Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Team & coaching udvikling 2012 Området for voksne udviklingshæmmede Billund kommune www.unique-performance.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Team & coaching udvikling 2012 Området for voksne udviklingshæmmede Billund kommune www.unique-performance.dk."— Præsentationens transcript:

1 Team & coaching udvikling 2012 Området for voksne udviklingshæmmede Billund kommune www.unique-performance.dk

2 Team & coaching udvikling 2012 Området for voksne udviklingshæmmede Billund kommune 15/12 Fælles sonderende undersøgelse af organisationens og ledernes behov og mål Januar Udviklingsdialoger (2t.) individuelt til at understøtte den enkelte leders afklaring og fokusering af eget såvel som egen organisations udviklingsbehov og drømme. Her samler konsulenten endvidere input til præcisering af temaer og udviklingsbehov. Februar Fælles 2 dages seminar med fokus på coaching og team. Der arbejdes med træning og teori samt afklaring af et solidt fælles grundlag og målsætning for den videre udvikling af hele organisationen. Der skabes en fælles ramme for forståelsen af organisationen som teambaseret og fælles udgangs- punkt for coachingen – såvel i lederteamet som i egne afdelinger. Med udgangspunkt i den enkelt afdeling/område og den enkelte leders nuværende situation foku- seres de næste udviklingssteps – her gives plads til forskelligheden og egne veje og delmål. Marts Individuel coaching 1,5 t. Marts Fælles teamdag. Opfølgning på og input til det man har sat sig for. Træning i fælles brug af coaching som metode på de mål og udfordringer som har vist sig siden sidst, eller som hele tiden har været aktuelle. Teori efter behov. (1 dag.) April Fælles møde for alle i organisationen (tidsmæssig placering kan justeres)

3 www.unique-performance.dk Team & coaching udvikling 2012 Området for voksne udviklingshæmmede Billund kommune Maj Fælles teamdag. Opfølgning på og input til det man har sat sig for. Videre træning i fælles brug af coaching som metode på de mål og udfordringer som har vist sig siden sidst, eller som hele tiden har været aktuelle. Fokus på lederskab og følgerskab. Teori efter behov. (1 dag.) Maj Individuel coaching 1,5 time August Fælles teamdag. Acceleration af teamprocessen efter ferien. Gensidig feedback evt. ud fra personlighedsprofil (MBTI/JTI) Fortsat træning – alle i teamet skal nu coache i lederteamet. Sept. Fælles 1/2 teamdag. Opsamling på fælles dag. Fortsat træning på konkrete udfordringer og problem- stillinger – alle i teamet skal nu kunne rammesætte og gennemføre coaching i lederteamet. Opsamling og videreudvi/2ling af den enkeltes arbejde med at udvikle egne team. Okt. Afsluttende ½ dag læringsopsamling og afsluttende evaluering.

4 www.unique-performance.dk Overvejelser efter mødet d. 15/12 2011 Det er meget vigtigt at alle ledere løbende overvejer og bliver realistiske omkring hvad der kræves for at skabe reelle teams. Henholdsvis hvad der kræves af dem som teamansvarlige og af de enkelte teammedlemmer. Der gennemføres indledende afklarende og inspirerende udviklingsdialog før 2-dages teamseminar. Således at den enkelte leder får mulighed for at danne sig overblik sammen med konsulenten og fokusere egne potentialer og udfordringer. Det er vigtigt der gives tilstrækkelig tid til en fælles afklaring og målretning så lederteamets medlemmer kan være på forkant med organisationens teamudvikling. Der skal afstemmes og sikres commitment hos hver enkelt leder. Der opstilles evt. pejle- og evalueringsmærke som de enkelte team skal vurderes i forhold til efter et halvt år – og evt. undervejs. Programmet genovervejes og videreudvikles løbende i forhold til behov og dialog med lederteamet og Udførerchef Naja S. Jensen.

5 www.unique-performance.dk Kommentarer til forløbsbeskrivelsen De indledende dialoger har flere formål, dels 1. at skabe dybere indsigt for den enkelte leder om hans teams tilstand, 2. sikre sammenhæng og afstemning mellem programmet for teamforløbet og behovet, 3. bedst muligt klargøre den enkelte leder til at tage en pro-aktiv rolle i forhold til teamorganiseringsprocessen og videre udvikling af coaching kompetencer. Teamdage indeholder afveksling med input, konkrete praktisk træning og fælles afklaring. Der vil blive lagt op til at opgaver defineres som man individuelt og evt. som team forventes at løse mellem udviklingsdagene. Dette organiseres udover på teamdagene også i ledelsesteamet og lederne har ansvaret for at de gennemføres. Naja S. Jensen adm. Udførerchef og ekstern konsulent Kim Bisgaard kan inddrages til støtte og vejledning. Det overvejes at lave fast struktur for Naja`s rolle.

6 www.unique-performance.dk Investering Team & coaching 2012 Området for voksne udviklingshæmmede Billund kommune TidsrammeInvestering Projektbeskrivelse og løbende styring 5 udviklingsdialoger over 2 dage 10 individuelle coachingsessioner over 2 dage 5 hele fælles teamdage à 2 halve fælles teamdage à Fælles workshop/møde med hele organisationen Investering i alt inkl. køretid, forberedelse herunder telefonisk planlægning og sparring med Udførerchef Naja S. Jensen samt materialer. I alt hele forløbet pr. leder Ekskl. udgifter til kørte km samt evt. ophold og forplejning. Ved kontrakttegning i 2011 ydes en ekstra individuel coahing pr. leder uden beregning 27.000

7 www.unique-performance.dk Formalia i samarbejdet: Til sikring af en gensidigt forpligtende psykologisk kontrakt mellem Området for udviklingshæmmede, Billundkommune og den eksterne konsulent beskrives her relevante tillæg til den formelle kontrakt som indgås med Udførerchef Naja S. Jensen Forløbet: Hele processen gennemføres som skitseret i det accepterede oplæg. Det er en forudsætning for ydelsen, at der stilles alle nødvendige og relevante informationer til rådighed for konsulenten. Rapportering:Der rapporteres om alt relevant i forhold til opgaveløsningen, dog således at personlige dialoger og besvarelser, indspil og testresultater mm. alene vedrører den, som har deltaget i dette. Hvis viden og indsigt kan bringes på et generelt niveau hvorved den enkelte fremstår anonymt kan dette gøres. Det kan videre aftales at testresultater må videregives. Tavshedspligt:Der gælder tavshedspligt for alle merkantile og personlige oplysninger, som erhverves igennem samarbejdet. Kontaktperson:Samarbejdet forudsætter en kontaktperson med position til at medvirke til planlægning, koordinering samt sparring og opfølgning på effekt. Ansvar:Vi tager ansvar for, at indsatsen er relevant, handlingsorienteret og motiverende. Der tilpasses I program og indhold løbene efter behov. Deltagerne forventes at tage deres del af ansvaret for at dette bliver muligt gennem aktiv deltagelse og feedback

8 www.unique-performance.dk Mere info: Kim Bisgaard www.unique-performance.dk

9 Unique Performance For virksomheder og ledere, som stræber efter unikke præstationer og resultater. Unique Performances hovedfokus: Strategi Acceleration – integreret organisations- & ledelsesudvikling. Skræddersyede ydelser og designs. Min kerneydelse er at skabe resultater I samarbejde med kundern. Visionen er, at stimulere og udvikle unikke præstationer i organisationer og hos mennesker. Arbejder ud fra at vedvarende toppræstationer og sublime forretningsresultater kun kan skabes og innoveres gennem de beslutninger og den adfærd virksomheders ledere og medarbejdere udviser i det daglige; på direktionsniveau, mellemleder- og medarbejderniveau. Samspil og følgerskab er her yderst centralt og skal afstemmes og integreres. Ønsker at bidrage mest muligt til dette ved at arbejde fra forskellige perspektiver og niveauer. Læs om konkrete praktiske eksempler på www.unique-performance.dk bla. under ’kunder & referencer’ www.unique-performance.dk

10 TidsrammeInvestering Projektbeskrivelse 5 udviklingsdialoger over 2 dage 10 individuelle coachingsessioner over 2 dage I alt 5 hele fælles teamdage à 2 halve fælles teamdage à Fælles workshop/møde med hele organisationen Investering i alt inkl. køretid, forberedelse & materialer pr. leder for hele forløbet Ekskl. udgifter til kørte km samt evt. ophold og forplejning. Ved kontrakttegning i 2011 ydes en ekstra individuel coahing pr. leder. 48.000 14.000 8.500 10.000 145.000

11 Hovedfokus: Strategi Acceleration – integreret organisations- & ledelsesudvikling. Skræddersyede ydelser og designs. Uddannelse: Cand.psych. fra Psykologisk Institut ved Århus Universitet Afhandling: “Organisatorisk systemudvikling på flere niveauer” Autoriseret arbejds- og organisationspsykolog (cand.psych.aut. )To års økonomistudier på cand.negot.- studiet ved Syddansk UniversitetscenterMediatoruddannet ved Juridisk fakultet Århus Universitet Efteruddannelse: Efteruddannet løbende i ind- og udland efter endt grunduddannelse Længerevarende efteruddannelsesforløb hos Tavistock Institute England samt hos KCC London Flere danske proceskonsulent-uddannelser, coaching og supervisionsforløb med en række forskellige autoriserede psykologer. Terapeutisk efteruddannelse. Certificeret i flere internationalt anerkendte personligheds- og teamudviklingstests. Konsulenterfaring: Femten års erfaring som konsulent og coach. MBTI og NEO PIR certificeret. Tidligere ansat i privat bedriftssundhedstjeneste samt to større private konsulenthuse. Tilknyttet Odense Universitet som ekstern underviser på idrætsstudiet i idrætspsykologi og sundhedspsykologi gennem flere år. Pt. ekstern underviser ved University College Lillebælt på Diplomlederuddannelsen. Har arbejdet med organisations- og lederudvikling i både den private og offentlige sektor og har desuden erfaring indenfor følgende fagområder: ledergrupper og lederteamudvikling, strategi implementering, direktør og leder coaching og sparring, projektledelse og -acceleration, grupperelationskonferencer og -træning, forandringsledelse, interkulturel coaching og mediation, maksimal ydeevne og stress, konfliktløsning samt proceskonsultation og træning i proceskonsultation. www.unique-performance.dk

12 2 teamdage Coaching og team Hvor er vi? Hvad vil vi være? Team hvad og hvordan? Hvor kommer vi hver især fra og hvordan skal det kombineres Teamcharter, vision, værdier, opgaven Hvad er vores ufordringer? Feedbackproces niveau 1 Teamaktiviteter Opfølgning? Udviklings dialoger ledere individuelt à 1,5 t. 1 teamdag 1 teamdag Kommunikation – hvordan, hvis ansvar,hvornår Teamets kompetenceland skab og/eller fordeling af roller/ansvar At lede uden stjerner på skulderen Teamaktiviteter Feedbackproces niveau 2 Hvordan fungerer organiseringen totalt set Ledelsen på banen Egen tid ved lejrbålet 1 Teamdag 1 Teamdag Hvor er vi nu – status og siden sidst. Konflikt eller frugtbar uenighed? Teamets strategi Evt. hvad er vores maksimale præstationsniveau? Feedback til ledelsen Vigtigt tema som har vist sig? Evt. halv dag med hvert team FællesStart Hvorfor hvordan & hvorhen 2 t. Team & coaching udvikling 2012 Lederteamet Området for voksne udviklingshæmmede Billund kommune Leder coaching Individuel- opfølgning og udvikling Individuel- opfølgning og udvikling 1,5 t.. Leder teamet opfølgning og udvikling ½ dag Leder teamet opfølgning og udvikling ½ dag


Download ppt "Team & coaching udvikling 2012 Området for voksne udviklingshæmmede Billund kommune www.unique-performance.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google