Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strand- og havjagt Mulighedernes jagtformer. Program • Hvad er strand- og havjagt? • Sikkerhed • Lovgivning • Jagtformerne • Grej • Vildtet • Hvordan.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strand- og havjagt Mulighedernes jagtformer. Program • Hvad er strand- og havjagt? • Sikkerhed • Lovgivning • Jagtformerne • Grej • Vildtet • Hvordan."— Præsentationens transcript:

1 Strand- og havjagt Mulighedernes jagtformer

2 Program • Hvad er strand- og havjagt? • Sikkerhed • Lovgivning • Jagtformerne • Grej • Vildtet • Hvordan kommer man i gang? • Lokale forhold • Vil du vide mere

3 Hvad er strand- og havjagt?

4 Sikkerhed Følg søsportens sikkerhedsråd • • Undersøg vejrforholdene • • Hold redningsudstyret ved lige • • Giv ikke anledning til uro: Ring hjem • • Hold båden ved lige • • Lær at svømme • • Vis hensyn over for store skibe • • Lær at sejle • • Bliv ved båden hvis den kæntrer • • Lær søens færdselsregler • • Bland ikke spiritus og søsport

5 Skyd ikke hinanden! Peg aldrig på nogen med geværet! Lad altid geværet ud over kanten af båden Foto: SNS

6 Lovgivning • Jagtloven • Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. • Bekendtgørelse om jagtmåder og jagtredskaber

7 Jagtretten § 14. Jagtretten på en ejendom tilkommer ejendommens ejer.

8 Jagtretten på fiskeriterritoriet § 15. Enhver med fast bopæl i Danmark har ret til at drive ikkeerhvervsmæssig jagt på fiskeriterritoriet som fastlagt ved lov om Danmarks Riges fiskeriterritorium. Jagtretten gælder fra højeste daglige vandstandslinie. Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder dog ikke, hvis jagten fra ældre tid tilkommer den eller de jagtberettigede på de tilgrænsende landarealer.

9 Hold afstand § 19. Der må ikke under jagt afgives skud inden for en afstand af 50 m fra beboelsesbygninger, medmindre der foreligger samtykke fra beboeren. Stk. 2. På fiskeriterritoriet må der ikke drives jagt inden for en afstand af 100 m fra arealer, der har status som sommerhusområde, og 500 m fra arealer, der har status som byzone.

10 Brug af hund § 24. Ved jagt med glatløbet haglgevær på ikke- klovbærende vildt på og fra landarealer og i rør- og sivbevoksninger skal egnet apporterende hund medbringes.

11 Adgangsforhold med våben § 31. Uvedkommende må ikke færdes med skydevåben eller fangstredskaber på en anden persons jagtgrund uden for de veje og stier, der er åbne for almindelig færdsel. I skove er færdsel med skydevåben eller fangstredskaber dog kun tilladt på de offentlige veje, der fører gennem skoven.

12 Reservater § 33. For at beskytte og ophjælpe landets vildtbestande og sikre raste- og fødesøgningsområder for trækkende fugle kan miljøministeren oprette vildtreservater på landjorden, på ferske vande og på fiskeriterritoriet. Stk. 2. Reglerne for et vildtreservat skal indeholde bestemmelser om jagt, færdsel og ophold samt oplyse om reservatets beliggenhed.

13 Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. Jagttiderne på fiskeriterritoriet følger de generelle jagttider, men der er enkelte undtagelser. Januar måned – svømmeænder og gæs kan jages til og med 15. januar I februar – må edderfuglehan, sortand, fløjlsand og havlit kun jages uden for EF-fuglebeskyttelsesområder § 3. Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang. Ænder og gæs må dog jages i tiden fra 1 1/2 time før solopgang til 1 1/2 time efter solnedgang

14 Bekendtgørelse om jagtmåder og jagtredskaber Jagt på fiskeriterritoriet § 6. Den frie jagtret på fiskeriterritoriet, jf. lovens § 15, må kun udøves fra flydende båd eller pram samt fra et areal, der grænser op til fiskeriterritoriet, og hvor den pågældende har jagtret. Stk. 2. Færdsel med skydevåben under vadning på fiskeriterritoriet er ikke tilladt.

15 Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må: - lovligt nedlagt vildt indsamles ved vadning på fiskeriterritoriet, - rør- og sivbevoksninger på fiskeriterritoriet afdrives for vildt af den, der har jagtret på det areal, som ligger nærmest den pågældende del af fiskeriterritoriet. Bekendtgørelse om jagtmåder og jagtredskaber Jagt på fiskeriterritoriet

16 Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 2 er færdsel med skydevåben under vadning tilladt, hvis følgende betingelser er opfyldt: skydevåbnet er uladt, vadning finder sted i forbindelse med færdsel til eller fra et fartøj på fiskeriterritoriet eller en ø eller holm, hvor den pågældende har jagtret, og færdslen finder sted ad den korteste vej mellem fartøjet eller øen og det sted på kyststrækningen, hvor skydevåben lovligt kan medbringes, jf. lovens § 31. Bekendtgørelse om jagtmåder og jagtredskaber Jagt på fiskeriterritoriet

17 Is § 7. På fiskeriterritoriet må der ikke drives jagt fra is, og inden for en afstand af 100 meter fra iskant. Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke for jagt på ræv.

18 Jagt fra båd Kapitel 4 Jagt fra båd § 8. Der må ikke drives jagt fra motordrevet fartøj i september måned. Stk. 2. Der må ikke drives jagt fra motordrevet fartøj på søer og andre ferske vande, og på de dele af fiskeriterritoriet, der er nævnt i bilag 1 til bekendtgørelsen og vist på kortbilaget. Stk. 3. Der må ikke sejles med ladt skydevåben på tidspunkter eller i områder, hvor der ikke må drives jagt.

19 Motorbådsjagt – Bilag 1

20 Motorbådsjagt § 9. Til jagt må ikke benyttes motordrevet fartøj, der kan fremføres med en hastighed på mere end 18 km/t (ca. 9,7 knob). Under jagtudøvelsen må fartøjet kun fremføres med højst 5 km/t (ca. 2,7 knob).

21 Klovbærende vildt Kapitel 5 Jagtmetoder, hjælpemidler og lokkemidler § 10. På fiskeriterritoriet og ferske vande må der ikke jages kronvildt, dåvildt, sikavildt, råvildt, harer, mufloner og vildsvin.

22 De jagtetiske regler - uddrag Strand- og havjagt Jagten på fiskeriterritoriet finder altid sted på naturens betingelser, og mange af de fuglearter, der jages er trækfugle, som vi sammen med flere lande har et fælles ansvar for. Derfor stiller strand- og havjagt ganske særlige krav til udøverens ansvarsbevidsthed og selvdisciplin. Det er vigtigt, at fuglene sikres tilstrækkelig ro til at udnytte raste- og fourageringsområderne. Når du driver jagt på fiskeriterritoriet, bør du derfor begrænse den uro, du er skyld i mest muligt.

23 De jagtetiske regler Skudafstande • Anbefalede maksimale afstande –Gæs ikke over 25 meter (man skal kunne se øjet) –Øvrige vandfugle ikke over 30 meter (pas på dykænderne de er skudstærke)

24 Jagtbegrænsninger • Reservater • Byzoner • Sommerhusområder • Områder med forbud om motorbådsjagt • EF-fuglebeskyttelsesområder • De fleste svar på om der må drives jagt, kan findes på Internettet, men ellers kontakt den lokale vildtkonsulent eller Danmarks Jægerforbund Kalø

25 Jagtformerne • Trækjagt • Kravlejagt • Motorbådsjagt • Kutterjagt • Blishønsejagt

26 Trækjagt Jagten kræver blot en pram og nogle lokkeænder

27 Trækjagt

28 Prammen til trækjagt Prammen til lavt vand hvor du kan bunde Prammen til dybere vand hvor du ikke kan bunde

29 Flere trækpramme

30 Lokkefuglene

31 Kravlejagt Fjordens pürschjagt

32 Kravlejagt

33 Kravleprammen

34 Flere kravlepramme

35 Havkajak Havkajakken kan også bruges til kravlejagt

36 Motorbådsjagt Havets pürsch

37 Motorbådsjagt

38 Båden til motorbådsjagt

39 Kutterjagt Fællesjagt til havs

40 Blishønsejagt Fællesjagt til søs

41 Det personlig grej

42 Vildtet • Svømmeænder – 7 arter • Dykænder – 10 arter • Gæs – 5 arter • Øvrige – 5 arter +

43 Svømmeænderne Foto: SNS

44 Dykænderne

45 Gæs

46 Øvrige

47 Hvordan kommer man i gang? • Vælg jagtform ud fra hvor du vil jage og hvad du vil jage • Lån eller anskaf dig det nødvendige udstyr • Sæt dig ind i området du vil jage i, studer vildtet og sæt dig ind i evt. restriktioner • Kast dig ud i det, men forvent det tager nogle gange inden der er succes

48 Vil du vide mere • Jagtlitteratur –Strandjæger af Kim Worm –Håndbog i strand- og havjagt af Kim Worm –Strandjagt af Ole Andreasen –Ande- og gåsejagt af Michael Sand & Henning Kørvel –Kom i gang som strand- og havjæger af Claus Lind Christensen • www.strandoghavjagt.dk www.strandoghavjagt.dk • Strand- og havjagtkoordinatorerne i Danmarks Jægerforbund

49 Lokale forhold • Reservater • By og sommerhusområder • Mulighed for motorbådsjagt • EF-fuglebeskyttelsområder • Jagtforeninger der er rettet mod strandjagten • Særlige forhold

50 Tak for jeres tid håber vi mødes på vandet en dag


Download ppt "Strand- og havjagt Mulighedernes jagtformer. Program • Hvad er strand- og havjagt? • Sikkerhed • Lovgivning • Jagtformerne • Grej • Vildtet • Hvordan."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google