Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny sygedagpengereform:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny sygedagpengereform:"— Præsentationens transcript:

1 Ny sygedagpengereform:
Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

2 Det kan du få – helt gratis!
Ring eller se mere på Sparring og rådgivning Medlemskab af VirksomhedsnetværkCabi Publikationer Hjemmeside Nyhedsbreve og -mails

3 Seniorkonsulent og Netværks- og Virksomhedsansvarlig
Socialrådgiver Diplom i projektledelse Ekspert i sygefravær Ledelse og organisationsudvikling Virksomhedskultur Lederuddannelse i håndtering af sygefravær og forebyggelse og den svære samtale Samspil virksomheder – jobcenter Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig Mail: Mobil:

4 Den politiske headline
Sygemeldte får økonomisk tryghed under hele deres sygdomsforløb. Indsatsen skal fremrykkes, forbedres og målrettes de syge med størst behov Øget samarbejdet mellem virksomheder og jobcenter. Kilde: dr.dk

5 Enkeltsagerne. Kilder: politiken.dk, information.dk og dr.dk

6 Formål Ca personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde retten til sygedagpenge som følge af varighedsbegrænsning. Nogle ender helt uden lønindkomst eller anden offentlig forsørgelse. Det er en udfordring, at afklaring af den sygemeldtes muligheder for at arbejde og en beskæftigelsesrettet indsats kommer for sent i gang og ikke er tilpas målrettet den enkeltes situation.

7 De væsentligste ændringer
Ny forlængelsesregel ved livstruende sygdom. Jobafklaringsforløb for dem, der ikke kan få forlænget deres sygedagpenge efter 5 mdr. ”Fast-track-løsning”, en ny opfølgningsmodel. Ny visitationsmodel med større differentiering i indsatsen. Afslag på behandlingsform uden økonomiske konsekvenser for borger. Digitalisering skal automatisere udbetalingen af sygedagpenge. Pension og A-kasse: huskefunktioner til virksomheder og borger om at tjekke, om sygdomsforløb kan være dækket via forsikring. Samt fortsat udbetaling fra A-kassen ved kortvarige sygdomsforløb (op til 2 uger).

8 Ikrafttrædelse 1. juli 2014 træder reglerne omkring ”ingen mister forsørgelse” i kraft for personer, der fra den dato er berettiget til sygedagpenge. For personer, der en dato har modtaget sygedagpenge i 22 uger eller mindre i de 9 forudgående kalendermåneder, indgår de i den nye revurdering. For personer med mere end 22 ugers sygedagpengeforløb tælles der 22 uger frem, såfremt det er indenfor 52 ugers-grænsen inden revurdering. 1. juli den nye sygedagpengemodel med jobafklaringsforløb og den nye forlængelsesmulighed ved livstruende alvorlig sygdom. 1. juli 2014 – ret til nej til behandling forsøgsperioden starter

9 Ikrafttrædelse 5. januar 2015 – ny visitations og opfølgningsmodel træder i kraft 5. januar 2015 – regel om at arbejdsløse der sygemeldes bevarer deres A-dagpenge i de første 14 dage 5. januar 2015 – anmodning om fast-track indføres 5. januar 2015 – nye digitale løsninger

10 NY SYGEDAGPENGEMODEL 1. Juli 2014

11 Her er Bent… Her er Bent FØR REFORMEN Kunne stå uden forsørgelse
Kunne miste sygedagpenge efter 52 uger Jobcentret skulle først tage fat i Bent efter 8 uger EFTER REFORMEN Vil altid have forsørgelse Skal have sygedagpenge vurderet efter 22 uger Kan få jobafklaringsforløb Fast-track så I hurtigt kan komme i samarbejde

12 Ny tekst med stor betydning?
- Forlængelse uden tidsbegrænsning Medarbejderen skal ikke længere være døende. Sygedagpenge kan forlænges uden tidsbegrænsning, hvis det er livstruende, alvorlig sygdom. Så syg er Bent heldigvis ikke, så -> jobafklaringsforløb

13 De syv ”nye” forlængelsesregler
Revalidering/virksomhedspraktik, der kan føre til beskæftigelse Virksomhedspraktik el.lign. for at klarlægge arbejdsevne Afventer lægebehandling og bør kunne vende tilbage til arbejde Kommunen har vurderet, at en sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension En læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom, (sygedagpenge uden tidsbegrænsning) Rejst sag om ret til erstatning ved arbejdsskade Modtaget en ansøgning om førtidspension Ny tekst til nummer 4 – der tager højde for de øvrige reformer og rehabiliteringsindsatsen Ny nummer 5 – går fra terminal kontekst – til livstruende! Ny ordlyd i nummer 7 – fra rejst pensionssag til modtaget en ansøgning om førtidspension NYE forlængelsesregler: 1 = ikke tidssat men vil overgå til revalideringsbestemmelserne ved bevilling af revalidering 2 = 69 uger 3 = 134 uger 4 = indtil afgørelse 5 = ubegrænset 6 = indtil afgørelse 7 = indtil afgørelse

14 Lav fortællingen om Bent
Formål: At den sygemeldte kommer tilbage på arbejdsmarkedet Den politiske forventning er at et jobafklaringsforløb i gennemsnit vil vare 6 måneder Politisk skøn har været at knap vil overgå til jobafklaringsforløb grundet manglende mulighed for revurdering til sygedagpenge. Der er knap sygedagpengeforløb om året der når de 22 uger på sygedagpenge.

15 Betydning for din refusion
Bent går nu fra sygedagpenge til et jobafklaringsforløb. Hans arbejdsgiver udbetaler løn og søger refusion – og den nye refusion er nu en ny ydelse, der svarer til kontanthjælpen: Sygedagpengerefusion (max) Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse Ikke-forsørger kr kr Tidlig indsat i virksomhederne bliver væsentlig! Målgruppen for udfald – de diffuse lidelser, stress, depression, angst, noget hvor der ikke er faste diagnoser og behandlinger og der ikke er klarhed over tilbagevenden. Det skønnes at personer vil komme i jobafklaringsforløb om året – og dermed også skal i rehabiliteringsteam Der er ca sygedagpengeforløb efter 5 måneder om året Særlig opmærksomhed på at der nu skelnes i økonomien om medarbejderen har forsørgerpligt eller ej! Forsørger kr kr

16 Nej til behandling! Forsøgsperiode fra 1. juli 2014 og 2 år frem
Ingen borger skal tvinges til at deltage i en uønsket behandling! Hvis den sygemeldte ikke ønsker behandling skal kommunen indhente en vurdering fra klinisk funktion. Ønsker borger ikke at medvirke til at indhente vurdering = stop af sygedagpenge. Der skal gøres en indsats for at finde andre behandlingsmuligheder. Borgeren har ret til at få forelagt sagen for den kliniske funktion, når jobcentret overvejer stop af sygedagpenge eller afslag på FØP/Fleks. Den kliniske funktion skal så vidt muligt foreslå alternativer Borgeren har stadig ret til at afslå

17 OG FAST-TRACK-LØSNING
NY OPFØLGNINGSMODEL OG FAST-TRACK-LØSNING 5. Januar 2015

18 Aftalen justeres løbende.”
”Kommunen skal ved første opfølgning indgå en aftale med den sygemeldte om beskæftigelsesmål og beskæftigelsesindsats. Aftalen justeres løbende.” Der har altid været lovgivning om at der skal være kontakt og samarbejde med væsentlige aktører herunder arbejdsgivere!

19 Din medarbejder bliver langtidssyg…
Arbe jdsgi ver anm elde r som hidti l frav æret sene st efter 5 uger. I forbindelse med anmel- delsen kan virksomhederne besvare tre spørgsmål om, hvordan sygdommen påvirker arbejdet: Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen? Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet? Har I forsøgt at tilpasse arbejdet til den sygemeldtes tilstand?

20 Din medarbejder bliver langtidssyg…
Umi ddel bart efter , at kom mun en har mod tage t arbe jdsgi vere ns anm eldel se af frav æret , skal den syge mel dte gå til læge inde n den først e opfø lgnin gssa mtal e Hvis arbe jdsgi vere n ikke har besv aret de tre spør gsm ål om, hvor dan arbe jdet er påvir ket af sygd om men, anm odes den syge meld te om at besv are spør gsm ålen e.

21 Nå r me dar bej de ren ko m me r til sa mt ale ho s ko m mu ne n, har ko m mu ne n bå de vur de rin ger fra Arbejdsgiver Sygemeldte Lægen

22 Arbejdsgiver anmelder som hidtil fraværet senest efter 5 uger.
I forbindelse med anmeld-elsen kan virksomhederne besvare tre spørgsmål om, hvordan sygdommen påvirker arbejdet - Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen? - Hvor længe har sygdom-men påvirket arbejdet? - Har I forsøgt at tilpasse arbejdet til den sygemeldtes tilstand? Umiddelbart efter, at kommunen har modtaget arbejdsgiverens anmeldelse af fraværet, skal den sygemeldte gå til læge inden den første opfølgningssamtale Hvis arbejdsgiveren ikke har besvaret de tre spørgsmål om, hvordan arbejdet er påvirket af sygdommen, anmodes den sygemeldte om at besvare spørgsmålene. Svarene på de tre spørgsmål tilgår den sygemeldtes praktiserende læge med henblik på at få lægens vurdering af den sygemeldtes mulighed for at vende tilbage til arbejdet. Når den sygemeldte kommer til samtale hos kommunen, har kommunen både arbejdsgiverens, den sygemeldtes samt lægens vurdering. Opfølgning

23 Fast-track - for virksomheder der ønsker en ekstraordinær hurtig indsats kommunen skal påbegynde opfølgningen tidligere i forløbet, hvis virksomheden anmoder om det inden for de første fem uger af fraværet. ”Fast-track”-ordningen gælder, hvor det forventes, at sygemeldingen vil vare i mere end 8 uger. Anmodning skal ske indenfor de første 5 uger af fraværet Husk at medarbejderen kan sige nej til et Fast-Track! Det sætter så gang i en ansættelsesretslig udfordring. OBS: Den sygemeldte kan også selv anmode om et fast-track – også hvis personen er ledig eller selvstændig erhvervs- drivende.

24 Fast-track - for virksomheder der ønsker en ekstraordinær hurtig indsats Den sygemeldte skal spørges om, hvorvidt den sygemeldte er enig i arbejdsgiverens oplysninger ved besvarelsen af de tre spørgsmål. På baggrund af opfølgningssamtalen planlægger kommunen den tidlige indsats sammen med virksomheden og den sygemeldte. Kommunen indkalder til første opfølgningssamtale, der som udgangspunkt skal afholdes senest to uger efter, at virksomheden har anmodet om ”Fast-track”. Fortæl om Bent

25 Ansættelsesretsligt hvis borgeren siger nej tak til fast-track løsningen?

26 NY VISATIONSMODEL 5. Januar 2015

27 Indsats målrettets behov
Kategori 1 sager Sager, hvor der er en klar forventet fuld raskmeldingsdato inden for 8 uger fra første fraværsdato = minimal indsats 2. Behandles den 4. juni 2014 3. Behandles den 11. juni 2014

28 Indsats målrettets behov
Kategori 2 sager Sager, hvor raskmeldingen forventes at ske senere end 8 uger, men hvor der er et klart og forudsigeligt behandlingsforløb = en arbejdspladsbaseret indsats => hurtigst muligt helt eller gradvist tilbage i arbejde. 2. Behandles den 4. juni 2014 3. Behandles den 11. juni 2014

29 Indsats målrettets behov
Kategori 3 sager Sager, hvor der ikke er en klar forventet raskmeldingsdato, og hvor der er tale om diffus, uafklaret sygdom, der udgør en betydelig barriere for arbejdsevnen og/eller borgeren har udfordringer ud over sygdommen, der skygger for tilbagevenden = en tværfaglig og helhedsorienteret indsats = rehabiliteringsteam 2. Behandles den 4. juni 2014 3. Behandles den 11. juni 2014

30 Bent skal i gang igen - men hvordan?

31 TTA trappemodel For medarbejdere med job:
Trin 1: Aftale om gradvis tilbagevenden Trin 2: Aftale om Jobstart-indsats – hvor en tilbagevenden proces startes med en virksomhedspraktik på egen arbejdsplads Trin 3: Aftale om virksomhedspraktik på egen arbejdsplads Trin 4: Aftale om at et af de øvrige trin iværksættes med mentorstøtte, hjælpemidler eller anden for støtte. Der bliver en større tydelighed omkring praktik på egen virksomhed – det er i dag forskelligt om det er et redskab der bruges i de lokale jobcentre. For ledige Trin 1: Aftale om Jobstart-indsats, hvor der forud for begyndelse af arbejde/løntilskud startes med en virksomhedspraktik Trin 2: Aftale om virksomhedspraktik Trin 3: Aftale om at et af de øvrige trin iværksættes med mentorstøtte, hjælpemidler eller anden for støtte.

32 TTA trappemodel, også for ledige
For medarbejdere uden job: Trin 1: Aftale om Jobstart-indsats – hvor en tilbagevenden proces startes med en virksomhedspraktik Trin 2: Aftale om virksomhedspraktik på en arbejdsplads Trin 3: Aftale om at et af de øvrige trin iværksættes med mentorstøtte, hjælpemidler eller anden for støtte. Der bliver en større tydelighed omkring praktik på egen virksomhed – det er i dag forskelligt om det er et redskab der bruges i de lokale jobcentre. For ledige Trin 1: Aftale om Jobstart-indsats, hvor der forud for begyndelse af arbejde/løntilskud startes med en virksomhedspraktik Trin 2: Aftale om virksomhedspraktik Trin 3: Aftale om at et af de øvrige trin iværksættes med mentorstøtte, hjælpemidler eller anden for støtte.

33 Den praktiserende læge
»§ 11 a. Kommunen anmoder til brug for den første opfølgning, jf. § 13 c, om en lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge, hvis den sygemeldte ikke forventer at blive fuldt ud raskmeldt inden for 8 uger regnet fra første fraværsdag. Lægeattesten skal indeholde lægens vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde samt eventuelle behov for skånehensyn. Stk. 2. Til brug for vurderingen efter stk. 1 skal lægen have den sygemeldtes oplysninger om sygdommens betydning for den sygemeldtes muligheder for at arbejde. Hvis den sygemeldte er i arbejde, skal lægen også have arbejdsgiverens eventuelle oplysninger om sygdommens betydning for den sygemeldtes muligheder for at arbejde, jf. § 7 d, stk. 2, og § 40, stk. 4. Stk. 3. Den praktiserendes læges vurdering afgives på en attest godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Lægeattesten betales af kommunen.

34 Pension eller forsikring
– en hjælp for både Bent og dig ”Huskeknap” på Nemrefusion Indskrives i det brev medarbejderen får fra kommunen Virksomheden eller medarbejderen selv kan være forsikret i forhold til løn eller refusionstab ved sygefravær. Vi glemmer det

35 VirksomhedsnetværkCabi
- fordi socialt ansvar betaler sig Med knap medlemmer er VirksomhedsnetværkCabi landets allerstørste netværk med fokus på socialt ansvar. Medlemmerne udveksler erfaringer, får tips og tricks, bliver holdt ajour med seneste lovgivning - og meget andet. Medlemsskab og netværksaktiviteter er gratis. Se mere på cabiweb.dk/virksomhedsnetvaerkcabi

36 Camilla Høholt Smith

37 Info-dias om værktøj til overblik over støttemuligheder: www. cabiweb
Info-dias om værktøj til overblik over støttemuligheder: Dias er klikbart og går til siden på cabiweb


Download ppt "Ny sygedagpengereform:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google