Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lov om ungdomsskoler Kapitel 1 Ungdomsskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lov om ungdomsskoler Kapitel 1 Ungdomsskolen"— Præsentationens transcript:

1 Lov om ungdomsskoler Kapitel 1 Ungdomsskolen
§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

2 § 7. Ved hver ungdomsskole oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7-11 medlemmer. I kommuner med flere ungdomsskoler kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der oprettes en ungdomsskolebestyrelse fælles for alle ungdomsskoler. I ungdomsskolebestyrelsen skal der være repræsentanter for 1) kommunalbestyrelsen, 2) organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter, 3) medarbejderne ved ungdomsskolen, 4) eleverne ved ungdomsskolen. § 9. Ved hver ungdomsskole har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til ungdomsskolebestyrelsen og til udvalg m.v., som ungdomsskolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevernes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til elevråd, om elevrådenes virksomhed og om kommunens forpligtelse over for elevrådene.

3 Begrebsmæssigt: Hvad forstår du ved demokrati? 3- a) En politisk styreform? 5- b) En værdi? 4- c) En kompetence? 2- d) Et princip? 1- e) Andet?(plads til kommentarer) (Værdisæt 1-5, hvor 5 er det vigtigste) Bør den demokratiske indsats i Ungdomsskolen handle om: 4- a) at give de unge medindflydelse på eget miljø i Ungdomsskolen? 3- b) at give de unge øget indsigt i det samfund, de er en del af? 5- c) at danne de unge til aktiv samfundsdeltagelse gennem tilegnelsen af kompetencer? 2- d) bruges som et pædagogisk værktøj for at involvere de unge? (Værdisæt 1-5…) Hvor vigtig er demokrati som en del af Ungdomsskolens virke? - a) En pligt? 1- b) En kerneopgave? - c) En mulighed blandt flere? - d) En luksus? - e) Uvigtig? - f) ”Varm luft”? -g) Andet?(plads til kommentarer) (Vælg en)

4 Hvad kræver arbejdet med demokrati i ungdomsskolen?
– a) Af ressourcer? Ikke specielt ressourcer, da demokratiaktiviteterne indgår som almene hold og aktiviteter – b) Af medarbejderkompetencer? Udfordringen er på ledelsesniveau at markere og prioritere medarbejdernes "demokrati-kompetencer" op mod andre faglige kompetencer. Det er en holdningsprioritering – c) Af viden? Igen en ledelsesmæssig / undervisningsmæssig pædagogisk holdningsspørgsmål og prioritering: Er matematiklæreren fagunderviser eller demokratiunderviser? – d) Af holdninger? Som ovenfor – e) Andet? – Plads til kommentarer (Vælg gerne flere)

5 Hvilke erfaringer med demokratiarbejde har I gjort, som I gerne vil give videre?
Unge og demokrati Her har vi i løbet af året haft meget bred fokus, hvilket betyder, at vi har haft ca. 150 unge med i forskellige demokratiske fora – nogle af de unge har deltaget flere steder. Dette opfylder det stillede kvalitetsmål. Ungdomsskoleambassadører See West-tur Burning like a fire DUSK-net – 4 arrangementer Elevrådskursus Top-møde med B&U udvalget og elevrådsformænd og næstformænd VUR – Viborg Ungdomsråd Unge på Tinge – 2 arrangementer Endvidere har alle unge på fritidsundervisningsholdene haft en demokratisk proces sammen med holdets lærer i forbindelse med udarbejdelsen af holdets undervisningsplan.

6 Ungdomsskoleambassadører
Deltagere: 18 elever – der samles på skolen for at fungere som sparringspartnere på forskellige udviklingsområder.

7 See West-tur Deltagere: 12 elever – en weekend med fokus på udvikling af ungdomsskolens fritidstilbud.

8 Fra AMBASSADØR - SEA WEST 2010
NOTER TIL FORNYELSE / ÆNDRINGER PÅ Viborg Ungdomsskole´s HJEMMESIDE – FRITID Fra AMBASSADØR - SEA WEST 2010 Flere billeder fra start Fritid - godt med billeder. Det kan være svært at finde ud af forsiden - hvor skal man trykke ind. Er man fritid! STØRRE SKRIFT/BLOKKE OG BILLEDER - Det er vigtigt at forsiden er simpel, så man nemt kan se hvad man skal gøre Det er meget svært at finde Log-In siden/tilmelding. Forslag - Login fra starten. Nord/syd/vest/midt er lidt svært - Hvad hører man til? Men vigtigt at man nemt kan finde ud af, hvilke byer der hører til hvor. Svært at finde ud af at sende en besked til Jens/Arne osv. Fordi mail ikke virker - her skal der laves en mulighed for at sende en note, hvor man selv kan skriver sin mail så Jens/Arne kan svare Ambassadør skal ikke være inddelt på de 4 afdelinger, men kun en, det er jo ikke vigtigt at hvilken afdeling man kommer fra. Det er ikke nødvendigt, at man vælge holdoversigten på flere måder. Bare i afd. Eller alfabetisk. Man kan ikke se nogle tilbud på første side, det børe man kunne. Evt. kunne man ved fejltilmelding - få en lille besked om at “du er klar over at du uden for dit eget område” Layoutet er meget voksent/kedeligt. Flere forskellige farver, tekst størrelser osv. Søg funktionen er fint - men det skal gøres tydeligere - Når man skriver et bogstav skal mulighederne komme frem efterhånden. I stedet for holdet er fyldt - meld jeg til venteliste. Det skal være muligt at søge om afmelding igen.

9 Burning like a fire Deltagere:10 elever – et langt kursus med fokus på udviklingsprocesser, PR, personlig fremtræden osv

10 DUSK-net – 4 arrangementer
Deltagere: ca. 8 elever hver gang - ca. 14 forskellige – ungdomsskolernes ”elevråd” på landsplan

11 Elevrådskursus Deltagere: 42 elever – elevrådsrepræsentanter fra Viborg Kommunes folkeskole-elevråd. Elevrådskursus 2010 Onsdag den 15. september kl – 13.30 Viborg Ungdomsskole Reberbanen 13, 8800 Viborg Program: Kl Velkomst og praktiske oplysninger Kl Indledning til kurset ved formand for Børne- og Ungdomsudvalget - Karin Gaardsted Kl Oplæg ved Dennis Møller Hansen – Børne- og Ungeforvaltningen Elevråd og Fælleselevråd i Viborg kommunes skoler Den gode elevrådshistorie fra Viborgs skoler ved Majbrith Annesen, Birger Saugmann og Kirsten Bjørn Kl Forfriskning Kl Gruppearbejde: Elevrådskontaktlærerne med oplæg fra Dennis Møller Hansen Elevrådsrepræsentanterne med oplæg fra Mogens Schneider Kl Frokost Kl Plenum Grupperne præsenterer gruppearbejdet: 2 ting - vi vil arbejde med på vores skole Kl Afslutning Elevrådskontaktledere: Mogens Schnejder, Hans Jørgen Nørgaard og Brian Roed Viborg Ungdomsskole: Arne Bech Sørensen og Jens Isaksen

12

13 Onsdag den 15. september kl. 9.00 – 13.30
UNGDOMSSKOLEN: Elevskabe med lås Mere synligt elevråd Opslagstavle SØDALSKOLEN: Hjælpe lærerne med bedre arrangementer Mere elevindflydelse på skolefesterne Topmødetema: Cykelsti Viborg-Rødding færdiggøres Plus cykelsti Rødding-Løvel SØNDRE SKOLE: Aktivitetskasse til frikvarter Nye møbler og bøger Lektiecafé på andre tidspunkter Synlig opslagstavle VESTERVANG SKOLE: Rygepolitik Mini elevråd MØNSTED SKOLE: Legepatrulje Kontaktperson til indskolingen – få de små med Ugentlige møder Skolebod Filmaften VESTRE SKOLE: Rygepolitik – lige for lærere og elever Forbedre skolegården – flere redskaber ULDBJERG SKOLE: Samarbejde: Arrangere fodbolddag Frugtbod en gang om ugen Sundhedsdage KARUP SKOLE: Vandkølere Bedre bod EGESKOVSKOLEN: Lave flere penge til elevrådet Frugtvogn – 6. klasse Film Synlighed i elevrådet: opslagstavle Topmødetema: Besparelserne RØDKÆRSBRO SKOLE: Samarbejde: elever – lærere – skolebestyrelse Teambuilding bl.a. på ekskursioner og hjemkundskab FINDERUPHØJ SKOLE: Skoleklokke Biografaften Synligt elevråd Skoleblad Mere samarbejde på skolen NORDRE SKOLE: Synliggøre elevrådet - bl.a. opslagstavle med billeder af elevrådets medlemmer Fritidsaktiviteter for store og små elever MØLDRUP SKOLE: Arrangere filmaftener og bordtennis Emnetavle med billeder Ryste sammen tur HALD EGE SKOLE: Arrangementer for første trin Udsmykning Mere synligt elevråd HOULKÆRSKOLEN: Overblik over elevrådet Bedre kantine Ture Legeplads til mellemtrinet Elevrådskursus 2010 Onsdag den 15. september kl – 13.30 Viborg Ungdomsskole Reberbanen 13 8800 Viborg Kl Grupperne præsenterer gruppearbejdet: 2 ting, vi vil arbejde med på vores skole LØGSTRUP SKOLE: Mere synligt elevråd Opslagstavle med bl.a. referat fra elevrådsmøder Ryste sammen tur Arrangere filmaften og galla fest SKALS SKOLE: Toiletforhold Fællesskab BØGESKOVSKOLEN: Arrangementer for elevrådet STOHOLM SKOLE: Stormøde for lærere og elever Opmærksomhed for de små ØRUM SKOLE: Bedre kommunikation bestyrelse/elevråd Flere aktiviteter fra elevrådet – vise vi udretter noget BRATTINGBORGSKOLEN: Legepatrulje Filmaftener – samle penge HAMMERSHØJ SKOLE: Synlighed – Opslagstavle og postkasse Lave udvalg i elevrådet – skabe ejerskab

14 Top-møde med B&U udvalget og elevrådsformænd og næstformænd
Invitation TOP- møde for elevråd. Onsdag den 23. februar 2011 kl – 11.00 Ungdomsskolens Auditorium, Reberbanen, 8800 Viborg Børne- og Ungdomsudvalget indbyder hermed til topmøde for elevrådene i Viborg Kommune. Deltagere Elevrådsformænd, næstformænd og elevrådskontaktlærere. Udvalget ønsker en drøftelse med deltagerne og ønsker bl.a. følgende punkter drøftet: Hvordan fungerer jeres elevråd? Hvad arbejder I med lige nu? Hvilke projekter har I iværksat? Samarbejdet i skolebestyrelsen. Samarbejdet med skoleledelsen. Har I den indflydelse I ønsker? Kan I pege på andre / bedre måder at arbejde på som elevråd? Er der noget der hæmmer jer i elevrådsarbejdet? Andet. Hvordan er det at være i elevrådet? Nyheder fra Udvalget. Spørgsmål til Udvalget. Der serveres en sandwich. Med venlig hilsen Karin Gaardsted Formand Tilmelding. Nedenstående blanket bedes udfyldt og mailet til: Sabine Jespersen Nordre Skole SkoleElevrådsformandNæstformandKontaktlærer Top-møde med B&U udvalget og elevrådsformænd og næstformænd Deltagere: 40 elever

15 VUR – Viborg Ungdomsråd
Deltagere: 15 elever – Ungdomsrådet har fået kontor på ungdomsskolen og vi fungerer ofte som sparringspartnere.

16

17 Unge på Tinge – 2 arrangementer Deltagere: 60-80 – møde i regionsrådssalen med et ungdomspolitisk tema. Deltagelse af byrådspolitikere.

18 Endvidere har alle unge på fritidsundervisningsholdene haft en demokratisk proces sammen med holdets lærer i forbindelse med udarbejdelsen af holdets undervisningsplan.

19

20 Hvilke demokratiske aspekter ønsker I at lære mere om/
føler, at I kan blive bedre til? Genoptagelse af "Kursus for elevrepræsentanter i ungdomsskolebestyrelser” Udvikling af "Lederkursus for inddragelse af elever i demokratisk - ungdomsskoleledelse” Samarbejde med andre ungdomsskoler om ungeindflydelse - og meget mere


Download ppt "Lov om ungdomsskoler Kapitel 1 Ungdomsskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google