Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomhedens sociale kapital – vejen til både højere arbejdsglæde og bedre kvalitet Sosialur Kapitalur Tórshavn, 8-4-2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomhedens sociale kapital – vejen til både højere arbejdsglæde og bedre kvalitet Sosialur Kapitalur Tórshavn, 8-4-2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult."— Præsentationens transcript:

1 Virksomhedens sociale kapital – vejen til både højere arbejdsglæde og bedre kvalitet Sosialur Kapitalur Tórshavn, 8-4-2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

2

3 Nogle af den offentlige sektors udfordringer •For lidt tid til kerneydelsen •Uklare mål for kvalitet •Stort pres på udgifterne •For mange (og for dårligt gennemførte) forandringer •Stadigt mere klagende, besværlige og voldelige borgere •Kommende rekrutteringsproblemer •For meget dokumentation og kontrol •Stigende efterspørgsel efter velfærdsydelser

4 Den offentlige sektors fire plager •For meget kontrol, dokumentation og evaluering •For lidt tid til kerneydelsen •For mange (og for dårligt gennemførte) forandringer •Stadigt mere krævende, besværlige og voldelige borgere

5 Hvor mange sidder i fængsel? World Prison Population list. 8th ed. Antal indsatte per 100.000 borgere: 23 44 63 64 69 74 96 100 153 160 334 756 0100200300400500600700 Færøerne Island Danmark Finland Norge Sverige Frankrig Holland UK Spanien Grønland USA

6 Hvad er mon løsningen? Kvalitet i kerneydelsen Mere for de samme pengeBorger tilfredshed Trivsel for de ansatte

7 Hvor finder vi løsningen? De seks guldkorn: Vejen til det gode job De tre diamanter: Vejen til den gode arbejdsplads.

8 Vejen til et godt job: ”De seks guldkorn” Høj indflydelse (kontrol) (hvordan arbejdet udføres, pauser, hvem man arbejder sammen med, etc) Højt niveau af mening (formål med arbejdet, sammenhæng med andres indsats, kvalitet) God forudsigelighed (relevante informationer om fremtidige forandringer og begivenheder) God social støtte (praktisk og følelsesmæssig støtte fra kolleger og ledere) Retfærdig belønning (anerkendelse, karriere, løn) Passende krav (kvantitative, følelsesmæssige, sociale) * * * * * *

9 2,15 2,14 1,84 1,75 1,59 1,55 1,38 012 1. Sverige 2. Danmark 3. Finland HELE EU 15 13. Italien 14. Spanien 15. Portugal Udviklende arbejde* i Europa * Variation, læring og indflydelse. Gallie. Eur Sociol Review 2003;19:61-79. Score

10 Arbejdstempo % % Deadlines Sverige 10 20 30 40 50 4050607080 60 70 80 90 100 Finland Tyskland Danmark Norge Italien Holland UK Frankrig Spanien Polen Letland Bulgarien Ungarn Fourth European Working Conditions Survey, 2007. Andel som svarer ”mindst ¼ af tiden” Høje krav i Norden: Arbejdstempo og deadlines i forskellige europæiske lande, 2005 * NB !

11 Virksomhedens sociale kapital De tre diamanter Samarbejds- evne TillidRetfærdighed Kerneopgaven

12 Hvad er det nye ved at arbejde med virksomhedens sociale kapital? •Social kapital er en egenskab ved hele arbejdspladsen og ikke ved det enkelte job eller afdeling •Det er et begreb, som direkte knytter an til den daglige drift og kerneydelsen •Begrebet er ikke primært et arbejdsmiljøbegreb, men omfatter såvel ledelse som organisation •Produktivitet og trivsel ses som to sider af samme sag

13 Tillid på arbejdspladsen Nede fra og op Vandret Oppe fra og ned SAMTALE ARBEJDE De ansatte stoler på det, ledelsen siger De ansatte stoler på hinanden Ledelsen stoler på de ansatte De ansatte stoler på, at ledelsen gør et godt stykke arbejde De ansatte stoler på, at kollegerne gør et godt stykke arbejde Ledelsen stoler på, at de ansatte gør et godt stykke arbejde

14 Opbygning af tillid •Man opbygger tillid ved at være troværdig: –Konsistent adfærd: Man handler gennem- skueligt og forklarligt –Integritet: Man gør hvad man siger og siger hvad man gør –Uddelegering af kontrol: Man viser selv tillid ved at give kompetence til andre –Demonstration af lydhørhed: Man tager andres synspunkter seriøst

15 GT Svendsen. Økonomi & Politik 2006;42-55. Tillid – i hvor høj grad stoler folk på hinanden? 64,5 63,9 62,3 56,4 53,9 42,1 42 38,3 36,9 36,1 31,2 25,7 15,7 10,4 4,8 010203040506070 Danmark Norge Sverige Finland Holland USA Japan Indien UK Tyskland Rusland Pakistan Portugal Tyrkiet Brasilien Index 1. 2. 3. 4. 5. 13. 14. 18. 21. 22. 29. 38. 69. 78. 86.

16 Korruption 2010 Transparency International, 2011. 9,3 9,2 8,9 8,8 8,7 8,6 7,1 3,9 3,5 2,1 1,1 012345678910 1 Danmark New Zealand Singapore 4 Finland 5 Sverige 6 Canada 7 Holland 8 Schweiz Australien 10 Norge 22 USA 67 Italien 78 Kina 154 Rusland 178 Somalia

17 Blind tillid?

18 Retfærdighed på arbejdspladsen * Fordelings retfærdighed. Bliver løn, forfremmelser, fyringer, anerkendelse, frynsegoder etc. retfærdigt fordelt? Proces retfærdighed. Er processen retfærdig? Følges anerkendte procedurer? Går det “rigtigt til?” * Cohen-Charash & Spector, 2001.

19 De seks regler for en retfærdig proces * * * * * Konsistens. Samme procedurer skal bruges over for alle ansatte. Upersonlighed. Ledernes personlige interesser skal ikke influere på processen. Beslutningsgrundlag. Beslutningerne skal være baseret på pålidelige og relevante informationer. Ankemulighed. Der skal være mulighed for, at unfair og forkerte beslutninger omgøres. Repræsentation. Alle berørte parter skal involveres og høres i processen. Etik. Processen skal finde sted i overensstemmelse med fundamentale etiske principper. * Leventhal. 1980.

20 Den gode kontrol •Meningsfuld kontrol. Kontrol der bruges til at forbedre produktivitet og kvalitet. •Fokuseret kontrol. Kontrol der drejer sig om betydningsfulde forhold. •Ingen gabestok. Og ingen brug af relative benchmarks. •Retfærdig kontrol. Kontrol over forhold, som man har indflydelse på. •Passende kontrol. Kontrol der ikke tager urimelig lang tid fra kerneydelsen. Hasle og Toft. Væksthus for ledelse 17.9.10.

21 Virksomhedernes sociale kapital: Samarbejdet Samlende, brobyggende og forbindende social kapital (Bonding, bridging og linking) Samlende Brobyg- gende Forbin- dende Grupper,teams eller afdelinger Ledelsen

22 Spændinger mellem ansatte og arbejdsgivere? EQLS, 2003. Andelen der rapporterer: “Mange spændinger” 6% 16% 17% 18% 20% 36% 49% 53% 01020304050 1. Danmark 2. Sverige 3. Finland 4. Cypern 5. Estland EU 25 24. Slovenien 25. Rumænien 26. Frankrig 27. Litauen 28. Polen

23 Høj social kapital hænger altid sammen med god og anerkendende ledelse

24 Ledelseskvalitet 70 60 50 40 50 60 70 80 Social kapital Social kapital og ledelseskvalitet i en dansk kommunes skoler C B A D E G F H I J K L DK

25 Ledelseskvalitet 70 65 60 55 50 60 70 80 Social kapital Social kapital og ledelseskvalitet. Afdelinger på et stort hospital Regionen 75 Hospitalet Plus en ekstra fra Gentofte!

26 Godt lederskab kræver godt kollegaskab! (”Organizational citizenship”) •At gøre mere, end man er nødt til •At hjælpe og støtte både kolleger og ledere •At medvirke til at finde nye og bedre løsninger og arbejdsgange •At acceptere de givne vilkår •At være både positiv og kritisk •At udvikle de faglige kompetencer

27 Anerkendelse? Vi var lige i gang med at snakke om dine lederevner

28 Social kapital hænger altid sammen med arbejdsglæde og trivsel

29 Social kapital og arbejdsglæde i Københavns skoler

30 G 50706080 Social kapital Job tilfredshed 50 Social kapital og job tilfredshed A H F B E C D ”Det stærke fællesskab” 2009. 60 70 Odense kommune og Bispebjerg sygehus

31 Social kapital, rekruttering, personaleomsætning og fravær

32 Jeg føler mig vældig veloplagt til morgen – jeg tror, jeg bliver hjemme fra arbejde i dag….

33

34 10 21 9 4 0510152025 0-1,9 % 2,0-2,9 % 3,0-3,9 % 4,0-4,9 % Antal arbejdspladser Fravær på de ”50 bedste arbejdspladser” i Danmark i 2009 Oxford, 2009. (Uoplyst: 6) Middel-fraværet var på 2,5 %

35 G 30 50706080 Social kapital Planer om at sige op score 20 Social kapital og planer om at sige op i døgninstitutioner og på et hospital A H F B E C D ”Det stærke fællesskab” 2009. 50 40 60

36 Social kapital og anbefaling af eget arbejde til andre Trivselsundersøgelsen i BUF, 2008

37 13 19 11 4 2 1 05101520 0-4 % 5-9 % 10-14 % 15-19 % 20-29 % 30 % + Antal arbejdspladser Personaleomsætningen på de ”50 bedste arbejdspladser” i Danmark i 2009 Oxford, 2009. Middelværdi 8 %

38 Produktivitet, kvalitet, effektivitet og bundlinjen

39 Trivsel •Man siger, at når medarbejderne trives, så yder de et godt stykke arbejde Dejligt at trives

40 De tre nøglebegreber •Kvalitet •Produktivitet •Innovation

41 Hvad er kvalitet? • Tre sider af kvalitet: • Organisatorisk kvalitet. Effektiv organisering uden flaskehalse og med optimal udnyttelse af kompetencer. • Faglig kvalitet. Kvalitet ud fra anerkendte faglige kriterier. • Oplevet kvalitet. Brugernes og de ansattes oplevelse og vurdering af ydelsernes kvalitet.

42 Faldende kvalitet i den offentlige service? Kilde: A4. Januar 2008. (Uændret: 29 %. Stigende: 23,4 %). Svar fra 1.511 offentligt ansatte. 72,3 % 62,0 % 60,9% 59,9 % 58,2 % 53,7 % 38,8 % 34,1 % 31,4 % 46,9 % 010203040506070 % SOSU'er Chauffører Pædagoger Socialrådgivere Sygeplejersker Folkeskolelærere Politi/forsvar Kontorfunktionærer Akademikere Alle Andelen der mener, at kvaliteten ar været faldende i den sektor, de arbejder i.

43 Job tilfredshed 65 60 55 50 60 70 80 Oplevet kvalitet Kvalitet og tilfredshed Regionen 70 Hospitalet NB

44 Fire faktorer der styrker hinanden Oplevet kvalitet Trivsel Social kapital God ledelse

45 Social kapital og skolekarakterer En undersøgelse af 88 amerikanske skoler (2.167 lærere, 5.130 forældre og 88 ledere) Elevernes sociale baggrund Leana & Pil. Organization Science 2006;17:353-366. (0,16) Lærernes erfaring Skolernes sociale kapital Karakterer i mundtlig engelsk Karakterer i matematik 0,31 0,40 0,46 0,30

46 Social kapital og effektivitet i skoler

47 Retfærdighed og produktivitet på plejehjem En finsk undersøgelse af 330 ansatte på 26 plejehjem Proces retfærdighed Interaktions retfærdighed Produktivitet (Sengedage divideret med omkostninger) * Heponiemi et al. Res Nursing Health 2007;30: 498-507. Cost effectiveness Der var mellem 3,4 og 7,9 ansatte per 10 sengepladser på de 26 plejehjem (Gennemsnit : 6,1) * + ÷

48 376 % 193 % 421 % 247 % 100 200 300 400 Matchede virksomheder Andre virksomheder % 1995-2000 i alt Hvad fik aktionærerne ud af deres aktier i de ”100 bedste” virksomheder? Kumulative udbytter over 6 år i virksomheder med høj social kapital Fulmer et al. Personnel Psychol 2003;56:965-93.

49 -5,9 0,9 -29,0 -34,8 6,9 26,5 29,7 32,7 44 54 70 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 Overskud før skat (mio. kr.) År 75 74 199697989920000102030405060708 Irmas økonomiske udvikling 1996-2008 Kilde: ”Kære Irma” og diverse årsregnskaber. Josefsen tiltræder Nyere tal: 2009: 50,6 mio 2010: 78,5 mio

50 Tilfredshed hos kunder/brugere

51 En sammenligning af to kulturer på plejehjem Rold Andersen. Politikens kronik. 28-7-2006. Kontrol eller tillid og samvær? Procentdel af beboerne, der ofte: Hører radio / ser TV 51% 67% Læser aviser / ugeblade 48% 64% Læser bøger 17% 37% Besøger andre på værelset 18% 31% Spiller kort el. lign. 9% 28% Personalets vurdering af beboernes selvhjulpethed: Selvhjulpne 0% 2% Delvis selvhjulpne 19% 33% Delvis hjælpeløse 23% 31% Meget hjælpeløse 24% 20% Totalt hjælpeløse 34% 14% I alt100%100% KontrolTillid

52 Fra sabotage til medejerskab • Greve Kommune fik den lille innovationspris med projektet ”Brandkadet 2670”, der handler om at komme de mange påsatte brande i Greve til livs. Tidligere var der mange påsatte brande, og når brandvæsenet rykkede ud, blev de mødt med chikane. Frem for at optrappe konflikten, tilbød Greve Brandvæsen de unge ballademagere en uddannelse som brandkadetter. De unge lærte at lægge brandslanger ud, klippe biler i stykker og slukke brande, og de er i dag rollemodeller, der hjælper brandfolkene. KL. 21-11-2012.

53 Patient tilfredshed (Virkelig godt) 50 40 30 20 50 60 70 80 Social kapital Social kapital og patient tilfredshed. Afdelinger på et stort hospital Hospital 60 Lands Undersøgelsen af Patient- tilfredshed Trivselsundersøgelse, 2011

54 Radisen ”I er en levende organisation, som udvikler sig hele tiden, som har fingeren på pulsen og har forståelse for, hvad børn, forældre og personale har brug for. Hvor er jeg glad for, at vores datter var så heldig at få en plads hos jer! Tak fordi I gør så meget ud af det hele og for, at vi som forældre føler os så trygge og glade ved at aflevere hende hos jer.” (Forældrebrev på Radisens opslagstavle)

55 En samlende teori: Gittell’s teori om brobyggende social kapital (”relationel koordinering”)

56 Det er ikke nok, at de ansatte er dygtige til deres fag •De skal (også) kunne samarbejde –Koordinering •Fælles sprog og viden •Fælles mål •Gensidig respekt –Kommunikation •Timing og hyppighed •Præcision •Problemløsning

57 Nøglen til kvalitet og trivsel i den offentlige sektor – brobyggende social kapital Syge- plejersker LægerSOSU’erLaboranter Læge- sekretærer Koordina- torer

58 8,48 3,84 Brobyggende social kapital Kvalitet,43 4,22 Brobyggende social kapital og behandlingskvalitet i 9 hospitaler Kvalitet: Liggetid, smertefrihed, funktionsevne, patienttilfredshed Gittell, 2009:31. 2 1 3 7 9 5 4 6 (Relationel koordinering)

59 Høj social kapital i hospitaler En undersøgelse af hofte- og knæoperationer •Lav liggetid •Mange operationer per medarbejder •Høj funktionsevne efter operationen •Få smerter efter operationen •Høj patienttilfredshed •Høj trivsel blandt de ansatte

60 Gittells model: Den stærke trekant Kunde/borger tilfredshed eller loyalitet Høj social kapital og trivsel på arbejdspladsen Høj produktivitet, kvalitet og innovation

61 Den stærke trekant: Metro Service A/S Høj passager tilfredshed Høj medarbejder- tilfredshed Høj driftsstabilitet Kåret som ”Verdens bedste metro i 2009, 2010 og 2011 Samarbejdsnævnets årsrapport 2010-2011.

62 Virksomhedens sociale kapital: Verdens korteste spørgeskema •1. Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? •2. Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? •3. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? •4. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 5 svarmuligheder per spørgsmål (0-4). I alt: 0-16 points.

63 Veje til social kapital: Tillidsbaseret ledelse •At være troværdig. Dvs. at sige hvad man gør, og gøre hvad man siger. •At uddelegere opgaver og ansvar. Dvs. at have tillid til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde uden at blive kontrolleret. •At lytte til medarbejderne. Dvs. at tro på, at medarbejderne har noget vigtigt at meddele. •At være tillidsfuld. Dvs. at betragte medarbejderne som troværdige. Kristensen. Lederne. Nr. 2, 2010.

64 Veje til social kapital: Samarbejde baseret på respekt og anerkendelse •At praktisere både fordelings- og procesretfærdighed •At anerkende og værdsætte medarbejdernes kompetencer og forskelligheder •At betragte uenighed og kritik som legitimt og som kilde til udvikling •At give stor indflydelse inden for klare rammer Kristensen. Lederne. Nr. 2, 2010.

65 Veje til social kapital: Fokus på kerneydelsen og kvalitet for kunder/borgere •At have klare mål for kvalitet og service •At lægge stor vægt på højt serviceniveau og på tilfredshed, loyalitet og medejerskab hos kunder/borgere •At gøre høj kvalitet i produkter og ydelser synligt for de ansatte •At anerkende, værdsætte og fejre høj kvalitet og god service Kristensen. Lederne. Nr 2, 2010.

66 Tre vigtige pointer •Arbejdspladser med samme ydre betingelser (type arbejdsplads, kommune, overenskomst, økonomi) har meget forskellig social kapital. Det er det lokale samarbejde, der gør en forskel. •Social kapital hænger altid sammen med god ledelse og høj trivsel. •Den sociale kapital kan forøges gennem en målrettet indsats.

67 Fire kilder •Hvidbogen om social kapital: KG Olesen, E Thoft, P Hasle, TS Kristensen: ”Virksomhedens sociale kapital”. NFA og AMR, 2008. (Downloades eller købes). •TS Kristensen. ”Trivsel og produktivitet. To sider af samme sag?”. HK, 2010. (Rekvireres eller downloades). •P Hasle m.fl. ”Ledelse med social kapital”. L&R Business, 2010. •”De skjulte velfærdsreserver”. Væksthus for Ledelse, 2011.

68 Tak for opmærksomheden

69 Tag en rask beslutning: Hop ud i det!

70 Husk, at vi vokser med opgaven…..

71 Fem kilder •Hvidbogen om social kapital: KG Olesen, E Thoft, P Hasle, TS Kristensen: ”Virksomhedens sociale kapital”. NFA og AMR, 2008. (Downloades eller købes). •TS Kristensen. ”Trivsel og produktivitet. To sider af samme sag?”. HK, 2010. (Rekvireres eller downloades). •P Hasle m.fl. ”Ledelse med social kapital”. L&R Business, 2010. •”De skjulte velfærdsreserver”. Væksthus for Ledelse, 2011. •”Arbejdsmiljø i et topleder perspektiv. Minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø”. Industriens Branchearbejdsmiljøråd, 2012.


Download ppt "Virksomhedens sociale kapital – vejen til både højere arbejdsglæde og bedre kvalitet Sosialur Kapitalur Tórshavn, 8-4-2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google