Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Invitation til forældremøde i FFI U11 afdelingen torsdag den 7 marts kl. 18 på fodboldvej FFI inviterer hermed alle forældre i U11 afdelingen til.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Invitation til forældremøde i FFI U11 afdelingen torsdag den 7 marts kl. 18 på fodboldvej FFI inviterer hermed alle forældre i U11 afdelingen til."— Præsentationens transcript:

1 Invitation til forældremøde i FFI U11 afdelingen torsdag den 7 marts kl. 18 på fodboldvej
FFI inviterer hermed alle forældre i U11 afdelingen til et orienteringsmøde omkring fodboldstrukturen for 2013 herunder ansvars- og opgavefordelingen samt retningslinier for ”forpligtende fællesskab vedrørende ungdomsfodbolden i FFI. Som mange andre klubber er FFI drevet af frivillige hænder for at få klubben til at fungere, men vi kan godt bruge mere hjælp i klubben, således vi kan skabe endnu bedre rammer og oplevelser for drengene, og dermed en klub, hvor der er et forpligtende fællesskab mellem klub, træner og forældre. NB: Mens forældrene er til møde vil drengene efter træning få serveret en sportsbolle menu og saftevand i cafeteriet. Vi forventer at mødet varer ca. 1½ time, og vi ser frem til at møde Jer og håber på stor opbakning til mødet. Vi har vedlagt information på efterfølgende sider, således I har mulighed for at læse mere om indholdet. Med sportslig hilsen og på gensyn den 7 marts Jens Tang Olesen, Fodboldudvalget Christian Kærsgaard, sportsudvalget U10-U12 mobil: Agenda Kort præsentation af FFI ’s organisation og baggrund for den nye struktur Gennemgang af det forpligtende fællesskab med ansvars- og opgavefordeling i klubben Oprettelse af sportsudvalg og opgavefordeling Oprettelse af sponsorudvalg og opgavefordeling Afrunding, spørgsmål og det videre forløb

2 U6 – U9 U10 – U12 U13 – U15 Det forpligtende fællesskab Klubben
Trænerne: Der ansættes/vælges en cheftræner pr. årgang – dette kan være forældre. Assisterende trænere findes blandt forældrene og blandt de ældre ungdomsspillere. Ansættelse af cheftrænere og assisterende trænere, som evner at forestå færdighedsudviklende træning. Gerne trænere med en relevant uddannelse (min DBU B-udd.) Cheftrænere og evt. assisterende trænere der evner at inddrage spillerne i planlægning og afvikling af relevant træning. Gerne trænere med en relevant udd. (på sigt DBU A-udd.) Metode: 1-2 gange ugentlig træning á min. Fortrinsvis stationstræning i form at fodboldlege, fodboldspil og enkle fodboldøvelser. 2 gange ugentlig træning á min. Fodboldspil og – øvelser, med gode muligheder for færdigheds- læring/-udvikling. (evt. stationstræning) 2-3 gange ugentlig træning á min. Differentieret og evt. niveaudelt træning. Spillerne involveres i planlægningen og ”lærer at træne”. Kampe: ALLE spillere skal have lige muligheder for at spille kampe og HAK (halvdelen af kampen) princippet anvendes. ALLE spillere skal have lige muligheder for at spille kampe og HAK princippet anvendes. I forbindelse med niveaudeling, sikres rotation for alle. ALLE spillere skal have lige muligheder for at spille kampe. Begyndende fokus på holdtaktisk læring – som tilpasses FfI`s officielle spillestil Klubben Ledelse: Klubbens sportschef /sportschefudvalg, har det overordnede ansvar for ansættelse/valg af trænere, sports- og sponsorudvalg, samt sørge for at hensigtsmæssig koordinering og servicering. Klubben opretter et forum (trænerråd), hvor alle klubbens trænere mødes et ”aftalt” antal gange Blandt forældrene (og spillerne fra U13-U15) vælges et sportsudvalg – der sammen med trænerne, planlægger de sociale og sportslige aktiviteter for de respektive årgange, samt udarbejder de overordnede retningslinjer. Sportsudvalget har ansvaret for de praktiske opgaver i forbindelse med afdelingens sociale og sportslige aktiviteter, samt udførelse af holdleder funktionerne ved kampene. Økonomi: De respektive hold/afdelinger vælger et sponsorudvalg, som sammen med klubbens overordnede sponsorudvalg har til opgave at sikre det økonomiske fundament for holdene/afdelingerne.

3 Ansvar- og opgaveoversigt – FfI-fodbold 2013:
Træningen Teknisk: Spillernes sikres mange boldberøringer under træningen. Driblinger Spark (vristspark) Finter og vendinger Indersideaflevering 1. berøringer Headning Halvliggende vristspark Afslutninger Taktisk: Spillet er træneren – gælder også ved kampe. Generelle retningslinjer vedr. forsvars-/erobrings- og opbygnings/afslutningsspillet. Kendskab til anvendelse af FfI´s spillestil generelt set. Lidt om standardsituationer Fysisk: Koordinations og motorisk træning – eks. Agility-baner Hurtige fødder og løbeskoling Let styrketræning (egen vægt) I øvrigt: Klubben ansætter en B & U konsulent, som har til opgave at yde supervision, instruktion og vejledning af de respektive trænere – dette ifølge aftale med klubbens sportschef/sportschefudvalg. Der udarbejdes/udleveres vejledende træningsplaner der er passende for de respektive årgange. Ansvar- og opgaveoversigt – FfI-fodbold 2013: FfI-bestyrelse: Administration: Fodbold – udvalget: Ansættelse og opgavebeskrivelse for inspektør og administrative personale. Fordeling af de 25 % sponsorindtjeninger i samarbejde med fodboldudvalget. FfI-Cafeterie: Klubhuset fodboldvej og ved Stadion Klubhuset: Indretning og åbning/aflåsning Hjemmeside og evt. Facebook: Materiale sendes til kontoret og hjemmesiden bliver opdateret. Administration - kontoret: I samarbejde med de respektive afdelinger: Kontingent opkrævning Faktura udskrivning Månedlig økonomisk opfølgning FfI- kampfordeler: Koordinering af trænings- og turneringskampe i samarbejde med trænerne og inspektøren. Styring af trænings-fordeling på kunstgræsbanen Ansættelse og opgavebeskrivelse for kampfordelerne. Godkendelse af budgetter og handlingsplanerne for de respektive afdelinger – indenfor de rammer som bestyrelsen bevilger. Samarbejdsaftaler med Sports- College og skolerne i Frederikshavn – skal godkendes af bestyrelsen. Forelægger ønsker og forslag for bestyrelsen.

4 De sportslige afdelinger:
Sportschefudvalget: Ansættelse, udvikling og uddannelse af trænerne – evt. oprettelse/ansættelse B&U konsulentfunktionen. Udarbejdelse af retningslinjer for de sportslige afdelinger indenfor FfI – samt løbende opfølgning/support. Fordeling af trænings- og kamptider i samarbejde med kampfordeleren og inspektøren. Support ved oprettelse af sponsor- og sportsudvalg i afdelingerne – samt løbende opfølgninger/support. Forestår godkendelse af de respektive afdelingers handlingsplaner, samt dertil hørende budgetter. Sponsorudvalg: I samarbejde med FfI-bestyrelse (incl. Cup No. 1) at få tegnet FfI-klubsponsorrater. Vejlede og yde support omkring sponsortegning i de respektive FfI-fodbold afdelinger. Ansvarlig for effektiv koordinering af sponsorarbejdet imellem FfI-fodbold respektive afdelinger. I samarbejde med FfI-administration sørger for udarbejdelse af fakturaer, samt levering af aftalte FfI-ydelser. De sportslige afdelinger: Trænerne: Sportsudvalget: Sponsorudvalget: I samarbejde med sportsudvalget forestår udarbejdelse af de sportslige årsplaner og budgetter. Planlægning, organisering og gennemførelse af træningen. Udtagelse af holdene til kamp - dette ifølge FfI-retningslinjerne. Ledelse af holdene under kampene Inddrager forældrene i forbindelse med træning og kampe. Udarbejdelse af de sportslige årsplaner og budgetter, planlægning organisering og afvikling af de sociale og sportslige aktiviteter. Planlægning, organisering og gennemførelse af kørsel og holdlederfunktioner ved kampe. Udarbejdelse af adresselister (mobil og ) over spillerne/forældrene. Afvikling af forældremøder Organisering af diverse klubopgaver såsom Cup No. 1 og Cafeterievagter mv. Tegning af sponsorater, der koordineres med FfI- sponsorudvalg. Planlægning, organisering og gennemførelse af andre indtægtsgivende arrangementer. Bemærk: De enkelte afdelinger har muligheder for at ændre og fordele ovenstående opgaver som de finder bedst.


Download ppt "Invitation til forældremøde i FFI U11 afdelingen torsdag den 7 marts kl. 18 på fodboldvej FFI inviterer hermed alle forældre i U11 afdelingen til."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google