Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 1 ENVINA Fugle og konsekvensvurderinger Steffen Brøgger-Jensen COWI A/S.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 1 ENVINA Fugle og konsekvensvurderinger Steffen Brøgger-Jensen COWI A/S."— Præsentationens transcript:

1 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 1 ENVINA Fugle og konsekvensvurderinger Steffen Brøgger-Jensen COWI A/S

2 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 2 Steffen Brøgger-Jensen Biolog (PhD) COWI A/S Fagspecialist (biodiversitet)

3 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 3 Fugle og konsekvensvurderinger Program: ›Natura 2000-konsekvensvurdering (vindmøller ved Kalveboderne, Kbh) ›VVM (windsurfing på Vandet Sø, Nationalpark Thy) ›Fuglebeskyttelsesdirektivet, generel beskyttelse, art. 5 (sommerskovning) ›Diskussion – hvor er vi?

4 Natura 2000-vurdering af vindmøller 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 4 Lokalitet: Kalveboderne ved København Projekt: Plantilladelse til projektering af 4 vindmøller Problem: Placering på kanten af Fuglebeskyttelsesområde nr. 111 Udfordring: Vurdering af konsekvenser for fuglene på udpegningsgrundlaget

5 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 5

6 Natura 2000 - Kalveboderne 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 6 Problemafgrænsning: ›Mulig påvirkning af troldand ›Kollision ›Barriere ›Fortrængning Viden: ›Data fra DOFbasen ›Feltundersøgelse ›Interviews

7 Natura 2000 - Kalveboderne 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 7 … men så begyndte problemerne: ›Der er hele 4 forskellige lokalitetsafgrænsninger på DOFbasen ›Der er markant færre troldænder nu end ved udpegningen ›…og hvor er det lige inden for fuglebeskyttelsesområdet, ænderne findes?

8 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 8

9 KGB udtaler… 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 9 Troldand – gunstig bevaringsstatus ›For at bevaringsstatus skal kunne karakteriseres som gunstig inden for det enkelte fuglebeskyttelsesområde skal der findes passende habitater for mindst det antal troldænder, som er nævnt i det gældende udpegningsgrundlag, og antallet af troldænder i området skal være stabilt eller stigende. Forudsætningen for dette er at der findes uforstyrrede dagrastepladser i forbindelse med de stort set ukendte fourageringsområder

10 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 10

11 …indkredsning af problemstilling: 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 11 "Troldænderne ville kunne blive fortrængt fra et område tæt på vindmøllerne…" ›Vurderet fortrængningszone på 200 m rundt om hver mølle ›Næppe væsentlig kollisionsrisiko ›Næppe barriereffekt

12 …og mere indkredsning af problemstilling: 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 12 Fortrængning hvornår og under hvilke omstændigheder? …og dermed: Hvor mange fugle involveret og hvor ofte? Svar: Under helt særlige isforhold!

13 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 13

14 Konklusion… 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 14 ›INGEN væsentlig påvirkning af bevaringsstatus for troldand! …men hvorfor nu det? 1.Fortrængningszonen er suboptimal som opholdssted 2.De særlige isforhold er sjældent forekommende 3.De er kortvarige 4."Tilstanden og det samlede areal af levestederne for følgende trækfugle skal være stabil eller i fremgang, således at der er grundlag for rastende/fouragerende bestande på … mindst 55.000 troldand..." (fra handleplanen)

15 "VVM-vurdering" ved Vandet Sø 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 15 Lokalitet: Vandet Sø, Thy Projekt: Windsurfing Problem: Medfører det væsentlige forstyrrelser for fuglelivet på Vandet Sø? Udfordring: Skal windsurfing forbydes eller skal nationalparken også kunne rumme den slags fritidsaktiviteter?

16 Problemafgrænsning: 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 16 ›Mulig påvirkning af vandfuglesamfundet ›Forbud? ›Zonering? ›Ingen regulering? Viden: ›Data fra DOFbasen og fra lokale fuglekiggere ›Data omkring windsurfing ›Feltundersøgelse ›Interviews

17 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 17

18 Udfordringer… 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 18 ›Svingninger i søens vandfuglebestande – årsager? ›Effektkæde windsurfing – forstyrrelse: Kortsigtet – langsigtet? ›Flytter fuglene bare til Nors Sø, mens surferne morer sig? ›Samtidige registreringer af surfere og fugle

19 Plan…. 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 19 ›Feltarbejde over sommer og tidligt efterår: Optælling af fugle og windsurfere ›Interviews af surfere: Hvad er behovet, hvornår surfes, hvem surfer…? ›Indsamling af DOFbase-data …men igen: effektkæden?

20 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 20

21 Konklusion 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 21 …tja, bum-bum… Eller: Langsigtede studier nødvendige for en klar udmelding Og: Uafgjort for nationalparken Politisk beslutning

22 Eftertanke… 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 22 Naturligvis er windsurfing en forstyrrende aktivitet! Men: Har den en væsentlig effekt på fuglebestandene? Eller: Hvordan forholder vi os reelt til kumulative effekter? Og: Hvordan holder vi øvrige faktorer ude af ligningen? Kan der træffes en faglig velbegrundet beslutning på dette grundlag? Eller "blot" en politisk?

23 Generel beskyttelse af fugle 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 23 Art. 5 i EF-fuglebeskyttelsesdirektivet: …træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til … beskyttelse af alle de i artikel 1 [vilde fugle] omhandlede fuglearter…: a ) forsætligt at dræbe eller indfange dem…; b ) forsætligt at ødelægge eller beskadige deres reder…; c ) …; d ) forsætligt at forstyrre fuglene navnlig i yngletiden…; e ) ….

24 Direktivteksten implementeret i jagtloven: 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 24 Lov om jagt- og vildtforvaltning §6 a: 1.§6 a, stk 2, forbyder forsætlig ødelæggelse, beskadigelse og fjernelse af fugles reder, samt forsætlig beskadigelse eller ødelæggelse af æg. 2.§7 stk 2, forbyder forsætlig forstyrrelse af fugle med skadelig virkning for arten eller bestanden.

25 "Forsætlig…" 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 25 Irlandsdom 2007: ›Forsætlig forstyrrelse er forsætlige handlinger, som objektivt set forstyrrer, selvom de ikke udføres for at forstyrre arten (fx brug af sprængninger i et anlægsprojekt i en havbugt, hvor der forekom bilag 4 hvaler)

26 …men hvordan svinger dette med Naturstyrelsens sommerskovning? 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 26 Lokalitet: Gribskov (EF-fuglebeskyttelsesområde) Projekt: Sommerskovning Problem: Foreneligt med Naturdirektiverne? Udfordring: Definér "forsætlig"….

27 EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 108, Gribskov 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 27

28 Naturstyrelsen forklarer/forsvarer sig… 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 28

29 …så hører vi lige EU igen: 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 29 Irlandsdom 2007: ›Forsætlig forstyrrelse er forsætlige handlinger, som objektivt set forstyrrer, selvom de ikke udføres for at forstyrre arten (fx brug af sprængninger i et anlægsprojekt i en havbugt, hvor der forekom bilag 4 hvaler)

30 …og Naturstyrelsen igen: 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 30

31 Konklusion: 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 31 …tja, hvad mener I? Men: Bilag I-fugle ikke beskyttet som bilag IV-arter

32 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 32 Diskussion… Refleksion… Spørgsmål?

33 Således opløftet: Tak for opmærksomheden! 3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 33 Fotokredits: Gøg: John Larsen Troldænder 1: NJ Hamann Andersen Troldænder 2: Klaus Dichmann Taffeland: Daniel Petterson Rød glente: Simon Berg Pedersen Rødr. tornskade: Per Boye Svensson Boobok: Ole Zoltan Göller Alle nævnte fotos fra netfugl.dk


Download ppt "3 SEPTEMBER 2013 FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING 1 ENVINA Fugle og konsekvensvurderinger Steffen Brøgger-Jensen COWI A/S."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google