ til de traditionelle evalueringer som oftest ikke fanger bredden og kompleksiteten i elevens læring. Ved evaluering i form af portfolioer bedømmes den enkelte elevs resultat i relation til de fælles mål. Forholdet mellem den undervisning der finder sted og den evaluering der udføres, bliver tydelig i klasseværelset, og man diskuterer med eleverne, hvad der kendetegner fx god læsning og skriftlig fremstilling. Diskussionen omfatter både elevens egne og kammeraternes tekster.

18 De lærer at anvende begreber til beskrivelse af kvaliteter i mundtlig og skriftlig fremstilling.
Målet og vejene dertil bliver mere og mere synlige for eleverne, og dermed øges deres oplevelse af kontrol og selvtillid. !!!!!!!!!! Men metoden kræver at både elevens præstationer og læringsprocesser samt undervisningen kan evalueres!

19 Portfolio som evaluering
 I sin enkelhed går det ud på at man over en aftalt tidsperiode, fx et par måneder eller et semester, samler elevens arbejder, både de skriftlige og de mundtlige . Arbejderne skal have en værdi der står i relation til de beskrevne mål. Sidst udvælges nogle arbejder efter grundig overvejelse og suppleres med begrundelser for valget. Udvælgelsen er elevens job i samarbejde med læreren. Her vælges kun arbejder som eleven føler hun kan stå inde for.

20 Status på elever vedrørende tre områder almene kompetencer,
Om Masteropgaven Status på elever vedrørende tre områder almene kompetencer, personlige kompetencer og faglige kompetencer. Bearbejdning af de indsamlede emperiske data i tager udgangspunkt i en skematisering, en sammenstilling, en kommentering, en analyse, og en evaluering af det indsamlede.

21 Portfolio Kort fortalt er en undervisningsportfolio en samling af informationer, der beskriver og dokumenterer kvalifikationer indenfor bestemte områder. I modsætning til en meddelelsesbog, udtalelser, eller anden synliggørelse af præstationen giver portfolioen et mere uddybende indblik i de mere udviklingsmæssige aspekter gennem dokumentation af elevens arbejde.

22 Portfolioen som redskab for udvikling af: undervisningskvalifikationer
I forbindelse med en kontinuerlig opkvalificering af undervisningskompetencer, er en portfolio et yderst velegnet redskab til at skabe bevidsthed om egen undervisning, egne undervisningsmetodikker, egen undervisningsfilosofi osv.

23 Portfolioen har to sider: En ydre, i form af en mappe eller lign. og
En indre side som består af elevens arbejde med sin portfolio.

24 Eksempler fra elevers portfolio
Karen Blixen (Biografi) Karen Christentze Dinesen var hendes oprindelige navn, men i hjemmet blev hun altid kaldt Tanne. Født d. 17 apri11985 på Runstedlund, en gård nord for København. I 1902 blev hun elev på en tegneskole i København, og året efter tager hun på akedemiets malerskole, hvor hun studerer i 3 år. I !912 forlover hun sig i december med sin halvfætter Bror Von Blixen Finecke I 1913 rejser Bror og Tanne til Afrika, og køber den første kaffefarm i Kenya I 1914 bliver Bror og Tanne gift. I 1915 rejser Tanne tilbage til Danmark, fordi at Bror har smittet hende med syfilis (kønssygdom), og tager tilbage til kenya i 1916 med Bror, hvor de køber en farm mere. I 1918 (33 år) møder Karen Blixen Denys Finch Hatton, senere hendes livs kærlighed. I 1921 bliver Tanne og Bror sepereret, og overtager arbejdet med farmen. Fire år senere bliver de skilt. Maja

25 Eksempler fra elevers portfolio
I marts 1931 bliver farmen solgt på tvangsauktion. Samme år i maj måned styrter Denys Finch Hatton ned med sit fly, og omkommer. I august rejser karen hjem til Rungstedlund, og derfra går det fremaf med hendes udgivelser . I 1958 oprettes "Rungstedlundfonden" som har bevaret Karens forfatter rettigheder, og sørget for bevarelse af ejendommen Rungstedlund D. 7. september 1962 døede Karen Blixen. Efter hendes død lavede man et musseum på Rungstedlund (Karen Blixen musseet). Musseet skulle anvendes til kulturelle og videnskabelige formål. I 1970 blev hele Rungstedlund fredet. I dag er karen Blixen en verdensberømt forfatter. I flere af hendes noveller beskæftiger hun sig med at hvert mennske på forhånd er bestemt til at udføre en bestemt rolle i deres liv. Flere af hendes værker er også blevet filmatiserede, deriblandt den mest kendte "Mit Afrika Maja

26 Eksempler fra elevers portfolio
Bilag 13 Karen Blixen 1. Slægt 2. Barndom 3. uddannelse 4. Afrika 5. krise 6. død 7. galleri Friis og Kasper

27 Eksempler fra elevers portfolio
Bilag 15 Synopse Fortælle om Karen Blixens liv 1885: Karen Blixen født Rungstedslund 1902: Stater på Kunstakademiets Kunstskole. 1907: Udgiver sin første novellesamling, "Osceola". 1913: Forlovet med Bror Blixen, tager til Afrika. 1915: Karen Blixen bliver syg. 1925: Karen og Bror bliver skilt, Karen overtager farmen. 1927: Flytter sammen med Denys Finch Hatton. 1931: Kaffefarmen bliver solgt, Karen tager hjem til Danmark 1962: Karen dør i sit hjem i Rungstedlund. Eksempler fra elevers portfolio

28 Eksempler fra elevers portfolio
Fortælle om Denys Finch Hattons liv 1887: Født på familiens ejendom i England. 1911 : Køber en farm i Kenya. 1918: Møder Karen Blixen for første gang. 1920: Sælger farm, forlader Afrika. 1922: Tilbage i Afrika. 1927: Flytter ind hos Karen Blixen. 1931: Dør i flyulykke Johan

29 Eksempler fra elevers portfolio
Portfolio Her kan I se nogle af Karen Blixens udgivelser    1907 debuterede Karen Blixen med fortællingerne ” Eneboererne og Pløjeren” under pseudonymet Osceola. 1926 får hun offentliggjort marionetkommedien ” Sandhedens hævn” under eget navn. 1934 udgives ” Syv fantastiske fortællinger” i New York i april og i London i september. 1942 udkommer ” Vintereventyr” i USA, England og Danmark 1944 udkommer gengældelsens veje” under pseudonymet, Pierre Andrezel. 1957 ” Sidste fortællinger udkommer i Danmark, England, Sverige og USA 1958 udkommer” Skæbne anekdoter” i Danmark, England og USA 1960 udkommer ” Skygger på græsset” i Danmark og England og året efeter i USA 1964 udkommer Erengard i Danmark  1975 ” Efterladte fortællinger”, genoptrykt i 1985 1978 ”Breve fra Afrika” bind 1 og 2  Rikke Eksempler fra elevers portfolio

30 Samme undervisningsforløb
Digital logbog Digital logbog Samme undervisningsforløb Karen Blixen

31 Stedfleksibel læring ved anvendelse af digital logbog
Eleverne har arbejdet med digital logbog På spørgsmålet: ”Ser du nogle problemer ved digital logbog”? svarer en af informanterne, Rikke i interviewet - Jeg synes det giver mere kommunikation mellem lærer og elev sådan direkte. - Det går hurtigere. - Det er meget fint hvis læreren skriver tilbage. - Du kan sidde hjemme og skrive og svare. Det er fint.

32 - ”Ser du nogle problemer ved digital logbog”? svarer Kasper
På spørgsmålet: - ”Ser du nogle problemer ved digital logbog”? svarer Kasper - Næ, Jeg har skrevet. Jeg plejer ikke at gide skrive. Det her er fint. Kasper befinder sig i gruppe tre. Han udtaler: - Det er fedt med hensyn til anvendelse af digital logbog. - Du kan meget federe sådan noget med computere. Jeg gider ikke skrive i hånden. - Jeg synes bare det er meget federe. - Jeg gider ikke skrive i bogen.

33 Vi har spurgt eleverne: Får I feedback hurtigt nok? Kasper svarer:
Digital logbog Et af problemfelterne, for underviserne og eleverne, ved benyttelse af digital logbog er ansvar for egen læring[1] og for underviseren, problemet omkring det at yde den fornødne hjælp og vejledning hurtigt og præcist. ___________________ Vi har spurgt eleverne: Får I feedback hurtigt nok? Kasper svarer: - ”Det er ok”. - ”Jeg har skrevet problemformulering og noget mere”. - ”Læreren har svaret.” På spørgsmålet: Hvad synes du om at bruge digital logbog Maja - Ja, det er fint nok - Bare problem med at komme ind på Skolekom - Fordele ved digital logbog: ”At man bare lige kan gå ind [1] Eklund, Susan: Medansvar for læring, s.23, Christian Ejlers

34 Vi har tænkt os at skrive om Karen Blixens forhold til mænd.
Uddrag af logbog Uddrag af logbog Hej Vi har tænkt os at skrive om Karen Blixens forhold til mænd. Vi vil finde ud af: - Grunden til ægteskabet, ægteskabets forløb og skilsmissen. - Hendes fasination af Denys, forholdet, og deres udflugter og lign. Hilsen Katrine og Mette Je. ___________________________________   Tak for jeres svar/problemformulering Det lyder fint med ophold i Afrika! Kan I beskrive nærmere hvilke forhold i Afrika I specielt vil skrive om Hej.... I dag har vi lavet problemformulering, fået den godkendt og trukket ting ned fra nettet.

35 Tak for jeres problemformulering Emnet er fint! Det lyder spændende!
Uddrag af logbog Bilag 17 s. 2 Til Mette og Katrine Tak for jeres problemformulering Emnet er fint! Det lyder spændende! Prøv at sætte hendes ægteskab og forhold til Finch Hatton ind i et tidsperspektiv! Perioden 1900—

36 Problemformulering for Tommas og Johan
Uddrag af logbog Uddrag af logbog Problemformulering for Tommas og Johan Vi vil arbejde med Karen Blixens ophold i Afrika, og se filmen "Mit Afrika". Vi vil søge oplysninger på nettet, og i hendes bøger. Under fremlæggelsen vil vi vise klip fra filmen og fortælle om hendes oplevelser i Afrika. Tak for din mail! Det ser meget fint ud! Du har overvejet dit emne! Hvordan vil du fremlægge det for klassen?

37 Problemformulering: Gruppe: Dorthe og Maja Emne: livsforløb
Uddrag af logbog Uddrag af logbog Problemformulering: Gruppe: Dorthe og Maja Emne: livsforløb Det vi vil finde ud af og fremlægge for klassen: Biografi Rungstedlund Familien Skolen Ægteskbet med Bror von Blixen - Finecke Forholdet til Dennys Finchhatton Farmen Kenya Perioden efter Afrika I dag har jeg valgt at Dorthe og jeg skal skrive om Karen Blixens livsforløb. Dorthe har ike været her, derfor er det mig der har valgt det. Hilsen Maja

38 Uddrag af logbog Uddrag af logbog Hej Leif Her er så vores problemformulering: Overemne: skæbne-anedoter Vi vil fortælle om de fire fortællinger i samlingen ( ud fra uddrag fra webside) Vi vil analysere den ene af de fire fortællinger: Ringen. Vi vil fortælle lidt om baggrunden for denne samling. Hilsen Sine og Rikke Til Rikke Tak for din mail! Det lyder fint med problemformuleringen! Ringen er en meget fin historie! Benyt evt. novelleanalyse !! Leif 

39 Uddrag af logbog Uddrag af logbog Vi vil gerne skrive om Karens ophold på "Farmen i Kenya". - Hvor lang tid var hun der? - Hvad lavede hun på farmen? - Hvorfor tog hun derned? - Hvorfor tog til Kenya? - Hvorfor rejste hun hjem? Hilsen Kasper og Friis Tak for din mail Det lyder spændende! Prøv at ordne dine spørgsmål kronologisk! Hvornår kom hun Købte farmen Problemer på farven Livet Jagt m.m Leif 

40 Uddrag af logbog Bilag 17 s. 4  Jeg har lavet en problemformulering til KB-projektet. Jeg har set Leif's og Tage's site. Jeg har udfortsket skolekom    Kommentare: Skolekom: Smart system! - God ide - se at få nogle stører servere! Sitet: Meget tekst. Index'et = :( Jakob Uddrag af logbog

41 Uddrag af logbog Logbog fra Simone ½ og Louise Adelhart I dag har vi fundet vores delemne, som blev : Et middagsselskab i Helsingør. Vi har læst en del om KB: om hendes liv, og nogle af de tekster, som hun selv har skrevet. Planen for i morgen er, at Leif skaffer os bogen "Syv fantastiske fortællinger", som vi så vil begynde at læse. Derefter vil vi uddeligere "opgaverne". Mange hilsner fra Simone ½ og Louise Adelhart Tommas og Johan 28/2 I dag har vi fundet ud af at vi skal skrive om Karen Blixens forhold til hendes fætter + hendes liv på farmen med Denys Finch Hatton. Vi skal også vise klip fra filmen i forbindelse med fremlæggelsen. Det skal nok blive godt, hvis vi bare finder noget godt materiale!!!!!!!! Vi skrives Tom og Johan Vi Casper C og Rikke V vil fortælle om filmen "Mit afrika" Uddrag af logbog

42 Hej Katja Uddrag af logbog Uddrag af logbog Hejsa Leif
ja øhm.. i dag har jeg ikke lavet det helt store.. mig og kira har dannet gruppe, og kigget lidt på dig og tages Karen Blixen side... men kun et stykke tid.. det er lidt svært for os og koncentrere os efter en af vores bedste veninders far jo er død.... så jeg ved ikke hvor vildt meget at ihvertfald, jeg kommer til at koncentrere mig....! men jeg skal NOK prøve... hygge..... kh.katja.. Hej Katja Det har jeg fuld forståelse for! Det er forfærdeligt at nogen dør sådan lige pludselig! Jeg håber meget, at I får talt om det og kan støtte hinanden!

43 Portfolio og evaluering
Hvis man ønsker at følge enkelte elevers udvikling over en tid samt involvere eleven selv i evalueringen og formuleringen af nye mål, så er portfoliometoden anvendelig. Skal eleverne rangordnes eller sorteres, dur metoden ikke. Elever kan udmærket lære at evaluere, hvad de kan og hvad de er på vej til at lære. Vel at mærke når de kender målet for deres læring. Det er det mål vi som voksne kan kigge tilbage på og være i stand til at evaluere os selv i forhold til og måske sige ”Jeg klarede mig godt i skolen” eller ”Jeg var virkelig ikke noget lys”. Læreren får et brugbart materiale i hånden, så hun kan vejlede individuelt. Ved at lade mapperne være grundlaget ved forældre-, elev- og lærersamtaler, kan forældrene danne sig et konkret billede af, hvad deres barn har lavet og, hvad der opfattes som svært, let eller sjovt. Desuden kan de se hvilke nye mål barnet stræber efter at nå.

44 1 Hvad synes du om at føre en digital logbog?
2. Er der fordele ved digital logbog? 3. Ser du nogle problemer ved digital logbog 4. Får I feedback hurtigt nok? Digital logbog Skrevet to gange. Ikke så meget at skrive om. Delt op; fint. Det der program; Skolekom. Meget smart. Pc på værelset. Lave det her på skolen. Jeg er den eneste der ikke har Internet hjemme. Ja, det er fint nok. Bare problem med at komme ind på Skolekom. Ja, men det kan jeg også godt li’. Det er fedt. Du kan meget federe sådan noget med computer. Jeg gider ikke skrive i hånden. Jeg synes bare det er meget federe. Det var værre at skrive på comp men jeg gider ikke skrive det i hånden. Jeg gider ikke skrive logbog. Det er en dum ide. ´Hvis du ikke kommer frem til et resultat til sidst, så har du ikke lavet noget fået noget resultat, Har ikke altid tid til det. 1

45 Digital logbog 2 Er der fordele ved digital logbog
Jeg synes det giver mere kommunikation mellem lærer og elev, sådan direkte. Nemmere at skrive alm. logbog. Har den i hånden. Mere velovervejet tror jeg. At man bare lige kan gå ind. Noget andet. Det er fedt Jeg gider ikke skrive i bogen Det er fint med chat 3 Ser du nogle problemer ved digital logbog Hvis man ikke Internet hjemme Skal skrive på skolen, jeg har ikke Internet hjemme Næ, det er fint. Hvis det ikke virker. Næ. Jeg har skrevet. Jeg plejer ikke at gide skrive. Det her er fint. Gider ikke. Gider heller ikke på papir; men bedre.

46 Digital logbog 4 Får I feedback hurtigt nok Det går hurtigere.
4 Får I feedback hurtigt nok Det går hurtigere. Det er meget fint, hvis læreren skriver tilbage. Du kan sidde hjemme og skrive og svare! Det er fint. Ja det er fint. En fordel hvis du er på. Ja, det er fint. Det er godt. Ja, det kan vi jo ikke vide om I gider læse det Vi har brugt det lidt som chatrum. Tidligere prøvet på Ofir. Det er ok. Jeg har skrevet problemformulering og noget mere. Læreren har svaret. Jeg har ikke skrevet noget. Jo, problemformulering.

47 Digital logbog De her angivne svar viser, at der her er skabt nye muligheder for stedfleksibel læring, og at eleverne modtager de nye muligheder meget positivt. Læreren har her afgørende flyttet læringssituationen fra klasserummet til et vilkårligt rum, hvor eleven har adgang til en pc. Det kan være på skolen, hjemme, eller hos en kammerat - et vilkårligt læringsrum. Spørgsmålet er således positivt besvaret, hvad angår andre rum for læring og afgørende for kvalitativ udvikling af kompetencer er nu, om der er skabt rum for erhvervelse af de opstillede kompetencer.

48 Evalueringen, fremlæggelsen, interviewene og observationerne på informanterne, danner grundlag for at konkludere, at der her er sket en væsentlig læring! En ny situation hvor han/hun er sat i centrum. Pc’en har virket som ”en positiv samarbejdspartner” for eleverne. ”Pc’en har ikke på noget tidspunkt givet negativ respons”, udtalelse fra interview! Eleverne har, med succes, arbejdet med digital logbog og Portfolio

49 Delkonklusion Elever, som kan forvalte -ansvaret ved at arbejde uafhængigt af læreren, har klart de bedste -forudsætninger for at udnytte potentialerne ved IT. 2. Det gælder kun sjældent fagligt svage elever, men ovenstående case viser, at det heldigvis ikke altid er tilfældet.

50 Konklusion: Eleverne har oplevet arbejdet med Portfolio og digital logbog som en succes Underviserne har oplevet eleverne som positive og engagerede og underviserne ser muligheder for eleverne for tilegnelse af kompetencer


Download ppt "Præsentation af : Portfolio 2. Digital logbog"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google