Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelsespakke 1 Lederens rolle i implementeringen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelsespakke 1 Lederens rolle i implementeringen"— Præsentationens transcript:

1 Ledelsespakke 1 Lederens rolle i implementeringen
//Niveau 3-lederne Uge 38-43 Ledelsespakke 1 Lederens rolle i implementeringen

2 Velkommen til første ledelsespakke
Denne pakke henvender sig til dig som leder. Pakken en den første ud af fem, der fokuserer på ledelsens rolle i forbindelse med overgangen til Fælles Sprog III og det nye omsorgssystem Cura. Pakkerne lægger op til at I lokalt arbejder med adfærd, praksis og kulturen for at sikre en vellykket implementering. I pakkerne kommer rundt om alle emner. Pakke 1 – denne pakke – er kun målrettet ledere og ikke medarbejdere. Planen er at I i ledergruppen evt. i samarbejde med jeres implementeringskonsulenter og lokale læringsteams gennemgår de forskellige moduler og løser en række opgaver. Vi anbefaler, at I starter med at læse følgende dokumenter i ledelsespakken: Spørgsmål og svar om Fælles Sprog III og Cura Opgaver til læringspakke 1 Mange hilsner: Teamet for Organisatorisk Implementering af Cura. Pakke 1 - Modul 1.1 Intro til læringspakker

3 Indhold i Ledelsespakke 1
1.1 Overblik over læringsforløbet for alle samt for det særlige lederforløb 1.2 Opgaver til læringspakke 1 – opsamling af erfaringer Aktuel information om processen og den praktiske implementering: 1.3 Information om Fælles Sprog lll 1.4 Information om CURA 1.5 Spørgsmål og svar om Fælles Sprog III og Cura Pakke 1 - Modul 1.1 Intro til læringspakker

4 Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4 Pakke 5 Pakke 6
Læringspakker i overblik (alle medarbejdere) Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4 Pakke 5 Pakke 6 At jeg som leder forstår CURA og opgaven overordnet. At jeg som lærende team forstår min rolle og opgave At medarbejderne føler sig klædt på til forandringen At forstå sammenhængen mellem FSIII og de nye roller og ansvar At forstå hvordan Cura anvendes At jeg kan anvende CURA og de nye arbejdsgange At jeg er klar til at gå i gang med at arbejde med CURA. Fokus på opstart af ny hverdag i Cura 1.1 Lederens rolle i implementeringen 2.1 Cura implementeringen 3.1 Hvad er FSIII og hvordan arbejder man med det? (7 målgruppevarianter) 4.1 Nye mobile devices (3 målgruppevarianter) 5.1 Bliv klar til at bruge FSIII (11 målgruppevarianter) 1.2 Læringsteamets rolle i implementeringen 2.2 God implementering og KK intra læringsportal 3.2 Ny vejledning for sundhedsfaglig dokumentation 4.2 Kom godt i gang med Cura 5.2 FSIII for myndighed (2 klasserum kurser) 1.3 Oprydning i KK org. 2.3 På forandringsrejse med FSIII 3.3 Swaporganisering 4.3 Kom godt i gang med FSIII 5.3 Planlægningsværktøj i Cura (4 klasserum kurser) 2.4 På forandringsrejse med Cura 3.4 Oprydning i KOS2 og Suiten 4.4 Cura e-læring (10 funktionsmoduler) 5.4 Bliv klar til at bruge Cura 5.5 Efterregistrering 5.6 Klar til go-live

5 Intro til Fælles Sprog III
Vi går i dybden med Fælles Sprog III (FSIII) i læringspakke 2.3 og især i pakke 3, hvor vi går i detaljer med alle fagområder. Denne præsentation er derfor en grundlæggende indledning til FSIII. FSIII skal implementeres i alle kommuner inden udgangen af SUF implementerer FSIII sammen med Cura i maj Cura designes til at kunne FSIII fra start. Pakke 1 - Modul 1.1 Hvad er FSIII

6 Hvad er FSIII for en størrelse?
Medarbejder Borger Ens standard for den social- og sundhedsfaglige dokumentation om borgeren Ens struktur og ens klassifikationer Pakke 1 - Modul 1.1 Hvad er FSIII

7 Hvad menes med struktur og klassifikation?
Struktur: Journalen er ens bygget op, med faste felter (minimum datasæt) Klassifikation: Faste lister i stedet for fritekst. Fx tilstande og indsatser. Pakke 1 - Modul 1.1 Hvad er FSIII

8 Udfordringer med dokumentation nu
Manglende sammenhæng for medarbejderne og især for borgerne Sund-heds-fremme Den samme information dokumenteres flere steder Hjælpe-midler Visita-tion Syge-pleje Vi bruger meget tid på at klikke frem til relevant information Vi dokumenterer meget i fritekst – hellere for meget end for lidt Træning Hjemmepleje Fore-byggende hjemme-besøg Vi sender mange advis’er til hinanden

9 FSIII: Gevinster for medarbejderen FSIII: Gevinster for borgeren
Bedre overblik over borgerens behov og præferencer Bedre sammenhæng i forløbet Bedre kvalitet i omsorgen og plejen Øget tryghed for borgeren – alle medarbejdere har samme viden om borgeren Bedre inddragelse af borgeren Lettere at overtage og evaluere omsorg hos borgeren Mere effektiv dokumentation – mere tid til kerneopgaven Viden om borgeren dokumenteres én gang Nemmere og hurtigere at dokumentere

10 Pakke 1 - Modul 1.1 Hvad er FSIII
Hvad er nyt med FSIII? Ens struktur og klassifikationer Dokumentere ud fra tilstande (fællesbetegnelse for behov og problemer) Generisk procesmodel Planlagt opfølgning på forventet tilstand Generisk procesmodel – samme model på tværs af lovgivninger og de modsatrettede krav til dokumentation Delprocesserne er de samme uanset om det er hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen Tilstande – ud over navigation, overblik - Fælles billede af borgers behov - sammenhæng på tværs af lovgivning, faglighed og funktioner Derudover er al dokumentation relateret til tilstandene Opfølgning Pakke 1 - Modul 1.1 Hvad er FSIII

11 Funktionsevne og helbredstilstande
Skaffe sig varer og tjenesteydelser Lave husligt arbejde Af- og påklædning Kropspleje Vaske sig Gå på toilettet Følelsesfunktion Udholdenhed Forflytte sig Løfte og bære Energi og handlekraft Emotionelt problem Problemer med Kirurgisk sår Problemer med mobilitet og bevægelse Problemer med daglige aktiviteter Problemer med personlig pleje Problemer med følesans Problemer med akutte smerter Problemer med periodevise smerter Klassificeret dokumentation => Overblik over alle Åses TILSTANDE

12 Hvad er tilstande i FSIII?
En borger kan have mange behov og problemer, som kommunen skal hjælpe med. Tilstande er en fælles betegnelse for de problemer og behov. En borger kan have mange tilstande, her er to eksempler. To typer tilstande: Helbredstilstande (sundhedslov-området) Funktionsevnetilstande (servicelov-området) Tilstand Klassifikation Præcisering Årsag Faglig vurdering Problemer med kirurgisk sår Vurdering: ‘operationssår, suturer’ Niveau: (evt. lokal skala) DC50 brystkræft, Opereret for brystkræft, eller Anden tilstand Såret skal observeres, suturer fjernes på 10. dagen Vaske sig Funktionsevne-niveau: 2. Vurdering: Moderate begrænsninger Behov for hjælp til daglig hygiejne, Afdækning af sår Problemer relateret til helbreds-forhold Behov relateret til funktionsevne Pakke 1 - Modul 1.1 Hvad er FSIII

13 Indsats gives som konsekvens af tilstand
Funktionsevnetilstand Indsats Udholdenhed Genoptræning af funktionsnedsættelse Helbredstilstand Indsats Cirkulations problem Vejledning Pakke 1 - Modul 1.1 Hvad er FSIII

14 En tilstand kan relatere til flere indsatser
Mobilitet Genoptræning af funktionsnedsættelse Vedligeholdelse af færdigheder Funktionsevnetilstand Bevæge sig omkring Indsats Helbredstilstand Medicin-administration Vejledning Non-farmakologisk smertelindring Kroniske smerter Pakke 1 - Modul 1.1 Hvad er FSIII

15 En indsats kan være relevant for flere tilstande
Funktionsevne tilstande Indsats Bevæge sig omkring Energi og handlekraft Gå på toilet Genoptræning af funktions-nedsættelse Helbredstilstande Indsats Kroniske smerte Mavetarm problem Søvnforstyrrelse Undersøgelse og måling af værdier Pakke 1 - Modul 1.1 Hvad er FSIII

16 FSIII version 1.0 Gælder også MTO og Plejecentre
FSIII version 1.0 omfatter hjemmeplejen, rehabilitering, træning og hjemmesygeplejen. FSIII version 1.0 Visita-tion Hjemme-pleje Syge-pleje Træning Hjælpe-midler Fore-byggende hjemme-besøg Sundheds-fremme og forebyg-gelse Gælder også MTO og Plejecentre Pakke 1 - Modul 1.1 Hvad er FSIII

17 OVERORDNET TIDSPLAN Pakke 1 - Modul 1.1 Hvad er FSIII
UDVIKLING AF NYE ARBEJDSGANGE (INKL. FSIII) SYSTEMUDVIKLING, KONVERTERING, OPSÆTNING OG TEST DECENTRAL FORBEREDELSE UDDANNELSE I NYE ARBEJDSGANGE OG CURA LIVE UDDANNELSE I NYE ARBEJDSGANGE OG CURA DRIFT OG VIDEREUDVIKLING AF SYSTEM MARTS 2016 NYTÅR MARTS 2017 Pakke 1 - Modul 1.1 Hvad er FSIII

18 Hvor kan jeg læse videre om FSIII?
Vi kan fx anbefale at se e-lærings videoerne. I pakke 2 er informationsmateriale til brug for orientering af medarbejdere om FSIII (modul 2.3). FSIII-moduler til medarbejdere kommer i pakke 3. Pakke 1 - Modul 1.1 Hvad er FSIII

19 Lederne og læringsteam
De fleste ledere deltager også i læringsteams Gennem dette arbejde sikres det, at medarbejderne får lært det, der er nødvendigt for at kunne bruge Cura og anvende de nye arbejdsgange. Det er også læringsteams, der faciliterer samtaler, træning og refleksion omkring de temaer, der handler om de forandringer, FSIII og Cura introducerer. Det særligt målrettede forløb til ledelsen går derfor hånd i hånd med det arbejde, der foregår i læringsteams. Pakke 1 - Modul 1.1 Intro til læringspakker

20 Ledelsestemaer i implementeringen
Implemen-tering af CURA Arbejds-gange Kompe-tencer Teknologi / devices Kommuni-kation - mening og motivation Organise-ring / roller og ansvar Dokumen-tation I hver pakke stiller vi en række opgaver, der tager udgangspunkt i blomstens ledelsestemaer Opgaverne skal drøftes og løses i ledergruppen Opgaverne er også vedhæftet i et separat dokument Modul 1.2 Pakke 1 - Modul 1.1 Intro til læringspakker

21 Pakke 1 - Modul 1.1 Intro til læringspakker
Ledelsespakke 1 Formålet med ledelsespakke 1 er, at hjælpe dig og din ledergruppe til at få overblik over samt prioritere de ledelsesmæssige opgaver i forbindelse med implementeringen af Cura. Ved implementering af it-systemer handler det ikke bare om det tekniske system, men ligeså meget organisation. Det er derfor vigtigt som leder at få et overblik over sin organisations parathed til at implementere it-systemet og vurdere om der er områder, der kræver særlig opmærksomhed. Pakke 1 - Modul 1.1 Intro til læringspakker

22 Opgave 1: Ledelsestemaer i implementeringen
Implemen-tering af CURA Arbejds-gange Kompe-tencer Teknologi / devices Kommuni-kation - mening og motivation Organise-ring / roller og ansvar Dokumen-tation Drøft følgende i ledergruppen: Hvilke er de vigtigste udfordringer inden for hvert tema, som I forudser, vi har brug for at arbejde med, inden Cura kommer.

23 Opgave 2: Hvordan dokumenterer I?
For at få et større indblik i hvordan dokumentationen fungerer i dag, kan du foretage et ’antropologisk feltstudie’. Dokumenteres der forskelligt i forskellige vagtlag, grupper og afdelinger? Følg dine medarbejdere og gå på opdagelse i din organisation – hvad overraskede dig? Drøft efterfølgende i ledergruppen: Hvad er vi gode til? Har vi dårlige vaner, som vi kan bruge Cura til at ændre på? Har vi dårlige vaner, som vi med fordel kan rydde ud i inden Cura kommer? Er de nuværende arbejdsgange, procedurer, roller og ansvarsområder tydelige? Hvis nej, hvordan kan vi gøre dem mere tydelige? Giver drøftelserne inspiration til at ændre på roller og ansvar i ledergruppen og blandt nøglepersoner? Hvis ja, hvordan?

24 Opgave 3: Organisatorisk overblik
Det bliver lettere at implementere Cura, hvis I kan trække på strukturer, der allerede er etablerede på enheden. Derfor er det vigtigt, at I som ledere har overblik over: Hvordan træffes der beslutninger? Hvordan deles faglig viden i organisationen? Hvordan inddrager vi MED? Hold et ledermøde, hvor I laver et servicetjek på: Hvilke faglige fora har vi i dag, som vi kan bruge, når vi implementerer Cura? Det kan være møder og lignende, formelle såvel som uformelle. Når vi ud til alle medarbejdere – eller er der brug for, at vi justerer vores organisation og rutiner?

25 Praktiske opgaver I hver pakke stiller vi en praktisk opgave. Opgaverne handler om den nye driftssituation. I denne pakke er temaet: KK-Org - ajourføring De kommende pakker fokuserer på de øvrige temaer i modellen. Implemen-tering af CURA Nye devices Hygiejne Efter- registrering Forberede konvertering Sikkerhed? Pakke 1 - Modul 1.1 Intro til læringspakker

26 Opgave 4: Kvalitetssikring af KK-Org
Læringspakkerne kommer ud til jeres medarbejdere via data fra KK-Org Det er derfor vigtigt, at jeres medarbejdere er tilknyttet de rigtige afdelinger/grupper på jeres enhed Se vejledning til at opdatere medarbejdere i KK-Org: Centralt ophængte enheder (Center for Kræft og Sundhed, Center for Diabetes etc.) skal ikke lave kvalitetssikring i KK-Org, da de allerede er en del af den omorganisering der foregår i centralforvaltningen

27 Ledelsesforløb CURA (opdateres løbende)
Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4 Pakke 5 Pakke 6: Go live Pakke 7 Pakke 8 Uge 38-43 Uge 44-49 Uge 50-5 inkl 2 ugers julepause Uge 6-11 Uge 12-17 Uge 18-23 Uge 24-29 Uge 30-35 Overordnet fokus Som leder forstår jeg CURA og opgaven overordnet Medarbejderne føler sig klædt på til forandringen Forstå sammenhængen mellem FSIII og de nye roller og ansvar Forstå hvordan Cura anvendes Vi bliver klar til at gå i gang med at arbejde i CURA Vi bruger CURA Særligt GO-LIVE beredskab Ikke planlagt Praktiske og administrative aktiviteter KK-org oprettes Optælling af medarbejdere Forberede efter-registrering Sikring af teknisk klargøring og efterreg. Fokus på opstart af ny hverdag i Cura og efterreg. Forandrings-forberedende aktiviteter Nuværende organisering Roller Ansvar Kommuni-kation Mening Motivation Dokumentation Arbejdsgange Fremtidige roller og ansvar Kompetencer Teknologi Samarbejde på tværs Kursus i ledelse af sundhedsfaglig dokumentation (under udarbejdelse)

28 Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura
Omsorgssystemet Cura Hvad er Cura? Hvorfor skal vi have et nyt system? Hvem skal bruge Cura? Hvornår skal vi bruge Cura? Hvordan lærer vi at bruge Cura? Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura

29 Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura
Nyt system igen? Ja! Det er kun to år siden, vi skiftede til KOS2, og for mange virker systemet stadig ikke optimalt i hverdagen. Derfor skifter vi til Cura. Vi har brug for et omsorgssystem, der giver os et bedre overblik. Et system, vi kan bruge hjemme hos borgeren. Så vi kan dokumentere med det samme. Det kommer til at tage tid at lære Cura at kende. Men du bliver grundigt oplært, og vi hjælper hinanden. Al begyndelse er svær, og overgangen til et nyt system er aldrig problemfri. Men vi har prøvet det før og kan gøre det igen. Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura

30 Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura
Hvad er Cura? I Cura vil alle oplysninger om den enkelte borger være samlet ét sted. Du får nemt et personligt overblik over dine arbejdsopgaver. I Cura kan du dokumentere på farten fra en tablet eller en smartphone. Vi skifter til Cura den 2. maj Cura erstatter KOS2 og Suiten. Men der vil være læseadgang til de gamle systemer så længe, vi har brug for det. Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura

31 Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura
Oplæring i Cura Oplæring i omsorgssystemet begynder i efteråret 2016 og frem til, vi skal begynde at bruge systemet den 2. maj Undervisningen sker gennem 6 læringspakker, som bliver uddelt til alle ledere og medarbejdere fra efteråret 2016 og frem til maj 2017 på alle arbejdspladser. På den måde får vi mulighed for langsomt og sikkert at tilpasse arbejdsgange og roller i Fælles Sprog III, mens vi forbereder os på at skifte fra KOS2 til Cura. Undervisningen foregår gennem e-learning, oplæg og øvelser. Vi har udpejet en superbruger her hos os, som vi kan gå til, og som kommer til at lære systemet rigtig godt at kende. Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura

32 Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura
Læringspakker 1+2 Introduktion: Hvad er Fælles Sprog III og Cura? 3 Ny dokumentation i Fælles Sprog III 4 Lær at bruge Cura 5 Klar til start med Cura og nye arbejdsgange 6 Go Live: Ny hverdag med Cura 7-8 Hvordan er vores nye hverdag? Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura

33 Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura
Bedre overblik Med Cura får du både et personligt overblik og et 360-graders borgeroverblik. I Cura får du dit eget personlige overblik. Er du SOSU-assistent i hjemmeplejen, får du ét overblik, og er du sygeplejerske på et plejehjem, får du et andet. For Cura er tilpasset din hverdag. Du drukner ikke i oplysninger. Omsorgssystemet viser de oplysninger, du har brug for, når du har brug for dem. Du får hurtigt et overblik over borgeren, og du skal klikke færre gange. Vi undgår et hav af advis’er og dobbeltdokumentation. Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura

34 Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura
Sådan ser Cura ud De to vigtigste sider er Mit Overblik og Borgerens Overblik. Se disse sider på side 2 og 4 i denne præsentation. Her er et par eksempler på undersider. I læringspakke 2 vil du se flere detaljer om Curas udsende og funktioner. Disse billeder af systemet er frigivet, dvs. at de må bruges og kopieres frit – men skal holdes internt i SUF. Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura

35 Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura
Sådan ser Cura ud - II Disse billeder må bruges og kopieres frit – men skal holdes internt i SUF. Hvis du vil se mere, kan du henvende dig til dit Implemen-teringsteam der har en test-version med Cura. Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura

36 Nemmere dokumentation
Med Fælles Sprog III og Cura skal du dokumentere anderledes end i dag. Vi registrerer alle i samme system. Du kan se oplysninger om den enkelte borger, som er registreret af andre fagpersoner – alle i SUF vil bruge samme system og dokumentere ens. Du kan dokumentere på farten og behøver ikke vente, til du er ved en computer, da systemet er bygget til tablets og smartphones. Du vil have alle oplysninger lige ved hånden, og du kan spare tid ved at dokumentere direkte i Cura. Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura

37 Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura
Cura er udviklet til os Systemet er ikke udviklet til it-folk, men til os, der skal bruge det i hverdagen. Derfor er alle faggrupper taget med på råd i udviklingen af systemet. En stor gruppe medarbejdere fra forskellige stillinger og arbejdspladser i København samles løbende for at fortælle om deres ønsker og behov til systemet, og de evaluerer løbende Cura. Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura

38 Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura
Hvem bygger Cura? Cura er ved at blive bygget af it-virksomheden Systematic A/S, der leverer it-systemer i mere end 45 lande. Først vil Aarhus Kommune tage systemet i brug til marts, derefter er det vores tur 2. maj. Vi kan ikke undgå problemer i begyndelsen, men udviklerne vil arbejde tæt sammen med os for at tilpasse og forbedre systemet de første tre år. På den måde vil Cura hele tiden blive bedre og bedre. Vi får meget mere information om Cura, efterhånden som vi nærmer os maj 2017. Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura

39 Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura
Spørgsmål? Du kan få mere info om Cura hos dit lokale læringsteam, hos din nærmeste leder eller på intranettet. Har du spørgsmål direkte til Cura-programmet i Sjællandsgade kan du sende en mail til Pakke 1 - Modul 1.2 – Præsentation af Cura

40 Cura: Et omsorgssystem til dig


Download ppt "Ledelsespakke 1 Lederens rolle i implementeringen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google