Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jens Erik Jensen Email jnj@vfl.dk Reduceret jordbearbejdning og ukrudtshåndtering Kom i gang med reduceret jordbearbejdning, LMO, 25/2-2014 Jens Erik Jensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jens Erik Jensen Email jnj@vfl.dk Reduceret jordbearbejdning og ukrudtshåndtering Kom i gang med reduceret jordbearbejdning, LMO, 25/2-2014 Jens Erik Jensen."— Præsentationens transcript:

1 Jens Erik Jensen Email jnj@vfl.dk
Reduceret jordbearbejdning og ukrudtshåndtering Kom i gang med reduceret jordbearbejdning, LMO, 25/2-2014 Jens Erik Jensen

2

3

4

5 De tre vigtigste forhold for vellykket overgang til reduceret jordbearbejdning mht. ukrudt
Sædskifte Sædskifte!!!

6

7

8 Vindaksbestand ved 80 pct. vintersæd
Planter pr. m2 I første projektperiode viste forsøgene, at pløjning contra reduceret jordbehandling har større betydning end dosis af herbicider.

9 Ukrudtsbestanden i forskellige sædskifter
Planter pr. m2 Sædskifte har stor betydning for forekomst af arter med kort levetid i frøbanken eller som opformeres i få afgrøder, f.eks. burre-snerre, vindaks, agerrævehale og hejre-arter. Figuren viser forekomst af ukrudt i et mangeårigt sædskifteforsøg, hvor faktoren med og uden herbicidbehandling indgår. Det ses, at vindaks tydeligt er påvirket af sædskiftet, men flere af de tokimbladedearter har også haft fordel af meget vintersæd i omdriften. Imidlertid er der ingen af disse arter, som med rette middelvalg og dosis vil være vanskelige at bekæmpe. Pallutt 1999

10 Væselhale i 2008 på Flakkebjerg (JB6) Observeret første gang i 2006
Væselhale i 2008 på Flakkebjerg (JB6) Observeret første gang i Forsøget startet i 2003 Kilde: Bo Melander, AU Flakkebjerg

11 Agerrævehale i fransk forsøg med ensidig vinterhvede
Pløjning Red. (5 cm) Direkte

12 Agerrævehale i fransk forsøg med vinterhvede-majs
Pløjning Red. (5 cm) Direkte

13 Konklusion vedr. sædskifter
Uden et alsidigt sædskifte er reduceret jordbearbejdning en kæmpe udfordring! Mange vil gerne have høj andel af vintersæd i sædskiftet, men… Anbefaling: andel af vårafgrøder % Jo højere vintersædsandel, desto højere krav om effekt af ukrudtsbekæmpelse

14 De næstvigtigste forhold for vellykket overgang til reduceret jordbearbejdning mht. ukrudt
Godt håndværk i relation til Stub-management – så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt Indtænkning af glyphosat i strategien Valg af rette indsats (middel, dosis) i relation til frøbank-dynamikken Rettidighed ved bekæmpelse Forebyggelse af herbicidresistens

15 De vigtige græsarter, 1 Ager-rævehale Enårig rapgræs Væselhale Vindaks
Kilde: Bo Melander, AU Flakkebjerg

16 De vigtige græsarter, 2 Alm. rapgræs Rajgræs-arter Blød hejre
Gold hejre Kilde: Bo Melander, AU Flakkebjerg

17 Frøbanken – nøglen til forståelse
Kilde: Fabian Menalled, MSU Extension, Montana State University

18 Jordbearbejdning flytter frø
Loamy sand = JB3-4 Silty loam = sværere jordtype Kilde: Clements et al. (1996) by Fabian Menalled, MSU Extension, Montana State University

19 Flest ukrudtsfrø går til i urørt i stub
2. april 2017 Flest ukrudtsfrø går til i urørt i stub Spiring, svampe, fugle, mus og insekter ødelægger frø Mange frø konserveres i jorden, når der sker stubbearbejdning

20 Levedygtighed af frø nedgravet juli 2005 Opgravet og spiretestet på angivne dato
Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg

21 Levedygtighed af frø nedgravet juli 2006 Opgravet og spiretestet på angivne dato
Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg

22 Spiredygtighed efter 3 år i jorden Spiredygtige frø efterår 1999 i % af udsåede frø efterår Frøet har ligget i marken i 25 cm dybde % spiredygtige frø Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg

23 Agerrævehale frø levedygtighed udlagt august - indsamlet og spiretest sept. følgende år
Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg

24 Væselhale frø levedygtighed udlagt august - indsamlet og spiretest sept. følgende år
Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg

25 Alm. rapgræs frø levedygtighed udlagt august - indsamlet og spiretest sept. følgende år
Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg

26 Græsukrudt overlevelse på jordoverflade
Tidspunkt for nedgravning Spireevne, pct. Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg

27 Levedygtighed af agerrævehale udlagt august - indsamlet medio september samme år
Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg

28 Stubhåndtering - ukrudtsgræsser
400 frø udlagt per art august 2004 indsamlet igen sept. 2005 Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg

29 Integreret bekæmpelse af Gold Hejre
Harvning Pløjning Såning 0x 14/9 15/9 1x 14/9 15/9 2x 14/9 15/9 2x 19/9 6/10 Landsforsøgene 1998

30 Udnyt så vidt muligt frøhenfald
Store forskelle i frøs levetid nedgravet i jord Stort henfald af næsten alle frø på jordoverfladen Overlevelse af frø generelt væsentlig lavere på jordoverfladen end indarbejdet i jord Gælder både græsukrudt og tokimbladet ukrudt Undtagelse: Gold hejre og spildkorn!! Dilemma: Afgrøderest-håndtering, snegle, forebyggelse af fusarium og DTR

31 Blød hejre i vårbyg Hvorfor er den der?

32 Glyphosat – lav dosis før hver afgrøde!
Glyphosat forkætret, men… Trods afgiftsstigning billig og effektiv bekæmpelse Stadig unik virkemekanisme Ikke berørt af resistens i DK Ca. 1 liter pr. ha bekæmper nyfremspirede græsser og tokimbladet, lægger en dæmper på kvik mv.

33 Ny pesticidafgift Primera S/Foxtrot -5 A Topik -18 Atlantis OD -22 B
2. april 2017 Produkt Prisændring i % Virkningsklasse Primera S/Foxtrot -5 A Topik -18 Atlantis OD -22 B Broadway -30 Hussar OD -25 Lexus -23 Othello B+F1 Mustang forte -2 B+O Briotril/Oxitril 90 C3+M DFF 8 F1 Flight Xtra 145 F1+K1 Activus 172 K1 Stomp Pentagon 207 Boxer 104 N MCPA 206 O Tomahawk 180 23 Ny pesticidafgift På herbicidsiden er det meget uhensigtsmæssigt at ALS-hæmmerne nu er blevet billigere, mens meget væsentlige resistensbrydere som Boxer og Stomp er blevet meget dyrere (figur xxx).

34 Valg af ukrudtsmidler Vintersæd efterår Vintersæd forår
Jordmiddel (Boxer, DFF) – reduceret effekt? Bladmidler (Atlantis, Othello, Topik, Primera?) Kombination? Vintersæd forår Atlantis, Othello efterår udelukker mange SU/minimidler forår - Broadway kan anvendes Topik, Primera Super, Foxtrot - resistensrisiko Pas på ikke at lægge for meget vægt på SU-midler Kerb i vinterraps hvis dispensation fortsætter

35 Doseringskrav ved reduceret jordbearbejdning?
Øverste jordlag meget vigtigt for frøpuljen Effektiv bekæmpelse giver mulighed for hurtig udtømning af frøpulje vedr. græsser Svigtende bekæmpelse et enkelt år kan give voldsom opformering Doseringskrav højere ved reduceret jordbearbejdning

36

37 Status vedr. DK-resistenstest, tokimbladet
2. april 2017 Status vedr. DK-resistenstest, tokimbladet Ukrudtsart Første fund Antal lokaliteter Fuglegræs 1991 >>26 Kornvalmue 2003 8 Lugtløs kamille 2010 >7 Hanekro 1 Gul okseøje 2 Hyrdetaske 2012 Status vedr. antal dokumenterede tilfælde af resistens hos tokimbladet ukrudt i Danmark ses i figur xxx. Der er i alle tilfælde tale om resistens mod sulfonylurea-herbiciderne, og hos fuglegræs ses i visse tilfælde krydsresistens til andre ALS-hæmmere som triazolpyrimidinerne (Primus, Broadway m.fl.). Der testes ikke længere for resistens hos fuglegræs, med mindre landmanden ønsker at betale for ydelsen, men fra praksis kendes efterhånden et stort antal tilfælde. Kilde: Solvejg Mathiassen, Aarhus Universitet, Flakkebjerg

38 Status vedr. DK-resistenstest, græsukrudt
2. april 2017 Status vedr. DK-resistenstest, græsukrudt Ukrudtsart Første fund Antal lokaliteter Agerrævehale 2001 55 Ital. rajgræs 2010 18(20?) Vindaks 2011 5 Figur xxx viser tilsvarende en oversigt over forekomst af resistens mod ALS- og ACCase-hæmmere (-fop, -dim) hos græsukrudtsarter. I mange tilfælde er der tale om metabolisk (nedbrydningsbaseret) resistens, som gør, at samme plante er resistent over for flere forskellige familier af herbicider med forskellig virkemekanisme. I sådanne situationer er det vigtigt, at avleren får testet sine bestande, så det kan klarlægges, om der stadig er kemi, som er effektiv. Der kan desværre ikke gives nogen tommelfingerregler for resistens og krydsresistens i sådanne tilfælde. Kilde: Solvejg Mathiassen, Aarhus Universitet, Flakkebjerg

39 Effektkrav for at modvirke herbicidresistens
Sammenhæng mellem nødvendig effekt af resistensbrydere og dyrkningssystem Højt Lavt Varieret og høj IPM-faktor Ensidigt og lav IPM-faktor Sædskifte og andre IPM-tiltag Effektkrav til resistens- brydere Ved forebyggelse af resistens er det vigtigt at være opmærksom på, at effektkravet for aktivstoffer, der kan betegnes som resistensbrydere, afhænger af sædskifte og den øvrige dyrkningsteknik. Ved meget ensidig selektion er det nødvendigt at resistensbryderen er meget effektiv og vice versa. Dette er illustreret skematisk i figur xxx.

40 Ikke-kemisk bekæmpelse af agerrævehale i vinterhvede
2. april 2017 Ikke-kemisk bekæmpelse af agerrævehale i vinterhvede IPM-tiltag Gennemsnitlig effekt, % Interval, % Antal undersøgelser Udsat såtid 37 16 Højere udsædsmængde 30 15 Sort med høj konkurrenceevne 27 4 Vårafgrøde 80 3 Pløjning 67 25 Moss og Lutman har samlet forsøg og undersøgelser af effekten af forskellig ikke-kemiske tiltag mod agerrævehale. Som det ses i figur xxx er i andre undersøgelser fundet ganske stor effekt af såtid, men også af udsædsmængde og sorters konkurrenceevne. De stærkeste tiltag er ikke overraskende vårafgrøder i sædskiftet og pløjning. Når er angivet et minus ved intervallet for pløjning skyldes det, at der har været pløjet en frøpulje op, som har givet mere fremspiring end de frø der blev pløjet ned. De engelske erfaringer med resistens hos agerrævehale viser, at det er vigtigt at forebygge mens tid er. Derfor er det nødvendig med en balanceret tilgang til tidlig såning af vintersæd, hvor de to faktorer jordbehandlingsmetode og andel vårafgrøder især skal i spil. Uddrag fra udredning af Lutman & Moss for Syngenta 2009

41 Vær ikke fundamentalist!
Mange fordele ved reduceret jordbearbejdning, men… Problemer kan blive så store, at behovsbaseret pløjning er den bedste løsning! I eksemplet skulle der dog også sædskifteændring, middelvalg mv. i anvendelse for at give varig løsning

42 Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige beslutninger
Indiansk ordsprog

43 Tak for opmærksomheden!
2. april 2017 Tak for opmærksomheden!

44 Reduceret jordbearbejdning og ukrudtshåndtering
Alsidigt sædskifte vigtigere end noget andet Håndtering af stub og afgrøderester Glyphosat skal ind før hver afgrøde Rigtig og rettidig indsats Følg op og vurdér Vær ikke fundamentalist!


Download ppt "Jens Erik Jensen Email jnj@vfl.dk Reduceret jordbearbejdning og ukrudtshåndtering Kom i gang med reduceret jordbearbejdning, LMO, 25/2-2014 Jens Erik Jensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google