Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvorfor skal børn have rettigheder?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvorfor skal børn have rettigheder?"— Præsentationens transcript:

1 Hvorfor skal børn have rettigheder?
Sundvolden 11. november 2013 Per Schultz Jørgensen

2 Børn har ret til At have en mening At give udtryk for den
Ikke at blive slået At blive støttet og hjulpet At få et godt liv Ikke at blive diskrimineret

3 Det er en ny forståelse I det gamle samfund var børn underlagt de voksne Børn skulle disciplineres Underordnes og indordne sig De skulle ikke have nogen mening Men opdrages, undervises og arbejde

4 Hvorfor denne nye opfattelse?
Den sker op gennem 1900 tallet I en modernisering af samfundet Især efter 1960erne og 1970erne Demokratisering Humanisering Frem mod vores supermoderne samfund

5 Opbrudssamfundet De store paraplyer er borte
Det individualiserede samfund Den enkelte skal klare sig selv Nye krav om kompetence Og især nye krav om selvstændighed Det er også en ny familie Og en ny opdragelse Derfor skal børn have rettigheder

6 Der er fire gode grunde Politisk: børn er medlemmer af et demokratisk samfund Socialt: børn ved bedst på nogle områder, der handler om dem selv Pædagogisk: børn lærer mere når de selv er inddraget Dannelsesmæssigt: børns karakterdannelse forudsætter ansvar – og rettigheder.

7 Børnekonventionen 1924: Geneve-erklæringen om barnets rettigheder
1954: Erklæringen om børns rettigheder 1981: ombudsmand for børn i Norge! 1989: Konventionen om børns rettigheder

8 Værdigrundlag Respekt for barnet som ligeværdigt menneske
barnets behov for omsorg og beskyttelse barnets rettigheder og integritet barnets meninger, som skal høres og tillægges passende vægt

9 Portal-artikler Artikel 2 - diskrimination: alle børn skal behandles lige uden hensyn til race, hudfarve, køn, sprog mv. Artikel 3 – barnets bedste interesse: i alle foranstaltninger skal barnets bedste interesse komme i første række Artikel 6 – ret til livet: børn skal sikres overlevelse og udvikling Artikel 12 – børneperspektiv: børns skal høres

10 FN´s børnekonvention som dokument
Et fantastisk dokument med 54 artikler Men svært at virkeliggøre fuldt ud Den er en hensigtserklæring, der skal fortolkes Og den rummer dilemmaer Den er et redskab og en hjælp til vi voksne til at styre efter Derfor forudsætter den voksne, der har en holdning

11 Hvad er barnets bedste? Børnekonventionens artikel 3: i alle foranstaltninger vedr. børn skal barnets bedste komme i første række. Hvad er barnets bedste? Barnets udviklingspotentiale Den sociale vinkel: Forholdet til kammerater Barnets følelse af sikkerhed: Barnets egen oplevelse Og medbestemmelse Børn skal høres

12 Derfor handler børns rettigheder om
vi voksne og vores Indsigt i børns verden Loyalitet over for børn Holdninger til børn og engagement i forbedringen af børns liv

13 Børn i demokratiet Børn er med i skolerådet Daginstitutionen
Fritidsinstitutionen Børn er medborgere i lokalområdet Bliver de taget alvorligt? Bliver de inddraget?

14 Roger Harts ”trappemodel”

15 Hvad er inddragelse? Roger Harts ”trappe-model”: Børn inddrages ikke
børn inddrages på voksnes betingelser Børn har reel indflydelse

16 Hart: børn inddrages på voksnes betingelser
Manipulation: voksne beslutter, børn spørges om de er enige Udsmykning: voksne beslutter, børn synger og danser, Symbolsk: voksne beslutter de vigtige ting, børn småtingene

17 Hart: børn har reel indflydelse
Konsultation: børn spørges og deres ord har vægt i afgørelse Fælles beslutning: voksne og børn træffer beslutning sammen Børn beslutter med voksenhjælp: børn tager initiativet og støttes af voksne Børn bestemmer selv:voksne inddrages, hvis børnene spørger om hjælp

18 Hvor kan vi give børn reel indflydelse?
Kan vi oplære børn til demokrati? Kan vi det i lokalområdet? I daginstitutionen? Skoledemokratiet?

19 Hvornår ved børn bedst? Den sociale grund til børns rettigheder
Når det handler om dem selv og deres følelser Om tilknytning forbundethed Angst Usikkerhed - men hvor er det relevant?

20 Børn skal høres artikel 12
”Deltagerstaterne skal sikre, at et barn, der er i stand til at udforme sine egen synspunkter retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med barnets alder og modenhed”

21 En pige bliver hørt – men…
En pige er vokset op i en plejefamilie da hun er 10 år får faderen tillagt forældremyndighed og kræver pigen hjemgivet pigen bliver hørt og nægter at flytte Men retten følger faderen fordi: det er faderens opgave at varetage hendes interesse – men han varetog sin egen

22 Hvorfor har vi svært ved det?
Forældre påstås at være klogere Forældre har et overordnet ansvar Børns følelser er flygtige – siges det! De tænker ikke langsigtet, hævder vi voksne

23 Faderen i fængsel – et spørgsmål
Faderen har fået en dom for vold i familien Han sidder i fængsel Moderen søgte beskyttelse i et krisecenter nu ønsker faderen at se sit barn, der er 7 år Hun siger, at hun ikke vil besøge ham Skal vi rette os efter hende?

24 Pædagogiske grunde til børns rettigheder
Børns ret til at blive socialt integreret Børn har ret til at blive inddraget i undervisningen

25 Integration og inklusion
Integration handler om den enkelte og det sociale fællesskab Inklusion handler om miljøet og rummeligheden i forhold til eleverne Men der er glidende overgang mellem de to begreber jeg mener social integration er forudsætningen al pædagogisk arbejde

26 Social integration at høre til et fællesskab At have en rolle
blive accepteret yde noget føle sig værdsat Og ligeværdig - det er udfordringen for alle – hver dag Men især for dem, der er oplever at være anderledes

27 Vigtige begreber Integration: at være en del af en helhed
Assimilation: at tilpasse sig Eksklusion: at blive udelukket Diskrimination: at blive udsat for forskelsbehandling Inklusion: at blive inddraget i et fællesskab

28 Læring og rettigheder Børn lærer mere når de er aktive
Børn lærer mere når de er involveret Børn lærer mere når de har et ansvar Pædagogik og rettigheder handler om relationsorientering

29 Hvad er relationsorientering?
Anerkendende, bekræftende og ressourceorienteret tilgang ”at arbejde med processen mellem barn og voksen ud fra en principiel ligeværdighed” Dialog-orienteret Realitetsorientering Selvudvikling

30 To vigtige begreber Interaktion Udveksling Af genstande Ord
Venligheder Snak Gode råd Relation Et bånd af Følelser Tillid Håb Kærlighed interesse

31 Relationsarbejde Gensidig ansvarlighed ”ansvar for egne handlinger”
En slags ”forhandling” med ligeværdighed Men den voksnes ansvar To relationstyper Symmetrisk Komplementær

32 Ansvarsopdragelse Nikolaj på 3 og hans mor på vej ud af storcentret:
Jeg kan godt forstå du er træt – det er jeg også – nu sætter vi os der og hviler os, indtil du er klar igen…..

33 Relationsorienteringens to sider
Rammer og relationer Den personlige tilgang: nærvær og bekræftelse Men den enkelte pædagog handler altid i en kultur: De fælles rammer og normer Institutions-kulturen

34 Rettigheder fra en dannelsesvinkel
Børn har i dag ret til at blive involveret i deres egen udviklingsproces Selvstændighed Selvværd Identitet Karakterdannelse

35 Karakterdannelse Karakter handler om holdning, robusthed,
at kunne sætte sig et mål – og holde ud At kunne klare at have ansvar Tro på sig selv Ikke at give op Men kan børn lære det?

36 Marchmallow eksperimentet

37 Walter Mischel, Stanford, USA
Første eksperiment 1970 Børn 4-6 år sidder med en skumfidus på en tallerken Hvis de kan vente et kvarter med at spise får de en til! Og de kæmpede med sagen nogle kunne udsætte og få belønningen

38

39

40 Børnene blev fulgt i 20 år efter
Børn der kunne udsætte klarer sig bedst senere i livet Større kompetence Bedre uddannelse Hvad fortæller det i dag? Selvkontrol Ikke bare give efter Planlægge og styre sig selv

41 Hvad er selvstændighed?
Klare opgaver selv Overholde aftaler Mobil i trafikken Selvstændighed er også noget andet: Eftertænksomhed Vedholdenhed selvkontrol

42 Hvordan styrker vi selvstændighed?
Ved at kræve den af børnene Ved at give dem plads til at være selvstændige Ved at give dem ansvar Ved at inddrage dem i beslutningerne

43 Hvorfor skal børn have rettigheder
Det skal de for at udvikles som helstøbte mennesker For at kunne tage et ansvar For at få et godt liv For at vi som samfund kan få børn, der er aktive medborgere


Download ppt "Hvorfor skal børn have rettigheder?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google