Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Offentlig ledelse New public management

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Offentlig ledelse New public management"— Præsentationens transcript:

1 Offentlig ledelse New public management
Forretning og Ledelse – Lektion 11 Offentlig ledelse New public management Styringsparadigmer i den offentlige sektor

2 Forretning og Ledelse – Lektion 11
New public management

3 New public management Forretning og Ledelse – Lektion 11
Samlebetegnelse for initiativer og reformer i den offentlige sektor startende i slutningen af Og Anført af Finansministeriet – ikke en teori, - ikke en bestemt politisk ideologi (bred enighed) - hvis det er noget så er det en liberalistisk reformbølge – der har hentet stor inspiration fra UK Modernisering der ser tager udgangspunkt i hvordan private virksomheder styres, markedet som reguleringsmekanisme, og konkurrencen som drivkraft. Ønske om mindre bureaukrati og større fleksibilitet og responsiveness i forhold til borgere og brugere Skatteborgerperspektiv. (for) brugerperspektiv Borgerne kan afgive sin stemme til valg Brugerne kan stemme med fødderne og give sig tilkende i bruger undersøgelser Medierne; Kontant, Basta og lignende fungere r som vagthunde

4 New public management Ønske om effektivisering via konkurrence
Forretning og Ledelse – Lektion 11 New public management Ønske om effektivisering via konkurrence Klarere ansvarsforhold mellem politikere og adm. Mål for mængder, kvalitet og udgifter/pris - styrbarhed og gennemsigtighed Frit forbrugsvalg Begrænsning af overforbrug af gratis goder Belønning efter indsats og ikke automatik Incitamentsstyring Fleksibilitet i styringen ved eksempelvis nettostyring af indtægter og udgifter

5 New public management Forretning og Ledelse – Lektion 11
Køber-sælger relationer/ bestiller –udfører relationer internt og decentralisering, udlicitering af opgaver til efter bedst og billigst princippet Konkurrence mellem offentlige udbydere, inddragelse af private virksomheder som leverandører af offentlige ydelser. Fokus på forbrugernes frie valg og mulighed for at vælge fra Markedskontrol frem for demokratisk kontrol, efterspørgslen bestemmer i stedet for en ”plan-komite ”. Politisk ledelse og administrativ ledelse adskilles - bestiller -udfører-relation etableres s Skifte i fokus fra proces til resultat/output, mål og resultatbaseret styring (mål- ramme- og resultatstyring). Bevilling gives på baggrund af kvantitative krav om resultater. Virksomhedsregnskaber dokumenterer økonomi, aktiviteter og resultater

6 New public management Rigsrevisionen:
Forretning og Ledelse – Lektion 11 New public management Skifte i fokus fra proces til resultat/output, mål og resultatbaseret styring (mål-ramme- og resultatstyring). Bevilling gives på baggrund af kvantitative krav om resultater. Virksomhedsregnskaber dokumenterer økonomi, aktiviteter og resultater Rigsrevisionen: Forvaltningsrevision: Sparsommelighed, Produktivitet og Effektivitet

7 New public management Forretning og Ledelse – Lektion 11
Incitamentsstyring – ny løn med mulighed for løn-differentiering og resultatløn og resultatløns kontrakter. Individualisering og krav om personale og ledelsesudvikling Strategisk tilgang til ledelsesopgaven og ansvarlig-gørelse af ledelsen Faglig ledelse ikke nok – Ledelse ( og top-ledelse) er i sig selv en faglig disciplin Inspirationen hentes fra Management og business skolerne, management-udtryk bliver en del af den offentlige jargon . Ny teknologi bliver et hit og det offentlige bliver digitaliseret – ledelsesmæssigt er der dog fortsat udfordringer med at få forretning og teknologi svejset sammen - fortsat svag it-governance

8 New public management Forretning og Ledelse – Lektion 11
Traditionel offentlig produktion: Politi og forsvar og retsvæsen Udlicitering: Rengøring og hjemmepleje, bygge og anlæg Brugerbetaling: Visse uddannelser Frit valg: Praktiserende læger, sygehuse Privatisering: Lufthavne, transport,

9 New public management Hvem bestiller musikken? Hvem spiller?
Forretning og Ledelse – Lektion 11 New public management Hvem bestiller musikken? Hvem spiller? Hvem betaler? Det offentlige (O), det private (P) eller borgeren (B)? Traditionel offentlig produktion Udlicitering Brugerbetaling Frit valg Privatisering

10 Hvem bestiller musikken? Hvem spiller? Hvem betaler?
Forretning og Ledelse – Lektion 11 New public management Hvem bestiller musikken? Hvem spiller? Hvem betaler? Traditionel offentlig produktion: O/O/O Udlicitering: O/P/O Brugerbetaling: O/O/B Frit valg: B/O/O ellerB/O/B Privatisering: P/P/B

11 Forretning og Ledelse – Lektion 11
Pause

12 Det professionelle paradigme Bureaukratiske paradigme
Forretning og Ledelse – Lektion 11 Styringsparadigmer Det professionelle paradigme Bureaukratiske paradigme New Public Management Det humanistiske paradigme

13 Det professionelle paradigme:
Forretning og Ledelse – Lektion 11 Styringsparadigmer Det professionelle paradigme: Stærke faggruppers styring, eksempelvis på hospitaler, folkeskoler, universiteter, forsvaret, status efter uddannelse og faglig kunnen. Brugerorienteret og medarbejderstyret Decentrale organisationer, stor grad af autonomi, modstand mod regelstyring

14 Bureaukratiske paradigme:
Forretning og Ledelse – Lektion 11 Styringsparadigmer Bureaukratiske paradigme: Max Weber; en rationel organiseringsform, regelstyring, standardisering, hierarki, klar arbejdsdeling og ligebehandlingsprincip, lighed for loven, dokumentation og skriftlighed. Høj faglighed, legitimitet, og legalitet (accept og orden) Meritokrati, loyalitet rygraden i offentlig styring, især i departementer og styrelser – i mindre grad på velfærdsområdet

15 Styringsparadigmer Forretning og Ledelse – Lektion 11
Det humanistiske paradigme: Udviklingsorienteret, fokus på medarbejderressourcerne og på effektivitet og innovation HRM – organisationsudvikling, kompetenceudvikling, moderne anerkendende og situationsbestemt ledelse etc. samarbejdsfokuseret, teamorienteret Flade organisationer bottom up beslutningsprocesser, minimalt hierarki

16 Styringsparadigmer Forretning og Ledelse – Lektion 11
New Public Management Effektivitet, innovation, brugerorientering, magtorienteret

17 En firkantet ramme for offentlig topledelse
Forretning og Ledelse – Lektion 11 En firkantet ramme for offentlig topledelse Lederens direkte udfordringer: Balance mellem politik og faglighed Rådgivning af politisk niveau og ledelse af organisationen Kompleks bundlinje: effektivitet, kvantitet, kvalitet balanceres med demokratiske værdier, retssikkerhed og fællesskabet Særlige værdier: Generelt samfundsansvar Åbenhed og offentlighed Retssikkerhed Normer om uvildighed, saglighed og loyalitet Fornyelse og innovation – følge med udviklingen i samfundet i øvrigt Governance: Hierarki, marked, profession, netværk

18 Kodex for offentlig top-ledelse
Forretning og Ledelse – Lektion 11 Kodex for offentlig top-ledelse

19 EKSAMEN Artikel: ”Mere udlicitering kan skaffe 9 mia. Kr” Børsen jan Spørgsmål: 1. New Public Management – hvad er det nye? 2. Hvad er de væsentligste bevæggrunde for at udlicitere? 3. Hvilket værktøj bruger artiklens forfatter for at afdække emnet?

20 Opgave: Forretning og Ledelse – Lektion 11
Beskriv forskellene mellem NPM og det bureaukratiske styringsparadigme. Beskriv forskellene mellem NPM og det professionelle paradigme Giv eksempler på konflikter der kan opstå når forskellige styringsparadigmer støder sammen Relater Kodex for offentlig topledelse til de 4 styringsparadigmer Opgaven sendes til – så giver jeg skriftlig feedback


Download ppt "Offentlig ledelse New public management"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google