Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gennemførelse af EU´s nye landdistriktspolitik i Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gennemførelse af EU´s nye landdistriktspolitik i Danmark"— Præsentationens transcript:

1 Gennemførelse af EU´s nye landdistriktspolitik i Danmark
November 2004 Gennemførelse af EU´s nye landdistriktspolitik i Danmark ved Morten Lautrup-Larsen

2 Disposition: Ultrakort præsentation af DFFE
Baggrund for ny landdistriktspolitik Perspektiver for ny EU-landdistriktspolitik Afrunding

3 1) Ultrakort præsentation af DFFE
2 hovedopgaver: Udbetalingsorgan for en lang række støtteordninger Opgaver inden for miljø, udvikling og landdistrikter Ca. 400 medarbejdere, der udbetaler ca. 10 mia. kr.

4 2) Baggrund for ny landdistriktspolitik:
CAP-reform fra 2003 betød udvidelse af indsatsen i forhold til landdistrikterne (kvalitetsordning, opfyldelse af normer, bedrifts- rådgivning) CAP-reformen tilførte flere midler til landdistrikterne Idékatalog, forslag til ændring af lov og ændring af LDP-programmet m.h.p. national gennemførelse i 2005

5 Idékatalog med forslag til fornyelse af landdistriktsprogrammet
Udarbejdet i lyset af CAP-reform og ny programperiode Rapporten er udarbejdet i foråret 2004 med deltagelse af Fødevareministeriet, Miljøministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet.

6 Bud på højtprioriterede nye indsatser
Vækst/udvikling: fødevarekvalitet og innovation i fødevaresektoren kompetenceudvikling landdistriktsudvikling Natur og miljø Overordnet princip: Samtænke og koordinere indsatsen

7 EU-finansiering af et nyt landdistriktsprogram:
Basisbevilling – totalt 88,75 mia. EURO fastsættes på grundlag af forbrug og særlige behov - fordeling på lande er endnu ikke besluttet Modulationsmidler – er besluttet frem til 2008

8 Støttereduktion og tilførsel af ekstra EU-midler til
landdistriktsprogrammet. Mio. kr Reduktion i direkte støtte EU-bidrag til aktiviteter under landdistriktsprogrammet(80 pct.) Dansk medfinansieringsbidrag ved fuld anvendelse af de modulerede midler Maksimalt EU- og DK- bidrag ca. 1,1 mia kr

9 3) Perspektiver for ny EU-landdistriktspolitik
Det overordnede formål med landdistriktspolitikken er at fremme en bæredygtig udvikling af landdistrikterne. Aktiviteterne skal koordineres med aktiviteterne under Fiskerifonden. Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne gennem støtte til omstrukturering Forbedring af miljøet og forholdene i landdistrikterne gennem støtte til arealforvaltning Forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne og fremme af diversificering af de økonomiske aktiviteter

10 Den nye landdistriktspolitik skal hvile på 4 akser Akse 1:
Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne Uddannelse, information og rådgivning Etablering af yngre jordbrugere Førtidspensionering Vikar- og driftskonsulentordninger Modernisering af bedrifter Værditilvækst - investeringer i forarbejdningssektoren Infrastruktur Opfyldelse af normer Mærkningsordninger

11 Akse 2: Arealforvaltning, miljø og landskab Bæredygtigt landbrug
Natura 2000 områder Miljøvenligt jordbrug og dyrevelfærd Ikke produktionsfremmende investeringer Bæredygtigt skovbrug

12 Akse 3: Diversificering og livskvalitet i landdistrikterne
Diversificering til ikke-landbrugsaktiviteter Etablering og udvikling af mikrovirksomheder Beskyttelse, forbedring og forvaltning af naturværdier Basale servicefaciliteter Fornyelse af landsbyer og beskyttelse af kulturarv Uddannelse Gennemføre lokale udviklingsstrategier

13 Akse 4: LEADER - tilgangen
En lokal udviklingsstrategi for afgrænsede landdistrikter med en bottom-up tilgang gennem lokale partnerskaber

14 Tidsplan: Forslag til ny landdistriktsforordning - juli 2004
Møder og forhandlinger i rådsregi - fra sep. 04 og fremefter Vedtagelse i 2005 Udarbejdelse af nationale strategier og programmer i 2006 Iværksættelse af nye programmer i 2007

15 Fokus på tre nye aspekter i EU-tilgangen:
Partnerskab National strategi Udbredelse af LEADER-tilgangen (bottom-up)

16 Partnerskab mellem: Kommissionen Medlemsland
Regionale, lokal og andre myndigheder Arbejdsmarkedets parter og interesseorganisationer Andre

17 Partnerskabets rolle:
Forberedelse og overvågning af national strategi Gennemførelse, overvågning og evaluering af programmer

18 Partnerskab i Danmark EU-politikken som løftestang for:
Bredere inddragelse af landdistrikternes interessenter Bedre koordinering af landdistriktsindsatsen

19 Den nationale strategi skal bl.a. indeholde:
Evaluering af eksisterende situation og potentialet for udvikling Sammenhæng til fælles EU-strategi Tematiske og geografiske prioriteter for landdistriktsudviklingen De vigtigste kvantificerede mål og relevante overvågnings- og evalueringsindikatorer Beskrivelse af ordningerne

20 Første skridt: Udarbejdelse af national strategi
Hvem er partnerne ? Invitation til at indgå i partnerskabet Forår 2005 når fælles EU-strategi tager form FVM/DFFE laver oplæg til input vedr. målsætninger og prioriteter Evt. samlet drøftelse af input med partnerne

21 LEADER-metoden: Relevant for dele af landdistriktsprogrammet
Højere grad af lokal medbestemmelse Fokuseret på regionale/lokale prioriteter Drøftes i partnerskabet hvorvidt denne metode skal anvendes i større omfang Bør ses i sammenhæng med strukturreformen

22 4) Afrunding: Øget vægt på strategisk tilgang og sammenhæng
Bredere samarbejde om forberedelse og gennemførelse af nyt program


Download ppt "Gennemførelse af EU´s nye landdistriktspolitik i Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google