Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bachelor projekt Forår 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bachelor projekt Forår 2009."— Præsentationens transcript:

1 Bachelor projekt Forår 2009

2 køreplan November 2008 Orienteringsmøde 1. februar 2009
Liste med emner og hovedvejledere oploades på blackboard 13. februar 2009 Aflevering af emnevalgsblanket til Studieservice SENEST kl (Enten fra listen eller selvvalgt emne med aftale med vejleder) 1 blanket pr. gruppe (1-3 studerende) Det eneste, der skal være udfyldt er ”Arbejdstitel” samt selvfølgelig gruppemedlemmer, personnummer og underskrifter Emne kan være detaljeret eller bare angivelse af fagområde 6. marts 2009 Opslag om tildelte vejledere (hoved+ -bivejleder) 13. marts 2009 Emne skal være på plads (Arbejdstitel skal være specificeret.) Fredag den 15. maj 2009 Aflevering af bachelorprojekt – Senest kl. 12:00 Juni Mundtligt forsvar – enkeltvis, 30 minutter ud fra projektet. Man starter selv med et lille oplæg

3 Formål og sigte Formålet er, at den studerende udarbejder et projekt i et selvvalgt emne med relation til miljøplanlægning på en måde, der dokumenterer, at den studerende kan håndtere både samfunds- og teknisk/ naturvidenskabelige aspekter og metoder. Emnet skal behandles på en systematisk måde under anvendelse af de faglige kvalifikationer, der er opnået i løbet af studiet. Den studerende skal - i eventuel samarbejde med medstuderende - kunne fremstille det erhvervede overblik og den faglige fordybelse i både en skriftlig og mundtlig præstation. 

4 Målbeskrivelse Den studerende skal kunne dokumentere, at han/ hun kan anvende de i bachelorforløbet erhvervede relevante faglig /teoretisk indsigter til at kunne analysere en konkret problemstilling, som både kan være teoretisk, empirisk eller case baseret, men relateret til emner indenfor miljøplanlægning. Det er et krav, at der både indgår samfunds- og teknisk /naturvidenskabelige aspekter og metoder, og den studerende skal kunne dokumentere evner til at kombinere de to felter i en samlet analyse. Den studerende skal kunne redegøre for valg af metode / teori, afgræsningen af projektet og skal kunne anvende metode / teori korrekt. Endelig skal den studerende også kunne lave en kort præsentation af projektet.

5 Omfang Opgaven kan udarbejdes af en gruppe på maksimalt 3 studerende.
Emnet kan have teoretisk eller praktisk udgangspunkt. Individuelle Bachelorprojekter" må have et vejledende omfang på ca. 30 sider eksklusiv bilag. Udarbejdes en gruppeopgave, forøges omfanget med ca. 10 sider for hver yderligere studerende. Opgaven skal overholde generelle formkrav, der bliver specificeret ved det første informationsmøde

6 Bedømmelse Bachelorprojektet bedømmes ved et mundtligt forsvar af den indleverede opgave med ekstern censur og karakter efter 7-trin skalaen. Der eksamineres enkeltvis, og der gives en individuel bedømmelse. Bedømmelse: Enten angives der i rapporten hvilke passager den enkelte er ansvarlig for, og i så fald vægtes denne del højt i den endelige bedømmelse. Hvis der ikke angives, hvem der er ansvarlig for hvad, vil der i forsvaret og efterfølgende bedømmelse tages udgangspunkt i rapporten, men især også i den mundtlige bedømmelse. Eksaminationen varer ca. 30 minutter og tager udgangspunkt i opgaven og en kort fremlæggelse heraf. Eksaminationen omfatter endvidere supplerende spørgsmål inden for teoretiske og eventuelt praktiske emner med tilknytning til den indleverede opgave

7 Kort om nogle forventninger til bachelorprojektets indhold og formalia
Opgavelængde: Fremgår af fagbeskrivelsen Ved bedømmelsen af bachelorprojekt, kandidatspeciale, masterprojekt og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, uanset hvilket sprog der er skrevet på. Især skal understreges, at manglende kilder, referencer, fodnoter, tabel/figur­ overskrifter ikke accepteres. Desuden gælder, at citater skal være tydeligt fremhævet i forhold til teksten. M.h.t. faglige krav gælder, at opgaverne må afspejle selvstændige litteratur­studier ud over et evt. fælles læsegrund­lag. Opgaven bør tage udgangspunkt i et teoribaseret begrebsapparat f.eks. fra pensum fra fag på uddannelsen. Så vidt muligt bør man opstille et analyseapparat / analyseskema, der bruges i analysen. Minimumskrav er under alle omstændigheder, at der er en klar systematik / indholdsfortegnelse, der muliggør en systematisk placering af alle afsnit m.v. Man bør forholde sig kritisk til såvel analysemetoder som resultater. Generelt skal det også nævnes, at det er helt afgørende, at principielt alle udsagn, resultater m.v. er veldokumenterede. Man bør gøre rede for, hvordan man tackler informa­tionsmangler er søgt tacklet via eksempelvis præmisser, analogier o. lign.

8 Model til strukturering af opgaver

9 Indledningen Ofte vil man starte med en stillet opgave eller en idé, man selv har fået – det er opgavens baggrund. Husk at skrive om det. Baggrunden giver anledning til at man kan beskrive en problemstilling – det man er interesseret i. Problemstillingen kan angribes fra forskellige vinkler og med forskellige tyngdepunkter. Dette gør man i problemdiskussionen. Ud fra dette kan der opstilles en konkret problemformulering: Hvad er problemet, og hvordan ønsker vi at løse dette / analysere dette problem. Her skal der også redegøres for valg af metode / teori, afgræsningen af projektet

10 Metode Definition på samfundsøkonomisk metode:
Er en samlet betegnelse for den eller de fremgangsmåder, vi vælger at arbejde efter, når vi søger at producere viden om samfundet, dens institutioner, organisationer, virksomheder, grupper og individer. Mere generelt er metode læren om de fremgangsmåder, vi kan benytte, når vi skal indsamle, bearbejde, og sammenfatte oplysninger, så resultatet bliver viden. Metode er en systematisk måde at undersøge virkeligheden på. Metodelære består ofte af en række forskrifter, der angiver, hvordan vi bør gå til værks i konkrete situationer. Metodelære er med andre ord normativ, dvs., den angiver retningslinjer (normer) for, hvordan vi bør gøre.

11 Formkrav 12. punkts times new roman, Default setting for marginer,
Linjeafstand: 1,5 (dog citater mindre)

12 Forside

13 Formkrav Indholdsfortegnelse
Efter forsiden følger indholdsfortegnelse. Der er normalt altid mindst tre hovedpunkter:  Problemformulering og afgrænsning Opgavens centrale afsnit sædvanligvis underopdelt i en række underafsnit Konklusion Eksempel: Forord Resume Indledning Problemformulering og afgrænsning Bilag1, …bilag n Litteraturliste Kun nødvendig, hvis mindst to forfattere. Her skal angives hvem der har hovedansvaret for de enkelte afsnit. Det kan ikke accepteres, at forfatterne er fælles om hele opgaven.

14 Formkrav Citater Fodnoter Kildeangivelse Litteraturliste og henvisning
To Hovedregler: Identifikation Konsekvens Se Sørensen

15 Tabeller og figurer Selvforklarende
Standard og gennemgående opsætning:

16 Tabeller og figurer Husk, at angive enheder
Overvej nummering: fortløbende, eller refererer til afsnittet Overskriften skal være både kortfattet og dækkende.


Download ppt "Bachelor projekt Forår 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google