Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Handicap fremadrettet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Handicap fremadrettet"— Præsentationens transcript:

1 Handicap fremadrettet
Janne Sander Næstformand Muskelsvindfonden Formand LOBPA

2 Handicapbevægelsen fremadrettet – perspektiver, samarbejder og snitflader
Fra de gode viljer til lige rettigheder – har det en pris? Handicaporganisationerne som virksomheder Fremtidens borgere – fremtiden medlemmer Holdningsbearbejdning Handicaporganisationerne hver for sig eller sammen? FN’s Handicapkonvention LOBPA Samarbejde og den professionelle frivillige Intet om os uden os!

3 ”Vi bevæger os derfor mere og mere væk fra den personlige relation til den anonyme teknokratiske relation befriet for følelser og medmenneskelige iagttagelser”

4 ”Prisen for vores samarbejdsvillighed er altså, at vi ikke stiller krav, som må anses for at være for vidtgående i forhold til det aktuelle økonomiske råderum.”

5 ”Fremadrettet vil det derfor, med den stramme finanspolitik der føres, blive en udfordring at fastholde vores nuværende niveau i højere grad end at kunne udvikle på nye initiativer”

6 Corporate Governance System, som anvendes til "kontrol og styring" af virksomheder gennem ejerskab, bestyrelsesstruktur, aflønningssystemer, selskabslovgivning m.v. Handler om, hvilke overordnede målsætninger selskaber bør forfølge, og hvorledes selskabers ledelsesstrukturer og –opgaver mest hensigtsmæssigt tilrettelægges og føres ud i livet. Samlet betegnelse for holdninger og regler vedrørende den overordnede ledelse i et selskab, som omfatter såvel strukturen som de enkelte processer. Fokuserer på forholdet mellem ejere (aktionærer), bestyrelsen/tilsynsrådet (ejernes repræsentanter) og direktionen (den daglige ledelse), men omhandler f.eks. også selskabets forhold til sine interessenter.

7 Generationer – født ml.:
1940 – 54: Store under - og efterkrigstid generation ”Babyboomers” P-pille, rejsegrammofon, Tv og fastnettelefon 1955 – 64: Nyopdaget generation ”de almindelige” Samfundet og fællesskab, stereoanlæg, båndoptager 1965 – 77: ”Nå”- Generationen Selvoptaget, selvcentret, arbejdsnarkomani, videomaskinen 1978 – 89: Mindste Generation Kvinder på arbejdsmarkedet, PC, mobiltelefon, indkøb over nettet 1990 – 2001: Mellemkrigs generation Stor familieværdi, projekt og curlingbørn. Digitale indfødte. You Tube, Facebook 2002 – : Efter 9/11 generationen ”New Millennium” Kulturel homogen, verdensborgere, digitale fællesskaber, Wi-Fi, trådløs internet

8 ”Det lange seje træk appellerer ikke til den store medlemskreds mere
”Det lange seje træk appellerer ikke til den store medlemskreds mere. Og det er ikke afgørende, at man samarbejder med folk fra samme diagnosegruppe som en selv. Det der er afgørende er, at man har et fælles mål”

9

10 Handicaporganisationernes hus i Tåstrup – forventet indflytning slut 2012

11 FN’s Handicapkonvention

12 LOBPA = barn af handicaporganisationerne
En række handicaporganisationer nedsætter gennem DH efteråret 2008, en arbejdsgruppe om BPA. Arbejdsgruppen søger om projektmidler gennem Socialministeriet. Arbejdsgruppen omdefinerer sig som foreningen LOBPA med midlertidig bestyrelse oktober 2008. Bestyrelsen indleder forhandlinger med de faglige organisationer om at få en særlig handicap overenskomst. 3 handicaporganisationer yder kaution for at understøtte LOBPA som forening og interessevaretager på BPA området.

13 Borgerstyret Personlig Assistance = BPA
Baggrund: § 96 i LSS ændres den fra hjælpeordning til BPA Ydes til: Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Betingelse: Kunne fungere som arbejdsleder Kunne være arbejdsgiver eller overdrage ansvaret til nærtstående, forening eller privat virksomhed.

14 Samling af vidensområdet vedr. BPA
Udnyttelse af egne ressourcer ved at indgå samarbejde Ansvarlig forvaltning af offentlige midler Ingen private aktører skal tjene på LOBPA’s serviceydelser Overskud omsættes direkte til forskning og udvikling af BPA området og til kurser og uddannelse for både brugere af hjælperordningerne og hjælperne

15 lo Formål at være en medlemsorganisation, der organiserer arbejdsledere med borgerstyret personlig assistance, BPA at varetage arbejdsgiveransvaret for borgere, der har en BPA-ordning at udvikle services inden for personale- og lønadministration, rekruttering, vikarassistance, rådgivning, vejledning og uddannelse mv. at arbejde organisatorisk og via interessevaretagelse for at sikre borgere med BPA et uafhængigt liv på lige vilkår med andre borgere

16 lo Medlemsorganisation Styret af borgere, der selv har BPA Demokratisk
For borgere med eller på vej til en BPA Styret af borgere, der selv har BPA Demokratisk Solidarisk Nonprofit Landsdækkende Tæt forbundet til handicaporganisationerne

17 l Organisationsstruktur: Årlig generalforsamling Vælger formand, næstformand samt yderligere 8 bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen nedsætter forretningsudvalg bestående af Formand, næstformand, et medlem af bestyrelsen samt et uafhængigt medlem udefra med særlige kompetencer.

18 l Ca. 500 medlemmer Ca. 150 medlemmer, der har overdraget deres arbejdsgiveransvar til LOBPA Ca. 700 ansatte hjælpere

19 l Sekretariat Direktør 3 konsulenter 4 Administrative medarbejdere
2 Løn- og regnskabsmedarbejdere Sekretariat beliggende: Handicaporganisationernes hus, Hvidovre Marselisborg centret, Århus

20 o Hvad kan LOBPA? Give medlemmerne medejerskab gennem demokratisk indflydelse på organisationen. Give borgeren en god, stabil og etisk korrekt serviceydelse, der letter dagligdagen og giver størst mulig fleksibilitet for den enkelte. Sikre at den enkelte BPA’er ikke bliver personlig ansvarlig for arbejdsretslige forseelser Indgå overenskomst omkring løn- og ansættelsesforhold, der sikrer ensartede forhold over hele landet

21 l Yder i dag rådgivning og vejledning til:
Borgere med handicap, der ligger indenfor BPA lovgivningen Kommunerne / sagsbehandlerne Assistenterne / hjælperne Pårørende Kommende BPA’ere

22 ER BPA I DAG BLEVET DET POLITIKERNE VILLE OPNÅ?
Kun LOBPA har i dag indgået landsdækkende overenskomst. Og kun få private firmaer har indgået virksomhedsoverenskomster: Lund Handicapservice, Næsborg, Pia & Pernilles Handicapservice. - Så hjælperne arbejder i stort omfang stadig som uorganiseret arbejdskraft Kommunerne udmåler bevilling, der gør det praktisk umuligt at vælge udbyder - Så borgeren bliver afhængig af kommunens omkostningsniveau og kan kun vælge den private udbyder som er profitbaseret eller forblive arbejdsgiver - Så mange forbliver arbejdsgivere og risikerer at få private søgsmål på halsen p.g.a. manglede viden om arbejdsretslige spørgsmål Mange private aktørerne har års forretning bag sig og flerartede ydelser de kan supplere indtjening med - og kan derfor i en periode tåle et underskud på driftdelen - Så LOBPA oplever helt urimelige konkurrencevilkår

23 BPA er vejen til at nå egne mål i livet
BPA en af grundstene i den danske sociallovgivning – en kronjuvel!

24 Handicap fremadrettet……?


Download ppt "Handicap fremadrettet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google