Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

# Stoffer – hvad kan JAGG nu? JAGG med "facelift" og større motor ATV Jord & Grundvand 16. juni 2010 Lizzi Andersen 1 14 jun 2010 JAGG med facelift og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "# Stoffer – hvad kan JAGG nu? JAGG med "facelift" og større motor ATV Jord & Grundvand 16. juni 2010 Lizzi Andersen 1 14 jun 2010 JAGG med facelift og."— Præsentationens transcript:

1 # Stoffer – hvad kan JAGG nu? JAGG med "facelift" og større motor ATV Jord & Grundvand 16. juni 2010 Lizzi Andersen 1 14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor

2 # Blandingsforureninger og opdateret stofdatabase 2 14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor Olie og benzin Fugacitets- beregninger Indeklima Udeluft Grundvand

3 # Ny stofdatabase, stoftyper  Lidt manglende stoffer i diverse stofgrupper  Alifatiske kulbrinter  Et par supplerende PAHer  NSO forbindelse i olie  Tilsætningsstoffer i benzin, diesel og smøreolier  Phthalater  En lang række pesticider  De uorganiske stoffer, herunder metallerne, er væk  Generelt tjek af datagrundlaget 3 14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor

4 # Hvor vælger jeg stoffer? 4 14 jun 2010 JAGG med faceligt og større motor

5 # Hvilke informationer indeholder databasen? 5 14 jun 2010 JAGG med faceligt og større motor

6 # Fasefordelingsprocesser  Diffusion fra vandfase til gasfase og omvendt (1)  Diffusion fra fri fase til gasfase (2)  Opløsning af stof fra fri fase i porevand (3)  Sorption/desorption til jordpartiklerne (4) samt følgende spredningsmekanismer:  Diffusion i gasfasen (5)  Advektiv vandtransport, styret af gravitation (6)  Mobilisering af fri fase, såfremt denne optræder i et større sammenhængende volumen (ikke afbildet).  Advektiv gastransport som følge af varierende atmosfæretryk (ikke afbildet). 6 14 jun 2010 JAGG med faceligt og større motor (fra AVJ, 2001)

7 # Fasefordeling for blandinger Det principielt væsentlige ved vurdering af blandinger af stoffer, uanset om der forekommer fri fase eller ej, er, at tilstedeværelsen af andre stoffer vil influere på:  både hvorledes stofferne går i opløsning, såfremt de kommer i kontakt med vand  og hvorledes de afdamper til luften enten direkte fra den frie fase eller via opløsning i vand. Hvor meget stofferne påvirker hinanden afhænger bl.a. af deres polaritet:  Neutrale, upolære stoffer vil (stort set) kun påvirke hinanden i forhold til, hvor stor en andel de hver især udgør af blandingen. Dette beskrives molbrøken:  For polære stoffer (organiske syrer, alkoholer m.m.) er aktivitetskoefficienten ikke 1. Undersøgelser har dog vist, at for blandinger, hvor de polære stoffer udgør under 19 %, er det en OK tilnærmelse, at regne alle stoffer som neutrale. 7 14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor

8 # Fasefordeling for blandinger,2  Hvis man kan opfatte en blanding som bestående af neutrale stoffer (dvs. som værende en ideel blanding), kan fasefordelingen i blandingen beregnes ud fra Raoult's lov, som bl.a. siger, at damptryk af en enkeltkomponent i en blanding kan beregnes på grundlag af den molbrøk, som enkeltkomponenten udgør af den samlede blanding:  Et tilsvarende udtryk kan opstilles for opløseligheden 8 14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor

9 # Fasefordeling for olieprodukter  Olieprodukter er blandinger af rigtigt mange enkeltstoffer  Hvordan opdeler man et olieprodukt i et rimeligt antal fraktioner, således at Raoult's lov kan bruges?  For at man kan gøre det, skal damptryk og opløselighed være rimeligt ens inden for fraktionen  Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group har arbejdet med denne problemstilling i slutningen af '90erne  De har vist, at hvis man opdeler oliestofferne i alifatiske og aromatiske kulbrinter, får man tilnærmelsesvis lineær funktion for damptryk og opløselighed som funktion af kulstofnummeret (EC, som igen er en funktion af stoffernes kogepunkt) 9 14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor

10 # Opløselighed som funktion af EC-nummer 10 14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor

11 # Fraktionsopdeling af oliestoffer  På denne baggrund kan oliestofferne opdeles i et antal fraktioner med damptryk og opløselighed af samme størrelse inden for en faktor 10: 11 14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor

12 # Hvilke fraktioner får vi fra analyserne VKI – metoden:  C 6 – C 10  C 10 – C 25  C 25 – C 35 Reflab 4:  C 6 – C 10  C 10 – C 15  C 15 – C 20  C 20 – C 40 12 14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor • Plus måling af BTEXer, evt. C 9 – C 10 aromater, PAHer

13 # Hvad gør vi så?  Koncept: Opstilling af profiler for olieprodukter, som omregner analyseresultaterne til et antal fraktioner med rimeligt ensartede egenskaber, som der så kan regnes fasefordeling og regnes videre med i de andre JAGG-moduler  PT er der opstillet 2 oliemoduler: ét for tung olie ét for benzin-olieblanding Forudsætningerne for at anvende sidstnævnte profil er at C 6 - C 10 fraktionen udgør 40 % eller mere af totalkulbrintefraktionen.  Profilerne er "verificeret" ved hjælp af samhørende fast stof koncentrationer og udvaskningstest  Ved hjælp af de to profiler kan olien deles op i et antal underintervaller, som igen repræsenteres af et antal indikatorstoffer, som bruges som grundlag for beregningerne 13 14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor

14 # Hvordan ser det så ud i JAGG? 14 14 jun 2010 JAGG med facelift og større motor


Download ppt "# Stoffer – hvad kan JAGG nu? JAGG med "facelift" og større motor ATV Jord & Grundvand 16. juni 2010 Lizzi Andersen 1 14 jun 2010 JAGG med facelift og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google