Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TITEL NAVN STILLING 26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Nærmer sig stærkt det aandssvage ”Nærmer sig stærkt det.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TITEL NAVN STILLING 26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Nærmer sig stærkt det aandssvage ”Nærmer sig stærkt det."— Præsentationens transcript:

1 TITEL NAVN STILLING 26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Nærmer sig stærkt det aandssvage ”Nærmer sig stærkt det aandssvage” -diagnosticering som problematisering NNDR DPU, 28. Maj 2010 Bjørn Hamre, Ph.D. stipendiat hamre@dpu.dk Institut for Læring 1

2 TITEL NAVN STILLING 26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Problemformulering Hvordan er det problematiserede barn blevet konstrueret som problem i skolemæssig sammenhæng før og nu? Dette undersøges komparativt for perioderne 1930-1945 og 1993-2010 Hvornår vurderes adfærd til at være på grænsen mellem normalitet og afvigelse? Hvordan legitimeres problematiseringer som diagnoser? 2

3 TITEL NAVN STILLING 26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Specialpædagogikkens dobbelte perspektiv forholder sig direkte til de mennesker, der af den ene eller anden grund er blevet udskilt, og dens virke handler derfor om udskillelsesprocesser. arbejder ressourceorienteret i forhold til at finde pædagogiske metoder til at understøtte og hjælpe de mennesker, der er blevet udstødt. (Nilholm 2007).

4 TITEL NAVN STILLING 26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * ”De måske aandsvage” I Klasselærer: ”de alle har saa smaa Evner, så de nærmest maa karakteriseres som aandssvage og derfor bør henvises til til nærmere undersøgelser ved Socialudvalgets Foranstaltning” Skoleinspektør: ”vel er de paagældende Drenge meget svagt begavede, men de kan næppe karakteriseres som aandssvage i egentlig Forstnad. Efter min Opfattelse vil det heldigt, om der blev ført Tilsyn med dem, indtil det viser sig, hvorledes de formaar at tilpasse sig forholdene” 4

5 TITEL NAVN STILLING 26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * ”De måske aandsvage” II Moder: ”Er han ikke Aandssvag skal han nok blive det deroppe”, ”han havde jo faaet arbejde og var begyndt at gaa til Præsten”, ”hvis det kun er fordi han er tungnem til at regne læse og skrive saa kan jeg fortælle at det er hans far ogsaa, men alligevel har han været 24 aar ved Post og Telegrafvæsenet” Overlæge Ebberødgaard: ” Naar De i Deres Erklæring skriver, at De mener, Patienten vil kunne bestride et praktisk arbejde og derved blive i Stand til at klare sig selv, gør de ham en slem Bjørnetjeneste, for han kan netop ikke klare sig i et Erhverv, hvad jo ogsaa Klasselærerinden erkender. Hvis denne Patient nu blev hjemgivet til det mildest talt uheldige Hjem, vilde han uvægerligt glide ind i Kriminalitet” 5

6 TITEL NAVN STILLING 26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Hvorfor problematisering? Beskriver at et fænomen – eller en adfærd bliver genstand for problematisering Forskerens rolle: at undersøge, hvorfor og hvordan bestemte fænomener og særlige former for adfærd problematiseres? Problematiseringen er et svar på en særlig situation Måden børn problematiseres på fortæller noget om, hvad det vil sige at være inkluderet og ekskluderet (Foucault: The Use of Pleasure, Random House 1985) 6

7 TITEL NAVN STILLING 26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Problematiseringer af elever (eksempler fra pilot projekt) 1930’erne: Degenereret Ufordragelig Anstændighed Samvittighedsfuld/ Pligtopfyldende 2000-2010 Impulskontrol Selvrefleksion Ansvarlighed og sociale kompetencer Selvværd og selvtillid 7

8 TITEL NAVN STILLING 26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Komparativ dokumentanalyse Fortid: analyse af 125 journaler over elever henvist til hjælpeskole i 1930’erne og 40’erne Nutid: analyse af 125 journaler over elever undersøgt af PPR og henvist til specialundervisning 8

9 TITEL NAVN STILLING 26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Journalens selvproducerende karakter Journalen ses som en problematisering, der producerer en videnskabelig sandhed om eleven, som får konsekvenser for specialpædagogiske praksis (journalens selvproducerende karakter) 9

10 TITEL NAVN STILLING 26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Specialundervisning og skolepsykologi 1934: Henning Meyer påbegynder intelligenstestning af børn på Frederiksberg (første skolepsykologiske kontor) 1934: Skolen på Solbjergvej oprettes som hjælpeskole på Frederiksberg 1937: § 2. pkt. ”For Børn, der ikke kan følge den almindelige Undervisning, skal der, hvis Forholdene tillader det, oprettes en særskilt Undervisning (Særklasser, Tunghøreklasser og lign.)”

11 TITEL NAVN STILLING 26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Journalens indhold Anmeldelsesskema til kommunen (med kommentarer fra normalskole, skolelæge og skolepsykolog) Binet-Simon Intelligenstest Arvelighedsskema (slægtsforhold, sygdom, kriminalitet etc.) Skema fra Psykoteknisk Institut Vidnesbyrd fra hjælpeskolen Korrespondancer med fx politi, børneværn og åndssvageforsorg Korrespondancer mellem forældre og normalskole og hjælpeskole 11

12 TITEL NAVN STILLING 26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Normalskolens problematisering Forhold der vurderes Det faglige: læsning, skrivning, regning Karakter, adfærd, opførsel, hjemmets forhold Lægelig undersøgelse Skolepsykologiske tests Problematiseringsprocessen Synliggør problematiseringen Supplerer problematiseringen Legitimerer problematiseringen

13 TITEL NAVN STILLING 26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Hjælpeskolens problematiseringer De problematiserede Normalskolen Psykoteknisk institut Erhvervsmuligheder italesættes De dobbelt problematiserede Åndssvageforsorgen Børneværnet Psykiatri

14 TITEL NAVN STILLING 26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * På grænsen af åndssvaghed - de dobbelt problematiserede ” Nærmer sig stærkt det aandsvage i alle Maader” "meget langt tilbage i Udvikling" (trods ret høj intelligenskvotient), "indesluttet og stædig", "arbejder helst mekanisk", ”går i stå hvis han skal skifte fra en metode til en anden, "svært ved at udtrykke sig", "Ordforråd meget lille", "kan med nogenlunde sikkerhed læse 2. Klasses Læsebog”, "kan ikke skifte fra en Fremgangsmåde til en anden", til tider: "vild, trodsig, ulydig", "trods hans Vanskeligheder har jeg kunnet have ham i i min Klasse og kan ordne ham, fordi jeg har hans Tillid"

15 TITEL NAVN STILLING 26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * På grænsen af normalitet ”De problematiserede” ”Anni var i hjælpeskolen forholdsvist lyst Hoved” ”en livlig, venlig opvakt Pige, der nærmer sig stærkt det normale” "stilfærdig Dreng; dygtig til manuelt Arbejde, ellers alm. I Klassen” ”Hans er en særdeles flink elev, hans IK taget i Betragtning” (vidnesbyrd hjælpeskolelærere)

16 TITEL NAVN STILLING 26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Specialpædagogiske problemstillinger Hvordan diagnosticeres barnet i den skolepsykologiske journal? Hvordan afspejler journalen og dens diagnoser bestemte typer af samfundsmæssige problematiseringer og diskurser? Hvordan adresserer forskningen i specialpædagogik problematiseringen af børn? Hvordan kan forskningen i specialpædagogik beskrive forløbet fra problematisering til diagnosticering?


Download ppt "TITEL NAVN STILLING 26. MARTS 2009 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Nærmer sig stærkt det aandssvage ”Nærmer sig stærkt det."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google