Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Produktivitet i den offentlige sektor: Giver det mening?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Produktivitet i den offentlige sektor: Giver det mening?"— Præsentationens transcript:

1 Produktivitet i den offentlige sektor: Giver det mening?
Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Oplæg på de offentlige tandlægers temadag den 25. november 2013

2 Offentlige lønudgifter som andel af BNP, 2012

3 Dagsorden Måling af produktivitet og effektiviseringspotentiale i den offentlige sektor Diagnosen af produktivitetsproblemet i det offentlige Produktivitetskommissionens anbefalinger til reformer i den offentlige sektor

4 Måling af produktivitet i det offentlige

5 Hvad vi måler – og hvad vi gerne ville måle
Input Output (kvalitet) Effekt (eksterne faktorer) Effektivitet = Effekt/Input Produktivitet = Output/Input

6 Hvordan måler nationalregnskabet produktiviteten i det offentlige?

7 Timeproduktiviteten i den offentlige sektor

8 Problemet med nationalregnskabets mål for produktiviteten i det offentlige
Værdien af den offentlige serviceproduktion opgøres fra omkostningssiden, men Omkostningerne afspejler ikke nødvendigvis værdien for borgerne

9 Produktivitetsmåling i det offentlige: Hvad har Produktivitetskommissionen gjort?
Omfattende sammenlignende analyse af produktivitet, effektivitet og kvalitet i den kommunale serviceproduktion for at identificere bedste praksis på alle væsentlige serviceområder (kan bruges til benchmarking og vurdering af effektiviseringspotentiale) Beskrivelse af arbejdstidens anvendelse for forskellige offentlige personalegrupper – kan der frigøres mere tid til kerneydelsen? Udarbejdelse af inspirationskatalog med vellykkede eksempler på innovation og effektivisering i den offentlige sektor

10 Måling af effektiviseringspotentialet i den offentlige sektor

11 Effektiviseringspotentiale i kommunerne: KORA’s analysemetode
Spørgsmål: Hvor meget kunne der spares uden at sænke serviceniveauet, hvis alle offentlige enheder blev lige så produktive som den mest produktive enhed af samme slags? Ved besvarelsen tages hensyn til Forskelle i kommunernes prioriteringer Forskelle i kommunernes grundvilkår (befolkningssammensætning, sociale forhold, befolkningstæthed mm.)

12 Princippet i en dataindhyldningsanalyse af effektiviseringspotentialet

13 Eksempel på metodens anvendelse: Folkeskolen
Indikatorer for serviceniveauet: Klassekvotient Antal lærere pr. elev Antal planlagte undervisningstimer pr. klasse Afholdte timer Sygefravær blandt lærerne Personalenormering i SFO og fritidshjem Udgifter til specialskoler Undervisningseffekt for humanistiske fag Undervisningseffekt for naturfag

14 Hensyntagen til forskelle i kommunernes prioritering
For hver kommune beregnes et indeks for serviceniveauet på skoleområdet ved at sammenveje de ni indikatorer for serviceniveauet De serviceindikatorer, hvor en kommune klarer sig godt i forhold til andre kommuner, får lov at indgå med dobbelt vægt i indekset for kommunens serviceniveau De serviceindikatorer, hvor en kommune klarer sig dårligt i forhold til andre kommuner, indgår kun med halv vægt i indekset for kommunens serviceniveau Kommunens serviceniveau sammenlignes derefter med serviceniveauet i andre kommuner med brug af de vægte, der stiller kommunen i det bedste lys Hvis der alligevel findes andre kommuner, der har et højere serviceniveau i forhold til de afholdte udgifter, så har den betragtede kommune et effektiviseringspotentiale på folkeskoleområdet

15 Hensyntagen til forskelle i kommunernes grundvilkår
Kommunernes afholdte serviceudgifter korrigeres for forskelle i udgiftsbehov som følge af forskelle i befolkningssammensætning og andre relevante baggrundsvariable Kommuner bliver kun sammenlignet med andre kommuner med en nogenlunde sammenlignelig befolkning (fx bliver Thisted ikke sammenlignet med Gentofte) Ved beregning af undervisningseffekt i folkeskolen korrigeres for forskelle i elevernes sociale baggrund

16 Effektiviseringspotentialet på folkeskoleområdet
Med de omtalte forudsætninger kan der beregnes et effektiviseringspotentiale på 5,4 mia. kr. svarende til 12 pct. af udgifterne på skoleområdet Bemærk: Realisering af et potentiale i den størrelsesorden vil givetvis kræve en målrettet indsats over flere år, og det er ikke realistisk, at alle skoler kan blive lige effektive Til gengæld vil der hen ad vejen være mulighed for, at selv de bedste skoler kan blive endnu bedre, så på langt sigt kan det samlede forbedringspotentiale være endnu større

17 Effektiviseringspotentialet på andre kommunale områder
På områder som daginstitutioner og ældrepleje tyder analysen på, at der er potentialer, der svarer til folkeskolens, dvs. mindst 10 pct. På disse områder er beregningen dog mere usikker, fordi der er forskelle på kommunernes regnskabspraksis Yderligere forbehold: Ikke alle aspekter af serviceniveauet måles eller er målbare Vi har kun få data for sluteffekter for borgerne Det beregnede effektiviseringspotentiale i den enkelte kommune er følsomt overfor, hvor stor en vægt man tillægger de serviceindikatorer, der stiller kommunen i det bedste lys Men: Hvis vi kan fremskaffe bedre data, er den anvendte metode et godt redskab til, at kommunerne kan lære af hinanden

18 Også betydeligt effektiviseringspotentiale i regionerne…
Produktivitetsforskelle på sygehusene 2012 Gennemsnitsomkostninger per behandling, kr.

19 …og i staten Eksempel: Udvalget for analyser af forsvaret (2012) vurderer, at der kan effektiviseres for 1,5-2,5 mia. kr. i forsvaret i 2017 i forhold til budgettet for (produktivitetsgevinst på mellem 7 og 11 pct.) Flere andre studier tyder på lignende potentialer på andre statslige områder

20 Resultater fra tidsanvendelsesstudier
Forskelle på kernemedarbejderes effektive arbejdstid brugt til direkte brugerrelaterede opgaver (øvre kvartil i forhold til nedre kvartil)

21 Fokus på resultater i den offentlige sektor: Hvordan kommer vi videre?
Vi måler en masse og stiller for mange detailkrav til dokumentation af arbejdsprocesser Til gengæld har vi ikke ret mange mål for slutresultater og effekter for borgerne Behov for mere fokus på resultater frem for dokumentation af processer Behov for mere ensartet regnskabspraksis i kommuner Med flere og bedre resultatmål og sammenlignelig regnskabspraksis kan vi lave intelligent benchmarking og dermed give bedre muligheder for og tilskyndelser til, at de mindre effektive enheder i det offentlige kan lære af de mere effektive enheder

22 Diagnosen for den offentlige sektor

23 Drivkræfter for produktivitet i det offentlige
Grundlæggende de samme som i den private sektor. Det hele koger ned til, om der er muligheder for og tilskyndelser til at øge produktiviteten

24 Rammebetingelser for det offentlige, der kan hæmme mulighederne for effektivisering
For mange og for rigide regelsæt Detailregulering af arbejdsprocesser Finansieringssystemer der hæmmer samarbejde og vanskeliggør fornuftige opsparings- og investeringsdispositioner Ufleksible overenskomster

25 Rammebetingelser for det offentlige, der kan hæmme tilskyndelserne til effektivisering
Fravær af konkurrence: Mere effektive enheder har vanskeligt ved at ekspandere på bekostning af mindre effektive enheder Kompleks bundlinje (mange forskellige mål) Frygt for budgetreduktion, hvis der gennemføres omkostningsbesparende effektivisering Offentlige ledere og medarbejdere belønnes ikke nødvendigvis for at gennemføre ”dristige” omlægninger og effektiviseringer (nulfejlskultur) Kun begrænsede muligheder for at benytte individuel løn til at præmiere en ekstraordinær indsats

26 Tendensen til bureaukratisering:
Kilometer tekst i nyudstedte love, cirkulærer og bekendtgørelser

27 Tendensen til bureaukratisering: Mindre tid til kerneopgaven (eksempel fra daginstitutionsområdet)

28 Overenskomster og aftaler på et sygehus

29 Lønspredning for ansatte beskæftiget med kontor- og sekretærarbejde, 2010

30 Produktivitetskommissionens forslag til reformer i den offentlige sektor

31 Hovedtemaer i anbefalingerne
Fokus på resultater for borgerne Afbureaukratisering og fleksibel opgaveløsning Tydelig ledelse og motiverede medarbejdere Økonomisk styring der fremmer effektivitet og samarbejde Administrative og politiske reformer

32 Hovedbudskab Udskift regler om processer med klare krav til resultater for borgerne Lad offentlige ledere og medarbejdere bestemme mere selv – og hold så institutionerne ansvarlige for deres resultater Beløn dem, der når resultaterne, og følg op over for dem, der ikke gør

33 Fokus på resultater for borgerne
Problemerne i dag: Tendens til fokus på processer frem for resultater Meget lidt viden om effekter (resultater) for borgerne Meget lidt viden om sammenhæng mellem ressourceindsats og resultater Udfordringen: Hvordan får vi politikere og offentlige ledere til at fokusere mere på resultater og effektiv ressourceudnyttelse?

34 Fokus på resultater på borgerne: Anbefalinger
Skaf flere (og bedre) data for resultater i de offentlige institutioner og offentliggør dem Hold offentlige ledere på alle niveauer ansvarlige for deres resultater Lad én eller flere uafhængige instanser gennemføre og offentliggøre systematiske analyser af effektiviteten i sammenlignelige offentlige enheder

35 Afbureaukratisering og fleksibel opgaveløsning: Anbefalinger
Fortsæt og udvid frikommuneforsøgene Udvid udfordringsretten til at omfatte statslige institutioner Forpligt alle regeludstedende instanser til løbende at afskaffe overflødige regler, bl.a. ved systematisk brug af erfaringerne fra frikommuneforsøgene og udfordringsretten Overvej om dele af lovgivningen kan skrives helt om fra bunden med sigte på fundamental forenkling Opfordring til parterne på det offentlige arbejdsmarked: Indgå bredere overenskomster for større grupper af ansatte, og giv større decentral kompetence til at indgå lokale aftaler om bedre udnyttelse af arbejdstiden

36 Tydelig ledelse og motiverede medarbejdere: Anbefalinger
Topledere i den offentlige sektor holdes ansvarlige for at sikre god og tydelig ledelse i deres organisation Offentlige ledere inddrager medarbejderne i målformulering, arbejdstilrettelæggelse og regelforenkling og giver dem mulighed for at udøve selvstændige faglige skøn Opkvalificeringen af de offentligt ansatte fortsætter, men med mere fokus på de konkrete behov på den enkelte arbejdsplads Parterne på det offentlige arbejdsmarked arbejder for en tættere kobling mellem de enkelte medarbejderes kompetencer og præstationer og deres løn.

37 Økonomisk styring der fremmer effektivitet: Anbefalinger
Undgå ”benzinafbrænding”: Bedre muligheder for opsparing og investering indenfor de givne budgetrammer Forebyg ”kassetænkning”: Indret refusions- og afregningsregler, så de ikke bremser tværgående samarbejde med udgangspunkt i borgernes behov Giv kommuner og regioner ret til at aftale deres egne regler for indbyrdes afregning, hvis de statsligt fastsatte regler hæmmer samarbejdet mellem dem om de bedst mulige løsninger for borgerne

38 Politiske og administrative reformer: Anbefalinger
Evaluér den politiske styreform i kommunerne Evaluér koncernstyreformen i centraladministrationen Undersøg mulighederne for flere administrative fællesskaber mellem offentlige enheder (men med klar politisk ansvarsfordeling) Generelt: Skab klar arbejdsdeling mellem politikere og offentlige ledere

39 Tæt sammenhæng mellem anbefalingerne
Øget fokus på resultatmål skal gå hånd i hånd med afskaffelse af overflødige krav til dokumentation af arbejdsprocesser: Der skal være mere tid til kerneopgaven Færre proceskrav forudsætter mere konsekvent resultatstyring Øget fleksibilitet i overenskomster skal gå hånd i hånd med afskaffelse af minuttyranni Øget ansvarliggørelse af offentlige ledere skal gå hånd i hånd med frihedsgrader til at lede

40 Supplerende slides

41 Opgørelse af produktionsværdien i faste priser
I nationalregnskabet kan man anvende to forskellige metoder til at udregne prisindekset: Den input-baserede metode (anvendt indtil nu) Den output-baserede metode (anvendes fra 2014)

42 Beregning af prisindekset under den output-baserede metode
Udfordringerne: Hvilke mål for de producerede mængder (output) skal man bruge? Hvordan måler man ”priserne” på output?

43 Eksempler på mål for output
Sundhed Hospitaler Antal behandlinger Kommunale tandlæger Uddannelse Grundskolen Antal elevtimer Gymnasier Antal studerende Videregående uddannelser Socialforsorg Plejehjem Antal beboere Hjemmehjælp Antal timers hjemmehjælp Daginstitutioner Antal børn og unge

44 Eksempler på opgørelse af ”priser” på output
Sundhed Hospitaler DRG takster Tandlæger Enhedsomkostninger Uddannelse Grundskolen Udgifter pr. elev (efter kategori) Gymnasier Taxametertakst Videregående uddannelser Socialforsorg Plejehjem Enhedsomkostning pr. plads Hjemmehjælp Timeløn Daginstitutioner

45 Produktivitetsvæksten indenfor sundhedssektoren
Kilde: Danmarks Statistik. Tallene for 2009 og 2010 er foreløbige.

46 Giver produktivitetsmålene det rette billede?
Eksempler Input-baseret metode Output-baseret metode Forventet effekt Medhjælpere erstatter pædagoger i børnehaver Lønsum falder Timer uændrede Deflator uændret Produktivitet falder Deflator falder Produktivitet uændret Både kvalitet og omkostninger falder, dvs. den kvalitetsjusterede produktivitet er uændret Taksametertaksten for naturvidenskabelige studier sættes op (pengene bruges til bedre laboratorieudstyr) Bruttoværditil-vækst uændret Lærertimer uændrede Deflator stiger Produktivitet falder Kvaliteten af undervisningen stiger, dvs. den kvalitetsjusterede produktivitet stiger

47 Giver produktivitetsmålene det rette billede?
Eksempler Input-baseret metode Output-baseret metode Forventet effekt To skoler lægges sammen, antallet af lærere reduceres, og klassekvotienter øges Lønsum og lærertimer falder Deflator uændret Produktivitet uændret Omkostninger pr. elevtime (=Deflator) falder Produktivitet stiger Omkostningspro-duktivitet stiger, men kvaliteten af undervisningen vil formentlig falde Hjemmeplejen erstatter personale med maskiner, samlet udgift er uændret Bruttoværditil-vækst uændret Timer falder


Download ppt "Produktivitet i den offentlige sektor: Giver det mening?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google