Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orienteringsmøde vedr. årsafslutning 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orienteringsmøde vedr. årsafslutning 2013"— Præsentationens transcript:

1 Orienteringsmøde vedr. årsafslutning 2013

2 Dagsorden Velkomst Tidsplan for årsafslutning – Søren Ring Hansen
Bevillingsafregningen – Jesper Bojsen Årsrapport – Søren Larsen Udgiftsopfølgning 4 – Camilla B Riemer og Kasper G Verdoner Afrunding – Erik Hammer

3 Tidsplan for årsafslutningen
Søren Ring Hansen

4 Fremrykket årsafslutning 2013
Det er besluttet i regeringens økonomiudvalg, at årsafslutningen for 2013 fremrykkes med ca. én måned set i forhold til 2012. Statsregnskabet for 2013 skal derfor foreligge den 20. marts 2014. Moderniseringsstyrelsen har pr. 1. oktober 2013 informeret samtlige departementer om processen for årsafslutningen 2013. Moderniseringsstyrelsen anbefaler, at man gennemgår sine arbejdsgange i relation til årsafslutningen med henblik på at fremrykke alt, hvad der om muligt kan fremrykkes.

5 Tidsplan for årsafslutning 2013
Regnskab 2012 Regnskab 2013 Luk periode 12 15. Januar 14. Januar Luk periode 13 21. Februar 7. Februar Regnskabs godkendelse 7. marts 20. februar Statsregnskab 15. April 20. Marts Årsrapport Centrale ændringer Statsregnskab og årsrapporter fremrykket med ca. en måned To uger mindre til bogføring i periode 13 To uger mindre til bevillingsafregning

6 Hvad er nyt Der lukkes for bogføring 14 dage tidligere end i 2012
Bevillingsafregningen omlægges. I den forbindelse spares ca. yderligere 14 dage Periode 13 opdeles udelukkende på 2 delperioden Periode 13.1 anvendes til efterposteringer + bogføring af bevillingsafregning Periode 13,2 anvendes til væsentlige fejlrettelser med Moderniseringsstyrelsens godkendelse

7 Gode råd 1. Hvad er den centrale udfordring ?
At tilrettelægge nogle effektive interne processer og arbejdsgange omring årsafslutningen 2. Gode råd i den forbindelse - Udpeg en tovholder for processen - Sørg for at udarbejde huskelister - Kortlæg arbejdsgange - Arbejd med sideløbende processer - Anvend periodiseringsoversigter - Indhent fakturaer i god tid - Få mellemregningskonti udlignet

8 Periode 12 Der er følgende centrale tidsterminer for periode 12:
1. december 2013 Periode 12 starter 9. januar Sidste frist for indsendelse af bilag til ØSC 14. januar Der lukkes for bogføring i periode 12 Opmærksomhedspunkter: Al almindelig bogføring bør afsluttes i periode 12 ØSC udarbejder regnskabserklæring angående periode 12. Udsendes fra ØSC den 22. januar

9 Periode 13,1 Der er følgende centrale tidsterminer for periode 13,1:
15. januar Periode 13,1 starter 28. januar Sidste frist for indsendelse af bilag til ØSC via DDI 30. januar Sidste frist for bogføring af resultatdisponering via ØSC 31. januar Der lukkes for bogføring i periode 13,1 Opmærksomhedspunkter: Reserver den sidste uge i perioden (uge 5) til bevillingsafregning Koordiner tæt med ØSC omkring bogføring Reserver perioden til bogføring af væsentlige fejlrettelser, afregninger der først kan foretages efter periode 12, periodiseringsoversigter og bevillingsafregning

10 Væsentlige fejlrettelser (periode 13,1)
I bestemmer selv, hvad I vil betragte som væsentlige fejlrettelser i periode 13,1 Vi anbefaler, at I fastlægger en praksis for, hvad I vil acceptere som væsentlige fejlerettelser i periode 13,1 I den forbindelse kan I lade jer inspirerer af vores definition på væsentlige fejlrettelser Definition Væsentlige fejlrettelser er poster, der har væsentlig betydning for det samlede økonomiske resultat, og hvor en manglende rettelse vil have reel betydning for, om regnskabet kan betragtes som retvisende.

11 Afregninger der først kan bogføres når periode 12 er afsluttet (periode 13,1)
Eksempler: Lønreguleringer (2. lønkørsel vedr. periode 13 kører 21/1) Regulering af feriepengeforpligtelser eller øvrige reguleringer af hensættelser (ØSC beregning foreligger 20/1) Regulering i relation til regnskabserklæring fra ØSC angående periode 12 (ØSC regnskabserklæring angående periode 12 foreligger 22/1 Regulering af tilskud og refusionsordninger Regulering af indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter, intern handel og interne overførsler

12 Periodiseringsoversigter (periode 13,1)
Hvad er en periodiseringsoversigt ? Overslag over væsentlige udgifter i det afsluttede kalenderår, som endnu ikke er bogført fx på grund af ikke modtagne regninger Hvad er formålet med periodiseringsoversigter ? At sikre en korrekt periodisering Hvor kan man læse nærmere om periodiseringsoversigter ? På ØAV under Bogføring/Generelle Bogføringsbestemmelser/Hvornår skal bogføringen finde sted.

13 Bevillingsafregning (periode 13,1)
Bevillingsafregning kan først foretages når al anden bogføring er afsluttet Vi anbefaler derfor, at den sidste uge i periode 13,1 (uge 5) forbeholdes til færdiggørelse af bevillingsafregning Primo beholdninger 2013 på det udgiftsbaserede område skal bogføres i løbet af november. ØSC foretager bogføringen Primobeholdninger 2013 på det omkostningsbaserede område er bogført og ligger derfor i regnskabssystemerne VIGTIGT – VIGTIGT – Check at primo beholdninger på både det udgiftsbaserede og omkostningsbaserede område er korrekt bogført i regnskabssystemerne Til brug ved check anvendes følgende tabeller i Statens Budgetsystem Tabel – Bevillingsafregning, udgiftsbaseret Tabel – Bevillingsafregning, omkostningsbaseret

14 Periode 13,2 Der er følgende centrale tidsterminer for periode 13,2:
01. februar Periode 13,2 starter 07. februar Sidste frist for indsendelse af bilag til ØSC kl 07. februar Der lukkes for bogføring i periode 13,2 Opmærksomhedspunkter: Kun bogføring af væsentlige fejlrettelser godkendt af Moderniseringsstyrelsen Anmodning om bogføring indsendes via ressortdepartementerne Der skal foreligge begrundelse for at der er tale om en væsentlig fejlrettelse I skal mandag den 3. februar meddele os om der bliver behov for væsentlige fejlrettelser og i giver fald hvilke

15 Færdiggørelse af statsregnskabet i Moderniseringsstyrelsen (7. -20
Færdiggørelse af statsregnskabet i Moderniseringsstyrelsen ( februar) Afsluttende regnskabskontroller inkl. bevillingsafregning Færdiggørelse af statusspecifikationer. Afleveringsfrist 20/2 Fortegnelse over statsforskrivninger, garantier mv. Afleveringsfrist 31/1 Regnskabserklæringer fra de enkelte departementer Afleveringsfrist 20/2

16 Udsendelse af materiale i forbindelse med årsafslutningen
Vejledning om årsafslutning 2013 Udsendt den 1. oktober Vejledning om bevillingsafregning 2013 Udsendt den 1. oktober Vejledning om udarbejdelse af årsrapporter Forventes udsendt ultimo november Kvikguide til årsafslutning 2013 Udsendt ultimo oktober Samlet detaljeret tidsplan for årsafslutningen fra ØSC Udsendt ultimo oktober

17 Bevillingsafregning 2013 Jesper Bojsen

18 Bevillingsafregning 2013 Ny løsning for bevillingsafregning 2013
Skal alene registreres i det lokale regnskabssystem Gælder både for det udgiftsbaserede og omkostningsbaserede område Regnskabsdata overføres automatisk til SB Registreringer skal være foretaget i periode 13.1 Umiddelbart efter, at årets resultat er kendes I slutningen af periode 13.1 vil data fra Navision til SKS blive overført flere gange om dagen Bogføring i Navision kan ses samme dag i SB 18 18

19 Bevillingsafregning 2013 Forretningsgange er grundlæggende de samme som før, men Bevillingsafregningen skal være afsluttet og registreret på et betydeligt tidligere tidspunkt. Derfor: Få afklaret alle principielle forhold, før bevillingsafregningen skal registreres, f.eks.: Hvad kan videreføres og hvad skal bortfalde Hvilke områder kan reserveres og vær klar til opgørelse af anvendelse af reserveret bevilling 19

20 Bevillingsafregningen 2013
 Hvad skal der tages stilling til i forbindelse med bevillingsafregningen: Omkostningsbaseret Udgiftsbaseret område Område Egenkapital Reservationer 1. Korrektioner i forbindelse med kontoændringer X 2. Bevillingstekniske omflytninger - 3. Bortfald 4. Ændringer i den samlede statsforskrivning 5. Udbytte til statskassen 6. Reservation af årets bevillings til kommende år 7. Anvendelse af tidligere års reservationer 20

21 Bevillingsafregning 2013 Organisationsændringer i 2013
Registrering af kontoændring Bør foretages inden årsafslutningen Bemærk speciel forretningsgang herfor Kontakt Moderniseringsstyrelsen 21

22 Bevillingsafregning 2013 Registreringer i bevillingsafregningen kræver altid forudgående hjemmel De gældende regler i budgetvejledningen Finanslov eller tillægsbevillingslov Kongelig resolution i forbindelse med ressortændringer Der kan som udgangspunkt aldrig foretages negativ bortfald 22

23 Bevillingsafregning 2013 Udgiftsbaserede bevillinger
Der er oprettet nye regnskabskonti til anvendelse for registreringer af bevillingsafregningen 74.90 Akkumuleret overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område 74.91 Afvigelse mellem bevilling og regnskab, udgiftsbaserede område 74.92 Kontoændringer, udgiftsbaserede område 74.93 Bortfald, udgiftsbaserede område 74.94 Bevillingstekniske omflytninger, udgiftsbaserede område 23

24 Bevillingsafregning 2013 Udgiftsbaserede bevillinger
Videreførelser fra 2012 skal registreres som primokorrektioner i regnskabet Der gives snart besked herom 24

25 Bevillingsafregning 2013 Konteringsgang for registrering af bevillingsafregningen inden for det udgiftsbaserede område Registrering af ultimobeholdningen 2012 Registrering af forskel mellem bevilling og regnskab Bevillingstekniske omflytninger (merindtægter, der kan genanvendes til udgifter Kontoændring Bortfald 25

26 Bevillingsafregning 2013 Resultatopgørelse Udgifter Indtægter
1. Bevilling (B+TB) 104, ,0 2. Regnskab , ,0 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab , ,0 4. Bevillingstekniske omflytninger , ,0 5. Årets overskud , 26

27 Bevillingsafregning 2013 Opgørelse af akkumuleret resultat
Udgifter Indtægter 11. Akk. overskud primo indeværende år (10,0+3,0)* 13, 12. Året overskud (jf. resultatopgørelse) , 13. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , 14. Disposition, overskud som bortfalder , 15. Akk. overskud til videreførelse ult. Indevær. år , 27

28 Bevillingsafregning 2013 Registrering af videreførelsesbeholdning ultimo 2012 samt forskel mellem bevilling og regnskab 28

29 Bevillingsafregning 2013 Bevillingstekniske omflytninger (merindtægter) 29

30 Bevillingsafregning 2013 Registreringer af kontoændringer, udgiftsbaseret område
30

31 Bevillingsafregning 2013 Registrering af bortfald, udgiftsbaseret område 31

32 Bevillingsafregning 2013 Konteringsgang for det omkostningsbaserede område Er den samme som i 2013 I modsætning til det udgiftsbaserede område skal der foretages likviditetsafregning i forbindelse med bortfald og kontoændringer Modkonto til den likvide konto er 7314, 7414 og 7514 Bemærk forskel på bortfald af året resultat til disponering ( konto debiteres og krediteres) og bortfald af egenkapitalen (74.06 debiteres og krediteres) 32

33 Bevillingsafregning 2013 Ny løsning for bevillingsafregning 2013
Skal alene registreres i det lokale regnskabssystem Gælder både for det udgiftsbaserede og omkostningsbaserede område Regnskabsdata overføres automatisk til SB Registreringer skal være foretaget i periode 13.1 Umiddelbart efter, at årets resultat er kendes I slutningen af periode 13.1 vil data fra Navision til SKS blive overført flere gange om dagen Bogføring i Navision kan ses samme dag i SB 33 33

34 Bevillingsafregning 2013 Forretningsgange er grundlæggende de samme som før, men Bevillingsafregningen skal være afsluttet og registreret på et betydeligt tidligere tidspunkt. Derfor: Få afklaret alle principielle forhold, før bevillingsafregningen skal registreres, f.eks.: Hvad kan videreføres og hvad skal bortfalde Hvilke områder kan reserveres og vær klar til opgørelse af anvendelse af reserveret bevilling 34

35 Bevillingsafregningen 2013
 Hvad skal der tages stilling til i forbindelse med bevillingsafregningen: Omkostningsbaseret Udgiftsbaseret område Område Egenkapital Reservationer 1. Korrektioner i forbindelse med kontoændringer X 2. Bevillingstekniske omflytninger - 3. Bortfald 4. Ændringer i den samlede statsforskrivning 5. Udbytte til statskassen 6. Reservation af årets bevillings til kommende år 7. Anvendelse af tidligere års reservationer 35

36 Bevillingsafregning 2013 Organisationsændringer i 2013
Registrering af kontoændring Bør foretages inden årsafslutningen Bemærk speciel forretningsgang herfor Kontakt Moderniseringsstyrelsen 36

37 Bevillingsafregning 2013 Registreringer i bevillingsafregningen kræver altid forudgående hjemmel De gældende regler i budgetvejledningen Finanslov eller tillægsbevillingslov Kongelig resolution i forbindelse med ressortændringer Der kan som udgangspunkt aldrig foretages negativ bortfald 37

38 Bevillingsafregning 2013 Udgiftsbaserede bevillinger
Der er oprettet nye regnskabskonti til anvendelse for registreringer af bevillingsafregningen 74.90 Akkumuleret overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område 74.91 Afvigelse mellem bevilling og regnskab, udgiftsbaserede område 74.92 Kontoændringer, udgiftsbaserede område 74.93 Bortfald, udgiftsbaserede område 74.94 Bevillingstekniske omflytninger, udgiftsbaserede område 38

39 Bevillingsafregning 2013 Udgiftsbaserede bevillinger
Videreførelser fra 2012 skal registreres som primokorrektioner i regnskabet Der gives snart besked herom 39

40 Bevillingsafregning 2013 Konteringsgang for registrering af bevillingsafregningen inden for det udgiftsbaserede område Registrering af ultimobeholdningen 2012 Registrering af forskel mellem bevilling og regnskab Bevillingstekniske omflytninger (merindtægter, der kan genanvendes til udgifter Kontoændring Bortfald 40

41 Bevillingsafregning 2013 Resultatopgørelse Udgifter Indtægter
1. Bevilling (B+TB) 104, ,0 2. Regnskab , ,0 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab , ,0 4. Bevillingstekniske omflytninger , ,0 5. Årets overskud , 41

42 Bevillingsafregning 2013 Opgørelse af akkumuleret resultat
Udgifter Indtægter 11. Akk. overskud primo indeværende år (10,0+3,0)* 13, 12. Året overskud (jf. resultatopgørelse) , 13. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , 14. Disposition, overskud som bortfalder , 15. Akk. overskud til videreførelse ult. Indevær. år , 42

43 Bevillingsafregning 2013 Registrering af videreførelsesbeholdning ultimo 2012 samt forskel mellem bevilling og regnskab 43

44 Bevillingsafregning 2013 Bevillingstekniske omflytninger (merindtægter) 44

45 Bevillingsafregning 2013 Registreringer af kontoændringer, udgiftsbaseret område
45

46 Bevillingsafregning 2013 Registrering af bortfald, udgiftsbaseret område 46

47 Bevillingsafregning 2013 Konteringsgang for det omkostningsbaserede område Er den samme som i 2013 I modsætning til det udgiftsbaserede område skal der foretages likviditetsafregning i forbindelse med bortfald og kontoændringer Modkonto til den likvide konto er 7314, 7414 og 7514 Bemærk forskel på bortfald af året resultat til disponering ( konto debiteres og krediteres) og bortfald af egenkapitalen (74.06 debiteres og krediteres) 47

48 Bevillingsafregning 2013 Ny løsning for bevillingsafregning 2013
Skal alene registreres i det lokale regnskabssystem Gælder både for det udgiftsbaserede og omkostningsbaserede område Regnskabsdata overføres automatisk til SB Registreringer skal være foretaget i periode 13.1 Umiddelbart efter, at årets resultat er kendes I slutningen af periode 13.1 vil data fra Navision til SKS blive overført flere gange om dagen Bogføring i Navision kan ses samme dag i SB 48 48

49 Bevillingsafregning 2013 Forretningsgange er grundlæggende de samme som før, men Bevillingsafregningen skal være afsluttet og registreret på et betydeligt tidligere tidspunkt. Derfor: Få afklaret alle principielle forhold, før bevillingsafregningen skal registreres, f.eks.: Hvad kan videreføres og hvad skal bortfalde Hvilke områder kan reserveres og vær klar til opgørelse af anvendelse af reserveret bevilling 49

50 Bevillingsafregningen 2013
 Hvad skal der tages stilling til i forbindelse med bevillingsafregningen: Omkostningsbaseret Udgiftsbaseret område Område Egenkapital Reservationer 1. Korrektioner i forbindelse med kontoændringer X 2. Bevillingstekniske omflytninger - 3. Bortfald 4. Ændringer i den samlede statsforskrivning 5. Udbytte til statskassen 6. Reservation af årets bevillings til kommende år 7. Anvendelse af tidligere års reservationer 50

51 Bevillingsafregning 2013 Organisationsændringer i 2013
Registrering af kontoændring Bør foretages inden årsafslutningen Bemærk speciel forretningsgang herfor Kontakt Moderniseringsstyrelsen 51

52 Bevillingsafregning 2013 Registreringer i bevillingsafregningen kræver altid forudgående hjemmel De gældende regler i budgetvejledningen Finanslov eller tillægsbevillingslov Kongelig resolution i forbindelse med ressortændringer Der kan som udgangspunkt aldrig foretages negativ bortfald 52

53 Bevillingsafregning 2013 Udgiftsbaserede bevillinger
Der er oprettet nye regnskabskonti til anvendelse for registreringer af bevillingsafregningen 74.90 Akkumuleret overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område 74.91 Afvigelse mellem bevilling og regnskab, udgiftsbaserede område 74.92 Kontoændringer, udgiftsbaserede område 74.93 Bortfald, udgiftsbaserede område 74.94 Bevillingstekniske omflytninger, udgiftsbaserede område 53

54 Bevillingsafregning 2013 Udgiftsbaserede bevillinger
Videreførelser fra 2012 skal registreres som primokorrektioner i regnskabet Der gives snart besked herom 54

55 Bevillingsafregning 2013 Konteringsgang for registrering af bevillingsafregningen inden for det udgiftsbaserede område Registrering af ultimobeholdningen 2012 Registrering af forskel mellem bevilling og regnskab Bevillingstekniske omflytninger (merindtægter, der kan genanvendes til udgifter Kontoændring Bortfald 55

56 Bevillingsafregning 2013 Resultatopgørelse Udgifter Indtægter
1. Bevilling (B+TB) 104, ,0 2. Regnskab , ,0 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab , ,0 4. Bevillingstekniske omflytninger , ,0 5. Årets overskud , 56

57 Bevillingsafregning 2013 Opgørelse af akkumuleret resultat
Udgifter Indtægter 11. Akk. overskud primo indeværende år (10,0+3,0)* 13, 12. Året overskud (jf. resultatopgørelse) , 13. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år , 14. Disposition, overskud som bortfalder , 15. Akk. overskud til videreførelse ult. Indevær. år , 57

58 Bevillingsafregning 2013 Registrering af videreførelsesbeholdning ultimo 2012 samt forskel mellem bevilling og regnskab 58

59 Bevillingsafregning 2013 Bevillingstekniske omflytninger (merindtægter) 59

60 Bevillingsafregning 2013 Registreringer af kontoændringer, udgiftsbaseret område
60

61 Bevillingsafregning 2013 Registrering af bortfald, udgiftsbaseret område 61

62 Bevillingsafregning 2013 Konteringsgang for det omkostningsbaserede område Er den samme som i 2013 I modsætning til det udgiftsbaserede område skal der foretages likviditetsafregning i forbindelse med bortfald og kontoændringer Modkonto til den likvide konto er 7314, 7414 og 7514 Bemærk forskel på bortfald af året resultat til disponering ( konto debiteres og krediteres) og bortfald af egenkapitalen (74.06 debiteres og krediteres) 62

63 Årsrapporter 2013 Søren Larsen

64 Årsrapport Statsfinansieret selvejende institution bliver omfattet
Kan ikke rummes i samme vejledning Retningslinjer og opstillingsvejledninger Retningslinjer Fælles regler stat og selveje Samme overordnede struktur Opstillingsvejledning Konkret vejledning for den enkelte institution 64

65 Årsrapporten for 2013 Alene ændringer i opstillingsform Ny struktur
Ny oversigt over virksomhedens omfang Tilbageførte hensættelser skal beskrives Afleveringsfristen er fremrykket 20. marts 15. april – hvis revisionserklæring om hele årsrapporten

66 Kommende ændringer Pengestrømsopgørelse EPSAS Økonomistyringsprojektet
Registreringsramme – forsøg i 2014 Budgetter

67 Afrunding Erik Hammer

68 Præsentation til orienteringsmøde d. 12. nov.
Udgiftsopfølgning 4 Præsentation til orienteringsmøde d. 12. nov. November 2013

69 Dagsorden Det overordnede formål Konceptets indhold og fokus Tidsplan
Ministeriernes bidrag Opfølgning på ministeriernes bidrag Spørgsmål Udgiftsopfølgning 4

70 Det overordnede formål
Budgetloven stiller skærpede krav til den statslige udgiftsopfølgning og bevillingsoverholdelse. Hurtigt efter regnskabet er lukket, er det nødvendigt at: Få et overblik over det faktiske regnskab for året i forhold til finansårets bevilling i alt. Følge op på udviklingen i prognoseafvigelser og prognoseændringer i løbet af året. Udgiftsopfølgningen omfatter udgiftsudviklingen på ministerområdet som helhed, mens der skal alene foretages uddybende opfølgninger for så vidt angår de to dellofter for hhv. driftsudgifter og indkomstoverførsler. Udgiftsopfølgning 4

71 Konceptets fokus Et skarpt koncept, der følger op på det nødvendige – følger strukturen fra de andre udgiftsopfølgninger. Todelt fokus: Udvikling i forbrug i 4. kvartal. Udvikling i forbrug over året i forhold til det prognosticerede og bevilgede. Samler årets vigtigste forbrugstendenser og forklaringer samt giver et samlet overblik på ministerområdet. Udgiftsopfølgning 4

72 Konceptets indhold Opfølgning på udgiftsudviklingen på ministerområdet som helhed. Opfølgning på delloft for driftsudgifter, herunder prognoseudvikling, afvigelsesforklaringer for 4. kvartal og forbrug af videreførsler Opfølgning på delloft for indkomstoverførsler, herunder opfølgning på permanente udgiftsændringer. Bilag med afvigelsesforklaringer samt tabeller. Udgiftsopfølgning 4

73 Tidsplan Udgiftsopfølgning 4

74 EX: Ministerområdernes bidrag (1/7)
Samlet udgiftsopfølgning – en overordnet status på ministerområdet Udgiftsopfølgning 4

75 EX: Ministerområdernes bidrag (2/7)
Delloft for driftsudgifter: Bevillings- og prognoseudvikling Udgiftsopfølgning 4

76 EX: Ministerområdernes bidrag (3/7)
Delloft for driftsudgifter: prognoseudvikling og afvigelsesforklaringer Fokus på: Ændringerne i prognosen over året, herunder bagudrettede, fremadrettede ændringer samt nettoændringer Udgiftsopfølgning 4

77 EX: Ministerområdernes bidrag (4/7)
Delloft for driftsudgifter: videreførsler Fokus på: Indbudgetteret forbrug af videreførsler Dispensationer Udgiftsopfølgning 4

78 EX: Ministerområdernes bidrag (5/7)
Delloft for indkomstoverførsler: Bevillings- og udgiftsudvikling Fokus på: Opfølgning på de samlede offentlige udgifter Udgiftsskredets karakter: Midlertidigt Permanent Udgiftsopfølgning 4

79 EX: Ministerområdernes bidrag (6/7)
Delloft for indkomstoverførsler: Prognoseudvikling og afvigelsesforklaringer Fokus på: Nettojusteringer af prognosen over året. 79 Udgiftsopfølgning 4

80 EX: Ministerområdernes bidrag (7/7)
Delloft for indkomstoverførsler: Permanente udgiftsændringer Fokus på: De permanente udgiftsændringer ved UO3 og UO4. Udgiftsudviklingen mellem de to opfølgninger. 80 Udgiftsopfølgning 4

81 Hvordan understøttes ministerområderne?
Rapporter i SKS, hvor så meget som muligt udfyldes automatisk. Konverteringsværktøj til at generere figurer/tabeller, som ved de øvrige udgiftsopfølgninger. Excelværktøjer til at understøtte udarbejdelsen af tabeller med afvigelsesforklaringer. Udgiftsopfølgning 4

82 Opfølgning på ministerområdernes bidrag
FM’s budgetkontorer og MODST følger i samarbejde med ministerierne op på de enkelte ministerområders prognoser for 4. kvartal og for året som helhed Formål: Forbedre prognosesikkerheden på ministerområderne fremadrettet. UPM følger op på den samlede prognosesikkerhed og tendenser i udgiftsopfølgningerne Formål: Få afdækket de samlede usikkerheder og risici med henblik på at styrke den samlede vurdering af loftsoverholdelse og fordeling af evt. råderum Bedre grundlag for central koordinering Bedre prognoser Tidlig håndtering af udgiftsskred og optimal udnyttelse evt. råderum Forudsætning for at budgetloven kan implementeres med succes på det statslige område Udgiftsopfølgning 4

83 Spørgsmål? Udgiftsopfølgning 4


Download ppt "Orienteringsmøde vedr. årsafslutning 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google