Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bestemmelse om valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bestemmelse om valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret"— Præsentationens transcript:

1 Bestemmelse om valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret
FPTBST 043-4 Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug, organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og kursusdeltagelse

2

3 Arbejdet i tillidsrepræsentantudvalget (TRU)
Historisk FPT udsender en midlertidig vejledning 8. marts 2006 Politiske og tekniske drøftelser i 2006 resulterede i oprettelsen af TRU TRU havde første møde den 1. juni 2007 Vejledning om valg af tillidsrepræsentanter beskrev – at der skulle ansøges om valg af mere end 1 TR pr. institution, og TRU afgør om ansøgningen imødekommes helt eller delvist. I efteråret 2011 finder FPT, at der skal ske en revision af regler for valg af TR i lyset af de omstruktureringer som forsvarsforliget medførte samt som følge af et cirkulære fra Finansministeriet vedrørende tidsforbrug til organisationsarbejde.

4 Arbejdet i tillidsrepræsentantudvalget (TRU)
Forsvarets Personeltjeneste (FPT – LA2) Centralforeningen for Stampersonel (CS) CO10 Forsvarets Civil Etat (FCE) CO10 Hærens Konstabel- og korporalsforening (HKKF) OAO Forsvarsarbejdernes Landsorganisation (FLO) OAO Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) AC Ingeniørforeningen (IDA) AC

5 Arbejdet i tillidsrepræsentantudvalget (TRU)
Forsvaret Formålet er en uddybning og præcisering af den centrale aftale i relation til forsvarets struktur efter omstrukturering i forbindelse med forsvarsforliget. Ligeledes er forsvaret pålagt at bringe kutymer til ophør. Organisationerne At sikre de lokale tillidsrepræsentanternes vilkår for at repræsentere medlemmerne og varetage de lokale forhandlingsopgaver samt styrke det lokale samarbejde!

6 Bestemmelse om valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret
Hvad er en institution i forsvaret? Myndigheder med samarbejdsudvalg Enheder uden samarbejdsudvalg (ny) Hvad er en medarbejdergruppe? Ansatte på samme organisationsaftale fx CS Grupper uden TR kan vælge en i gruppen der kan fungerer som kontaktperson Flere end 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe Hvis der er enighed lokalt kan myndigheden godkende at der vælges mere end 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe. (nyt) Kriterier Geografisk spredning Antallet af medarbejdere der repræsenteres af den enkelte TR Særlige ledelsesmæssige forhold Formålet er en uddybning og præcisering af den centrale aftale i relation til forsvarets struktur efter omstrukturering ifm forsvarsforliget SU/andre ledelsesmæssige forhold

7 Bestemmelse om valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret
Tillidsrepræsentantudvalgets arbejde At drøfte og vurdere uenigheder rejst af faglige organisationer og/eller myndigheder vedrørende afvigelser fra § 2 stk. 2. At drøfte principielle spørgsmål /sager vedrørende hvervet som tillidsrepræsentant At være orienteret om den til enhver tid gældende tillidsrepræsentantstruktur i forsvaret. Formålet er en uddybning og præcisering af den centrale aftale i relation til forsvarets struktur efter omstrukturering ifm forsvarsforliget SU/andre ledelsesmæssige forhold

8 Bestemmelse om valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret
Valgbarhed Vælges blandt organiserede medarbejdere. 9 måneders ansættelse ved ansættelsesmyndigheden. Anerkendt dygtig, god faglighed og samarbejdsevne. Elever er ikke valgbare. Formålet er en uddybning og præcisering af den centrale aftale i relation til forsvarets struktur efter omstrukturering ifm forsvarsforliget SU/andre ledelsesmæssige forhold

9 Bestemmelse om valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret
Valg af fællestillidsrepræsentant Valget skal ske af og iblandt de anmeldte tillidsrepræsentanter. Valget skal anmeldes over for Forsvarets Personeltjeneste (LA2) og skal være underskrevet af samtlige berørte tillidsrepræsentanter. Formålet er en uddybning og præcisering af den centrale aftale i relation til forsvarets struktur efter omstrukturering ifm forsvarsforliget SU/andre ledelsesmæssige forhold

10 Bestemmelse om valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret
Suppleanter Der kan vælges suppleanter for såvel tillidsrepræsentant som fællestillidsrepræsentant. Suppleanter er kun omfatter af aftalen når pågældende fungerer som tillidsrepræsentant. Suppleanter er dog altid omfattet af beskyttelsen. Formålet er en uddybning og præcisering af den centrale aftale i relation til forsvarets struktur efter omstrukturering ifm forsvarsforliget SU/andre ledelsesmæssige forhold

11 Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug, organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og kursusdeltagelse MYN CS

12 Opgavernes karakter Tillidsrepræsentantarbejde Organisationsarbejde
Forudsættes udført som et led i det daglige arbejde på tjenestestedet og retter sig almindeligvis indad på tjenestestedet og/eller myndigheden, fx lønforhandling eller drøftelser med ledelsen. Organisationsarbejde Retter sig almindeligvis udad fx i form af deltagelsen i hovedbestyrelsesmøder, generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, overenskomstforhandlinger samt deltagelse i visse arbejdsgrupper som organisationsrepræsentant. Foreningsarbejde Defineres i denne sammenhæng som alt foreningsarbejde, der ikke er fagligt arbejde. Det kan være i en idrætsforening og sociale foreninger.

13 Tidsforbruget - hovedregel
Tillidsrepræsentantarbejde Hovedreglen er, at tillidsrepræsentanten må anvende den tid, der er nødvendig til hvervets forsvarlige udførelse når der tages hensyn til myndighedens opgaver som tillidsrepræsentant opgavernes omfang. Organisationsarbejde Hovedreglen er, at tjenestefrihed til organisationsarbejde skal ydes uden løn og kan ikke indgå i den almindelige arbejdstid, heller ikke for tillidsrepræsentanter. Foreningsarbejde Hovedreglen er, at tjenestefrihed til foreningsarbejde skal ydes uden løn og kan ikke indgå i den almindelige arbejdstid, heller ikke for tillidsrepræsentanter. Der lægges op til, at tidsforbruget til TR arbejde er dynamisk og bør drøftes lokalt

14 Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug, organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og kursusdeltagelse Vejledningen skelner mellem Tillidsvalgte og ikke tillidsvalgte (i forhold til myndigheden/institutionen) Tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter Tjenestemænd og overenskomstansatte

15 Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug, organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og kursusdeltagelse Ikke tillidsvalgte Ansatte som ikke er tillidsvalgt, men som deltager i foreningsarbejde/organisationsarbejde kan ikke ydes tjenestefrihed og må derfor bruge afspadsering eller anden frihed.

16 Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug, organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og kursusdeltagelse Centrale regler for tjenestefrihed til organisationsarbejde Tjenestemænd Organisationsarbejde skal i videst muligt omfang varetages ved omlægning af tjenesten eller ved tjenestebytning, det vil sige i fritiden. (FINM cirkulære nr. 141 af 24/8 1981) Overenskomstansatte Tjenestefrihed med løn kan ydes til deltagelse i organisationsarbejde . Det forudsættes dog, at tjenestefrihed i videst muligt omfang varetages ved omlægning af tjenesten eller ved tjenestebytning. (FINM cirkulære nr. 113 af 23/7 1971) Organisationsarbejde Hovedreglen er, at tjenestefrihed til organisationsarbejde skal ydes uden løn og kan ikke indgå i den almindelige arbejdstid, heller ikke for tillidsrepræsentanter.

17 Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug, organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og kursusdeltagelse Centrale regler for tjenestefrihed til organisationsarbejde Særligt om tjenestemandsansatte fællestillidsrepræsentanter Frihed til organisationsarbejde skal følge hovedreglen, det vil sige i videst muligt omfang ved omlægning af tjenesten eller tjenestebytning. Begge parter (chef og FTR) skal være aktive i bestræbelserne på at finde en hensigtsmæssig løsning. Hvis der ikke kan findes en løsning med omlægning af tjenesten, kan ledelsen efter forhandling med medarbejderen (under hensyntagen til personalegruppens størrelse og geografiske placering) give den pågældende tjenestefrihed med løn i et omfang der svarer til egentlig arbejdstid i 3 uger, det vil sige maksimalt 111 timer om året.

18 Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug, organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og kursusdeltagelse Kurser Tillidsrepræsentanten kan få tjenestefrihed til deltagelse i faglige kurser Dette gælder også for suppleanter. Tillidsrepræsentanter og suppleanter bør så vidt muligt inden for de første 12 måneder efter valget have frihed til deltagelse i grunduddannelse for tillidsrepræsentanter. Tjenestefrihed gives uden fradrag i lønnen. (FINM cirkulæreskrivelse nr. 113 af 26/6 1971)

19 Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug, organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og kursusdeltagelse Lokale retningslinjer Som supplement til vejledningen kan myndighederne – inden for reglerne om frihed til organisationsarbejde – udarbejde lokale retningslinjer vedrørende omhandlende aktiviteter og arbejdstid.

20 Der kan ydes tjenestefri
TR - arbejde ORG - arbejde Foreningsarbejde Ikke tillidsvalgt TR – OK Den nødvendige tid Der kan ydes tjenestefri TR – TJM FTR – OK FTR – TJM Aftales op til 111 timer

21 Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug, organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og kursusdeltagelse Eksempler på TR – og organisationsarbejde Opgaver, som naturligt er tillidsrepræsentantopgaver er bl.a. Lokale forhandlingsopgaver, som fra organisationen er delegeret til den pågældende Forhandlinger og aftaler for medarbejderne Deltagelse i løsning af samarbejdsproblemer Deltagelse ved introduktion af nye medarbejdere Deltagelse i ansættelses-, bedømmelses- og forfremmelsesnævn Deltagelse som bisidder ved formelle samtaler Andre opgaver udstukket af ledelsen Deltagelse i møder i samarbejdsudvalg og underliggende udvalg og arbejdsgrupper

22 Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug, organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og kursusdeltagelse Eksempler på TR – og organisationsarbejde Opgaver, som umiddelbart ikke omfattes af tillidsrepræsentantopgaver er bl.a. Opgaver i lokalforeningsregi, herunder møder og forberedelse Forberedelse og deltagelse i organisationens (hoved)bestyrelsesmøder Deltagelse i forhandlinger om og indgåelse af aftaler og overenskomst, som ikke er delegeret til den pågældende. Deltagelse når en lokal uenighed er blevet til en fagretslig sag

23 Vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug, organisationsarbejde for valgte og ikke valgte og kursusdeltagelse Eksempler på TR – og organisationsarbejde Opgaver, som umiddelbart ikke omfattes af tillidsrepræsentantopgaver er bl.a. Behandling af arbejdsskadesager (*) Hjemmebesøg i forbindelse med syge- og tilskadekomstsager som organisationen varetager på vegne af et medlem (*) Deltagelse i møder med medarbejderens kommune i syge- og pensionssager (*) Deltagelse i forbindelse med en medarbejders arbejdsprøvning (*) Deltagelse i udarbejdelse af artikler og lignende til fagblade Deltagelse i møder som organisation (i modsætning til som lokal repræsentant) (*) Såfremt opgaven er pålagt af ledelsen, regnes den som tillidsrepræsentantarbejde og ikke organisationsarbejde

24 Det er altid nemmere at lave aftaler når man har en god relation.
Til slut – et lille råd! Det er altid nemmere at lave aftaler når man har en god relation. Derfor bør I hver især forsøge, at indlede en lokal dialog - inden der opstår uenighed om tidsforbruget til tillidsrepræsentantarbejdet.

25


Download ppt "Bestemmelse om valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google