Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Brug adresserne bedre”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Brug adresserne bedre”"— Præsentationens transcript:

1 ”Brug adresserne bedre”
Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet

2 Emner og tidsplan 9:30 – 13:30 Om grunddataprogrammet og adresserne – forarbejderne Delaftalen: Hvem gør hvad – det store billede Nyt BBR adresseregister og nyt samspil med CPR 10:20 – 10:35 Pause Opgaverne for adressemyndigheden - kort og langt sigt Den store opgave: Supplerende adresser – planer og ideer Tidsplan og hvad sker der nu? 12:00-12:30 Frokost (sandwich + vand) Afsluttende debat og ideer + afrunding 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

3 Grunddataprogrammet og adresserne

4 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg
Brug adresserne bedre

5 Grunddataprogrammet 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg
Brug adresserne bedre

6 Grunddataprogrammet: Mulighederne bød sig
Anbefalinger fra arbejdsgruppen 2007 BBR Arbejdsgangsanalyser 2009 Handlingsplan for adresser 2009 Infrastruktur vhja Geonøgler – projekt 2009 Skitser til business case 2010 NOVA projektet 2011 Nem oplysning om veje og adresser Vi kunne hive forbedringsønskerne frem fra skufferne 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

7 Informationsmøde om Grunddata og
initiativet om adresser REGIONALE INFORMATIONSMØDER DECEMBER 2012 – JANUAR 2013

8 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - baggrund
Strategien omfatter fælles IT-initiativer med sigte på at forenkle og billiggøre den offentlige sektor d.v.s. Tættere offentligt digitalt samarbejde Større koordinering og tværgående forenkling Et særligt indsatsområde er ”Fælles grunddata for alle myndigheder” 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 8

9 Grundataprogrammet er en væsentlig hjørnesten
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ”Fælles grunddata for alle myndigheder” Grundataprogrammet er en væsentlig hjørnesten i den offentlige digitaliseringsstrategi Det er fællesoffentlige basisdata, der anvendes på tværs af både den offentlige og den private sektor og som har bred, daglig anvendelse Omfatter Person-, ejendoms-, adresse- og virksomhedsdata 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 9

10 Tidsplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
Ultimo 2011: Forslag til ændret forvaltning, omlægning af registre Foråret 2012: Udarbejdelse af Business case Okt. 2012: Godkendelse i Regeringens økonomiudvalg og KL’s bestyrelse : Implementering af grunddata for adresser 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 10

11 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Adressedata
Strategiske indsatsområder: Borgere og virksomheder bruger tid på at angive adresseoplysninger som det offentlige allerede har Myndigheder bruger ressourcer på at vedligeholde egne, ikke-valide adressedata, selvom data allerede er i BBR 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 11

12 Ca. 20 kommunale repræsentanter har været involveret i 14 workshops
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Forslag til ændret forvaltningsomlægning af registre - MBBL Arbejdsgangsanalyser Dannelse af adresser Genbrug af adresser på erhvervsområdet Genbrug på personområdet Fælles offentlig infrastruktur Registrering af supplerende erhvervs­adresser mm. - beskrivelse Ca. 20 kommunale repræsentanter har været involveret i 14 workshops

13 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Delkonklusion
Man reformerer fagområdet adresser Der har været enighed om at etablere nye forvaltningsrutiner, dataadgang og IT-systemer Opretholdelse af flere selvstændige registre bortfalder Samle adresser i et autoritativ register (BBR) Entydig identifikation af adressen En del erhvervsadresser tilføjes i adressebestanden Aktualitet og kvalitet af adresser forbedres 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 13

14 Delaftalen – Hvem gør hvad?
Det store billede 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

15 Grunddataprogrammets delaftale 2
Omfatter tre dataområder Vejnavne og adresser (MBBL) Stednavne (KMS) Administrative enheder (KMS) 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

16 Parterne i aftalen Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS) CPR-kontoret
Erhvervsstyrelsen SKAT Kommunernes Landsforening (KL) Digitaliseringsstyrelsen (DIGST) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

17 Aftalens forretningsmæssige mål
Der etableres et grundlag for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative enheder med henblik på, at disse grunddata: Danner et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning Bidrager til konkurrencedygtighed, vækst og innovation hos virksomhederne Anvendes som entydig reference for politi-, ulykkes- og kriseberedskab 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

18 Løsningen Aftalen: omfatter en forbedring af datagrundlaget og
etablerer en sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at data stilles rådighed for offentlige og private brugere på en effektiv og sikker måde. 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

19 Aftalens 11 punkter Adresser
Adresserne i BBR er autoritative grunddata og skal genbruges i offentlige it-løsninger og processer. MBBL fastlægger krav om datakvalitet og aktualitet. CPR tager de autoritative adresser i brug som grundlag for folkeregistreringen. CVR og SKAT tager de autoritative adresser i brug som grundlag for virksomhedsregistreringen. MBBL moderniserer adresseregistret i BBR. Registreringen af vejnavne og oplysninger om vejnavnes og adressers belig­genhed i administrative enheder overføres til BBRs adresseregister fra CPR. CPR udfaser CPR Vejregistret efter en overgangsperiode. Kommunerne supplerer BBR’s adresser med et antal erhvervs- og enhedsadresser mm., som er i faktisk brug. MBBL bistår kommunerne hermed. KMS moderniserer sit stednavnesystem, så det er muligt for andre parter at etablere integration til egne systemer og indmelde nye navne. KMS sikrer, at nationale administrative enheder (fx sogn og postnumre) og obligatoriske kommunale distrikts­inddelinger (afstemningsområder) samt supplerende bynavne registreres i KMS’ DAGI-system. Dataansvaret er dog uforandret hos den myndighed, der forvalter den pågælden­de inddeling. KMS etablerer en it-komponent, som kan procesunderstøtte ændringer i en inddeling. KMS og kommunerne aftaler, hvordan der sikres samspil imellem DAGI og kommunale data om distrikter, når CPR Vejregistret nedlægges. Grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne distribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke- kommercielle formål. Stednavne Administrative enheder Adgang til grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

20 Lup på pkt. 1-6: Adresser Adresserne i BBR er autoritative grunddata og skal genbruges i offentlige it- løsninger og processer. MBBL fastlægger krav om datakvalitet og aktualitet. CPR tager de autoritative adresser i brug som grundlag for folkeregistreringen. CVR og SKAT tager de autoritative adresser i brug som grundlag for virksomheds- registreringen. MBBL moderniserer adresseregistret i BBR. Registreringen af vejnavne og oplysninger om vejnavnes og adressers beliggenhed i administrative enheder overføres til BBRs adresseregister fra CPR. CPR udfaser CPR Vejregistret efter en overgangsperiode. Kommunerne supplerer BBR’s adresser med et antal erhvervs- og enhedsadresser mm., som er i faktisk brug. MBBL bistår kommunerne hermed. (…) Grunddata om adresser, [… administrative enheder og stednavne …] distribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål. 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

21 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg
Brug adresserne bedre

22 Nyt BBR adresseregister
– og nyt samspil med CPR Vej

23 Forenklet it-understøttelse
Kerneopgaven bør ikke involvere så mange ”skriveborde” 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

24 Samspil vedr. administrative enheder
Princippet illustreret Samspil vedr. administrative enheder 2 a) BBR’s vejnavne og adresser overføres løbende til CPR b) BBR’s oplysning om adressers beliggenhed i hver inddeling overføres løbende til CPR 1 BBR’s oplysning om vejnavnets og adressens beliggenhed i en inddeling dannes og opdateres automatisk ved at BBR forespørger i det geografiske tema. CPR Grunddata for personoplysninger (folkeregistrering) BBR Adr Grunddata for vejnavne samt adgangs/enhedsadresser mv. Hovedidé for fremtidigt dataflow for vejnavne, adresser og oplysning om deres beliggenhed i de fire obligatoriske CPR inddelinger *) Evt. andre inddelinger (FKG) Grunddata for administrative enheder, landinddelinger, mv. DAGI *) Dvs. inddelingerne: Postnummer, Suppl. bynavn (frivillig), Sogn, Valgdistrikt (afstemingsomr.) 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

25 Vejnavne i BBR’s Adresseregister
Tak til Stein Fossa, Umhørvisstovan, Færøerne 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

26 BBR’s Adresseregister kort fortalt
Vejnavne overføres til adresseregisteret – så arbejdet med vejnavne og adresser kan integreres ét sted Geografi integreres i data og processer fra start til slut – ingen adresser uden sted Oplysninger om reference til ejendom (matr.nr.) – og beliggenhed i distrikter automatiseres ved hjælp af geografien Tidlig dannelse af data understøttes – og integreres med ejendomsprocessen Vejnavne og adresser kobles til vejnettet – så adresserne er klar til mobile tjenester 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

27 Jamen, så vis det dog!

28 Fra måneder til minuter
Adressedata bruger 10 sek. 1 sek. 1 time Data Fordeler Adressedata tjenester ADR Adresseregister Vejnavne Adresser Adressemyndighed 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

29 Opgaver for adressemyndigheden
– på kort og langt sigt

30 Fremtidige opgaver for kommunerne Myndighedsopgaven bliver større
Skal danne en valid adresse - Øget fokus på kommunens kerneopgave Adressepunkt placeres samtidig med at adressen dannes - NY Aktualiteten på adresser øges - kommunen skal sikre datakvalitet på grunddata - NY En række erhvervsadresser tilføjes i registret – Større Mulighed og pligt til at melde fejl og mangler til kommunen→ mere borger- og virksomhedsbetjening – Større 6. Etablering af distrikter som geografisk tema (supplerende bynavn og afstemningsområder) - flyttes Myndighedsopgaven bliver mere ansvarsfuld – alle andre brugere bliver afhængige af kommunens indsats det er en betydningsfuld opgave - autoritative grunddata kræver bevågenhed Vær opmærksomhed på tilpasning af de faktiske arbejdsgange nu – og fremover

31 Fremtidige opgaver for kommunerne Myndighedsopgaven bliver større
”Omkostninger … Adresser: en ekstraudgift i 2013 på 47,0 mio. kr. Det er en engangsomkostning i form af årsværksomkostninger i kommunerne til brug for oprettelsen af erhvervsadresser. Det svarer til ca. 80 årsværk. De efterfølgende år er der en ekstraomkostning på ca. 25 mio. kr. til ekstra årsværk som følge af øgede krav til den løbende ajourføring af adresser.” Mere info på KL.dk: Søg på Google: ”Grunddata om ejendomsdata og adresser” Eller brug dette link:

32 Fremtidige opgaver for kommunerne Kontaktperson til det videre arbejde
Grundet omfang og ansvaret i det kommende arbejdet har vi brug for en kontaktperson i hver kommune Så skriv navn, stilling, kommune og på listen eller Send en mail til

33 Datavask mm. Vask af de nuværende vejnavne- og adressedata mod de eksisterende specifikationer Opgradering af nuværende data mod den fremtidige datamodel Navngiven vej, adressepunkter, kobling til vejnet Etablering af distrikter som geografisk tema Afstemningsområder, supplerende bynavn 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 33

34 MBBL’s opgaver nu – og efter 2015
Styre programmet og alle interessenterne Ny bekendtgørelse og vejledning i nye regler Hjælpe kommunerne med At vaske data og etablere nye data, distrikter At fastsætte supplerende adresser At udvikle det nye adresseregister – inkl. snitflader til CPR … osv. At indkøre nyt BBR Adresseregister Efter 2015: Bedre bemanding til at vejlede kommunerne i det daglige Kortere svartider Bedre forvaltning af lovgrundlag og kommunikation Bedre rådgivning og opfølgning overfor offentlige og private brugere 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

35 Nye brugere – nye, skrappe krav
9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

36 Nye brugere – nye, skrappe krav
9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

37 Nye brugere – nye, skrappe krav
1,25 mio. husstande! 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

38 Nye brugere – nye, skrappe krav
Hver dag sender Region Midt 100 ambulancer afsted, hvor fejl og forsinkelser kan vise sig at være fatale. For de øvrige kørsler, handler gode adressedata ”bare” om at undgå at spilde tid og brændstof. 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

39 På den politiske dagsorden …
Nordjyske Stifttidende 10. oktober 2012 Jydske Vestkysten 10. oktober 2012 TV2/Fyn 8. oktober 2012 ”Der er rigtig mange steder hvor man oplever at man faktisk ikke kan finde en præcis adresse” Delprogram 2 - Brug adresserne bedre 39

40 Den store opgave: Supplerende adresser
– planer og ideer, og det vi ikke ved endnu

41 Fælles adressegrundlag for BBR, CPR, CVR
Virksomheds- området (CVR) Business registration Bygning/ejendomsområdet (BBR mv.) Buildings/properties Personområdet (CPR) Population register Skal anvende ? Skal anvende ? Autoritative adresser (BBR) Authentic adddresses Punkt 0 – introduktion til 10.2b Anvender 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 41

42 Uoverensstemmelser! Lærkevej 7A Vestervej 10 BBR CVR
9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

43 Tidligere CVR-BBR adresseanalyser
Landsdækken undersøgelse 2002 Inkl. nærmere stikprøveanalyse i fire kommuner Tidligere CVR-BBR adresseanalyser Undersøgelse i Køge og Helsingør kommune 1997 Infrastruktur vhja. Geonøgler Analyse og forsøgsprojekt i Odense kommune 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

44 Analyse januar-februar 2012
Analyse af behov og muligheder for at fastsætte de nødvendige, supplerende adresser for erhvervsvirksomheder, institutioner, kolonihaver osv. Deltagere i arbejdet: MBBL KL Københavns kommune Frederikshavn kommune Odense kommune Post Danmark Erhvervsstyrelsen 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

45 Typer af områder og prioritering
Beskrivelse Post-og vareleverancer Publikums-interesse Logistik Tilsyn og kontrol Forsyning Alarm, beredskab 1 Butikscentre, kontorhoteller o.l. X 2 Erhvervsejendomme med mange virksomheder 3 Kommunale institutioner 4 Større statslige eller regionale institutioner 5 Større enkeltvirksomheder 6 Indhegnede eller beskyttede områder (x) 7 Haveforeninger og nyttehaver 8 Bopæl uden bolig (fx campingplads) 9 Midlertidig eller sæsonbestemt bolig eller ophold 10 Ubebyggede arealer, grønne områder, tekniske anlæg 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

46 1. Butikscentre og kontorhoteller
Butikscenteret “Ro’s Torv” i Roskilde 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

47 2. Større erhvervsejendomme
IBM, Vedbæk Gladsaxe kommune, Bagsværd 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

48 3. Kommunale institutioner
Kommuneskole, Birkerød 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

49 4. Større statslige og regionale institutioner
Syddansk Universitet, Odense Bispebjerg hospital, København 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

50 7. Haveforeninger Haveforeninger med mange huse og kun en adresse
Hf Vennelyst i København 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

51 8-9. Sæsonbestemt beboelse
Vigsø feriecenter 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

52 10. Tekniske anlæg, ubebyggede arealer
9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

53 Hvordan skal vi gøre det?
Bygge på erfaringer fra kommunalreformen Bygge på erfaringer fra ”Flertydige vejnavne” Etablere en central ”Adresse-taskforce” Indstationere kommunale adresseeksperter Gennemføre pilotforsøg som afprøver metoden Som baggrund for den endelige Udpege opgaven/områderne for hver kommune Anvende datakilder, analysere hele landet, udpege indsatsområder, publicere web-lister til kommunerne, hjælpeværktøjer, vejledning … 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

54 Taskforcen arbejder 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg
Brug adresserne bedre

55 Taskforcen på vej i marken
9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 55

56 Tidsplanen er slet ikke klar endnu
Meget foreløbige overvejelser Tidsplanen er slet ikke klar endnu 2013 2014 2015 Forberede, analysere, planlægge Pilotprojekt Bekendtgørelse og vejledning(er) Udpege og fastsætte Supplerende adresser 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

57 Organisering og tidsplan
Hvad nu? Organisering og tidsplan 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

58 Delaftalens milepæle 2013 BBR’s adresedata og -tjenester er tilgængelige på internettet via webservices 2014 Nyt stednavnesystem og administrative enheder er til rådighed. Kommunerne registrerer vejnavne og adresser i nyt BBR adresseregister 2015 BBR er suppleret med erhvervsadresser mv. CPR og CVR overgår til at anvende adressedata fra BBR 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

59 Den nærmeste opgaver Plan og tidsplan for programmets gennemførelse:
Adressetjenester – som skal indgå i datafordeler Et nyt BBR Adresseregister med snitflader og brugerklient Integration til DAGI, CPR, CVR og SKAT Plan for fastsættelse af supplerende adresser: analyse, pilotprojekt, regler, udpegning og udførelse En plan for kommunikation og engagement Nedsætte taskforce … 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

60 De planlagte forbedringer er også beskrevet her …
Styregruppen for initiativet, Marts 2012 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

61 Vores præsentationer findes her:

62 Afsluttende debat og ideer

63 Huskepunkter Mindst en kontaktperson på listen pr. kommune
Hvordan skal vi holde kontakten – Skal vi mødes igen? Har I nye sygehuse eller universiteter i farvandet? Forslag til andre emner som bør tages med i planen? Korrekt stavemåde for vejnavne? Send gerne ideer og forslag til os efter mødet MBBL+Geoforum adressekursus i Aalborg 31. januar 2013 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

64 Tilmelding på www.Geoforum.dk senest 24. januar
Reklame Adressekursus den 31. januar kl i Aalborg Geoforum og MBBL afholder et adressekursus primært henvendt til kommunerne Indhold Love og regler: Vejnavne og adresser fra A-Z. Registrering af data i BBR, CPR Vej og kort/GIS. Adresserne, borgerne og forvaltningsloven. Kommunens ansvar, udfordringer og organisering. Brug af adresserne i 112-systemet. Adresserne i grunddataprogrammet, hvad skal der ske frem mod 2015? Tilmelding på senest 24. januar 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

65 Tak for i dag Kommunens kontaktperson og gode ideer sendes til:
Tine Garbers, KL: Google: ”Grunddata om ejendomsdata” eller brug dette link: Myndighedsopgaven og programmet i øvrigt: Katrine Langballe, MBBL: Morten Lind, MBBL: Om delprogrammerne: Aftalen om grunddataprogrammet: 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre

66 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg
Brug adresserne bedre


Download ppt "”Brug adresserne bedre”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google