Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UNGDOMSUDDANNELSERNE

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UNGDOMSUDDANNELSERNE"— Præsentationens transcript:

1 UNGDOMSUDDANNELSERNE
- En præsentation af de mange valgmuligheder for unge, der forlader skolen til sommer

2

3

4 Hvad er 10. klasse ? Fagligt løft Valg af uddannelse
Større selvstændighed Mindst 28 lektioner ugentligt. Obligatorisk fag 14 lektioner ugentligt med matematik, dansk og engelsk. Obligatorisk selvvalgt opgave. Eleven skal arbejde videre med uddannelsesplanen . Tilbudsfag: Tysk/fransk, fysik/kemi, idræt, samfundsfag, kristendom, dansk, matematik og engelsk. Tema / linje f.eks. Pigeklasse, gymnasieklasse m.fl.

5 Brobygning Alle elever i 10.kl. skal deltage i brobygning
Model 1: 10.kl. samarbejder med en ungdomsudd. hele skoleåret Model 2: Klassemodel i 4 eller 8 uger Model 3: Individuelt forløb i 4 eller 8 uger Bygge og anlæg Grafiske fag Handel og kontor Hotel og restaurant Jern og metal Landtransport Servicefag Social og sundhed STX, HF,HTX, HHX

6 10.klassetilmelding Skolens ansøgningsfrist til 10. kl. er 27. februar. UU Vejleder skal have skemaet senest den 22.februar. Ansøgningsskemaerne til 10. kl. udleveres i slutningen af januar. Eleverne vejledes i udfyldelsen af skemaet. Uddannelsesplanen vedlægges ansøgningen. UU Vejleder gennemgår skemaet Skemaet afleveres i CV den 27.februar.

7 Efterskole Normalt i 9. eller 10. kl.
Skolerne er fordelt over hele landet. Pris ca til 1800 kr. pr. uge minus elevstøtte - afhængig af forældreindkomst . Lav selv beregning på

8

9 Husholdningsskole

10

11

12 EGU – erhvervsfaglig grundudd.
EGU er en toårig praktikuddannelse med løn. I skoleperioden 455 kr. pr. uge for elever under 18 år 1105 kr. for elever over 18 år. Skal bevilges af EGU vejleder. Auto Metal Træfag First line Køkken/kantine Ejendomsservice Sociale institutioner Service, butik og lager Pædagogiske inst.

13 Erhvervsuddannelser Består af grundforløb og hovedforløb.
Grundforløbet foregår på skolen 10 til 60 uger. Hovedforløbet består af en vekseluddannelse, hvor den unge er i praktik og har skole-perioder.

14

15 Landbrugsuddannelser
Uddannelsen består af grundforløb og hovedforløb. Den varer 3½ år. Med grønt bevis i alt 4 år. Tilsvarende udd. til økologisk landmand.

16

17

18 Handelsskolens grunduddannelse
Handelsuddannelsen varer 4 år. Enten 1 år på skole – år i praktik med skole-perioder.(7-23 uger) Eller 2 år på skole – år i praktik med skole-perioder.( 17 uger)

19 HG – handelsskolernes grunduddannelse
Henvender sig til elever, der interesserer sig for det merkantile område Undervisningen er bygget op omkring konkrete problemer og temaer fra virksomheder (butikker og kontorer) Er rettet mod uddannelse og job inden for: detail (salgsassistent, dekoratør, blomsterdekoratør) handel (handelsassistent inden for salg eller service, logistikassistent eller indkøbsassistent) kontor (kontorassistent inden for økonomi, revision, spedition og shipping, off. Administration lægesekretær, advokatsekretær eller rejseliv) finans (assistent i pengeinstitutter, kreditforeninger, forsikrings- og ejendomsmæglerbranchen) Kræver gode faglige forudsætninger i dansk, matematik og fremmedsprog

20 Områdefag (i alt 19 områder – nogle er obligatoriske andre valgfag)
Grundfag (både teoretisk og praktiske fag / obligatoriske – men niveau kan vælges alt efter fremtidigt jobønske) dansk engelsk erhvervsøkonomi IT salg og service samfundslære 2. fremmedsprog ( f.eks. Tysk, fransk eller spansk) Områdefag (i alt 19 områder – nogle er obligatoriske andre valgfag) f.eks: psykologi, sprog og kultur, international handel, miljø og ressourcer, visuel markedsføring, fødevarer og hygiejne, iværksætter, logistik, erhvervsret, købmandskab osv. Valgfag (kan være forskellige fra handelsskole til handelsskole) f.eks: dekoration, design, markedsføring, musik, privatøkonomi, psykologi, matematik osv.

21

22 Gymnasiereformen Reformen trådte i kraft for elever, der begyndte i gymnasiet pr. 1. august 2005. Der er kommet justeringer Oktober 2005, der begrænser antallet af studieretningspakker på de enkelte Gymnasier – HF Centre.

23

24 Opstramninger Mødepligt ingen ret til fravær.
Rektor fastsætter studie- og ordensregler. Krav om aktiv deltagelse, herunder at skriftlige. opgaver både kvalitativt og kvantitativt skal leve op til de stillede krav. Rektor kan forhindre oprykning i næste klasse, hvis en elev opnår under 6,0 i årsgennemsnit

25 De gymnasiale uddannelser
Stx – Hhx – Htx – Hf Ensartethed mellem de 3 tre-årige Fælles adgangskrav dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, tysk eller fransk.

26 Adgangskrav på Hf HF Optagelse kun fra 10.klasse.
Optagelse til HF I 2006 kræver 9.klasses afgangsprøve i fysik/kemi/biologi eller 10.klasses afgangsprøve i fysik/kemi. Optagelse 2007 gælder 9.klasses afgangsprøve i fysik/kemi/biologi/geografi og 10.klasses afgangsprøve i fysik/kemi. Udarbejdet uddannelsesplan Ikke indstillet til optagelsesprøve

27 Niveaukrav 4 fag på A niveau 3 fag på B niveau 7 fag på C niveau
Ved valg af flere A fag, nedsættes antallet af B og C fag.

28 Hovedstruktur stx, htx og hhx
Studie- retn. 1 2 3 4 5 ½ år Grundforløb Note: Her er valgt et gymnasium med 5 studieretninger

29 Studieretningsforløbet
Obligatoriske fag Studieretningsfag (2 – 3, evt. 4) Frie valgfag (uden for pakken) (0 – 2)

30 Valg af studieretning Skolen udmelder et antal studieretninger.
Eleverne tilkendegiver deres forhåndsinteresse i ansøgningen. Grundforløbsholdene etableres efter disse interessetilkendegivelser. Eleverne vælger endeligt tidligst 1.december. Skift mellem uddannelserne senest grundforløb.

31

32 Stx's profil fra 2005 Studentereksamen (stx) er en 3-årig studieforberedende uddannelse med fokus på det almendannende. Fagligheden er nært forbundet med sider af videnskabsfagene.

33

34 Hvert gymnasium skal udbyde mindst 4 studieretninger
En overvejende humanistisk/sproglig En overvejende samfundsfaglig En overvejende naturvidenskabelig En overvejende kunstnerisk

35 Eksempler på naturvidenskabelige studieretninger.
Biologi A – kemi B – matematik B Matematik A – fysik B – filosofi C

36 Eksempler på humanistiske /sproglige studieretninger
Engelsk A – tysk B – samfundsfag C Engelsk A – fransk A – latin C

37 Eksempler på samfundsfaglige studieretninger
Samfundsfag A – matematik B – naturgeografi C Engelsk A – samfundsfag A – matematik B Samfundsfag A – matematik B – psykologi B

38 Andre eksempler Musik A – drama B – engelsk B
Engelsk A – musik A – drama B Matematik A – samfundsfag B – erhvervsøkonomi C Spansk A – engelsk A – musik A

39 Gymnasier i København Christianshavn Rysensteen Nørre G.
Metropolitanskolen Vester Borgerdyd Østre Borgerdyd Skt. Annæ Ørestaden

40 Gymnasieskole i Malmø? Børn og fritid Byggeri Elektricitet Energi
Æstetik Auto Handel og administration Hotel og restaurant Levnedsmiddel Media Naturbrug Naturvidenskab Omsorg Samfundsvidenskab Teknik IB

41

42 Htx's profil fra 2005 Htx er en 3-årig studieforberedende uddannelse med en erhvervsrettet profil. Htx-uddannelsen giver studiekompetence inden for teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination med almene fag i øvrigt.

43 HTX (efteråret 2004 / efter ny reform)
mindre praktiskorienteret end tidligere – færre værksteds- og laboratorielektioner det 3-årige forløb har 200 flere lektioner end STX og HHX som HHX – ingen idræt, men bevægelse og motion bliver aktuelt? teknologibegrebet er i centrum. Projekt- og produktorienteret de naturvidenskabelige fag i centrum 2 nye naturvidenskabelige gymnasier – på Østerbro og i Valby Østerbro: åbner 1. aug med flg. linier: sundhed og miljø byggeri, energi og design kommunikation og IT (kun på denne linje kan man få engelsk på A-niveau…) produkt og projekt Valby: kommunikation og IT (kun på denne linje kan man få engelsk på A-niveau…) idræt og sundhed international linje byggeri, energi og design

44 HTX – Naturvidenskabeligt gymnasium
Obligatoriske fag: Dansk og teknologi fag A niveau, fysik, kemi, biologi matematik og samfundsfag.

45 HTX ex. på linier Sundhed og miljø Byggeri, energi og design
Kommunikation og it Produkt og projekt International linie. Idræt og sundhed

46

47 Hhx's profil fra 2005 Hhx er en 3-årig studieforberedende uddannelse med en erhvervsrettet profil inden for de merkantile fag. Uddannelsen giver studiekompetence inden for virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og almene fag.

48 Grundforløbet Er ens for alle
Består at obligatoriske fag: Dansk, Engelsk, Matematik, evt. 2. fremmedsprog samt Studieområdet: Tværfaglige temaer inden for områderne: virksomhedsøkonomi, samfund og økonomi, kultur. Endvidere indgår: Sprog/kommunikation, motion/sundhed/livsstil samt IT afsluttes med en intern evaluering

49 De obligatoriske fag På højniveau: Dansk, Engelsk, 2. fremmedsprog hvis det er et begyndersprog. På mellemniveau: Matematik C, Samfundsfag C, Afsætning, Erhvervsret, International økonomi, Samtidshistorie, Virksomhedsøkonomi, 2. fremmedsprog hvis det er et fortsættersprog. Nyt: Engelsk er obligatorisk på højniveau; Matematik og samfundsfag er obligatorisk på C-niveau; Hvis 2. fremmedsprog er et begyndersprog, skal det læses alle tre år

50 Eksempler på Studieretninger
Virksomhedsøkonomi: Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, Organisation C Virksomhedsøkonomi A, Matematik A, Statistik C (svarer til ’matematik-profil’) Sprog: Tysk A (fortsættersprog), Fransk A (begyndersprog) Fransk A (fortsættersprog), Spansk A (begyndersprog) International Økonomi: International økonomi A, Virksomhedsøkonomi A, filosofi C Afsætning: 1) Afsætning A, Informationsteknologi B, Mediekundskab C (svarer til ’Medielinje/profil’)

51 Valgfag Valgfag: Merkantile fag f.eks. erhvervsøkonomi og afsætning, sprog og matematik. IBB alle fag engelsk (- dansk) Team Danmark dvs. fire år – gælder i øvrigt alle gymnasiale retninger.

52

53 Optagelse til gymnasium
Virtuel ansøgning på samme skema inden 15. marts. 5 ønsker om gymnasial uddannelse. Egnethedserklæring fra grundskolen uddannelsesplan Fælles regler for optagelsesprøve Rettesnor: minimum 8 UU Vejleder skal have ansøgningen senest den 10. marts 2006.

54 optagelse.dk I 5 prioriteringer Samme skole kan kun ønskes én gang
Samme studieretning kan ønskes på forskellige skoler Interessetilkendegivelse om studieretning/fagpakke (hf) – for hver prioritering. Titlen på studieretningen angives med de to fag på højeste niveau

55 Optagelse og fordeling
Rektor/leder af institutionen optager til uddannelsen Fordelingsudvalgene fordeler ansøgerne til stx og hf Selvejende institutioner træffer indbyrdes aftale om fordeling af overskydende ansøgere

56 Fordelingskriterier – stx II
Hvis der er for mange ansøgere tages hensyn til om de har: Søskende på gymnasiet Haft brobygningsforløb på gymnasiet På Sankt Annæ Gymnasium og Aurehøj Gymnasium tages også hensyn til gymnasiets bedømmelseskriterier Transporttid – rejseplanen.dk

57 Fordelingskriterier – stx III
Overskydende ansøgere fordeles til skoler: med ledig plads hvor ansøgerens ønske om studieretning bedst muligt kan imødekommes under hensyn til transporttid Husk at ingen har krav på ønsket uddannelsesinstitution, studieretning m.v.

58 Optagelsesprøve maj Fælles regler og bilag, prøves i op til tre fag, mundtligt Dansk, engelsk, tysk, fransk, fysik/kemi/geografi/biologi, matematik Bestå eller ikke-bestå Optages på grundlag af prøveresultater efter 9./10.klasse

59 information På www.optagelse.dk og på
er der en samlet oversigt over gymnasiernes udbud af studieretninger og valgfag.

60 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Når eleven har forladt skolen ”følger vejlederen med.” Eleven følges opsøgende til det 19. år Merete Wegger træffes på Mail Træffetid man. og ons. kl Hjemmeside

61

62

63 Kan jeg komme ind? Grafen medtager kun uddannelser under KOT – og naturligvis ikke uddannelser med optagelsesprøver. Hvis den enkelte uddannelse findes flere steder i landet, er den kun registreret én gang - i den kategori, hvor man kunne komme ind med laveste eksamensgennemsnit. Så det samlede antal uddannelser (230) er udtryk for antal forskellige uddannelser under KOT. Grafikken viser hvad der var muligt i 2004, hvis man ville flytte rundt i DK efter sit uddannelsesønske. >9,2: 6 9,0-9,2: 10 8,1 – 8,9 : 23 - 8,o : 191

64 Film- og Medievidenskab International Business Psykologi Klinisk Biomekanik (kiropraktor) Læge Retorik Veterinær Personlig præsentation: Arne Bonnesen tilknyttet Hillerød området, samt Helsinge og Frederiksværk

65 Tegnsprogs- og MHS-tolk Audiologopædi
Tandlæge Molekylær Biomedicin Pædagogik Teatervidenskab Antropologi HA-psykologi Arkitekt Tegnsprogs- og MHS-tolk Audiologopædi Studievalg københavn er den nye vejlederorganisation, som vejleder om videregående uddannelse og erhverv

66 Europæisk Etnologi Indoeuropæisk Sprogvidenskab HA-kommunikation Civilingeniør (design og innovation) Civilingeniør (medicin og teknologi) Idræt Etnografi Æstetik og kultur Statskundskab Jordemoder Landskabsarkitekt HA-filosofi Asian Studies Programmes (engelsk/kinesisk) Farmaceut Humanistisk Basisuddannelse (RUC) Logopædi Tandplejer Dramaturgi Jura Engelsk og kommunikation Marketing and Management Communication Afspændingspædagoguddannelsen

67 Nederlandsk, Persisk, Polsk, Russisk, Thai, Tyrkisk, HA-mat, Humanistisk international basisuddannelse, Medievidenskab, Arabisk Sprog og Islamisk Kultur, Kunsthistorie, Fysioterapeut ,Civilingeniør (Bioteknologi, byggeteknologi, elektroteknologi, fysik og nanoteknologi, kemi og teknologi, kommunikationsteknologi, matematik og teknologi, miljøteknologi, produktion og konstruktion, softwareteknologi, arkitektur og design, byggeri og anlæg, datateknik og IT, elektroteknik og IT, eksport, industri og produktion, kemi miljø og bioteknologi, nanoteknologi, plan og miljø, software samt sundhedsteknologi) Diplomingeniør (arktisk teknologi, by og byg, bygning, elektro, IT, kemi samt maskin) Biokemi , Datalogi, Forsikringsvidenskab, de fysiske fag , Biologi, Geografi, Geologi, De kemiske fag , Matematik, Matematik-Økonomi , Dansk, Engelsk, Eskimologi, Finsk, Fransk, Græsk, Hebraisk, Indianske Sprog og Kulturer, Indonesisk, Italiensk, Latin, Musikvidenskab, Nærorientalsk, Portugisisk, Spansk, Tysk, Økonomi, Teologi , Agronom, Biologi-Bioteknologi, Forstkandidat, Hortonom, Jordbrugsøkonom, Levnedsmiddelvidenskab/ingeniør, Civilingeniør (innovation og business samt mekatronik), Diplomingeniør (Interaktivt design samt mekatronik), HA(dat), HA-Service Management, Asien Studies Programme (eng/jap) , Erhvervssprog (eng/fra, eng/ita, eng/rus, eng/spa, eng/tysk), 1 fremmedsprog og amerikanske studier , Sprogteknologi og engelsk, Naturvidenskabelig Basisuddannelse, Samfundsvidenskabelig basisudd., Biologi på tværs , Civilingeniør i Datalogi , Naturvidenskab, Filosofi, Historie, Litteraturvidenskab, Erhvervssprog (tysk, fransk eller spansk) og medier, HA-dat, HA-jur, HA-jur skat, Negot (engelsk, tysk, fransk, spansk), Informationsvidenskab, engelsk, tysk, fransk eller spansk og IT, HA engelsksproget, SPRØK, Sprog og kulturel Formidling (eng/dan, eng/tysk), Folkesundhedsvidenskab, miljøplanlægning, Negot (international turisme), Fiskeriteknolog, Fysik, Kemi og Teknologi, Medicinalkemi, Molekynær-Biologi, Nanoteknologi, Brasilianske Studier, Forhistorisk Arkæologi, Idehistorie, Japansk, Kinesisk, Klassisk Arkæologi, Klassisk Filologi, Lingvistik, Middelaldelarkæologi, Religionsvidenskab, Slaviske fag, Ungarsk, HA-int (tysk, fransk eller spansk), Tysk, fransk eller spansk og kommunikation, Tysk, fransk eller spansk og europæiske studier, , Landinspektør, Humanistisk informatik, Musik, Spansk – Sprog og internationale Studier, Samfundsfag , Sociologi, Biblioteks- og informationsvidenskab, Bioanalytiker, Bygningskonstruktør, Ergoterapeut, Professionsbachelor i Erhvervssprog og markedskommunikation, International Kommunikation og multimedier, HA-almen, Bachelor of Economics and Information Technology, Proffessionsbachelor i Leisure Management , HA international Management, Professionsbachelor i Value Chain Management, Ernæring og sundhed, Folkeskolelærer, Grafisk Kommunikation, Diplomingeniørudd. , Maskinmester, Pædagog , Radiograf, Skibsofficer, Skov- og Landskabsingeniør, Socialrådgiver, Sygeplejerske, Tekstile fag og Formidling, Administrationsøkonom, Datamatiker, Designteknolog, E-designer, Finansøkonom, Handelsøkonom, Installatør, IT- og Elektronikteknolog, Jordbrugsteknolog, Laborant, Markedsføringsøkonom, Multimediedesigner, Procesteknolog, Produktionsteknolog, Serviceøkonom, Transportlogistiker


Download ppt "UNGDOMSUDDANNELSERNE"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google