Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sted, dato, enhed, anledning mv. Dias 1 Effekter og omkostninger ved virkemidlerne i Landdistriktsprogrammet Jørgen Degjård Jensen og Lars-Bo Jacobsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sted, dato, enhed, anledning mv. Dias 1 Effekter og omkostninger ved virkemidlerne i Landdistriktsprogrammet Jørgen Degjård Jensen og Lars-Bo Jacobsen."— Præsentationens transcript:

1 Sted, dato, enhed, anledning mv. Dias 1 Effekter og omkostninger ved virkemidlerne i Landdistriktsprogrammet Jørgen Degjård Jensen og Lars-Bo Jacobsen Fødevareøkonomisk Institut

2 Regionalforskerseminar Nexø & Svaneke, 20-21 maj 2010 Dias 2 Oversigt Det danske landdistriktsprogram 2007-13 Forskningsprojekt om virkemidler i landdistriktspolitikken Et rumligt blik på landbrugets ”aktuelle” økonomiske situation Et integreret modelapparat til effektvurdering af alternative landbrugsrettede virkemidler i landdistriktspolitikken

3 Regionalforskerseminar Nexø & Svaneke, 20-21 maj 2010 Dias 3 Det danske landdistriktsprogram 2007-13 Udmøntning af EU-forordning RFO 1698/2005: Akse 1: Forbedring af landbrugets, skovbrugets og forarbejdningssektorens konkurrenceevne -tilskud til udvikling og investering i nye og innovative processer og teknologier Akse 2: Forbedring af miljøet og landskabet -Tilskud til visse former for forvaltning af arealer og projekter Akse 3: Forbedring af livskvalitet og diversificering af økonomien i landdistrikterne Akse 4: LEADER

4 Regionalforskerseminar Nexø & Svaneke, 20-21 maj 2010 Dias 4 Offentlig finansiering af landdistriktsprogrammet %Samlede offentlige omkostninger ELFUL bidrag Akse 12625 Akse 25154 Akse 376 Akse 411 Teknisk bistand54 Total100 Mio. €1.024578 ELFUL (Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne) Kilde: National strategi for Det danske landdistriktsprogram 2007-2013, 8. juni 2009

5 Regionalforskerseminar Nexø & Svaneke, 20-21 maj 2010 Dias 5 Forskningsprojekt om virkemidler i landdistriktspolitikken Fødevareøkonomisk Institut (Niels Kærgård, Lars-Bo Jacobsen, Jørgen Dejgård Jensen, Jens Abildtrup, Mikkel Bojesen) Center for Regional- og Turismeforskning (Bjarne Madsen, Jesper Manniche, Anders Hedetoft) Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (Tommy Dalgaard, Chris Kjeldsen, Inge T. Kristensen) Finansieret under Fødevareministeriets forskningsprogram: Jordbrugs- og fødevaresektorens fremtidige rolle og udvikling i et regionalt perspektiv 2007-2009 Iværksat primo 2007, afsluttes 1. halvår 2010.

6 Regionalforskerseminar Nexø & Svaneke, 20-21 maj 2010 Dias 6 Overordnede målsætninger i projektet Bidrage til udviklingen af landdistriktsprogrammet og strukturfondsindsatsen fremover Udvikling og demonstration af nye rumlige evalueringsmetoder Kortlægning af erhvervenes rolle i de danske landdistrikters økonomi, beskæftigelse og arealanvendelse Metoder til at analysere konsekvenser af landdistriktspolitiske tiltag vha. økonomiske fremskrivningsmodeller og cost-effectiveness analyser, såvel aktuelt som fremadrettet Policy anbefalinger

7 Regionalforskerseminar Nexø & Svaneke, 20-21 maj 2010 Dias 7 Et rumligt blik på landbrugets økonomiske situation Problemstilling: Der findes veludbyggede registre (GLR/CHR), som beskriver en række fysiske variable omkring landbrugsbedrifterne (antal ha, afgrødefordeling, antal dyr, antal DE, gødningsregnskaber, naturbeskyttelse, topografi mv.) Men i forhold til vurdering af økonomiske muligheder og barrierer for fx nye tiltag på lokalt niveau er der behov for økonomiske oplysninger om bedrifterne. Sådanne lokale økonomiske oplysninger findes imidlertid ikke! Det har derfor været et delmål at etablere et samlet datamateriale for de danske landbrugsbedrifter omfattende: arealanvendelse, husdyrhold, produktion, faktorforbrug, indtjening, og derigennem Muliggøre rumlige analyser vedrørende økonomiske forhold på landbrugsbedrifterne for vilkårlige geografiske områder, fx kommuner, afstrømningsoplande, konkrete landdistrikter mv.

8 Regionalforskerseminar Nexø & Svaneke, 20-21 maj 2010 Dias 8 Rumlige økonomiske data for landbrugsbedrifterne Populationen/registre: Strukturelle data fra GLR/CHR registrene for hele populationen af danske landbrugsbedrifter Strukturdata: Arealanvendelse Husdyrhold Stikprøve: Regnskabsdata fra Fødevareøkonomisk Instituts regnskabsstatistik for en stikprøve på ca. 2000 bedrifter Regnskabsdata: Arealanvendelse Husdyrhold Produktionsværdi Omkostninger Økonomiske nøgletal Produktionsværdi Omkostninger Økonomiske nøgletal Vægtet gennemsnit af økonomiske variable for de 20 FOI-bedrifter som ligner den pågældende registerbedrift mest mht. arealanvendelse og husdyrantal

9 Regionalforskerseminar Nexø & Svaneke, 20-21 maj 2010 Dias 9 Overskud af landbrugsdrift pr. hektar, 2006 (før aflønning af kapital og intern arbejdskraft)

10 Regionalforskerseminar Nexø & Svaneke, 20-21 maj 2010 Dias 10 Værdi af tilførte næringsstoffer pr. ha, 2006

11 Regionalforskerseminar Nexø & Svaneke, 20-21 maj 2010 Dias 11 Afledte effekter af landbrugsproduktionen Landbrugsproduktion giver anledning til afledt produktion, værditilvækst og beskæftigelse: -Bagudrettet: forsyning med råvarer og halvfabrikata (fx foderstoffer, rådgivning, tjenesteydelser) -Fremadrettet: effekter i forarbejdningsindustri (fx slagterier, mejerier, sukkerfabrikker, møller osv.) Opgørelse af afledte effekter: -Input-output multiplikatorer -Mere avancerede modelberegninger

12 Regionalforskerseminar Nexø & Svaneke, 20-21 maj 2010 Dias 12 Landbrugsproduktionens afledte værditilvækst pr. ha, 2006

13 Regionalforskerseminar Nexø & Svaneke, 20-21 maj 2010 Dias 13

14 Regionalforskerseminar Nexø & Svaneke, 20-21 maj 2010 Dias 14 Mere avanceret rumlig beskrivelse af sammenhænge mellem landbrug og fødevareindustri (Bjarne Madsen, CRT) Formål Output: at beskrive omfanget af lokalt økonomisk samarbejde mellem fødevareindustri, jordbrug og serviceerhverv gennem en kortlægning af geografiske leverancemønstre Det kommunale og sub kommunale Danmarkskort – en geografisk kortlægning af indkomst, beskæftigelse og produktion mv. opdelt på kommunetyper og bymæssighed, samt samspillet mellem erhverv og erhverv og husholdninger. Data er integreret i den lokaløkonomiske model LINE som dermed tillade detaljeret analyser på regionalt, kommunalt og sub kommunalt plan

15 Regionalforskerseminar Nexø & Svaneke, 20-21 maj 2010 Dias 15 Fremskrivninger og evaluering af landdistriktspolitiske virkemidler Formål at belyse de danske landdistrikters sandsynlige økonomiske udvikling de kommende 10-15 år ved hjælp af modelbaserede fremskrivninger at vurdere effektiviteten af forskellige landdistriktspolitiske tiltag (udvalgte instrumenter) inden for rammerne af de modelbaserede fremskrivning at vurdere instrumenterne i forhold til effektindikatorer

16 Regionalforskerseminar Nexø & Svaneke, 20-21 maj 2010 Dias 16 Investeringstilskud til innovation og udvikling i fødevaresektoren Investeringstilskud til innovation og udvikling i det primære jordbrug Tilskud vedr. omlægning til økologi Miljøbetinget tilskud Tilskud til pleje af græs Investeringstilskud til miljø- og naturprojekter Investeringstilskud til etablering af arbejdspladser i yderkommuner Ø-støtte Udvalgte instrumenter i Landdistriktsprogrammet

17 Regionalforskerseminar Nexø & Svaneke, 20-21 maj 2010 Dias 17 Analyse- og modelkoncept AAGE ESMERALDALINE GLR/CHR Fremskrivnings- forudsætninger Nationalt plan Kommunalt plan Sub-kommunalt og bedriftsplan Eksisterende modelramme Rammebetingelser og politik Integreret modelkonceptEvaluering / resultater Øvrige regionale erhvervsregistre (SUB-LINE) GIS- værktøjer Kategori af landdistrikter Typologi Case studier Policy virkemidler

18 Regionalforskerseminar Nexø & Svaneke, 20-21 maj 2010 Dias 18 Effektindikatorer


Download ppt "Sted, dato, enhed, anledning mv. Dias 1 Effekter og omkostninger ved virkemidlerne i Landdistriktsprogrammet Jørgen Degjård Jensen og Lars-Bo Jacobsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google